ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.—(1) Εις τον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αλιευτικό σκάφος» σημαίνει το σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλιεία ιχθύων, ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας·

«αξιωματικός» σημαίνει το μέλος του πληρώματος, εκτός από τον πλοίαρχο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αξιωματικός, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

«αξιωματικός καταστρώματος» σημαίνει τον προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου καταστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου II της Συμβάσεως STCW·

«αξιωματικός μηχανής» σημαίνει τον προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου μηχανής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου III της Συμβάσεως STCW·

«βοηθός αξιωματικός μηχανής», σημαίνει πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να γίνει αξιωματικός μηχανής, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«δεξαμενόπλοιο» σημαίνει δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο, δεξαμενό πλοιο υγραεριοφόρο ή δεξαμενόπλοιο χημικών

«δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο» σημαίνει το πλοίο που έχει ναυπηγη θεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου χύδην

«δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο» σημαίνει το πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγραερίων ή άλλων προϊόντων τα οποία αναφέρονται, στο Κεφάλαιο 19 του Κώδικα IGC·

«δεξαμενόπλοιο χημικών» σημαίνει το πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγρών χημικών τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο 17 του Κώδικα IBC ·

«δεύτερος μηχανικός» σημαίνει τον αξιωματικό μηχανής, ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πρώτο μηχανικό, και στον οποίο περιέρχεται η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση, λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, σε περίπτωση ανικανότητας του πρώτου μηχανικού·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτι λίας·

«εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος από την Αρμόδια Αρχή·

«επιβατηγό πλοίο» σημαίνει το θαλασσοπλοούν πλοίο το οποίο μεταφέρει πέραν των δώδεκα επιβατών·

«επιβατηγό πλοίο RO-RO» (επιβατηγό-οχηματαγωγό) σημαίνει επιβατηγό πλοίο το οποίο διαθέτει χώρους φορτίου RO-RO ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, όπως η Σύμβαση αυτή έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της·

«Εταιρεία» σημαίνει πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο, όπως τον διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους (bareboat charterer) ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, δι αυτού συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και ευθύνες που επιβάλλονται στην εταιρεία από τον παρόντα Νόμο ή που αναφέρονται στην Οδηγία 2001/25/ΕΚ·

«θαλάσσια υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία σε πλοίο που είναι απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως ·

«θαλασσοπλοούν πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο, εκτός εκείνων τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή της Δημοκρατίας ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα·

«καθήκοντα χειριστή ραδιοεπικοινωνιών» περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα του 1974 και, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, τις σχετικές συστάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως τα προαναφερόμενα έχουν στην ενημερωμένη έκδοσή τους·

«καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος καθορισμένο δυνάμει του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου, που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

«Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει τους αναθεωρημένους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις κινητές υπηρεσίες, όπως οι Κανονισμοί αυτοί έχουν στην ενημερωμένη έκδοσή τους·

«κατάλληλο πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδόθηκε και θεωρήθηκε ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και παρέχει στο νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα να υπηρετεί υπό την ειδικότητα και να εκτελεί τις λειτουργίες που αναφέρονται σε επίπεδο ευθύνης που καθορίζεται στο πιστοποιητικό, επί πλοίου του τύπου, της χωρητικότητας, του εκτοπίσματος, είδους και ισχύος μέσων πρόωσης, που αναγράφονται στο πιστοποιητικό, ενόσω υπηρετεί στο συγκεκριμένο εκτελούμενο πλουν·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«Κώδικας IBC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύδην, που δημοσιεύτηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του·

«Κώδικας IGC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύδην, που δημοσιεύτηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του·

«Κώδικας STCW» σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, που υιοθετήθηκε το 1995 από τη Διάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, με την Απόφαση 2, που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 1998, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του·

«μέλος κατώτερου πληρώματος» σημαίνει μέλος του πληρώματος του πλοίου, που δεν είναι πλοίαρχος ή αξιωματικός·

«μήνας» σημαίνει ημερολογιακό μήνα ή 30 ημέρες που προκύπτουν από την συνάθροιση περιόδων μικρότερων του ενός μηνός·

«Μητρώο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας και Αποδεικτικών Εγγράφων Εκπαιδεύσεως·

«Οδηγία» σημαίνει Οδηγία που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«Οδηγία 2001/25/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών» (EE L 136 της 18.5.2001, σ. 17), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«πιστοποιητικό» σημαίνει κάθε έγκυρο έγγραφο, ανεξαρτήτως ονομασίας, εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VI ή αναγνωριζόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VIII, το οποίο αναγνωρίζει στον κάτοχο του το δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρει το εν λόγω έγγραφο ή που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην Δημοκρατία·

«πλοίαρχος» σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου·

«πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους» σημαίνει πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία σύμφωνα με την νομοθεσία του· πλοίο που δεν ανταποκρίνεται στον παρόντα ορισμό θεωρείται πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτου κράτους·

«πρώτος μηχανικός» σημαίνει τον ανώτερο αξιωματικό μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση, τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου·

«προωστήρια ισχύς» ή «ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης» σημαίνει την ανώτατη συνολική συνεχή ισχύ σε κιλοβάτ όλων των κύριων προωστήριων μηχανημάτων του πλοίου, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή σε άλλο επίσημο έγγραφο·

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1995 και κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως η Σύμβαση αυτή έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της και εφαρμόζεται για τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του Κανονισμού I/15 αυτής της Σύμβασης και συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοστέων διατάξεων του Κώδικα STCW·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«τρίτο κράτος» σημαίνει χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος.

«υπεύθυνος για τη χρήση των σωσίβιων λέμβων» σημαίνει κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου, που είναι κάτοχος πιστοποιητικού όσον αφορά τα σωστικά μέσα και τις λέμβους διάσωσης, το οποίο έχει εκδοθεί ως χωριστό έγγραφο ή ως περιλαμβανόμενο στο πιστοποιητικό ικανότητας που κατέχει·

«υποπλοίαρχος» σημαίνει τον αξιωματικό καταστρώματος, ο οποίος, σε βαθμό, έπεται του πλοιάρχου, και στον οποίο περιέρχεται η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητας του πλοιάρχου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων

«χειριστής ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το γενικό σύστημα για τον κίνδυνο και την ασφάλεια στη θάλασσα, το οποίο εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όροι, που δεν καθορίζονται άλλως πως στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς η Σύμβαση STCW, ο Κώδικας STCW και η Οδηγία 2001/25/ΕΚ.

