Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία» (EE L 113 της 30.4.1992, σ. 19).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αντίδοτο» σημαίνει ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τη θεραπεία της άμεσης ή έμμεσης βλαβερής επίδρασης που προκαλείται από μια ή περισσότερες από τις ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών του Παραρτήματος III·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Υφυπουργό πρόσωπο που υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από αυτόν λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

«διεθνές δρομολόγιο» σημαίνει κάθε θαλάσσιο πλου από λιμένα της Δημοκρατίας προς λιμένα εκτός της Δημοκρατίας ή αντιστρόφως, καθώς και πλου μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής·

«εργαζόμενος» σημαίνει κάθε άτομο το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων και των μαθητευομένων, εξαιρούνται όμως οι πλοηγοί και το προσωπικό ξηράς που εκτελεί εργασίες επί προσορμισμένου πλοίου·

«ιατρικά εφόδια» σημαίνει τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα, μη εξαντλητικός κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996·

«ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«Οδηγία 92/29/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί∙

«πλοίαρχος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου·

«πλοιοκτήτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος·

«Υφυπουργείο Ναυτιλίας» σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

«Υφυπουργός Ναυτιλίας» ή «Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

Πεδίον εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα κυπριακά πλοία, τα οποία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

(2) Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τα πολεμικά πλοία, τα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και δεν είναι επανδρωμένα με επαγγελματίες ναυτικούς και τα ρυμουλκά που κινούνται στις λιμενικές περιοχές.

Ιατρικά εφόδια, ιατρείο, ιατρός

4.—(1)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο οφείλει να διαθέτει μονίμως ιατρικά εφόδια τα οποία ποιοτικώς είναι τουλάχιστο σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τμήματα I και II για την κατηγορία πλοίων στην οποία κατατάσσεται.

(β) Οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού, που πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο, καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού - ιδιαίτερα τους λιμένες προσέγγισης, τον προορισμό και τη διάρκεια - το είδος των δραστηριοτήτων που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα χαρακτηριστικά του φορτίου και τον αριθμό των εργαζομένων.

(γ) Το περιεχόμενο των φαρμάκων και του ιατρικού υλικού καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου που ανταποκρίνεται τουλάχιστο στο γενικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ, σημεία II.1 και ΙΙ.2.

(2)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο οφείλει να διαθέτει για κάθε μια από τις σωσίβιους σχεδίες και λέμβους του υδατοστεγές κιβώτιο φαρμακείου, το οποίο να περιέχει τουλάχιστο τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήματα I και II, για τα πλοία της κατηγορίας Γ.

(β) Το περιεχόμενο του κιβωτίου φαρμακείου καταγράφεται στο δελτίο ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Κάθε κυπριακό πλοίο ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 15 ή περισσότερους εργαζομένους και το οποίο πραγματοποιεί δρομολόγιο διάρκειας άνω των τριών ημερών, οφείλει να διαθέτει χώρο ο οποίος επιτρέπει την παροχή ιατρικής φροντίδας κάτω από ικανοποιητικές υλικές και υγειονομικές συνθήκες.

(4) Κάθε κυπριακό πλοίο, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 100 ή περισσότερους εργαζομένους και το οποίο πραγματοποιεί διεθνές δρομολόγιο διάρκειας άνω των τριών ημερών, οφείλει να διαθέτει ιατρό ο οποίος αναλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων.

Αντίδοτα

5.—(1) Κάθε κυπριακό πλοίο, που μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα III, πρέπει να διαθέτει ιατρικά εφόδια που να περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα αντίδοτα τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήμα III.

(2)(α) Κάθε κυπριακό πλοίο τύπου πορθμείου, του οποίου οι συνθήκες εκμετάλλευσης δεν επιτρέπουν πάντοτε να γίνεται εγκαίρως γνωστή η φύση των επικίνδυνων υλικών που μεταφέρονται, πρέπει να περιλαμβάνει στα ιατρικά του εφόδια τουλάχιστον όλα τα αντίδοτα που προβλέπονται στο Παράρτημα II, Τμήμα III.

(β) Στην περίπτωση όμως κατά την οποία σε μια τακτική γραμμή το δρομολόγιο προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες, τα αντίδοτα μπορούν να περιορίζονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια του δρομολογίου.

(3) Το περιεχόμενο των αντίδοτων περιλαμβάνεται σε δελτίο ελέγχου που ανταποκρίνεται τουλάχιστο στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV, Τμήματα Α, Β και Γ, Σημείο II.3.

