Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αλιευτικό σκάφος» σημαίνει το σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλιεία ιχθύων, ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας·

«βραχύς διεθνής πλους» σημαίνει το διεθνή πλουν, κατά τη διάρκεια του οποίου το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των διακοσίων (200) μιλίων από το λιμένα ή τον τόπο όπου οι επιβάτες και το πλήρωμα δύνανται να επιβιβαστούν με ασφάλεια και εφόσον η απόσταση μεταξύ του τελευταίου λιμένα προσεγγίσεως εις τη χώρα από την οποία αρχίζει ο πλους και του τελικού λιμένα προορισμού δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ναυτικά μίλια·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«επικίνδυνο φορτίο» σημαίνει το φορτίο το οποίο είναι ή ενδέχεται να είναι εκρηκτικό, εύφλεκτο, τοξικό ή επιβλαβές για την υγεία ή το οποίο προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος·

«εταιρεία» περιλαμβάνει και φυσικό πρόσωπο και σε αναφορά προς το πλοίο σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλον οργανισμό ή πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, που ανέλαβε την ευθύνη της εκμετάλλευσης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, κατά την ανάληψη της ευθύνης αυτής συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στην εταιρεία, από τους Κανονισμούς που είναι προσαρτημένοι στη Σύμβαση STCW·

«θαλασσοπλοούν πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο εκτός εκείνων τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή της Δημοκρατίας ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα·

«καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος καθορισμένο στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμους, που εκάστοτε ισχύουν στη Δημοκρατία-

«κατάλληλο πιστοποιητικό» σημαίνει:

(α) προκειμένου περί κυπριακού πλοίου, κατάλληλο πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμων του 2000 και 2004·

(β) προκειμένου περί πλοίου που φέρει τη σημαία κράτους μέλους, άλλου από τη Δημοκρατία, πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις νομοθεσίας κράτους μέλους, η οποία υιοθετεί την κοινοτική οδηγία·

(γ) προκειμένου περί πλοίου που φέρει τη σημαία κράτους, άλλου από κράτος μέλος ή τη Δημοκρατία, πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης STCW και του Κώδικα STCW και επιτρέπει στο νόμιμο κάτοχο του να υπηρετεί υπό τη σχετική ιδιότητα και να εκτελεί τις σχετικές λειτουργίες, στο επίπεδο ευθύνης που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό, σε πλοίο του εν λόγω τύπου, χωρητικότητας, ισχύος, και μέσων πρόωσης ενόσω εκτελεί το συγκεκριμένο πλου.

«κοινοτική οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (EE L 136 της 18.5.2001, σ.17), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2η Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Οδηγία» σημαίνει Οδηγία που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή·

«Κώδικας STCW» σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, που υιοθετήθηκε το 1995 από τη Διάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, με την Απόφαση 2, που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 1998, όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

«παγκόσμιοι πλόες» σημαίνει τους πλόες που γίνονται μεταξύ λιμένων οποιωνδήποτε χωρών και χωρίς περιορισμούς, αναφορικά με την έκταση και την περιοχή·

«πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας» σημαίνει πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε κατά τις διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου του 2000·

«πλόες μέσης έκτασης» σημαίνει τους πλόες που γίνονται μεταξύ λιμένων της περιοχής που εκτείνεται από το βόρειο ακρωτήριο (Νορβηγία) προς δυσμάς προς τις νήσους Φαρόες, τις Βρετανικές νήσους, τις Ευρωπαϊκές ακτές επί του Ατλαντικού Ωκεανού και τις δυτικές ακτές της Αφρικής μέχρι τον Ισημερινό. Αντίστοιχοι θεωρούνται οι πλόες μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου, περιλαμβανομένων και εκείνων της Μαύρης και Ερυθράς Θάλασσας και της Ευρώπης, όπως και οι πλόες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κίνας (νότια του Χογκ-Κογκ) Φιλιππινών, Ινδονησίας, όπως επίσης και οι πλόες στη θαλάσσια περιοχή της Κίνας (βόρεια του Χογκ-Κογκ), Ταϊουάν, Κορέας και Ιαπωνίας·

«πλόες περιορισμένης έκτασης» σημαίνει τους πλόες που γίνονται μεταξύ λιμένων της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, της Ερυθράς Θάλασσας, του Κόλπου του Μεξικού, της Καραϊβικής, του Περσικού Κόλπου, της Βαλτικής Θάλασσας ή άλλων παρόμοιων περιοχών·

«Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, η οποία κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2004, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτής της Σύμβασης·

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 και κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως η Σύμβαση αυτή εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Καθορισμός πλόων

3. Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι πλόες δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται στους ορισμούς των λέξεων «πλόες μέσης έκτασης» ή «πλόες περιορισμένης έκτασης» στο άρθρο 2(1) του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως και αφού λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα και τη φύση του πλου καθώς και τις φυσικές ιδιότητες της περιοχής όπως προστατευόμενη ή προφυλαγμένη, την ύπαρξη σωστικών μέσων, τη διάρκεια του πλου και την απόσταση από την πλησιέστερη ακτή, να καθορίσει τους συγκεκριμένους πλόες ως πλόες μέσης ή περιορισμένης έκτασης, ανάλογα με την περίπτωση.

Υπολογισμός ισχύος μηχανής πλοίου

4. Για τον υπολογισμό της ισχύος της μηχανής του πλοίου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Για πλοία κινούμενα με μηχανές εσωτερικής καύσεως, η ισχύς πέδης (KW) της μηχανής, προκειμένου δε περί πλοίων κινούμενων με δύο ή περισσότερες μηχανές εσωτερικής καύσεως, το άθροισμα της ισχύος πέδης (KW) των μηχανών και

(β) για πλοία κινούμενα με μηχανές εκτός από μηχανές εσωτερικής καύσεως, η ισχύς άξονα (KW) της μηχανής, προκειμένου δε περί πλοίων κινούμενων με δύο ή περισσότερες τέτοιες μηχανές, το άθροισμα της ισχύος άξονα (KW) των μηχανών.