(3) Στις τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία» (EE L 324 της 29.11.2002, σ. 1), όπως αυτή η πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Έκταση Εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος, με εξαίρεση τα άρθρα 44 και 51, εφαρμόζεται επί πλοιάρχων και ναυτικών που εργάζονται σε θαλασσοπλοούντα κυπριακά πλοία, με εξαίρεση -

(α) Τα πολεμικά πλοία, ή άλλα πλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στη Δημοκρατία και τα οποία απασχολούνται σε κρατική μη εμπορική υπηρεσία·

(β) τα αλιευτικά σκάφη·

(γ) τα σκάφη αναψυχής, που δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς·

(δ) τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης.

(2) Το Μέρος VII, άρθρο 44, του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται επί του προσωπικού κυπριακών πλοίων, που λειτουργούν αποκλειστικά σε εσωτε ρικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρ μόζονται κανονισμοί λιμένα.

(3) Ο όρος «κυπριακό πλοίο» στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που απο δίδει στον όρον αυτό το άρθρο 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το 1996.

Αρμόδια Αρχή

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για την έκδοση, θεώρηση και αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας ή άλλων πιστοποιητι κών, την έγκριση και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, είναι ο Υπουργός και οι από τον Υπουργό ειδικά κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι.

Αξιωματικοί

5. Ένα πρόσωπο κατέχει τα απαραίτητα προσόντα για να χαρακτηριστεί ως αξιωματικός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, της Συμβάσεως STCW και του Κώδικα STCW, εάν κατέχει πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε ένα από τους ακόλουθους βαθμούς:

(α) (i) Πλοίαρχος·

(ii) υποπλοίαρχος·

(iii) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας.

(β) (i) Πρώτος μηχανικός·

(ii) δεύτερος μηχανικός·

(iii) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο.

(γ) Χειριστής ραδιοεπικοινωνιών.

ΜΕΡΟΣ II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας

6. Κάθε πρόσωπο που ναυτολογείται σε κυπριακό πλοίο, πρέπει να κατέχει το κατάλληλο για τη θέση αυτή πιστοποιητικό, που εκδόθηκε ή θεωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε· δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW.

Κατά εξαίρεση άδεια

7.—(1) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης η Αρμόδια Αρχή δύναται κατ' αίτηση της Εταιρείας, εάν κρίνει ότι δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον, να χορηγήσει κατ' εξαίρεση άδεια, μόνο για τη θέση του υποπλοίαρχου ή δεύτερου μηχανικού που να επιτρέπει σε συγκεκριμένο ναυτικό να ναυτολογηθεί σε συγκεκριμένο πλοίο για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες στη θέση αυτή, για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό, νοουμένου ότι το πρό σωπο, στο οποίο χορηγείται η κατ' εξαίρεση άδεια, έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης, κατά τρόπο ασφαλή κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής. Σε ότι αφορά την ειδικότητα του χειριστή ραδιοεπικοι νωνιών, δεν επιτρέπεται κατ' εξαίρεση άδεια, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών.

(2) Κατ' εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης δε χορηγείται για τη θέση πλοιάρχου ή πρώτου μηχανικού, εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για την ελάχι στη δυνατή χρονική διάρκεια.

(3) Κάθε κατ' εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση, θα χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιη τικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης.

ΜΕΡΟΣ III ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Διάκριση πιστο ποιητικών

8. Τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας, που εκδίδονται ή αναγνωρίζο νται από την Αρμόδια Αρχή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διακρί νονται σε-

(α) Πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού καταστρώματος·

(β) πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού μηχανής·

(γ) πιστοποιητικά προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών (χειριστή ραδιοεπικοινωνιών)· και

(δ) πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής.

Πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού κατα στρώματος

9. Τα πιστοποιητικά του κλάδου προσωπικού καταστρώματος διακρίνο νται σε-

(α) Πιστοποιητικό πλοιάρχου·

(β) πιστοποιητικό υποπλοιάρχου· και

(γ) πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας.

Πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού μηχανής

10. Τα πιστοποιητικά του κλάδου προσωπικού μηχανής διακρίνονται σε-

(α) Πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού·

(β) πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού·

(γ) πιστοποιητικά αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο.

Πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής κατώτερου πληρώματος

11. Τα πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής κατώτερου πληρώματος διακρίνονται σε-

(α) Πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσι πλοΐας· και

(β) πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επαν δρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιο δικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Πιστοποιητικό πλοιάρχου

12.—(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία σαρανταοκτώ (48) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, μετά την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, με ειδικότητα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστο σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 3000. Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώ σεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες)·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω·

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου·

(ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)· και

(στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρη σης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία σαρανταοκτώ (48) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, μετά την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, με ειδικότητα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου. Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες)·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3000.

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου·

(ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)· και

(στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό Υποπλοιάρχου

13.—(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρη σης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω μετά την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, με ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας από την οποία η μισή τουλάχι στο σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 2500. Στην απαιτού μενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως, (όχι περισσότερος από έξι μήνες)·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω·

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου·

(ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)· και

(στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρη σης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω μετά την απόκτηση πιστοποιητικού αξιω ματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, με ειδικότητα αξιωματι κού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας. Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες)·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3000·

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου.

(ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)· και

(στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακή; ναυσιπλοΐας

14.—(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητι κότητας 500 και άνω πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών

(β) να διαθέτει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, όχι λιγότερη από ένα έτος ως τμήμα εγκεκριμένου από την Αρμόδια Αρχή προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση επί πλοίου, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Μέρους Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW και θα είναι καταχωρημένη σε εγκεκριμένο βιβλίο αρχείου εκπαίδευσης, ή αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι λιγότερη των τριών ετών

(γ) να έχει εκτελέσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπη ρεσίας, καθήκοντα τήρησης φυλακής γέφυρας υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου ή προσοντούχου αξιωματικού για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των έξι μηνών

(δ) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)

(ε) να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύ πτουν τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW· και

(στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002, για υποψηφίους προς από κτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, οι οποίοι έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία, εγκεκριμένη εκπαίδευση και πρό γραμμα άσκησης ή εγκεκριμένο κύκλο σπουδών, πριν από την 1η Αυγούστου του έτους 1998, δε θα απαιτείται εκπαίδευση επί πλοίου, που να αποδεικνύε ται από εγγραφές σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού

15. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πρώτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανής·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών μετά την απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kw·

Εάν ο υποψήφιος έχει Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (κλάδου ναυτομηχανικής) ή Ανώτερης Σχολής Μηχανικών Εμπο ρικού Ναυτικού, αναγνωρισμένων από τη Δημοκρατία και επι πρόσθετα δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των κλάδων Μηχανολόγων — Μηχανικών, Μηχανολόγων— Ηλεκτρολόγων — Μηχανικών και Ναυπηγών — Μηχανικών, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Εάν ο υποψήφιος έχει μόνο δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως καθορίζεται πιο πάνω, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τριάντα (30) μηνών.