Καταμερισμός ευθυνών

6.—(1)(α) Η προμήθεια και η ανανέωση των ιατρικών εφοδίων κάθε κυπριακού πλοίου γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.

(β) Ο πλοίαρχος φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των ιατρικών εφοδίων, ο οποίος δύναται, χωρίς να απαλλάσσεται της ευθύνης του, να αναθέτει τη χρήση και τη συντήρηση των ιατρικών εφοδίων σε έναν ή περισσότερους εργαζομένους που ορίζονται ονομαστικά, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Τα ιατρικά εφόδια πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συμπληρώνονται ή/και να ανανεώνονται το ταχύτερο δυνατό και, οπωσδήποτε, κατά προτεραιότητα, κατά τις κανονικές διαδικασίες ανεφοδιασμού.

(3) Τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα που είναι αναγκαία αλλά δεν υπάρχουν στο πλοίο καθίστανται διαθέσιμα, το ταχύτερο δυνατό, σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, που διαπιστώνεται από τον πλοίαρχο, αφού αυτός λάβει στο μέτρο του δυνατού ιατρική γνωμάτευση.

Ενημέρωση και εκπαίδευση

7.—(1) Τα διαθέσιμα στο κυπριακό πλοίο ιατρικά εφόδια συνοδεύονται από ένα ή περισσότερους οδηγούς χρήσεως, στους οποίους περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσεως τουλάχιστον των αντίδοτων που αναφέρονται, στο Παράρτημα II, Τμήμα III.

(2) Όλα τα άτομα που ακολουθούν επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση και πρόκειται να εργαστούν σε κυπριακό πλοίο, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση όσον αφορά στα μέτρα ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών, που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως στην περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού επείγοντος ιατρικού περιστατικού.

(3) Ο πλοίαρχος και οι εργαζόμενοι, στους οποίους κατ' εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 έχει αναθέσει τη χρήση των ιατρικών εφοδίων του πλοίου, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση, η οποία να επαναλαμβάνεται περιοδικά και τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με τους ιδιαίτερους κινδύνους και τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν οι διάφορες κατηγορίες πλοίων και σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που ορίζονται στο Παράρτημα V.

Ιατρικές συμβουλές μέσω ασυρμάτου

8.—(1)(α) Για την καλύτερη περίθαλψη των εργαζομένων σε επείγουσες περιπτώσεις, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ένα ή περισσότερα κέντρα τα οποία θα παρέχουν στους εργαζομένους σε πλοία δωρεάν ιατρική βοήθεια μέσω ασυρμάτου υπό τη μορφή συμβουλών.

(β) Οι ιατροί των κέντρων που παρέχουν ιατρικές συμβουλές, οι οποίοι προσφέρουν μέσω ασυρμάτου τις υπηρεσίες τους, οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα πλοία.

(2)(α) Στα κέντρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, μπορούν να τηρούνται με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσωπικά στοιχεία ιατρικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών.

(β) Με μέριμνα του κέντρου διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτών των στοιχείων.

(3) Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα πλοία πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε ισχύουσας κατάστασης φαρμάκων και του υγιειονομικού υλικού του Παραρτήματος II.

Έλεγχος

9.—(1) Η Αρμόδια Αρχή διεξάγει ετήσιο έλεγχο των ιατρικών εφοδίων που διαθέτει κάθε κυπριακό πλοίο για να εξακριβώσει ότι-

(α) Τα εφόδια είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος Νόμου·

(β) το προβλεπόμενο στην παράγραφο (γ) του εδάφιου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, δελτίο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα προς αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις·

(γ) οι συνθήκες διατήρησης των εφοδίων είναι καλές·

(δ) τηρούνται οι ημερομηνίες λήξης.

(2) Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων που είναι ενσωματωμένα στις σωσίβιες σχεδίες, πραγματοποιείται κατά την ετήσια συντήρηση των τελευταίων. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί κατ' εξαίρεση να αναβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

Απαγόρευση απόπλου

10.—(1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή, κατόπιν ελέγχου δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, δύναται να απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου, επί του οποίου έχει εφαρμογή ο παρών Νόμος, εάν δεν τηρεί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Νόμου.

(2) Εφόσον κατά την επιθεώρηση η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, προβαίνει σε βεβαίωση της παράβασης, συντάσσει σχετική έκθεση, καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία και δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι έχει αποκατασταθεί η αιτία της μη συμμόρφωσής του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου.

(3) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της αποκατάστασης της παράβασης βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται πριν από την άρση της απαγόρευσης απόπλου.

