Δημοσίευση άλλων στοιχείων

109.—(1) Ο οργανισμός επενδύσεων κάθε φορά που εκδίδει, διαθέτει, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του και τουλάχιστο δύο φορές το μήνα, οφείλει να δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας την τιμή έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.

(2) Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει στον οργανισμό επενδύσεων να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μια φορά κάθε μήνα, εφόσον κρίνει ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

Διαφήμιση οργανισμού επενδύσεων

110.—(1) Η διαφήμιση ενός οργανισμού επενδύσεων πρέπει να είναι αληθής και να παρέχει την πραγματική εικόνα του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Στη διαφήμιση αναγράφεται η ονομασία του οργανισμού επενδύσεων και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.

(3) Η διαφήμιση περιέχει αναφορά του τόπου όπου διατίθεται το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού επενδύσεων και αναφέρει ότι η επένδυση σε μερίδια του οργανισμού δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(4) Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που οφείλει να τηρεί ένας οργανισμός επενδύσεων κατά τη διενέργεια διαφημίσεων της απόδοσης του.

(5) Οι διαφημίσεις του οργανισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση, έχει εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις ή να ζητά την τροποποίησή τους.