Στην απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοιτήσεως σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες)·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/2 του Κώδικα STCW·

(δ) να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου· και

(ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού

16. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει-

(α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προς πιστοποίηση ως αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανής·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών μετά την από κτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστα σίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπη ρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο, σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kw εάν ο υποψήφιος έχει Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (κλάδου ναυτομηχανικής) ή Ανώτερης Σχολής Μηχανικών Εμπορι κού Ναυτικού, αναγνωρισμένων από τη Δημοκρατία και επιπρόσθετα δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των κλάδων Μηχανο λόγων — Μηχανικών, Μηχανολόγων — Ηλεκτρολόγων — Μηχανι κών και Ναυπηγών — Μηχανικών, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες·
εάν ο υποψήφιος έχει μόνο δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος όπως καθορίζεται πιο πάνω, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τριάντα (30) μηνών·
στην απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβά νεται και ο χρόνος φοιτήσεως σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες).

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/2 του Κώδικα STCW

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου· και

(ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου

17.—(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζό μενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών·

(β) να έχει συμπληρώσει όχι λιγότερη από έξι μήνες θαλάσσια υπηρεσία στο κλάδο μηχανοστασίου σύμφωνα με το Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα STCW·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση τουλάχιστο τριάντα (30) μηνών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση επί πλοίου που αποδεικνύεται από εγγραφές σε εκγεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαίδευσης και ικανοποιεί τα πρότυπα ικανό τητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα STCW

(δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου· και

(ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαι δεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002, για υποψήφιους προς από κτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω, που έχουν αρχίσει εγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης πριν από την 1η Αυγούστου του 1998, δε θα απαιτείται εκπαίδευση επί πλοίου που αποδει κνύεται από εγγραφές σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαί δευσης, αλλά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει όχι λιγότερη από δώδεκα (12) μήνες θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου.

Πιστοποιητικό μελών πληρώματος που απο τελούν " μέρος Φυλακής ναυσιπλοΐας

18.—(1) Κάθε μέλος πληρώματος που αποτελεί μέλος φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, εκτός εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος τα καθήκοντα των οποίων, ενώ εκτελούν φυλακή, δεν απαιτούν κάποια ειδικότητα, θα δια θέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για να ασκούν τέτοια καθήκοντα.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση κατάλληλου πιστοποιητικού πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους με ειδικότητα καταστρώματος· θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου διανύεται υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο, το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από αναγνωρισμένο από την Αρμόδια Αρχή Εκπαιδευτικό Κέντρο, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/4 του Κώδικα STCW σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή·

(δ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος Φυλακής σε επαν δρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επαν δρωμένο μηχανοστάσιο

19.—(1) Κάθε μέλος πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επαν δρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω, εκτός εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος τα καθήκοντα των οποίων, ενώ εκτελούν φυλακή, δεν απαιτούν κάποια ειδικότητα, θα διαθέτουν τα κατάλ ληλα πιστοποιητικά για να ασκούν τέτοια καθήκοντα.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση κατάλληλου πιστοποιητικού πληρώ ματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει ορι στεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο πρέ πει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών·

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους με ειδικότητα στον κλάδο μηχανής·
θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου διανύεται υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού κατά την οποία θα τηρεί ται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανο νική συμπλήρωσή του από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ίΙΙ/4 του Κώδικα STCW σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή· και

(δ) να έχει κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εξειδικευ μένης εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Προσωπικό Ραδιο επικοινωνιών

20.—(1) Κάθε πρόσωπο, που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα χειριστή ραδιοεπικοινωνιών σε πλοίο που απαιτείται να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS),πρέπει να διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το (GMDSS), που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών.

(2) Επιπρόσθετα κάθε υποψήφιος για πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο για υπηρεσία στο πλοίο που υποχρεούται να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση από τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, όπως έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της, πρέπει:-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-IV/2 του Κώδικα STCW.

Προσωπικό δεξαμενοπλοίων

21.—(1) Αξιωματικοί και ναυτικοί, στους οποίους ανατίθενται συγκε κριμένα καθήκοντα και ευθύνες, που σχετίζονται με το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφορτώσεως δεξαμενοπλοίων, πρέπει να έχουν-

(α) Θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστο, τριών μηνών σε δεξαμενόπλοιο προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις των ασφαλών επιχει ρησιακών πρακτικών ή

(β) θαλάσσια υπηρεσία, ενός μηνός, αν το δεξαμενόπλοιο στο οποίο ναυτολογούνται, είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 και πραγματο ποιεί πλόες διαρκείας μέχρι εβδομήντα δύο ωρών, και εφόσον η πείρα που έχει αποκτηθεί στο δεξαμενόπλοιο ικανοποιεί την Αρμό δια Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του δεξαμενοπλοίου, τον αριθμό των ταξιδίων και των εργασιών φόρτω σης - εκφόρτωσης που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιό δου·

(γ) επιτυχή εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα εξοικείωσης δεξαμε νοπλοίου, εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή, που καλύπτει τουλάχιστο τη διδακτέα ύλη που δίδεται για τέτοια προγράμματα, σύμ φωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-V/l του Κώδικα STCW- και

(δ) επιτυχή εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Κέντρο στα θέματα πυρκαγιών, προχωρημένου επιπέδου σύμφωνα με τις διατά ξεις του Μέρους A-VI/3 του Κώδικα STCW.

(2) Πλοίαρχος, υποπλοίαρχος, πρώτος και δεύτερος μηχανικός δεξαμενό πλοιων ή οποιοδήποτε άτομο με άμεση ευθύνη φόρτωσης, εκφόρτωσης, και μέριμνα κατά τη μεταφορά ή χειρισμό φορτίου δεξαμενόπλοιων, πέραν των απαιτήσεων του προηγούμενου εδάφιου (1), πρέπει να έχουν-

(α) Θαλάσσια υπηρεσία τριών μηνών, τουλάχιστο, κατάλληλη για τα καθήκοντά τους σε δεξαμενόπλοιο του τύπου που πρόκειται να ναυ τολογηθούν και

(β) επιτυχή εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμό δια Αρχή, που θα καλύπτει τουλάχιστο τα θέματα που ορίζονται στο Μέρος Α-V/l του Κώδικα STCW, τα οποία είναι απαραίτητα για τα καθήκοντά τους στο πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλοιο χημικών ή υγραεριοφόρο, στο οποίο πρόκειται να ναυτολογηθούν.