(4) Κατά την άσκηση του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή η καθυστέρηση πλοίου.

(5) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Διοικητικό πρόστιμο

11-(1) Παράβαση των διατάξεων  του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τιμωρείται, ανεξαρτήτως εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, με διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του  πλοίου ή στον πλοίαρχο με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή που βεβαιώνει την παράβαση.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλ-λόμενου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου καθορίζονται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υφυπουργού, χωρίς αυτό να περιορίζει μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών τη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί στον  έχοντα την εκμετάλλευση του  πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή του και δεν επιτρέπει άρση της απαγόρευσης απόπλου που δυνατόν να επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για ίσο ποσό και με τέτοιους όρους που ικανοποιούν τον Γενικό Διευθυντή.

Επιβάρυνση επί του πλοίου

11Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, το δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 πρόστιμο συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου σε σχέση με το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση η οποία ικανοποιείται πρώτη κατά σειρά προτεραιότητας έναντι των άλλων δανειστών, έπεται όμως της τελευταίας υποθήκης.

Ιεραρχική προσφυγή

12.—(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο εκπρόσωπος του στη Δημοκρατία, έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υφυπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου ή επιβολής διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υφυπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

(4) Ο Υφυπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει δεόντως τον πλοίαρχο του πλοίου για το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, εάν παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υφυπουργού, από την κοινοποίησή της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υφυπουργού.

Αδικήματα και ποινές

13.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Νόμου, παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαοκτώ  χιλιάδες ευρώ (€18.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εννέα  χιλιάδες ευρώ (€9.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος επιχειρεί τον απόπλου πλοίου κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

(3) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου αδικήματος.

Περιγραφή ιατρικών εφοδίων και ποσοτήτων αυτών ανά κατηγορία πλοίων με Διάταγμα του Υφυπουργού

14. Η λεπτομερής περιγραφή των ιατρικών εφοδίων και οι ποσότητες αυτών ανά κατηγορία πλοίων, που προβλέπονται στα Παραρτήματα II και IV του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται με Απόφαση που ο Υφυπουργός, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Υπουργό Υγείας, εκδίδει από καιρού εις καιρόν, το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των πιο πάνω Παραρτημάτων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τροποποίηση Παραρτημάτων

14A. Ο Υφυπουργός δύναται με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

15.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

16. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

(Άρθρα 3 και 15)

 

Α. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές.

Β. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό (1).

Γ. Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένα, λέμβοι και ναυπηγήματα που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο.

 

 

(1) Η κατηγορία αυτή μπορεί να επεκταθεί στα ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 175 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό και τα οποία παραμένουν μονίμως μέσα στην ακτίνα δράσης των ελικοπτέρων μεταφοράς ασθενών.

Προς τούτο, η Αρμόδια Αρχή παρέχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ζώνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες η μεταφορά ασθενών με ελικόπτερο εξασφαλίζεται συστηματικά:

(α) στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή• και

(β) στους πλοίαρχους των πλοίων υπό τη σημαία του ή που έχουν νηολογηθεί υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, τα οποία υπάγονται ή ενδέχεται να υπαχθούν στην εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποσημείωσης κατά τον καταλληλότερο τρόπο και ιδίως μέσω κέντρων παροχής συμβουλών με ασύρματο, κέντρων συντονισμού της διάσωσης ή παρακτίων σταθμών ασυρμάτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) 1

(Άρθρα 2, 4, 5, 7 και 8)

I. ΦΑΡΜΑΚΑ

 

Κατηγορίες πλοίων

 

Α Β Γ

1. Καρδιαγγειακά

(α) Καρδιοκυκλοφορικά συμπαθητικομιμητικά

 

 

Χ

 

 

Χ

 

(β) Αντιστηθαγχικά Χ Χ Χ
(γ) Διουρητικά Χ Χ
(δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Χ Χ
(ε) Αντιυπερτασικά Χ Χ

2. Γαστρεντερικό σύστημα

(α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο
- Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και της γαστρίτιδας Χ Χ
- Αντιόξινα προστασίας του βλεννογόνου Χ Χ
(β) Αντιεμετικά Χ Χ
(γ) Υπακτικά Χ
(δ) Αντιδιαρροϊκά Χ Χ Χ
(ε) Αντιαιμορροϊδικά Χ Χ

3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

(α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη Χ Χ Χ
(β) Ισχυρά αναλγητικά Χ Χ
(γ) Σπασμολυτικά Χ Χ