Έκταση εφαρμογής

5.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν άλλως πως ειδικά ορίζεται εις αυτόν, εφαρμόζονται επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, κυπριακών μεν οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, αλλοδαπών δε πλοίων, εφόσον αυτά ευρίσκονται μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση-

(α) Τα πολεμικά πλοία ή άλλα πλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στη Δημοκρατία και τα οποία απασχολούνται μόνο σε κρατική μη εμπορική υπηρεσία·

(β) τα αλιευτικά σκάφη·

(γ) τα σκάφη αναψυχής που δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς· και

(δ) τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης.

(2) Οι διατάξεις του Μέρους V, άρθρα 34 και 35, εφαρμόζονται επί κυπριακών μη θαλασσοπλοούντων πλοίων και αλιευτικών σκαφών.

(3) Ο όρος «κυπριακό πλοίο», στον παρόντα Νόμο, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το 1996.

Αρμόδια Αρχή

6. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ο Υπουργός και οι από τον Υπουργό ειδικά κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι.

ΜΕΡΟΣ II ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ
Έκταση εφαρμογής του Μέρους II

7. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού, εκτός εάν άλλως πως ορίζεται εις αυτό, εφαρμόζονται μόνο επί κυπριακών πλοίων.

Υποχρεώσεις εταιρειών και άλλων σχετικά με πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως των ναυτικών

8.—(1) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι-

(α) Κάθε ναυτικός, που του ανατίθεται εργασία σε οποιοδήποτε πλοίο της, κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό, ανάλογα με τα καθήκοντα που του ανατίθενται να εκτελεί στο πλοίο·

(β) κάθε ναυτικός που του ανατίθεται εργασία σε οποιοδήποτε πλοίο της, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμο του 2000 και κατέχει το απαιτούμενο αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως, ανάλογα με τα καθήκοντα, που του ανατίθενται να εκτελεί στο πλοίο.

(2) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως κάθε ναυτικού που προτίθεται να ναυτολογήσει σε πλοίο της είναι γνήσια.

(3) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καθιερώσει και διατηρεί τις αναγκαίες τακτικές και διαδικασίες, που να διασφαλίζουν συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύουν την ανάθεση εργασίας σε περιπτώσεις εκπαιδεύσεως υπό εποπτεία ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Τήρηση αρχείου

9.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρείται επί του πλοίου, ευχερώς διαθέσιμο προς επιθεώρηση, ένα αρχείο με όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία σχετικά με τους ναυτικούς που απασχολούνται στο πλοίο.

(2) Το κατά το προηγούμενο εδάφιο τηρούμενο αρχείο περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα πρωτότυπα κατάλληλα πιστοποιητικά, τα αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως και τα ιατρικά πιστοποιητικά των ναυτικών που απασχολούνται στο πλοίο. Το αρχείο τελεί υπό τη φύλαξη του πλοιάρχου ή άλλου, προς τούτο εξουσιοδοτημένου από τον πλοίαρχο, προσώπου και υπόκειται, όποτε ζητηθεί, στον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής ή άλλης αρμόδιας αρχής του κράτους του λιμένα, όπου ευρίσκεται το πλοίο.

(3) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να τηρεί, εκτός του πλοίου, αρχείο με αντίγραφα όλων των εγγράφων που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου φυλάσσονται στο επί του πλοίου τηρούμενο αρχείο και επί πλέον στοιχεία αναφορικά με την εμπειρία, την καταλληλότητα και ικανότητα των ναυτικών, στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Στο κατά το εδάφιο αυτό τηρούμενο μητρώο η Εταιρεία θα έχει κατά πάντα χρόνο πρόσβαση, τα δε περιεχόμενα εις αυτό στοιχεία θα είναι ευχερώς διαθέσιμα προς έλεγχο από την Αρμόδια Αρχή.

Εξοικείωση ναυτικών με τα συγκεκριμένα καθήκοντα τους

10. Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί, κατά την ανάληψη εργασίας σε οποιοδήποτε από τα πλοία της, είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους και με όλες τις διατάξεις, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, διαδικασίες και χαρακτηριστικά του πλοίου, τα οποία είναι σχετικά με τα καθήκοντά τους σε κατάσταση ανάγκης.

Οδηγίες Εταιρείας προς τον πλοίαρχο

11.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να εκδίδει γραπτές οδηγίες προς τον πλοίαρχο κάθε πλοίου της, που να καθορίζουν τις αρχές και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους ναυτικούς, που έχουν πρόσφατα ναυτολογηθεί στο πλοίο, θα τους παρέχεται, πριν την ανάληψη οποιουδήποτε καθήκοντος, εύλογη δυνατότητα προς εξοικείωσή τους με τον εξοπλισμό του πλοίου, τις λειτουργικές διαδικασίες και άλλες ρυθμίσεις που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Οι αρχές και διαδικασίες, περί των οποίων προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την παραχώρηση εύλογου χρόνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόσφατα ναυτολογούμενος ναυτικός θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί-

(i) με το συγκεκριμένο εξοπλισμό, τον οποίο ο ναυτικός θα χρησιμοποιεί ή θα χειρίζεται· και

(ii) με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλοίο, αναφορικά με την τήρηση φυλακής, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, και την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, τις οποίες ο ναυτικός πρέπει να γνωρίζει για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων, που του ανατίθενται·

(β) την ανάθεση σε κατάλληλο μέλος του πληρώματος της ευθύνης προς παροχή σε κάθε πρόσφατα ναυτολογούμενο ναυτικό κάθε ουσιώδους πληροφορίας που απαιτείται να γνωρίζει, σε γλώσσα κατανοητή στο ναυτικό.

(3) Η Εταιρεία, ο πλοίαρχος και κάθε μέλος του πληρώματος στο οποίο ανατίθεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) ευθύνη, έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την πιστή και πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και τη λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε κάθε μέλος του πληρώματος να έχει τη δυνατότητα να συμβάλει με τις γνώσεις του στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου.

Εξοικείωση σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης

12.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι, σε κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή απασχολείται σε πλοίο της, πριν του ανατεθούν καθήκοντα, θα του παρέχεται εκπαίδευση εξοικείωσης σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης ή θα του παρέχονται επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες, σύμφωνα με το Μέρος Α - VI/I, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW.