(3) Κατάλληλο πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή στους πλοιάρχους και αξιωματικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (1)ή (2), ή το υπάρχον πιστοποιητικό τους θα θεωρείται. Ναυτικοί που ικανο ποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (2) θα πιστοποιούνται από την Αρμό δια Αρχή.

Προσωπικό RO-RO επιβατηγών πλοίων

22.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των πλοιάρ χων, αξιωματικών και μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού που υπη ρετεί σε επιβατηγά πλοία RO-RO.

(2) Για την ανάληψη καθηκόντων σε επιβατηγά πλοία RO-RO, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση που προβλέπεται στα επόμενα εδάφια (4) έως (8), ανάλογα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

(3) Οι ναυτικοί που απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (4), (7) και (8), σε χρονικά διαστήματα που δε θα είναι μεγαλύτερα των πέντε ετών, θα λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση εκσυγχρονισμού γνώ σεων, εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή ή θα παρέχουν αποδεικτικά στοι χεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός των προη γούμενων πέντε ετών.

(4) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, που έχουν καθο ριστεί στον πίνακα συγκεντρώσεως - διαιρέσεως πληρώματος να βοηθούν τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης στα επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε αναγνωρι σμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγρα φος 1, του Κώδικα STCW.

(5) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα εξοικειώσεως σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW.

(6) Προσωπικό, που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε επιβάτες σε χώρους των επιβατών, στα επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 3, του Κώδικα STCW.

(7) Ο πλοίαρχος, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, στους οποίους έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβα σης επιβατών, φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίου ή κλείσιμο των ανοιγμάτων του σκάφους σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια φορτίου και την ακεραιότητα του σκάφους, σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 4, του Κώδικα STCW.

(8) Ο πλοίαρχος, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαί δευση σε θέματα διοικήσεως πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κρίσι μες καταστάσεις σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 5, του Κώδικα STCW.

(9) Κατάλληλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εκδί δεται από την Αρμόδια Αρχή στους ναυτικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6), (7) και (8).

Προσωπικό επιβατηγών

23.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των πλοιάρχων, αξιωματικών και των μελών του πληρώματος και του λοιπού προσωπικού, που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία άλλα από επιβατηγά πλοία RO-RO.

(2) Για την ανάληψη καθηκόντων σε επιβατηγά πλοία, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση που προβλέπεται στα επόμενα εδάφια (4) έως (8), ανάλογα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

(3) Οι ναυτικοί, που απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (4), (7) και (8), σε χρονικά διαστήματα που δε θα είναι μεγαλύτερα των πέντε ετών, θα λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση εκσυχρονισμού γνώσεων, εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή ή θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός των προηγούμενων πέντε ετών.

(4) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, που έχουν καθοριστεί στον πίνακα συγκεντρώσεως - διαιρέσεως πληρώματος να βοηθούν τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης στα επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW.

(5) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα εξοικειώσεως σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW.

(6) Προσωπικό, που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε επιβάτες σε χώρους των επιβατών, σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3 παράγραφος 3, του Κώδικα STCW.

(7) Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, και κάθε άτομο, στο οποίο έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 4, του Κώδικα STCW.

(8) Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα διοικήσεως πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κρίσιμες καταστάσεις σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 5, του Κώδικα STCW.

(9) Κατάλληλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή στους ναυτικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (4), (5), (6), (7) ή (8) του παρόντος άρθρου.

Αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εξοικείωσης

24.—(1) Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή απασχολούνται σε θαλασσοπλοούντα πλοία, εκτός από τους επιβάτες, πρέπει να λαμβάνουν εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή εκπαίδευση εξοικείωσης σε τεχνικές ατομικής επιβίω σης ή να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως εξοικείωσης για συγκεκριμένο πλοίο πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A-VI/1, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό αποδεικτικό έγγραφο βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας

25.—(1) Ναυτικοί, που ναυτολογούνται ή απασχολούνται με οποιαδήποτε ειδικότητα σε πλοίο, κατά τις εμπορικές δραστηριότητες του πλοίου ως μέλη του πληρώματος του πλοίου με καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας ή πρόλη ψης της ρύπανσης κατά τη λειτουργία του πλοίου, πριν τους ανατεθούν οποιαδήποτε καθήκοντα στο πλοίο, πρέπει να λάβουν εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή εκπαίδευση και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παρά γραφος 2, του Κώδικα STCW, και να έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας, που καθορίζεται εκεί, νοουμένου ότι αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών, από την ημερομηνία αποφοίτησης του υποψηφίου.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγρά φου εκπαιδεύσεως βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας, πρέπει να έχει ολοκληρώ σει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση εξοικείωσης σε τεχνικές ατομικής επι βίωσης, που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW.

(3) Ξενοδοχειακό προσωπικό και άλλα άτομα που εργάζονται ή απασχο λούνται σε επιβατηγά ή επιβατηγά RO-RO πλοία και παρέχουν άμεση εξυπη ρέτηση σε επιβάτες, που όμως δεν έχουν καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας ή πρόληψης της ρύπανσης κατά τη λειτουργία του πλοίου και δεν έχουν λάβει εγκεκριμένη εκπαίδευση και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγρα φος 2, του Κώδικα STCW, πρέπει να λάβουν εγκεκριμένη εκπαίδευση και οδη γίες σε θέματα τεχνικών επιβίωσης, πρόληψης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες και ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες, σύμ φωνα με το πρότυπο ικανότητας που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Οι ναυτικοί, οι οποίοι απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα εδά φια (1) και (2) του άρθρου αυτού, οφείλουν να παρέχουν αποδεικτικά στοι χεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας, εντός των αμέ σως προηγούμενων πέντε ετών.