4. Νευρικό σύστήμα

(α) Αγχολυτικά Χ Χ
(β) Νευροληπτικά Χ Χ
(γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας Χ Χ Χ
(δ) Αντιεπιληπτικά Χ Χ

5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

(α) Αντιισταμινικά Χ Χ
(β) Γλυκοκορτικοειδή Χ Χ

6. Αναπνευστικό σύστημα

(α) Φάρμακα για το βρογχόσπασμο Χ Χ
(β) Αντιβηχικά Χ Χ
(γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες Χ Χ

7. Φάρμακα κατά των λοιμόξεων

(α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) Χ Χ
(β) Αντιπαρασιτικά Χ Χ
(γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες Χ Χ
(δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης) Χ Χ

8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

Χ Χ

9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

(α) Δερματολογικά φάρμακα
- Αντισηπτικά διαλύματα Χ Χ Χ
- Αντιβιοτικές αλοιφές Χ Χ
- Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές Χ Χ
- Αντιμυκητιασικές δερματολογικές κρέμες Χ
- Σκευάσματα για τα εγκαύματα Χ Χ Χ
(β) Οφθαλμικά φάρμακα
- Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη Χ Χ
- Αναισθητικές σταγόνες Χ Χ
- Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών Χ Χ Χ
- Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες Χ Χ
(γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων
- Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα Χ Χ
(δ) Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα
- Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις Χ Χ
(ε) Τοπικά αναισθητικά
- Τοπικά κρυοαναισθητικά Χ
- Τοπικά αναισθητικά χορηγούμενα υποδορίως Χ Χ

 

 

 

II. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Κατηγορίες πλοίων
Α Β Γ
1. Υλικό ανάνηψης
- Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο). που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους Χ Χ

- Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

Χ Χ

- Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

Χ Χ
2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

-Αιμοστατικοί επίδεσμοι

Χ Χ Χ
- Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες Χ Χ
- Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος Χ Χ Χ
- Επιδεσμική γάζα επίδεσης Χ Χ
- Κυλινδρικό επίθεμα δακτύλου χεριών Χ
- Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας Χ Χ Χ
- Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυνατίες Χ Χ
- Τριγωνικός επίδεσμος Χ Χ
- Γάντια μίας χρήσης Χ Χ Χ
- Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Χ Χ Χ
- Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Χ Χ Χ
- Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου Χ Χ Χ
- Μη απορροφήσιμα ράμματα με βελόνες Χ
- Βαζελινούχος γάζα Χ Χ
3. Εργαλεία
- Νυστέρια μίας χρήσης Χ
- Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό Χ Χ
- Ψαλίδια Χ Χ
- Λαβίδες ανατομής Χ Χ
- Αιμοστατικές λαβίδες Χ Χ
- Βελονοκάτοχα Χ
- Ξυραφάκια μίας χρήσης Χ
4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης
- Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης Χ Χ
- Ταινίες ούρων Χ
- Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας Χ
- Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών Χ Χ
- Στηθοσκόπιο Χ Χ
- Σφυγμομανόμετρο Χ Χ
- Ιατρικό θερμόμετρο Χ Χ
- Θερμόμετρο για υποθερμία Χ Χ
5. Ενέσιμο υλικό, υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού
- Εξοπλισμός για την κένωση της ουροδόχου κύστης (κατάλληλος για άνδρες και γυναίκες) Χ
- Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης Χ Χ
- Σύριγγες και βελόνες μίας χρήσης Χ Χ
6. Γενικό ιατρικό υλικό
-Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) Χ Χ
- Πάπια Χ
- Θερμοφόρα Χ
- Ουροδοχείο Χ
- Παγοκύστη Χ
7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης
- Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα Χ Χ
- Αυχενικό κολάρο για την ακινητοποίηση του λαιμού Χ Χ
8. Απολύμανση, απεντόμωση, προφύλαξη
- Απολυμαντικό πόσιμου νερού Χ
- Υγρό εντομοκτόνο Χ
- Εντομοκτόνο σε σκόνη Χ

1 Βάσει του άρθρου 4(1)(α) του παρόντος Νόμου (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, να εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών φαρμάκων ή ιατρικού εξοπλισμού για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους.

 

 

III. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

 

1. Φάρμακα

-γενικά

-καρδιαγγειακά

-γαστροεντερικού συστήματος

-νευρικού συστήματος

-αναπνευστικού συστήματος

- κατά των λοιμόξεων

-εξωτερικής χρήσης

 

2. Ιατρικά υλικό

-Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρηση του εξοπλισμού)

 

Σημείωση:

Για τη λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος τμήματος ΙΙΙ, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να παραπέμπει στον "Οδηγό παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε επικίνδυνα εμπορεύματα" (GSMU), ο οποίος περιλαμβάνεται στο "Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ενοποιημένη έκδοση 1990).

Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος τμήματος ΙΙΙ, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/29/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, μπορεί ιδίως να λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρημένες εκδόσεις GSMU.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

[Άρθρα 2 και 5]

 

 

Οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία υπάρχουν στο πλοίο, έστω και ως απόβλητα ή ως κατάλοιπα φορτίου.

 

- Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα,

- Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια υπό πίεση,

- Εύφλεκτες ουσίες σε υγρή κατάσταση,

- Εύφλεκτες ουσίες σε στερεή κατάσταση,

- Ουσίες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη,

- Ουσίες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια,

- Οξειδωτικές ουσίες,

- Οργανικά υπεροξείδια,

- Τοξικές ουσίες,

- Μολυσματικές ουσίες,

- Ραδιενεργές ουσίες,

- Διαβρωτικές ουσίες,

- Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή κάθε άλλη ουσία για την οποία η πείρα έχει δείξει, ή ενδεχομένως θα δείξει, ότι είναι επικίνδυνη, ώστε να πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

[Άρθρα 4 και 5)

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

 

 

Ι. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: ........................................................................................................................................................

Σημαία: .........................................................................................................................................................

Λιμένας νηολόγησης:........................................................................................................................................

 

II.Ιατρικά εφόδια

 

Απαιτούμενες

ποσότητες

 

 

 

Ποσότητες επί του σκάφους

 

 

Παρατηρήσεις

(ιδίως:

τυχόν

ημερομηνία

λήξης)

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

 

1.1 Καρδιαγγειακά

(α) Καρδιοκυκλοφοριακά
συμπαθητικοομιμητικά

0 0 0
(β) Αντιστηθαγχικά 0 0 0
(γ) Διουρητικά 0 0 0

(δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0 0 0
(ε) Αντιυπερτασικά 0 0 0

1.2 Γαστρεντερικό σύστημα

(α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο

- Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και της γαστρίτιδας

0 0 0
- Αντιόξινα προστασίας του βλεννογόνου 0 0 0
(β) Αντιεμετικά 0 0 0
(γ) Υπακτικά 0 0 0
(δ) Αντιδιαρροικά 0 0 0
(ε) Αντιαιμορροϊδικά 0 0 0

1.3 Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

(α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη 0 0 0
(β) Ισχυρά αναλγητικά 0 0 0
(γ) Σπασμολυτικά 0 0 0

1.4 Φάρμακα νευρικού συστήματος

(α) Αγχολυτικά 0 0 0
(β) Νευροληπτικά 0 0 0
(γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας 0 0 0
(δ) Αντιεπιληπτικά 0 0 0

1.5 Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

(α) Αντιϊσταμινικά 0 0 0
(β) Γλυκοκορτικοειδή 0 0 0

1.6. Αναπνευστικό σύστημα

(α) Φάρμακα για τον βρογχόσπασμο

0 0 0
(β) Αντιβηχικά 0 0 0
(γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες 0 0 0

1.7. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

(α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) 0 0 0
(β) Αντιπαρασιτικά 0 0 0
(γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες 0 0 0
(δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης) 0 0 0

1.8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

0 0 0

1.9 Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

(α) Δερματολογικά φάρμακα
- Αντισηπτικά διαλύματα 0 0 0
- Αντιβιοτικές αλοιφές 0 0 0
- Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές 0 0 0
- Αντιμυκητιασικές δερματολογικές κρέμες 0 0 0
- Σκευάσματα για τα εγκαύματα 0 0 0
(β) Οφθαλμολογικά φάρμακα
- Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη 0 0 0
- Αναισθητικές σταγόνες 0 0 0
- Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών 0 0 0
- Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες 0 0 0
(γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων 0 0 0
- Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα 0 0 0
(δ) Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα 0 0 0
- Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις 0 0 0
(ε) Τοπικά αναισθητικά
- Τοπικά κρυοαναισθητικά 0 0 0
- Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενα υποδορίως 0 0 0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

2.1. Υλικό ανάνηψης

- Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο). που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους 0 0 0

- Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

0 0 0

- Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0 0 0

2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

 

