Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμος του 1999.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο—

«αδειούχο ινστιτούτο» σημαίνει ινστιτούτο αισθητικής που έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο ινστιτούτων αισθητικής, που τηρείται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7·

«αδειούχος αισθητικός» σημαίνει εγγεγραμμένο αισθητικό, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος που ισχύει κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος·

«αισθητικός» όπου απαντάται στο κείμενο, σημαίνει εγγεγραμμένο αισθητικό·

«βοηθός αισθητικός» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εργοδοτείται ως υπάλληλος του εγγεγραμμένου αισθητικού και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Αισθητικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8Α∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγγεγραμμένος αισθητικός» σημαίνει αισθητικό που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται στο άρθρο 25Α∙

«εργασία αισθητικού» σημαίνει την περιποίηση, φροντίδα, διατήρηση και βελτίωση σε καλαίσθητη κατάσταση και εμφάνιση του υγιούς δέρματος προσώπου και σώματος με εφαρμογή εξωτερικά των κατάλληλων γι’ αυτό το σκοπό φυσικών και τεχνητών μέσων και μεθόδων, όπως αυτές διαμορφώνονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της αισθητικής·

«εργασία βοηθού αισθητικού» σημαίνει το χειρισμό μηχανημάτων, εξαιρουμένων των λέιζερ υψηλής ισχύος τύπου 3Β και 4, από βοηθό αισθητικό υπό την εποπτεία αισθητικού, έπειτα από υποβολή στην απαιτούμενη για το χειρισμό των εν λόγω μηχανημάτων κατάρτιση, την εργασία σε καταστήματα καλλυντικών και την παροχή συμβουλών για τη χρήση των καλλυντικών, καθώς και την αυτοεργοδότησή τους για υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, μακιγιάζ∙

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«ινστιτούτο αισθητικής» σημαίνει τον επαγγελματικό χώρο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από αισθητικό, για να ασκεί μέσα σ' αυτόν την εργασία του αισθητικού·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«ΚΥΣΑΤΣ» σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Αισθητικών που τηρείται με βάση το άρθρο 8·

«Μητρώο Βοηθών Αισθητικών» σημαίνει το  μητρώο  το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8Α∙

«ΣΕΚΑΠ» σημαίνει το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, που λειτουργεί δυνάμει του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 20·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992, στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας·

«Φορέας» σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου·

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή αισθητικών, για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος, καθώς και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ινστιτούτων αισθητικής και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησης, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Δύο πρόσωπα που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον από το Υπουργείο Υγείας.

(β) Έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

(γ) Έξι (6) εγγεγραμμένους και αδειούχους αισθητικούς, από τους οποίους οι πέντε (5)  εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου και ο έκτος (6) είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου:

Νοείται ότι οι έξι (6) αισθητικοί δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές σε σχολή αισθητικής ή να είναι μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών ή μηχανημάτων αισθητικής ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα πιο πάνω.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

Νοείται ότι η θητεία του πρώτου Συμβουλίου που διορίζεται με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει το ένα από τα μέλη του Συμβουλίου, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ως τον πρόεδρο και το άλλο ως αναπληρωτή πρόεδρο.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας μπορεί να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(6)(α) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(β) Ο προέδρους υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου μετά από αίτηση τριών μελών του.

(γ) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αναπληρωτής πρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας.

(7) Ο πρόεδρος ή αναπληρωτής πρόεδρος και τέσσερα μέλη αποτελούν απαρτία.

(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας κατέχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί - εφόσον τηρείται η προβλεπόμενη από το εδάφιο (2) σύνθεση του Συμβουλίου - να διορίσει άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(10) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

(11) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των πέντε.

(12) Σε περίπτωση τριών (3) συνεχόμενων αδικαιολόγητων απουσιών των μελών από τις συνεδρίες, αυτά διαγράφονται από το Συμβούλιο και στη θέση τους διορίζονται άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

Διορισμός Εφόρου

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον Έφορο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, πρόσωπα, που διορίζονται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επιλέγονται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του αισθητικού για δέκα τουλάχιστο χρόνια:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν εδάφιο κατέχουν το αξίωμά τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύλλογο.

Ινστιτούτα αισθητικής

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εργασία του αισθητικού πραγματοποιείται μέσα στα ινστιτούτα αισθητικής που ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα ινστιτούτο αισθητικής δεν μπορεί να λειτουργεί, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ' αυτή.

(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι—

(α) Το ινστιτούτο αισθητικής για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εγκαθίσταται και λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό:

Νοείται ότι ο χώρος αυτός μπορεί να είναι μέρος κατοικίας ή διαμερίσματος ειδικά προσαρμοσμένος·

(β) πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(4) Η άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής και η αίτηση που υποβάλλεται γι' αυτή την άδεια είναι στον καθορισμένο τύπο.