Πιστοποιητικό χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης

26. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών

(β) να έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών ή να έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένο κύκλο σπουδών και να διαθέτει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών και

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για σκάφη επιβίωσης και λέμβους διάσωσης που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/2, παράγραφοι 1 έως 4, του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό χειριστή ταχύπλοου λέμβου διάσωσης

27. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή ταχύπλοου λέμβου διάσωσης πρέπει-

(α) Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ικανότητας σε σκάφη επιβίωσης και λέμβους διάσωσης, που δεν είναι ταχύπλοες· και

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για ταχύπλοες λέμβους διάσωσης που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/2 , παράγραφοι 5 έως 8, του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών

28.—(1) Ναυτικοί, που έχουν οριστεί για τον έλεγχο διαδικασιών πυρόσβεσης, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία προχωρημένου επιπέδου εκπαίδευση σε τεχνικές πυρόσβεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, την τακτική και τη διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A-VI/3 του Κώδικα STCW και να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας, που καθορίζονται εκεί.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγρά φου εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη προχωρημένου επιπέδου εκπαίδευση σε τεχνικές πυρόσβεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, την τακτική και διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A-VI/3 του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο

29.—(1) Ναυτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί η παροχή ιατρικών πρώ των βοηθειών σε πλοίο, πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας σε ιατρικές πρώτες βοήθειες, που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 1 έως 3, του Κώδικα STCW.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγρά φου εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών σε πλοίο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-VI/4 , παράγραφοι 1 έως 3, του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο

30.—(1) Ναυτικοί, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ιατρικής μέρι μνας στο πλοίο, πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας για ιατρική μέριμνα σε πλοία, όπως καθορίζονται στο Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 4 έως 6, του Κώδικα STCW.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγρά φου εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο πρέπει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και

(β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ικανοποιεί τα πρότυπα ικανότητας για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο, όπως καθορίζονται στο Μέρος Α—VI/4, παράγραφοι 4 έως 6, του Κώδικα STCW.

ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστο ποιητικών ή απο δεικτικών εγγράφων

31.—(1) Τα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου, χορηγούνται από την Αρμόδια Αρχή σε ναυ τικούς, που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, εντός των προηγούμενων πέντε ετών, από ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής και λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή άλλη νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(2) Τα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκδίδονται κατ' αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως από το οποίο να προκύπτει, ότι αυτός είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για το αιτούμενο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο·

(β) αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα που απαιτούνται για το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας· και

(γ) πρωτότυπο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας της αμέσως κατώτερης τάξεως από το αιτούμενο, εάν υπάρχει.

(3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.

Υπολογισμός πλεονάζοντος χρόνου

32. —(1) Για την έκδοση πιστοποιητικών κατά τις διατάξεις των άρθρων 12(1), 12(2), 13(1), 13(2), 15 και 16 του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται ανα δρομή εις πλεονάζοντα χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας, προς συμπλήρωση μέχρι του ενός πέμπτου της προς απόκτηση προαγωγικού πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας απαιτουμένης, εφόσον έχει αποκτηθεί υπό ανάλογο βαθμό ή ειδι κότητα, νοουμένου ότι η υπηρεσία αυτή δε θα είναι μικρότερη των δεκαοκτώ μηνών.

(2) Η αναδρομή αυτή αφορά αποκλειστικώς και μόνο υπηρεσία διανυθείσα μετά την απόκτηση του αμέσως κατώτερου από το προς απονομή πιστοποιη τικό ναυτικής ικανότητας.

(3) Ως θαλάσσια υπηρεσία για απόκτηση πιστοποιητικού ναυτικής ικανότη τας λογίζεται αυτή που διανύεται με ιδιότητα μέλους του .πληρώματος πλοίων που είναι εν ενεργεία. Ο απαιτούμενος χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας είναι ανάλογος προς το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας, εκτός αν από συγκεκριμένη ειδική διάταξη ορίζεται άλλως πως.

(4) Πλοία εν ενεργεία λογίζονται αυτά που ευρίσκονται εν πλω, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών παραμονής τους σε λιμένες, κατά τις οποίες ενεργούν εργασίες φορτοεκφορτώσεως ή διατηρούν τα τρία τέταρτα τουλάχι στο της κανονικής συνθέσεως του πληρώματός τους.

(5) Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες διατάξεις προσόντα πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση για την απονομή του αιτούμενου πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας.

(6) Τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.

Απόδειξη θαλάσσιας υπηρεσίας

33.—(1) Η θαλάσσια υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημο σημείωμα της Αρμόδιας Αρχής, με βάση το τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή Μητρώο. Εάν η υπηρεσία υποψηφίου δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα στο Μητρώο αυτό, για τη σύνταξη του σημειώματος, λαμβάνεται υπόψη και η επιπρόσθετη υπηρεσία που υπάρχει στο Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας του υποψη φίου.

(2) Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σε πλοία αλλοδαπά αποδεικνύε ται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή της σημαίας του πλοίου και περιλαμβάνει το όνομα, το είδος, την ολική χωρητικότητα και το λιμένα νηολογήσεως του πλοίου, το είδος, τον αριθμό και την ιπποδύναμη των μηχανών του, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ναυτικού, τις ημε ρομηνίες και λιμένες ναυτολογήσεως και απολύσεως, το βαθμό ή την ειδικό τητα υπό τον οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός στο πλοίο. Η Αρμόδια Αρχή δύνα ται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για επιβεβαίωση της θαλάσσιας υπηρεσίας.

(3) Σε όλες τις περιπτώσεις η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν καλύπτει τις από τις οικείες διατάξεις οριζόμενες προϋποθέσεις, ως προς την ειδικότητα ή βαθμό, υπό τον οποίο πρέπει να έχει διανυθεί.

Έλεγχος προσόντων

34.—(1) Τα προσόντα των υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικών ναυ τικής ικανότητας ή αποδεικτικών εγγράφων ελέγχονται από Επιθεωρητή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας οριζόμενο από το Διευθυντή.

(2) Εάν διαπιστωθούν από τον έλεγχο ελλείψεις καλείται ο υποψήφιος να συμπληρώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου.

Ποινικό αδίκημα περί την έκδοση ή προσκόμιση ψευδούς πιστοποιητικού ή εγγράφου

35. Εκδότης ή κομιστής πλαστών ή μη αληθούς περιεχομένου πιστοποιητι κών ή εγγράφων, προς το σκοπό αποκτήσεως ή συμπληρώσεως προσόντων προς λήψη πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας ή άλλου πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές και επί πλέον στερείται για δύο έτη του δικαιώματος αποκτήσεως πιστοποιητικού ή της συμμετοχής του σε σχετικές εξετάσεις.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ —ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ — ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έκδοση και τύπος πιστοποιητικών και αποδεικτικών εγγράφων

36.—(1) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει -

(α) πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 παράγραφος 1 της Σύμβασης STCW,  και

(β) αποδεικτικά έγγραφα εκπαίδευσης κατά τον καθορισμένο από αυτήν τύπο και, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 παράγραφος 1 της Σύμβασης STCW, λαμβανομένων υπόψη των παραλλαγών που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο και καταβληθεί το τυχόν προβλεπόμενο καθορισμένο τέλος.