- Αιμοστατικοί επίδεσμοι 0 0 0

- Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες

0 0 0
- Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος 0 0 0
- Επιδεσμική ταινία επίδεσης 0 0 0
- Κυλινδρικό επίθεμα δακτύλου χεριών 0 0 0
- Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας 0 0 0
- Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματίες 0 0 0
- Τριγωνικός επίδεσμος 0 0 0
- Γάντια μιας χρήσης 0 0 0
- Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 0 0 0
- Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι 0 0 0
- Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξειδίο του ψευδαργύρου 0 0 0
- Μη απορροφήσιμα ράμματα με βελόνες 0
0 0
- Βεζελινούχος γάζα 0 0 0

2.3. Εργαλεία

- Νυστέρια μίας χρήσης 0 0 0
- Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό 0 0 0
- Ψαλίδια 0 0 0
- Λαβίδες ανατομής 0 0 0
- Αιμοστατικές λαβίδες 0 0 0
- Βελονοκάτοχα 0 0 0
- Ξυραφάκια μίας χρήσης 0 0 0

2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

- Γλωσσοπιέστρα μίας χρήσης 0 0 0
- Ταινίες ούρων 0 0 0
- Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας 0 0 0
- Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών 0 0 0
- Στηθοσκόπιο 0 0 0
- Σφυγμομανόμετρο 0 0 0
- Ιατρικό θερμόμετρο 0 0 0
- Θερμόμετρο για υποθερμία 0 0 0
- Ταχύ διαγνωστικό τεστ ελονοσίας (η μεταφορά του εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

2.5. Ενέσιμο υλικό, υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού

0 0 0
- Εξοπλισμός για την κένωση της ουροδόχου κύστης (κατάλληλος για άνδρες και γυναίκες)
0 0 0
- Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης 0 0 0
- Σύρηγγες και βελόνες μίας χρήσης 0 0 0

2.6. Γενικό ιατρικό υλικό

- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) 0 0 0
- Πάπια
- Θερμοφόρα 0 0 0
- Ουροδοχείο 0 0 0
- Παγοκύστη 0 0 0

2.7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

0 0 0
- Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα 0 0 0
- Αυχενικό κολάρο για ακινητοποίηση του λαιμού 0 0 0

2.8. Απολύμανση, απεντόμωση, προφύλαξη

0 0 0
- Απολυμαντικό πόσιμου νερού 0 0 0
- Υγρό εντομοκτόνο 0 0 0
- Εντομοκτόνο σε σκόνη 0 0 0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά 0 0 0
3.2. Καρδιαγγειακά 0 0 0
3.3. Γαστροεντερικό σύστημα 0 0 0
3.4. Νευρικό σύστημα 0 0 0
3.5. Αναπνευστικό σύστημα 0 0 0
3.6. Οφθαλμιατρικά φάρμακα 0 0 0
3.7. Εξωτερικής χρήσης 0 0 0
3.8. Άλλο 0 0 0
3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού) 0 0 0

 

Τόπος και ημερομηνία: ...........................................................................................................................................

Υπογραφή πλοιάρχου:: ...........................................................................................................................................

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: .....................................................................................

 

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

 

Ι. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: ........................................................................................................................................................

Σημαία: .........................................................................................................................................................

Λιμένας νηολόγησης:..........................................................................................................................................

 

II. Ιατρικά εφόδια

Απαιτούμενες

ποσότητες

 

 

 

 

 

Ποσότητες

επί του

σκάφους

 

 

Παρατηρήσεις

(ιδιίως

τυχόν

ημερομηνία

λήξης)

 

 

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1. Καρδιαγγειακά

(α) Καρδιοκυκλοφοριακά συμπαθητικομιμητικά 0 0 0
(β) Αντιστηθαγχικά 0 0 0
(γ) Διουρητικά 0 0 0

(δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0 0 0
(ε) Αντιυπερτασικά 0 0 0

1.2. Γαστρεντερικό σύστημα

(α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο 0 0 0
-Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και γαστρίτιδας 0 0 0
-Αντιόξινα προστασίας του βλενογόννου 0 0 0
(β) Αντιεμετικά 0 0 0
(γ) Αντιδιαρροϊκά 0 0 0
(δ) Αντιαιμορροϊδικά 0 0 0

1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

(α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη 0 0 0
(β) Ισχυρά αναλγητικά 0 0 0
(γ) Σπασμολυτικά 0 0 0

1.4. Νευρικό σύστημα

(α) Αγχολυτικά 0 0 0
(β) Νευροληπτικά 0 0 0
(γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας 0 0 0
(δ) Αντιεπιληπτικά 0 0 0

1.5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

(α) Αντιισταμινικά 0 0 0
(β) Γλυκοκορτικοειδή 0 0 0

1.6. Αναπνευστικό σύστημα

(α) Φάρμακο για το βρογχόσπασμο 0 0 0
(β) Αντιβηχικά 0 0 0
(γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες 0 0 0