(2) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καθιερώσει και τηρεί τακτικές και διαδικασίες, που να διασφαλίζουν την πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Αποτελεσματικός συντονισμός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

13.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι το πλήρωμα κάθε πλοίου της είναι σε θέση να συντονίσει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να εκτελέσει καθήκοντα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή την αποτροπή ή τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

(2) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καθιερώσει και τηρεί τακτικές και διαδικασίες, που να διασφαλίζουν την πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Επικοινωνία

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) μέχρι (4), κάθε εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι τα μέλη του πληρώματος κάθε επιβατηγού πλοίου είναι σε θέση να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια κοινή γλώσσα ή γλώσσα εργασίας για σκοπούς αποτελεσματικού συντονισμού σε κατάσταση ανάγκης.

(2) Η κοινή γλώσσα, ή γλώσσες εργασίας, ορίζονται από την εταιρεία και κάθε ναυτικός οφείλει να κατανοεί και, αν χρειαστεί, να δίνει διαταγές και οδηγίες και να προβαίνει σε αναφορές στην γλώσσα αυτή.

(3) Εάν η γλώσσα εργασίας δεν είναι η Ελληνική, όλα τα έγγραφα, σχέδια και κατάλογοι των οποίων απαιτείται η ανάρτηση, περιλαμβάνουν μετάφραση στη γλώσσα εργασίας.

(4) Σε κάθε επιβατηγό πλοίο, η εταιρεία διασφαλίζει ότι καταχωρείται η γλώσσα εργασίας του εν λόγω πλοίου στο ημερολόγιο του και ότι  το προσωπικό του εν λόγω πλοίου, που στους πίνακες κατανομής πληρώματος έχει οριστεί να βοηθήσει τους επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι ευχερώς αναγνωρισμένο και έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για το σκοπό αυτό, λαμβανομένου υπόψη ενός κατάλληλου και επαρκούς συνδυασμού οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) της ή των γλωσσών που αντιστοιχούν στις κύριες εθνικότητες μεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή·

(β) της πιθανότητας ότι η ικανότητα χρησιμοποίησης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για τις βασικές οδηγίες επιτρέπει την επικοινωνία με επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν ο επιβάτης και το συγκεκριμένο μέλος του πληρώματος ομιλούν μια κοινή γλώσσα·

(γ) της ενδεχόμενης ανάγκης επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με άλλο τρόπο (π.χ. με επίδειξη ή χειρονομίες ή επισήμανση των θέσεων αναγραφής των οδηγιών, των σημείων συνάθροισης, των σωστικών συσκευών ή των διαδρομών εκκένωσης), εφόσον η λεκτική επικοινωνία είναι πρακτικά ανεφάρμοστη·

(δ) της έκτασης της παροχής πλήρων οδηγιών ασφαλείας στους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα ή στις μητρικές τους γλώσσες·

(ε) των γλωσσών στις οποίες μπορούν να μεταδίδονται ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ασκήσεων ώστε να παρέχεται αποφασιστικής σημασίας καθοδήγηση στους επιβάτες και να διευκολύνονται τα μέλη του πληρώματος κατά την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

(5) Κάθε εταιρεία διασφαλίζει ότι σε όλα τα υπόλοιπα πλοία, ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι ναυτικοί είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα ή κοινές γλώσσες εργασίας και ότι έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα μέσα για την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια, μεταξύ των μελών του πληρώματος του πλοίου, ιδίως όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη λήψη και κατανόηση μηνυμάτων και οδηγιών.

(6) Κάθε εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι για κάθε της πλοίο υπάρχουν κατάλληλα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του πλοίου και των κατά ξηράν αρχών και ότι η εν λόγω επικοινωνία διενεργείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο V, Κανονισμός 14, παράγραφος 4 της Σύμβασης SOLAS.

Επάνδρωση σύμφωνα με την οργανική σύνθεση του πλοίου

15.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πλοία της επανδρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε ό,τι αφορά την οργανική σύνθεση του πληρώματος του πλοίου και ότι κάθε πρόσωπο που ναυτολογείται θα κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό για τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

(2) Η οργανική σύνθεση των πλοίων καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας.

(3) Η αίτηση δύναται να περιλαμβάνει προτάσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τα προσόντα του πληρώματος, που η Εταιρεία κρίνει επαρκή για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου για τους προτεινόμενους πλόες.

(4) Η Εταιρεία, κατά την κατάρτιση των προτάσεών της, θα λαμβάνει υπόψη την οργανική σύνθεση του πληρώματος, όπως αυτή ενδεικτικά αλλά όχι επιτακτικά αναφέρεται για κάθε κατηγορία πλοίων, στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πρώτο Παράρτημα και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες προς τούτο Οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει διαφορετική σύνθεση του πληρώματος από αυτή που ενδεικτικά καθορίζεται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πρώτο Παράρτημα, εάν η απόκλιση αυτή κριθεί δικαιολογημένη λόγω της διάρκειας του πλου ή των ειδικών αναγκών του πλοίου.

(6) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον εξετάσει την υποβληθείσα πρόταση της Εταιρείας, καθορίζει την οργανική σύνθεση του πληρώματος και εκδίδει πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης του πλοίου.

(7) Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το ταχύτερο την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή που επέρχεται σε περιστάσεις που αφορούν το πιστοποιητικό ασφαλούς επανδρώσεως που της εκδόθηκε, προς το σκοπό αναθεωρήσεως του πιστοποιητικού ή εγκρίσεως νέων προτάσεων της Εταιρείας από την Αρμόδια Αρχή.

Κατάσταση διαιρέσεως και εγκαταλείψεως πλοίου

16.—(1) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει, για κάθε επιβατηγό της πλοίο, να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση, κατάσταση διαιρέσεως και εγκαταλείψεως του πλοίου σε περίπτωση κινδύνου, προκειμένου η Αρμόδια Αρχή να δυνηθεί να υπολογίσει τον αριθμό του πληρώματος που απαιτείται για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση εγκαταλείψεως του πλοίου και να καθορίσει την οργανική σύνθεση του πληρώματος.

(2) Τα μέλη του πληρώματος, τα οποία περιλαμβάνονται στην κατάσταση διαιρέσεως και εγκαταλείψεως, θα εκπαιδεύονται επί του πλοίου γενικά σε θέματα ασφάλειας, ανάλογα με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις καταστάσεις διαιρέσεως και εγκαταλείψεως και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, όπως η Διεθνής αυτή Σύμβαση τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία.

Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας προσωπικού καταστρώματος προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών

17.—(1) Ο πλοίαρχος, δύο από τους αξιωματικούς ναυσιπλοΐας φορτηγού πλοίου ή τρεις από τους αξιωματικούς ναυσιπλοΐας επιβατηγού πλοίου, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιητικά.

(2) Κάθε πρόσωπο που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα ραδιοεπικοινωνιών σε πλοίο που απαιτείται να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (GMDSS) πρέπει να κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το Σύστημα αυτό (GMDSS) που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών και τις απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW.

Πιστοποιητικό χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης

18.—(1) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι ναυτικοί, που έχουν οριστεί για το χειρισμό σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης, πρέπει να κατέχουν κατάλληλο πιστοποιητικό χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού VI/2, παράγραφος 1, της Συμβάσεως STCW και αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Για επιβατηγά πλοία απαιτούνται δύο μέλη του κατώτερου πληρώματος ανά σωσίβια λέμβο και ένα ανά πνευστή σχεδία, και για φορτηγά πλοία απαιτείται ένα μέλος του κατώτερου πληρώματος ανά σωσίβια λέμβο και ένα ανά πνευστή σχεδία.

Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου

19. Ο πλοίαρχος και οι ναυτικοί, που έχουν οριστεί για τον έλεγχο διαδικασιών πυρόσβεσης, πρέπει να κατέχουν κατάλληλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού VI/3 της Συμβάσεως STCW και αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή.

Πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως

20. Κάθε πρόσωπο, το οποίο εργάζεται ή απασχολείται στο πλοίο, πρέπει να κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως, το οποίο εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση και Πιστοποίηση Ναυτικών) Νόμου του 2000.

Ραδιοτηλεγραφητές

21. Στην οργανική σύνθεση επιβατηγών και φορτηγών πλοίων, τα οποία φέρουν σταθμό ασυρμάτου, περιλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ραδιοτηλεγραφητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974, όπως η Διεθνής αυτή Σύμβαση τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία.

Ιατρός

22. Στην οργανική σύνθεση πλοίων, στα οποία επιβαίνουν εκατό ή περισσότερα πρόσωπα, περιλαμβάνεται και η ναυτολόγηση ενός ιατρού.

Μάγειρας

23. Εάν ο αριθμός των επιβαινόντων σε πλοίο είναι δέκα ή μεγαλύτερος, απαιτείται η ναυτολόγηση ενός πρόσθετου προσώπου, που θα εκτελεί καθήκοντα μάγειρα. Προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, ο αριθμός των μαγείρων αυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια του πλου και τις ανάγκες σίτισης των επιβατών και του πληρώματος.

Πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης

24.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε πλοίο, κυπριακό οπουδήποτε ευρισκόμενο, αλλοδαπό δε εφόσον ευρίσκεται στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, ολικής χωρητικότητας 500 και άνω.

(2) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά πάντα χρόνο τηρείται επί του πλοίου έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης του πλοίου και ότι η επάνδρωση του πλοίου διατηρείται κατά πάντα χρόνο τουλάχιστο στα επίπεδα που καθορίζονται στο πιστοποιητικό.

(3) Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου, στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι το πλοίο δε θα αποπλεύσει εκτός εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης και η επάνδρωση του πλοίου ανταποκρίνεται προς την προβλεπόμενη στο πιστοποιητικό.

(4) Το πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης κυπριακού πλοίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή κατ' αίτηση της Εταιρείας, εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις και καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

ΜΕΡΟΣ III ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Έκταση εφαρμογής Μέρους III

25. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται μόνο επί κυπριακών πλοίων.

Γενική Υποχρέωση Εταιρείας και πλοιάρχου

26.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει, κατά το ευλόγως δυνατό, ότι τόσο ο πλοίαρχος όσο και οι λοιποί ναυτικοί δε θα εργάζονται στο πλοίο για περισσότερο χρόνο από ότι είναι ασφαλές για το πλοίο ή από ότι απαιτείται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, την αυτή υποχρέωση έχει και ο πλοίαρχος έναντι των λοιπών εργαζομένων επί του πλοίου ναυτικών.

Σύστημα τήρησης φυλακών και ώρες ανάπαυσης

27.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι στα πλοία της υπάρχει κατά πάντα χρόνο σύστημα τήρησης φυλακών, το οποίο θα ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε η απόδοση όλου του προσωπικού που εκτελεί φυλακή να μη παραβλάπτεται λόγω κοπώσεως και ότι οι υπηρεσίες θα οργανώνονται κατά τρόπο ώστε οι εκτελούντες την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και εκείνοι των επόμενων φυλακών να έχουν επαρκή ανάπαυση και να είναι από κάθε άποψη κατάλληλοι και ικανοί για την ανάληψη εργασίας.

(2) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι το τηρούμενο στα πλοία της σύστημα τήρησης φυλακών ρυθμίζεται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους-

(α) Σε όλα τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής και σε όλα τα μέλη του κατώτερου πληρώματος που συμμετέχουν στην εκτέλεση φυλακής, θα διασφαλίζεται χρόνος ανάπαυσης, δέκα τουλάχιστον ωρών σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων ωρών·

(β) οι ώρες ανάπαυσης δυνατό να διαιρούνται σε δύο το πολύ χρονικές περιόδους, η μία των οποίων θα είναι διάρκειας έξι τουλάχιστον ωρών και

(γ) ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (α) και (β), το ελάχιστο χρονικό διάστημα των δέκα ωρών που προβλέπεται εις αυτές, δύναται να μειωθεί σε χρόνο έξι τουλάχιστο συνεχών ωρών, νοουμένου ότι η μείωση αυτή δε θα παρατείνεται πέραν των δύο ημερών και θα διασφαλίζεται ανάπαυση εβδομήντα τουλάχιστον ωρών σε χρονική περίοδο επτά ημερών.

(3) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καθιερώσει και τηρεί τις αναγκαίες τακτικές και διαδικασίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

Πίνακας ρυθμίσεως φυλακών

28.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καταρτίσει για κάθε πλοίο της πίνακα με τις ρυθμίσεις τήρησης φυλακών στη γλώσσα επικοινωνίας του πλοίου και στην αγγλική, εάν η γλώσσα επικοινωνίας είναι διαφορετική.