(2) Τα εκδιδόμενα κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, αναγράφουν τις απαιτούμενες πληροφορίες με λατινικούς χαραχτήρες και αραβικούς αριθμούς παραδίδονται στον κατά νόμο δικαιούμενο να τα κατέχει, και ενδεικτικώς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου·

(β) αριθμό μητρώου ναυτικού·

(γ) λειτουργικά καθήκοντα, επίπεδα, ειδικότητα και τυχόν περιορισμούς·

(δ) ονοματεπώνυμο, όνομα μητρός και ημερομηνία γεννήσεως·

(ε) κάθε αναγκαία παρατήρηση·

(στ) ημερομηνία εκδόσεως·

(ζ) υπογραφή του ναυτικού·

(η) φωτογραφία του ναυτικού.

Ισχύς πιστοποιητικών και θεω ρήσεων πιστο ποιητικών

37. Τα δυνάμει του προηγούμενου άρθρου εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις αυτών παραμένουν σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα ο κάτοχός τους εξακολουθεί να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται για το πιστοποιητικό αυτό από τον παρόντα Νόμο και τη Σύμβαση STCW.

Μητρώο πιστοποιητικών και αποδεικτικών εγγράφων εκπαιδεύσεως

38.—(1) Τα δυνάμει του Μέρους αυτού εκάστοτε χορηγούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως καταχωρίζονται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιητικών και Αποδεικτικών Εγγράφων Εκπαιδεύσεως.

(2) Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τον καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή τύπο.

(3) Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης όλες οι κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού ενεργούμενες θεωρήσεις, η λήξη ή η επανακύρωση της ισχύος, η αναστολή ή η ακύρωση των πιστοποιητικών, ή δήλωση απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους και γενικά οτιδήποτε αφορά στα καταχωρισμένα στο Μητρώο πιστοποιητικά ή έγγραφα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να παρέχει, όσον αφορά την νομική υπόσταση των κατ’ εξαίρεση αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 7, των πιστοποιητικών και θεωρήσεων, πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα Κράτη Μέρη της Σύμβασης STCW και σε Εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τους ή απασχόληση σε πλοίο.

Απώλεια ή φθορά πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων

39.—(1) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καταστροφής του πιστοποιητι κού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως, ο κατά νόμο δικαιούμενος να το κατέχει δύναται να υποβάλει αίτηση προς αντικατάστασή του.

(2) Με την αίτηση συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις συνθήκες απώ λειας, φθοράς ή καταστροφής, το εφθαρμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο και δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου και καταβάλλεται το τυχόν προβλεπό μενο καθορισμένο τέλος.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον κρίνει δικαιολογημένη την αιτούμενη αντικατάσταση, εκδίδει ακριβές αντίγραφο του αρχικού πιστοποιητικού ή εγγράφου και το παραδίδει στο δικαιούχο. Για την έκδοση του αντίγραφου αυτού γίνε ται σχετική μνεία στο κατά το προηγούμενο άρθρο τηρούμενο Μητρώο.

Θεώρηση πιστοποιητικών

40. Τα κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού εκδιδόμενα πιστοποιητικά θεωρούνται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως STCW, εφόσον η Αρμόδια Αρχή βεβαιωθεί ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Μνεία της θεώρησης γίνεται στο κατά το άρθρο 38 τηρούμενο Μητρώο. Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με διατάξεις του Μέρους αυτού για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών ενσωματώνονται στο μορφότυπο  των πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW. Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού για τους πλοίαρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο VI, παράγραφος 2 της Σύμβασης STCW.

Επανακύρωση και επέκταση της ισχύος πιστοποιητικών

41.—(1) Τα πιστοποιητικά πλοιάρχων, αξιωματικών και χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, τα οποία εκδίδονται κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου, δε θα είναι έγκυρα για θαλάσσια υπηρεσία εκτός εάν η ισχύς τους επανακυρωθεί και παραταθεί ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Για την επανακύρωση και παράταση των πιο πάνω πιστοποιητικών οι νόμιμοι κάτοχοί τους θα πρέπει να-

(α) κατέχουν πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως από το οποίο να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί για το προς επανακύρωση και παράταση πιστοποιητικό·

(β) αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα  με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/11 του Κώδικα STCW· και

(γ) έχουν συμπληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για συνέχιση της θαλάσσιας υπηρεσίας τους σε πλοία για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει, ζητώντας την γνώμη των ενδιαφερομένων, να εκπονεί ή να προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπονται στο Μέρος Α-Ι /11 του Κώδικα STCW.

(3) Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στην διάθεση των κυπριακών πλοίων.

Απόρριψη της αιτήσεως προς έκδοση ή επανακύρωση πιστο ποιητικού

42.—(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση προς έκδοση ή αναγνώριση ή επανακύρωση και παράταση της ισχύος πιστοποιητικού έστω και αν το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμε νες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, εάν λαμβάνοντας υπ' όψη όλες τις σχε τικές περιστάσεις, κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι κατάλληλο να κατέχει το πιστοποιητικό και να ενεργεί υπό την ιδιότητα στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό.

(2) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής προς απόρριψη της αίτησης, γραπτή και επαρκώς αιτιολογημένη, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών τη διεξαγωγή έρευνας και επανεξέταση της αιτήσεώς του.

(3) Η έρευνα διεξάγεται από δύο επιθεωρητές του Τμήματος Εμπορικής Ναυ τιλίας, που ορίζονται από το Διευθυντή και υποβάλλουν το πόρισμά τους προς την Αρμόδια Αρχή, που αποφαίνεται επί της αιτήσεως προς επανεξέταση.

Απόκτηση πιστοποιητικού από κατόχους πιστοποιητικού ξένης χώρας

43. Ναυτικοί, κάτοχοι πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας ξένης χώρας, οποιασδήποτε βαθμίδας αξιωματικού, που είναι αναγνωρισμένο από τη Δημο κρατία, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα για απόκτηση του ανώτερου από το κατεχόμενο πιστοποιητικού, εάν έχουν συνο λική θαλάσσια υπηρεσία για την απόκτηση του ήδη κατεχόμενου πιστοποιητι κού, ίσου χρόνου με αυτή που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για το πιστο ποιητικό αυτό.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ Ή ΜΕΣΑ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ
Προσωπικό πλοίων που λειτουργούν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα

44.—(1) Στο προσωπικό πλοίων, που λειτουργούν αποκλειστικά μέσα σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί, λιμένα, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδώσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

(α) Πιστοποιητικό κυβερνήτη (μη θαλασσοπλοούν πλοίο)·

(β) Πιστοποιητικό κατώτερου πληρώματος γέφυρας (μη θαλασσοπλοούν πλοίο)· ή

(γ) Πιστοποιητικό κατώτερου πληρώματος μηχανής (μη θαλασσοπλοούν πλοίο).