1.7. Φάρμακα κατά των λοιμόξεων

(α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών) 0 0 0
(β) Αντιπαρασιτικά 0 0 0
(γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες 0 0 0
(δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης) 0 0 0

1.8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

0 0 0

1.9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

(α) Δερματολογικά φάρμακα 0 0 0
- Αντισηπτικά διαλύματα 0 0 0
- Αντιβιοτικές αλοιφές 0 0 0
- Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές 0 0 0
- Σκευάσματα για τα εγκαύματα 0 0 0
(β) Οφθαλμικά φάρμακα 0 0 0
- Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη 0 0 0
- Αναισθητικές σταγόνες 0 0 0
- Αλατούχο διάλυμα έκπλησης οφθαλμών 0 0 0
- Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες 0 0 0
(γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων 0 0 0
- Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα 0 0 0
(δ) Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα 0 0 0
- Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις 0 0 0
(ε) Τοπικά αναισθητικά 0 0 0
- Τοπικά αναισθητικά χορηγούμενα υποδορίως 0 0 0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1. Υλικό ανάνηψης

- Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο). που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους 0 0 0

- Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου

0 0 0

- Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0 0 0

2.2 Επίδεσμοι και υλικά ραφής

- Αιμοστατικοί επίδεσμοι 0 0 0

- Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες

0 0 0
- Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος 0 0 0
- Επιδεσμική ταινία επίδεσης 0 0 0
- Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας 0 0 0
- Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματίες 0 0 0
- Τριγωνικός επίδεσμος 0 0 0
- Γάντια μιας χρήσης 0 0 0
- Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 0 0 0
- Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι 0 0 0
- Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου 0 0 0
- Βαζελινούχος γάζα 0 0 0

2.3. Εργαλεία

- Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό 0 0 0
- Ψαλίδια 0 0 0
- Λαβίδες ανατομής 0 0 0
- Αιμοστατικές λαβίδες 0 0 0

2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

0 0 0
- Γλωσσοπιέστρα μίας χρήσης 0 0 0
- Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών 0 0 0
- Στηθοσκόπιο 0 0 0
- Σφυγμομανόμετρο 0 0 0
- Ιατρικό θερμόμετρο 0 0 0
- Θερμόμετρο για υποθερμία 0 0 0
- Ταχύ διαγνωστικό τεστ ελονοσίας (η μεταφορά του εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης) 0 0 0

2.5. Ενέσιμο υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού

0 0 0
- Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης 0 0 0
- Σύριγγες και βελόνες μίας χρήσης 0 0 0

2.6. Γενικό ιατρικό υλικό

0 0 0
- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) 0 0 0

 

2.7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης 0 0 0
- Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα 0 0 0
- Αυχενικό κολάρο για την ακινητοποίηση του λαιμού 0 0 0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά 0 0 0
3.2. Καρδιαγγειακά 0 0 0
3.3. Γαστροεντερικό σύστημα 0 0 0
3.4. Νευρικό σύστημα 0 0 0
3.5. Αναπνευστικό σύστημα 0 0 0
3.6. Οφθαμιατρικά φάρμακα 0 0 0
3.7. Εξωτερικής χρήσης 0 0 0
3.8.  Άλλο 0 0 0

 

Τόπος και ημερομηνία: .......................................................................................................................................................

Υπογραφή του πλοιάρχου:: ......................................................................................................................................................

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: .........................................................................................................................................

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

 

 

Ι. Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: .................................................................................................................................................................

Σημαία: .................................................................................................................................................................

Λιμένας νηολόγησης: ..................................................................................................................................................

 

II. Ιατρικά εφόδια

 

Απαιτούμενες

ποσότητες

 

 

 

Ποσότητες

επί του σκάφους

 

 

Παρατηρήσεις

(ιδίως

τυχόν ημερομηνία

λήξης)

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1. Καρδιαγγειακά

- Αντιστηθαγχικά 0 0 0

 

1.2. Γαστρεντερικό σύστημα

- Αντιδιαρροϊκά 0 0 0

1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

- Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη 0 0 0

1.4. Νευρικό σύστημα

-  Φάρμακα κατά της ναυτίας 0 0 0

1.5. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

(α) Δερματολογικά φάρμακα 0 0 0
- Αντισηπτικά διαλύματα 0 0 0
- Σκεύασμα για τα εγκαύματα 0 0 0
(β) Οφθαλμολογικά φάρμακα 0 0 0
- Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών 0 0 0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

- Αιμοστατικοί επίδεσμοι 0 0 0
- Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος 0 0 0
- Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα 0 0 0
- Γάντια μίας  χρήσης 0 0 0
- Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 0 0 0
- Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου 0 0 0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά 0 0 0
3.2. Καρδιαγγειακά 0 0 0
3.3. Γαστροεντερικό σύστημα 0 0 0
3.4. Νευρικό σύστημα 0 0 0
3.5. Αναπνευστικό σύστημα 0 0 0
3.6. Οφθαλμιατρικά φάρμακα 0 0 0
3.7. Εξωτερικής χρήσης 0 0 0
3.8. 'Αλλο 0 0 0
3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού) 0 0 0

 

Τόπος και ημερομηνία:..................................................................................................................................................