(2) Ο πίνακας με τις ρυθμίσεις αυτές αναρτάται σε περίοπτο χώρο του πλοίου προς ενημέρωση των ναυτικών.

(3) Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταρτιζόμενος πίνακας περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο-

(α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ωρών εργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία· και

(β) το πρόγραμμα τήρησης φυλακών στη θάλασσα και σε λιμένα.

(4) Ο πλοίαρχος έχει καθήκον και οφείλει να τηρεί ανελλιπώς τον κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταρτιζόμενο πίνακα και κατά το ευλόγως δυνατό να μην επιτρέπει υπέρβαση του προβλεπόμενου μέγιστου επιτρεπτού αριθμού ωρών εργασίας.

Αρχείο ωρών εργασίας

29.—(1) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να καθιερώσει τις αναγκαίες τακτικές και διαδικασίες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση αρχείου σε κάθε πλοίο, στο οποίο θα καταγράφονται οι ώρες εργασίας και αναπαύσεως των ναυτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση φυλακής, κάθε απόκλιση από τον πίνακα ρυθμίσεων, που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, και οι λόγοι που επέβαλαν την απόκλιση αυτή.

(2) Το αρχείο τηρείται από τον πλοίαρχο και οι εγγραφές εις αυτό θεωρούνται από τον πλοίαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον πλοίαρχο πρόσωπο και τον ενδιαφερόμενο ναυτικό.

(3) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι αντίγραφο του πίνακα ρυθμίσεων, περί του οποίου προβλέπει το προηγούμενο άρθρο αυτό αρχείου φυλάσσονται και διατηρούνται για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών από την ημέρα που καταρτίστηκε ο πίνακας, και ότι τα έγγραφα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα προς έλεγχο από την Αρμόδια Αρχή.

Εξαιρέσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

30.—(1) Οι απαιτήσεις για περιόδους αναπαύσεως, που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου, καθώς και οι ρυθμίσεις φυλακής που περιέχονται στον καταρτιζόμενο κατά το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου πίνακα δεν επιβάλλεται να τηρηθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα αυτής που επαπειλεί την ασφάλεια του πλοίου, ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον, ή σε περίπτωση γυμνασίου ή κάτω από άλλες υπέρτερης φύσεως επιχειρησιακές περιστάσεις.

(2) Σε περίπτωση που δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου ο πλοίαρχος ή ένας ναυτικός εργάστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαύσεώς του, το περιστατικό καταγράφεται στο αρχείο που τηρείται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και παρατίθενται οι λόγοι που επέβαλαν την απόκλιση αυτή.

ΜΕΡΟΣ IV ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ
Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής

31.—(1) Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις τήρησης φυλακής του πλοίου είναι κατά πάντα χρόνο επαρκείς για τη διατήρηση ασφαλών φυλακών ναυσιπλοΐας και μηχανής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII του Κώδικα STCW.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η υποχρέωση του πλοιάρχου, όπως αυτή καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο πλοίαρχος οφείλει να εκδίδει οδηγίες στους αξιωματικούς υπεύθυνους φυλακής ναυσιπλοΐας, για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου κατά τη διάρκεια τήρησης της φυλακής τους, σύμφωνα με το Μέρος 3 - 1 του Μέρους Α - VIII/2 του Κώδικα STCW και τις προς τούτο τυχόν εκδιδόμενες Οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

(3) Ο πρώτος μηχανικός κάθε πλοίου έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις τήρησης φυλακής μηχανής είναι κατά πάντα χρόνο επαρκείς για την ασφαλή τήρηση φυλακής μηχανής του πλοίου, σύμφωνα με το Μέρος 3-2 του Μέρους Α - VIII /2 του Κώδικα STCW και τις προς τούτο τυχόν εκδιδόμενες Οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής σε λιμένα

32. Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου, το οποίο είναι, υπό κανονικές συνθήκες, ασφαλώς προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο σε λιμένα, έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση κατάλληλης και αποτελεσματικής φυλακής, σύμφωνα με το Μέρος 4 του Μέρους Α - VIII/2 του Κώδικα STCW και τις προς τούτο τυχόν εκδιδόμενες Οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής σε λιμένα σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο

33.—(1) Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου, to οποίο μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο και ευρίσκεται σε λιμένα έστω και ασφαλώς προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο, έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι, εκτός από τις ρυθμίσεις ασφαλούς φυλακής, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, θα διασφαλίζονται και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

(α) Σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο χύδην, η ασφαλής τήρηση φυλακής ναυσιπλοΐας και μηχανής θα διασφαλίζεται με την παρουσία επί το πλοίου ενός ή περισσοτέρων δεόντως προσοντούχων αξιωματικών και όπου απαιτείται μελών κατώτερου πληρώματος· και

(β) σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο άλλως πως, εκτός από χύδην, η ασφαλής τήρηση φυλακής θα διασφαλίζεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση, η ποσότητα, η συσκευασία και η στοιβασία του επικίνδυνου φορτίου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές συνθήκες στα πλοία, τόσο εν πλω όσο και εις την ξηρά.

(2) Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο ρυθμίσεις τήρησης φυλακής, θα ενεργούνται σύμφωνα με τις τυχόν εκάστοτε εκδιδόμενες Οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

ΜΕΡΟΣ V ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΗ ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΟΥΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Οργανική σύνθεση κυπριακών μη θαλασσοπλοούντων πλοίων και αλιευτικών σκαφών

34.—(1) Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται επί κυπριακών, μη θαλασσοπλοούντων πλοίων κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) του παρόντος Νόμου και επί κυπριακών αλιευτικών σκαφών.

(2) Κάθε Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο της, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού, θα επανδρώνεται σύμφωνα με την οργανική σύνθεση που καθορίζεται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Δεύτερο Παράρτημα.

Πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης

35.—(1) Η Εταιρεία έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά πάντα χρόνο τηρείται επί του πλοίου έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης του πλοίου και ότι η επάνδρωση του πλοίου διατηρείται κατά πάντα χρόνο τουλάχιστο στα επίπεδα που καθορίζονται στο πιστοποιητικό.

