ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα

164. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός πράκτορας

165. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις ασφαλιστικού πράκτορα. Ποινικό αδίκημα

166. [Διαγράφηκε]
Μεσίτης ασφαλίσεων. Ποινικό αδίκημα

167. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις μεσίτη ασφαλίσεων

168. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός μεσάζων

169. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός σύμβουλος

170. [Διαγράφηκε]
Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τραπεζικών οργανισμών ή συνεργατικών πιστωτικών οργανισμών

171. [Διαγράφηκε]
Σύμβαση διαμεσολάβησης. Ποινικό αδίκημα

172. [Διαγράφηκε]
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα

164. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός πράκτορας

165. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις ασφαλιστικού πράκτορα. Ποινικό αδίκημα

166. [Διαγράφηκε]
Μεσίτης ασφαλίσεων. Ποινικό αδίκημα

167. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις μεσίτη ασφαλίσεων

168. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός μεσάζων

169. [Διαγράφηκε]
Ασφαλιστικός σύμβουλος

170. [Διαγράφηκε]
Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τραπεζικών οργανισμών ή συνεργατικών πιστωτικών οργανισμών

171. [Διαγράφηκε]
Σύμβαση διαμεσολάβησης. Ποινικό αδίκημα

172. [Διαγράφηκε]