Υπογραφή του πλοιάρχου:.................................................................................................................................................

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας:....................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρο 7)

 

 

I. 1. Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσιολογίας, συμπτωματολογίας και θεραπευτικής.

2. Απόκτηση γνώσεων προληπτικής υγιεινής, ιδίως σε θέματα ατομικής και συλλογικής υγιεινής και γνώσεων σχετικών με ενδεχόμενα προφυλακτικά μέτρα.

3. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις ουσιώδεις θεραπευτικές ενέργειες και τους τρόπους μεταφοράς ασθενών.

Η πρακτική εκπαίδευση των υπεύθυνων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλοία της κατηγορίας Α θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, σε νοσοκομεία.

4. Απόκτηση ικανών γνώσεων για τον τρόπο χρήσης των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως.

 

II. Για την επιμόρφωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα που καθορίζονται στα πρόσφατα γενικώς αναγνωρισμένα διεθνή δημοσιεύματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 

(Άρθρο 8)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

 

ΟΝΟΜΑ:.......................................................ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΗΜΑ:................................ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:................................

ΤΥΠΟΣ:.................................................. Ε.Ω.Κ. (Ε.Τ.Α.):....................................ΝΑΥΤ. ΖΩΝΗ:.......................................

ΚΑΙΡΟΣ:................................ΣΤΙΓΜΑ-LAT/LONG:................................../........................ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:........................

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:..................................ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ:....................................................................ΕΙΔΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:...........................................

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ...............................................................................ΟΝΟΜΑ:..................................................

ΗΛΙΚΙΑ:......................................................ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:.....................................ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:.................................

ΥΨΟΣ:................ ...........................................................cm ΒΑΡΟΣ:.................................................................kg

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΔΙΟΥ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:............................ ...................................................

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ

 

01. ΠΟΝΟΣ :.............................. 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
02. ΠΥΡΕΤΟΣ :.............................. ΞΑΦΝΙΚΑ:............ΣΤΑΔΙΑΚΑ:...........
03. ΡΙΓΟΣ :.............................. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
04. ΖΑΛΗ :.............................. ΠΡΙΝ:...........ώρες.ΠΡΙΝ:...........ημέρες
05.ΕΜΕΤΟΣ :.............................. 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
06. ΔΙΑΡΡΟΙΑ :.............................. ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ:........./ ...............
07. ΤΡΑΥΜΑ :.............................. ΣΦΙΞΕΙΣ:........................../min.
08. ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ :.............................. 4. ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
09. ΠΡΗΞΙΜΟ :.............................. ΠΑΣΧΕΙ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ
10. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ :.............................. α:.............................................
11. ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ :.............................. β:....... .....................................
12. ΒΗΧΑΣ :.............................. γ:.............................................
13. ΔΥΣΠΝΟΙΑ :.............................. 5. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
14. ΑΔΥΝΑΜΙΑ :.............................. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
15. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ :.............................. α:............................................
β:............................................
γ:............................................

 

Σημειώσατε το σημείο στο σώμα που στηρίζεται το κύριο σύμπτωμα (π.χ. ο πόνος) και εάν επεκτείνεται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος.

 

"PHOTO 1" "PHOTO 2"

 

Παράδειγμα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση πιθανής σκωληκοειδήτιδος πόνος στο C8.

2. Σε περίπτωση τραυματισμού τραύμα 3 εκ. στο σημείο Τ2.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το έντυπο αυτό θα βοηθήσει πολύ τον ιατρό να θέσει σωστή και γρήγορη διάγνωση. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αυστηρώς απόρρητα και τα γνωρίζει μόνο ο ιατρός που εκτελεί υπηρεσία στο Κέντρο. Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο να συμπληρώσετε και να έχετε μπροστά σας το έντυπο αυτό, εκτός από περιπτώσεις πολύ επειγόντων περιστατικών (π.χ. κάποιο σοβαρό ατύχημα) που προέχει η άμεση επικοινωνία.