(2) Ο πλοίαρχος του πλοίου, στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους αυτού, έχει καθήκον και οφείλει να διασφαλίζει ότι το πλοίο δε θα αποπλεύσει εκτός εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης και η επάνδρωση του πλοίου ανταποκρίνεται προς την προβλεπόμενη στο πιστοποιητικό.

(3) Το πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης του πλοίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή κατ' αίτηση της Εταιρείας, εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις και καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Επιθεώρηση και έλεγχος αλλοδαπών πλοίων

36.—(1) Ο έλεγχος του κράτους λιμένα επί αλλοδαπών πλοίων που ευρίσκονται μέσα στα χωρικά ύδατα της λημοκρατίας, ασκείται από δεόντως εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, οριζόμενο προς τούτο από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Ο έλεγχος ασκείται σύμφωνα με το άρθρο Χ της Συμβάσεως STCW και του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κρατικός Έλεγχος Λιμένα) Νόμοι του 2000 και 2004 προκειμένου-

(α) να διακριβωθεί ότι όλοι οι ναυτικοί, που υπηρετούν στο πλοίο οι οποίοι απαιτείται να έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με την Σύμβαση STCW, είναι κάτοχοι καταλλήλου πιστοποιητικού ή έγκυρης κατ’ εξαίρεση άδειας ή αποδεικνύουν ότι αίτηση για θεώρηση, που βεβαιώνει την αναγνώριση, έχει υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας·

(β) να διακριβωθεί εάν ο αριθμός και τα πιστοποιητικά των Ναυτικών που υπηρετούν στο πλοίο είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλούς σύνθεσης που καθορίζονται από την Αρχή·

(γ) να αξιολογηθεί, σύμφωνα με το Μέρος Α - 1/4 του Κώδικα STCW, η ικανότητα των ναυτικών επί του πλοίου να διατηρούν τα πρότυπα τήρησης φυλακών, όπως αυτά προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τη Σύμβαση STCW, σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα πρότυπα αυτά δεν τηρούνται, ένεκα του ότι επεσυνέβη ένα από τα ακόλουθα περιστατικά, ενόσω το πλοίο ευρίσκετο μέσα σε λιμένα ή προσέγγιζε σε λιμένα της Δημοκρατίας:

(i) το πλοίο έχει εμπλακεί σε σύγκρουση, προσαράξει ή έχει εξοκείλει-

(ii) διεπιστώθη παράνομη απόρριψη ουσιών από το πλοίο κατά τον πλουν, στο αγκυροβόλιο ή όταν το πλοίο ήτο προβεβλημένο· ή

(iii) έγιναν ελιγμοί του πλοίου κατά τρόπο αντικανονικό ή ανασφαλή, χωρίς να τηρούνται τα συνήθη μέτρα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή πρακτικές και διαδικασίες ναυσιπλοΐας· ή

(iν) το πλοίο άλλως πως διακυβερνάται κατά τρόπο που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον·

(v) το πιστοποιητικό αποκτήθηκε δολίως ή ο κάτοχος του δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο το πιστοποιητικό είχε αρχικά εκδοθεί· ή

(vi) το πλοίο φέρει σημαία κράτους, άλλου από κράτος μέλος ή τη Δημοκρατία, το οποίο δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση STCW ή ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί ή οι κατώτεροι ναυτικοί έχουν πιστοποιητικό εκδοθέν από κράτος, άλλο από κράτος μέλος ή τη Δημορατία, το οποίο δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση STCW.

(3) Εάν κατά τον ενεργούμενο έλεγχο ο επιθεωρητής διαπιστώσει μίαν από τις ελλείψεις που αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο, γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον πλοίαρχο και, προκειμένου περί πλοίου αλλοδαπού, στην πλησιέστερη ναυτιλιακή, προξενική ή διπλωματική αρχή, της χώρας της σημαίας του πλοίου.

(4) Οι ελλείψεις στις οποίες αναφέρεται το προηγούμενο εδάφιο είναι οι ακόλουθες:

(α) Παράλειψη κατοχής από οποιοδήποτε ναυτικό του απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού ή έγκυρης κατ' εξαίρεση αδείας ή αποδεικτικών στοιχείων ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση στις αρχές του κράτους της σημαίας·

(β) παράλειψη συμμόρφωσης προς το πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης·

(γ) παράλειψη ρυθμίσεως τήρησης φυλακής γέφυρας ή μηχανοστασίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται προς τούτο για το πλοίο από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία το πλοίο είναι νηολογημένο·

(δ) απουσία κατά τη φυλακή προσώπου δεόντως προσοντούχου για το χειρισμό εξοπλισμού, ουσιώδους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ασφάλεια ραδιοεπικοινωνιών ή την αποτροπή ή πρόληψη της ρύπανσης·

(ε) αδυναμία του πλοιάρχου να διασφαλίσει, τόσο κατά την έναρξη του πλου όσο και στις επακόλουθες φυλακές, την ανάληψη καθηκόντων από πρόσωπα με επαρκή ανάπαυση, ικανά να αναλάβουν τα καθήκοντά τους·

(στ) έλλειψη αποδείξεων της επαγγελματικής επάρκειας όσον αφορά τα ανατεθειμένα σε ναυτικούς καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης.

(5) Ανεξάρτητα από την εξακρίβωση του πιστοποιητικού, το πρόσωπο που διενεργεί την αξιολόγηση δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) μπορεί να απαιτεί από το ναυτικό να αποδείξει τα προσόντα του στον τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του· η εν λόγω απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει εξακρίβωση του ότι πληρούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα τήρησης φυλακών και ότι το επίπεδο ικανοτήτων του ναυτικού επιτρέπει άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΜΕΡΟΣ VII ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιθεώρηση και απαγόρευση απόπλου

37.—(1) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται ο απόπλους πλοίων, κυπριακών ή αλλοδαπών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5(1) και (2) του παρόντος Νόμου, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Αν κατά την επιθεώρηση του πλοίου η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση κατά τα ανωτέρω, αυτή προβαίνει σε βεβαίωση της παράβασης, συντάσσει σχετική έκθεση, καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία και απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου, μέχρις ότου αποκατασταθεί η παράβαση, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταβληθεί χρηματική ποινή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος Νόμου.

(3) Τα έξοδα της επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της αποκατάστασης της παράβασης, βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται πριν την άρση της απαγόρευσης του απόπλου.