(2) Κάθε υποψήφιος για την απόκτηση των πιο πάνω πιστοποιητικών πρέ πει-

(α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών

(β) να έχει έκθεση ιατρικής εξετάσεως, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για την αντίστοιχη προς το πιστοποιητικό ναυτική υπηρεσία·

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή, ανάλογο προς το αιτούμενο πιστοποιητικό· και

(δ) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστο τριών ετών, σε πλοία της ίδιας κατηγορίας, για το πιστοποιητικό κυβερνήτη.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ STCW
Αναγνώριση πιστοποιητικών άλλου Μέρους

45.—(1)  Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει σε ναυτικό, ο οποίος κατέχει πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τρίτο κράτος ή με την έγκριση τρίτου κράτους, να υπηρετεί σε πλοίο που φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 18(3) της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ, απόφαση αναγνώρισης του προαναφερόμενου πιστοποιητικού.

(1Α)Η αναγνώριση από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικού που εκδόθηκε από τη διοίκηση κράτους  μέλους υπόκειται στις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 και του περί Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων  Νόμου του 2003 καθώς και στις διατάξεις κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε από αυτούς.

(1Β) Η Αρμόδια Αρχή είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 σχετικά με τα ακόλουθα επαγγέλματα:

(α) Πλοίαρχος·

(β) υποπλοίαρχος·

(γ) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας·

(δ) πρώτος μηχανικός·

(ε) δεύτερος μηχανικός·

(στ) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο.

(1Γ) Η Αρμόδια Αρχή είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003 σχετικά με το επάγγελμα του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών.

(2) Εάν η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίσει πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, αναφορικά με πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών το θεωρεί προς επιβεβαίωση της αναγνώρισής του, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW, που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού και καταβληθεί το τυχόν καθορισμένο τέλος.

(3) Η θεώρηση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2 της Συμβάσεως STCW, σε χωριστό έγγραφο που φέρει τον τίτλο «ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ».

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει με ειδικότητα εκτός αυτή του αξιωματικού ραδιοεπικοινωνιών ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εκτός αν προβλέπεται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, σε κυπριακό πλοίο, εφόσον διαθέτει κατάλληλο και ισχύον πιστοποιητικό, που εκδόθηκε και θεωρήθηκε όπως απαιτείται, από άλλο Κράτος Μέρος στο οποίο η Σύμβαση STCW έχει τεθεί σε εφαρμογή, για χρήση σε πλοία αυτού του Μέρους, αλλά που δεν έχει ακόμη θεωρηθεί.

(5) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που προσκομίζουν για αναγνώριση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Π/2, ΙΙΙ/2 ή ΠΙ/3 ή εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό VII/1 σε διοικητικό επίπεδο, όπως ορίζεται από τον Κώδικα STCW, γνωρίζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας, που έχει σχέση με τα καθήκοντά τους που τους επιτρέπεται να εκτελούν.

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή ανακαλέσει τη θεώρηση αναγνώρισης πιστοποιητικού που έχει αναγνωρίσει, για πειθαρχικούς ή άλλους λόγους, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Μέρος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό αναφορικά με τους λόγους που επέβαλαν την ανάκληση.

(7) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ανακοινώνει στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού τις πληροφορίες και τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ι/7 της Συμβάσεως STCW.

(8) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα κατάλληλα πιστοποιητικά που έχει αναγνωρίσει ή προτίθεται να αναγνωρίσει.

ΜΕΡΟΣ IX ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Εποπτεία ναυτικής εκπαιδεύσεως

46.—(1) Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ναυτικών, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση STCW, τελεί υπό τη διοίκηση, την εποπτεία και την παρακο λούθηση της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/6 του Κώδικα STCW.

(2) Η εκπαίδευση των ναυτικών δύναται να παρέχεται μόνο σε αναγνωρι σμένες κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου σχολές ναυτικής εκπαιδεύ σεως, στις οποίες παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Αρμόδια Αρχή.

Αναγνώριση σχολής ναυτικής εκπαίδευσης

47.—(1) Για την αναγνώριση μιας σχολής ναυτικής εκπαιδεύσεως και την έγκριση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση από τη σχολή, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα·

(β) τη σειρά μαθημάτων και τις ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα·

(γ) περιγραφή των κτιριακών υπηρεσιών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα·

(δ) προσόντα υπευθύνων για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ναυτικών

(ε) μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων και αναλογία εκπαιδευτών/αξιολογητών/εξοπλισμού/εκπαιδευομένων

(ζ) περιγραφή του προτύπου ποιότητας που εφαρμόζεται για επιτήρηση της εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων

(η) διαδικασία, τύπο και σκοπό των εξετάσεων

(θ) διαδικασία, τύπο και σκοπό της αξιολόγησης προόδου·

(ι) ελάχιστα πρότυπα ικανότητας για έκδοση αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης·

(ια) υπόδειγμα αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης.

(2) Οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των ναυτικών και τη αξιολόγηση της ικανότητάς τους, πρέπει να διαθέτουν, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση STCW, τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/6 του Κώδικα STCW, για τον αντίστοιχο τύπο και επίπεδο εκπαίδευσης ή αξιολόγησης.

(3) Η εκπαίδευση και αξιολόγηση ικανότητας και η έκδοση αποδεικτικών επιτυχούς φοίτησης επιτηρούνται συνεχώς μέσω συστήματος προτύπων ποιότητας, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των προσδιορισμένων αντικειμενικών σκοπών, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και βαθμολογητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW.

(4) Στις σχολές ναυτικής εκπαιδεύσεως πραγματοποιείται περιοδική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW, από προσοντούχα άτομα, που δεν εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες.

(5) Σε περίπτωση που σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως χρησιμοποιεί προσομοιωτή για την εκπαίδευση ναυτικών, οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρότυπα  επιδόσεων και άλλες διατάξεις που καθορίζονται στο Μέρος Α-Ι/12 του Κώδικα STCW, καθώς και όσες άλλες απαιτήσεις προβλέπονται στο Μέρος Α του Κώδικα STCW, για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό όσον αφορά-

(α) ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσομοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση·

(β) οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας που απαιτείται από το μέρος Α του Κώδικα STCW και πραγματοποιείται μέσω προσομοιωτή· και

(γ) οποιαδήποτε, μέσω προσομοιωτή, επίδειξη συνεχούς δεξιότητας που απαιτείται από το Μέρος Α του Κώδικα STCW.