Εξουσία Αρμόδιας Αρχής προς κράτηση του πλοίου και απαγόρευση απόπλου

38.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να διατάξει κράτηση του πλοίου και απαγόρευση του απόπλου σε κάθε περίπτωση που κατόπιν επιθεωρήσεως του πλοίου διαπιστώνεται-

(α) Συναφώς προς κυπριακό πλοίο, παράβαση οποιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου· και

(β) συναφώς προς πλοίο αλλοδαπό-

(i) παράβαση οποιασδήποτε των διατάξεων του άρθρου 24, 31, 32 και 33 του παρόντος Νόμου· ή

(ii) παράλειψη αποκατάστασης ελλείψεως, από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) του άρθρου 36 του παρόντος Νόμου, δυνάμενης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, περιουσιακών στοιχείων ή του περιβάλλοντος.

(2) Η απαγόρευση του απόπλου δεν αίρεται μέχρις ότου αρθεί η παράβαση ή αποκατασταθεί η έλλειψη, κατά τρόπο που ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή.

Κυρώσεις

39.—(1) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, τιμωρείται, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης, με χρηματική ποινή από εκατό μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Η χρηματική ποινή επιβάλλεται στην Εταιρεία ή στον πλοίαρχο ή σε οποιοδήποτε άλλο που παραβιάζει καθήκον ή υποχρέωσή του κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει την παράβαση. Το ύψος της κατά περίπτωση επιβαλλόμενης ποινής θα καθορίζεται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες θα περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τις αναλογούσες χρηματικές ποινές, χωρίς τούτο να περιορίζει μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(3) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στον πλοίαρχο την περί επιβολής της χρηματικής ποινής απόφασή της και δεν επιτρέπει άρση της κατά το προηγούμενο άρθρο απαγορεύσεως του απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί η χρηματική ποινή ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση ίσου ποσού, αναγνωρισμένης τράπεζας και με όρους ικανοποιητικούς για την Αρμόδια Αρχή.

(4) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί πλοίων που προσεγγίζουν τακτικά σε κυπριακούς λιμένες, ο απόπλους μπορεί να επιτραπεί χωρίς προηγουμένως να καταβληθεί η επιβληθείσα χρηματική ποινή ή να κατατεθεί εγγύηση κατά τα ανωτέρω, με έγκριση του Υπουργού, για ένα μόνο πλουν, αν επιτακτικοί συγκοινωνιακοί ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι δικαιολογούν τούτο και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η έγκαιρη προσαγωγή τραπεζικής εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται προσωπική εγγύηση ίσου ποσού της Εταιρείας, του αντιπροσώπου της ή του πλοιάρχου.

(5) Κατά της αποφάσεως περί επιβολής χρηματικής ποινής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως προκειμένου περί παραβάσεως βεβαιούμενης σε λιμένα της Δημοκρατίας, ή εξήντα ημερών, προκειμένου περί παραβάσεως βεβαιούμενης σε λιμένα της αλλοδαπής.

(6) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως.

(7) Το ποσό της χρηματικής ποινής ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί επιβολής της χρηματικής ποινής ή, σε περίπτωση που κατά το εδάφιο (4) ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από της κοινοποιήσεως της επί της προσφυγής αποφάσεως του Υπουργού.

Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη της κατά το άρθρο 39 χρηματικής ποινή

40. Σε περίπτωση παραλείψεως πληρωμής της κατά το άρθρο 39 του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Χρηματική ποινή επιβάρυνση επί του πλοίου

41. Η κατά το άρθρο 39 ή 42 του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενη χρηματική ποινή συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου σχετικά με το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, διαπράχθηκε το αδίκημα, που ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, έπεται όμως κατά τα τάξη της τελευταίας υποθήκης.

Ποινικά αδικήματα

42.—(1) Διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές-

(α) Η Εταιρεία η οποία παραβιάζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της κατά το άρθρο 8 (1), (2) ή (3), το άρθρο 9 (1) ή 9 (3), το άρθρο 10, το άρθρο 11 (1), το άρθρο 12 (1), το άρθρο 13 (1) ή (2), το άρθρο 14, το άρθρο 15 (1) ή (7), το άρθρο 16 (1), το άρθρο 24 (2), το άρθρο 26 (1), το άρθρο 27 (1), (2) ή (3), το άρθρο 28 (1) ή το άρθρο 29 (1) ή (3) του παρόντος Νόμου·

(β) ο πλοίαρχος, ο οποίος παραβιάζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κατά το άρθρο 11 (3), το άρθρο 24 (3), το άρθρο 26 (2), το άρθρο 28 (4), το άρθρο 31 (1) ή (2), το άρθρο 32, ή το άρθρο 33 (1) του παρόντος Νόμου· και

(γ) ο πρώτος μηχανικός που παραβιάζει το καθήκον του και την κατά το άρθρο 31 (3) του παρόντος Νόμου υποχρέωσή του.

(2) Αίρεται το άδικο της πράξεως και ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται της κατηγορίας για την τέλεση οποιουδήποτε από τα κατά το προηγούμενο εδάφιο αδικήματα, εάν αποδείξει ότι έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για να αποτρέψει την τέλεση του αδικήματος.

(3) Σε περίπτωση που το κατά το εδάφιο (1) τελούμενο αδίκημα συνίσταται σε παράλειψη συμμόρφωσης προς καθήκον ή υποχρέωση της εταιρείας, του πλοιάρχου ή του πρώτου μηχανικού να προβεί σε μία ενέργεια κατά το ευλόγως δυνατό, το βάρος της αποδείξεως ότι δεν ήτο ευλόγως δυνατό να πράξει πέραν του ότι έπραξε, βαρύνει τον κατηγορούμενο.

ΜΕΡΟΣ VIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

43.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβλέπουν ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και τις δύο αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αυτούς αδικήματα.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Καταργήσεις

44. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται-

(α) Τα άρθρα 6, 6Α, 6Β και 6Γ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963 έως το 1997.

(β) Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύνθεση και Αριθμός Πληρώματος) Κανονισμοί του 1997· και

(γ) οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ώρες Εργασίας, Ώρες Αναπαύσεως και Άδειες) Κανονισμοί του 1964.