(6)  Η Αρμόδια Αρχή δύναται κατά την κρίση της να εξαιρεί προσομοιωτή που έχει εγκατασταθεί ή λειτουργεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2002 από την πλήρη τήρηση των προτύπων επιδόσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (5).

Επιθεώρηση σχολών ναυτικής εκπαιδεύσεως

48.—(1) Λειτουργός, που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τη σχολή, προς διαπίστωση της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων, συντάσσει σχετική έκθεση.

(2) Η έκθεση αυτή μαζί με όλες τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τη σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως, τίθενται υπόψη τριμελούς Επιτροπής, συγκροτούμενης, με απόφαση του Υπουργού, εκ των κατά περίπτωση ειδικών, η οποία αποφασίζει για την έγκριση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Έλεγχος εκπαιδευτικών προγραμ μάτων

49.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά πενταετία ή όποτε κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW. Οι σχετικές με την αξιολόγηση πληροφορίες θα ανακοινώνονται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(2) Η σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως οφείλει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή τουλάχιστον οκτώ μέρες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλογο των υποψηφίων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(3) Η σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως οφείλει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή, αμέσως μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλογο των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως μαζί με αναλυτική βαθμολογία.

(3Α) Η σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως οφείλει να διασφαλίζει τα ακόλουθα:

(α) η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών-

(i) είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα γραπτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας, και

(ii) εκτελείται, παρακολουθείται, αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις παραγράφους (δ), (ε) και (στ)·

(β) τα πρόσωπα που εκτελούν εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ή αξιολόγηση επί του πλοίου το πράττουν μόνον εφόσον αυτή η εκπαίδευση ή αξιολόγηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του πλοίου και εφόσον μπορούν να αφιερώνουν το χρόνο και την προσοχή τους στην εκπαίδευση ή την αξιολόγηση·

(γ) οι εκπαιδευτές, επόπτες και υπεύθυνοι αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά·

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει εντός υπηρεσίας ναυτικό είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο-

(i) έχει ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατανοεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται,

(ii) διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση, και

(iii) εάν κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιεί προσομειωτή, έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διαδικασίες που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και έχει την πρακτική πείρα χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται·

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο να εποπτεύει την εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ναυτικού με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων προσόντων για πιστοποίηση κατανοεί πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τους συγκεκριμένους στόχους κάθε τύπου εκπαίδευσης που εκτελείται·

(στ) οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας εντός της υπηρεσίας είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για πιστοποίηση-

(i) έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και κατανόησης της αξιολογούμενης ικανότητας,

(ii) έχει τα κατάλληλα προσόντα για το υπό αξιολόγηση έργο,

(iii) έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους για την πρακτική αξιολόγησης,

(iv) έχει πρακτική πείρα αξιολόγησης, και

(v) αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, έχει αποκτήσει πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή υπό την εποπτεία και έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις έμπειρου υπεύθυνου αξιολόγησης.

(4) Η σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως οφείλει να παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση για σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσόντα υποψηφίων, εξοπλισμό, προσόντα υπευθύνων για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών και πρότυπα ποιότητας.

Περιοδική αξιολόγηση

50. Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι θα πραγματοποιείται περιοδική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW, κατά χρονικά διαστήματα που δεν είναι μεγαλύτερα των πέντε ετών, από προσοντούχα άτομα, που δεν εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες και ότι, εντός έξι μηνών από τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης, σχετική έκθεση θα κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έλεγχος και επιθεώρηση πλοίων άλλων χωρών

51. Σε περίπτωση που πλοία άλλων χωρών, εξαιρουμένων των πλοίων που αναφέρονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ευρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή θα μεριμνά ώστε τα πλοία εκείνα, των οποίων οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί ή μέλη του πληρώματος δεν έχουν πιστοποιητικά, αναγνωρισμένα κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2001/25/ΕΚ, να υπόκεινται κατά προτεραιότητα σε επιθεώρηση, προκειμένου να ελεγχθεί αν η επαγγελματική τους ικανότητα ανταποκρίνεται με της Συμβάσεως STCW και, σε περίπτωση που το πλοίο φέρει τη σημαία κράτους μέλους, της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ.

Έκδοση Κανονισμών

52.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Καταργήσεις

53.—(1) Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται-

(α) Ο ορισμός της λέξεως «αξιωματικός» στο άρθρο 2(1), καθώς και τα άρθρα 4 και 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτι κοί) Νόμων του 1963 έως το 1997-

(β) οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρακτικού Πλοιάρχου) Κανονισμοί του 1965 και 1984· και

(γ) οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πιστοποιητικά Ικανότητας Μηχανι κών) Κανονισμοί του 1977.

(2) Κάθε μνεία που γίνεται στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμους του 1963 έως το 1997 στη λέξη «αξιωματικός» θα ερμη νεύεται υπό την έννοια που προσδίδει στον όρο αυτό, το άρθρο 2(1) του παρόντος Νόμου.

Επιφυλάξεις

54.—(1) Πιστοποιητικό ή κατ' εξαίρεση άδεια, που εκδόθηκε δυνάμει των διά του παρόντος καταργούμενων νομοθετημάτων θα θεωρείται ως έγκυρη και ισχυρή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002 νοουμένου ότι θα υπό κειται στις περί επανακυρώσεως διατάξεις του άρθρου 41 του παρόντος Νόμου·

(2) Δύναται να παραταθεί μέχρι της 1ης Φεβρουαρίου του έτους 2002, η ναυτολόγηση ναυτικών, που άρχισαν εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία και πρόγραμμα άσκησης ή εγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης πριν από την 1η Αυγούστου 1998, και κατέχουν κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως STCW, που ίσχυε πριν από την 1η Φεβρουαρίου του 1997, αντί στοιχα με αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και είναι αναγνωρισμένα από τη Δημοκρατία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
18 του Ν.168(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.168(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.168(I)/2004] τίθεται σε ισχύ σε εκείνη από τις ακόλουθες ημερομηνίες που θα επέλθει μεταγενέστερα:

(α) η ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(β)η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
57 του Ν. 27(I)/2008Κατάργηση νόμων

Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτικών Εκπαίδευση) Νόμοι του 2000 μέχρι 2005.