Επιφύλαξη

45. Πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργούμενων νομοθετημάτων, θα εξακολουθήσει να είναι έγκυρο και να ισχύει, υποκείμενο στις διατάξεις του άρθρου 15 (7) του παρόντος Νόμου, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 15 (4)

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

10. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των φορτηγών πλοίων κάθε κατηγορίας καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

10. 1. Προσωπικό Καταστρώματος

10. 1.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Ολική

χωρητικότητα

<1000 1001- 3001- 5001- 10001- 20001
3000 5000 10000 20000
Πλοίαρχος 1 1 1 1 1 1
Υποπλοίαρχος 1 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος - - - - 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 2 2 2 2 3 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - - - 1 - 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

4

 

4

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

10. 1. 2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Ολική

χωρητικότητα

<1000 1001- 3001- 5001- 10001- 20001
3000 5000 10000 20000

Πλοίαρχος

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Υποπλοίαρχος 1 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος - - - -1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 2 2 2 3 3 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - - -1 - 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

4

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

10. 1. 3. Παγκόσμιοι Πλόες

Ολική

χωρητικότητα

<1000 1001- 3001- 5001- 10001- 20001
3000 5000 10000 20000
Πλοίαρχος 1 1 1 1 1 1

Υποπλοίαρχος 1 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος - - - -1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 2 2 3 3 3 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης 1 1 1 1 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

5

 

5

 

6

 

7

 

7

 

10

 

 

10. 2. Προσωπικό Μηχανής

10.2.1. Αυτοματοποιημένο Μηχανοστάσιο (Μη επανδρωμένο)

10.2.1.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - - - 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - - -
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - - - 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 1 1 - -

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

 

10.2.1.2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός


1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - - -
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης


1 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης
1 1 - - -

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

 

 

 

2

 

3

 

3

 

3

 

 

10.2.1.3. Παγκόσμιοι Πλόες

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - - - 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - - -
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - 1 1 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 - - - -

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

 

10.2.2. Επανδρωμένο Μηχανοστάσιο

10.2.2.1. Πλόες Περιορισμένης Έκτασης

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - - 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - - 1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - - - - 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

 

2

 

2

 

3

 

4

 

6

 

 

10.2.2.2. Πλόες Μέσης Έκτασης

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - - 1 2 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - - 1 1 - -

ΣΥΝΟΛΟ

 

2

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

10.2.2.3. Παγκόσμιοι Πλόες

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - - 1 3 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - - 1 1 - -

ΣΥΝΟΛΟ

 

2

 

2

 

3

 

4

 

6

 

6

 

 

 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

11. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των επιβατηγών πλοίων κάθε κατηγορίας καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

11.1. Προσωπικό Ναυσιπλοΐας

11.1.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Ολική

χωρητικότητα

<2000 2001- 3001- 5001- 20001-
5000 10000 20000
Πλοίαρχος 1 1 1 1 1

Υποπλοίαρχος 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος 1 2 2 2 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 3 3 6 6 6
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης 1 3 2 4 4

ΣΥΝΟΛΟ

 

7

 

10

 

12

 

14

 

14

 

Η σύνθεση και ο αριθμός πληρώματος για βραχείς διεθνείς πλόες, επιβατηγών ολικής χωρητικότητας κάτω των 2000 δύναται να καθοριστεί από την Αρμόδια Αρχή.

 

11.1.2. Διεθνείς Πλόες

Ολική

χωρητικότητα

<2000 2001- 3001- 5001- 20001-
5000 10000 20000
Πλοίαρχος 1 1 1 1 1

Υποπλοίαρχος 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος 2 2 2 2 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 3 3 3 6 6
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης 3 4 6 6 6

ΣΥΝΟΛΟ

 

10

 

11

 

13

 

16

 

16

 

11.2. Προσωπικό Μηχανής

 

11.2.1. Αυτοματοποιημένο Μηχανοστάσιο (Μη επανδρωμένο)

11.2.1.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - - 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - - -
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης - - 1 1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 - - 1 -

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

 

11.2.1.2. Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - - 1 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 1 - 1 1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 - - 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

2

 

3

 

3

 

4

 

5

 

6

 

11.2.2. Επανδρωμένο Μηχανοστάσιο

 

11.2.2.1. Βραχείς Διεθνείς Πλόες

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός - 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - - 1 1 2 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 2 - 1 1 2 2
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 - 1 1 1

ΣΥΝΟΛΟ

 

3

 

3

 

4

 

5

 

7

 

8

 

11.2.2.2. Διεθνείς Πλόες

 

Χιλιοβάτ

(kw)

<750 751- 1501- 3001- 6001- 8001-
1500 3000 6000 8000
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1

Δεύτερος Μηχανικός 1 1 1 1 1 1
Αξιωματικός Μηχανής - 1 1 1 1 2
Κατώτερο Πλήρωμα Α τάξης 1 -
2 3 3
Κατώτερο Πλήρωμα Β τάξης - 1 1 1 1 2

ΣΥΝΟΛΟ

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8

 

9

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 34 (2))

12. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των ρυμουλκών εργαζομένων εντός λιμένων, για εργασία μιας φυλακής καθορίζεται ως ακολούθως:

Χιλιοβάτ (kw) <500 501-1000 1001<
Πλοίαρχος 1 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα Α' Τάξης 1 1 3
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1
Κατώτερο Πλήρωμα μηχανής Α' Τάξης 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 3 3

 

13. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες) καθορίζεται ως ακολούθως :

 

Ολική

Χωρητικότητα

Ανοικτής

Θαλάσσης

Περιορισμένης

Θαλάσσης

<100 <100 <100 <100
Κυβερνήτης 1 1 1 1
Αξιωματικός Καταστρώματος 1 1 - -
Κατώτερο Πλήρωμα καταστρώματος Β' τάξης 3 3 2 2
Πρώτος Μηχανικός 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 6 6 4 5

14. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των τουριστικών επαγγελματικών σκαφών που έχουν δικαίωμα μεταφοράς επιβατών και εκτελούν πλόες αναψυχής σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών στην Κύπρο όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένος καθορίζεται ως ακολούθως:

Επιβάτες <16 16-50 51-80 81-120 121-150 151-200 >201
Κυβερνήτης 1 1 1 1 1 1 1
Κατώτερο πλήρωμα 1 2 3 4 5 7
ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 8
Σημείωση
5 του Ν.162(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.162(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.162(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.