(5) Η άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής μπορεί να ανακληθεί για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Απόκτηση της άδειας με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους για τους οποίους αυτή χορηγήθηκε-

(β) σοβαρή ή συχνή παραβίαση των όρων ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(6) Τα ινστιτούτα αισθητικής διευθύνονται από αδειούχους αισθητικούς.

(7) Η άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της, οι κληρονόμοι του αποθανόντος ή αναλόγως της περίπτωσης, οι σύνδικοι πτώχευσης επιτρέπεται να συνεχίσουν τη λειτουργία του ινστιτούτου αισθητικής, αναθέτοντας τη διεύθυνσή του σε αδειούχο αισθητικό.

(8) Η άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής παρέχεται για συγκεκριμένο οίκημα και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σ' αυτό.

(9) Σε κάθε ινστιτούτο αισθητικής αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αισθητικού που διευθύνει το ινστιτούτο αισθητικής, με την ένδειξη "αδειούχος αισθητικός" και ο αριθμός της άδειας του ινστιτούτου αισθητικής.

(10) Κάθε αδειούχος αισθητικός, ο οποίος διευθύνει ινστιτούτο αισθητικής, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα ινστιτούτα αισθητικής πρέπει να έχουν τη σήμανση “CE”.

(11) Άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής έχει εγγεγραμμένος και αδειούχος αισθητικός, ο οποίος-

(α) Kατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς διάρκειας που εκδίδεται από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνονται έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης και  ο οποίος έχει εκδοθεί μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των έξι (6) ετών∙ ή

(β) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική αναγνωρισμένο από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ ως ισότιμο προς “δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης” ή “πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου”, στον κλάδο/ειδίκευση “Αισθητικού”.

Αρμοδιότητες Εφόρου

7.-(1) Ο Έφορος τηρεί τα πιο κάτω:

(α) Μητρώο εγγεγραμμένων αισθητικών, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα προσόντα των εγγεγραμμένων αισθητικών·

(β) κατάλογο ινστιτούτων αισθητικής, στον οποίο καταχωρίζονται τα ινστιτούτα αισθητικής στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο αριθμός άδειας του ινστιτούτου αισθητικής και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και των διευθυντών τους.

(2) Ο Έφορος φροντίζει ώστε τα πιο πάνω να τηρούνται σύμφωνα με τον αρμόζοντα τρόπο.

Μητρώο Αισθητικών

8.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον ένα χρόνο από την εφαρμογή της ισχύος του παρόντος Νόμου να καταρτίσει και μετά να τηρεί Μητρώο Αισθητικών, στo οποίο γράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ' αυτό μαζί με άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.

(2) Ο Έφορος διενεργεί στο μητρώο τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι γραμμένα σ' αυτό και αφαιρεί από το μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο πέθανε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το μητρώο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Αντίγραφο του μητρώου, στο οποίο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των εγγεγραμμένων αισθητικών και η διεύθυνση επικοινωνίας, δημοσιεύεται έχοντας την υπογραφή του Εφόρου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.

Μητρώο Βοηθών Αισθητικών

8Α.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 να καταρτίσει και να τηρεί Μητρώο Βοηθών Αισθητικών, στo οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ' αυτό μαζί με άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.

(2) Ο Έφορος διενεργεί στο Μητρώο Βοηθών Αισθητικών τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σ' αυτό και διαγράφει απ’ αυτό το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Αντίγραφο του Μητρώου Βοηθών Αισθητικών, στο οποίο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των εγγεγραμμένων Βοηθών Αισθητικών και η διεύθυνση επικοινωνίας, υπογράφεται από τον Έφορο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Βοηθών Αισθητικών εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών στην αισθητική είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών.

Προσόντα για εγγραφή

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι—

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο·

(β) κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο αυτού·

(γ) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο ποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή του οργανισμού ή του φορέα που εργάζεται ο ιατρός αυτός·

(δ) έχει λευκό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται στη χώρα μόνιμης διαμονής του·

(ε) (i) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο προς “δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης” ή “πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου”, στον κλάδο/ειδίκευση “Αισθητικού”· ή

(ii) κατέχει  τίτλο  σπουδών στην αισθητική τριετούς  τουλάχιστον διάρκειας από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνονται έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης και ο οποίος έχει εκδοθεί μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των έξι (6)  ετών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου και έπειτα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιτρέψει την εγγραφή στο μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο (1) για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει σε κάθε περίπτωση.

(3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) τηρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4)(α) Το Συμβούλιο δύναται στις περιπτώσεις πολιτών κρατών μελών, να ζητεί την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας στην περίπτωση που-

(i) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτητής αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση που καθορίζεται στο παρόν άρθρο∙ ή

(ii) η βεβαίωση επάρκειας του αιτητή αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(β) Οι βεβαιώσεις επάρκειας πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους η οποία έχει ορισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους∙

(ii) πιστοποιούν την προετοιμασία του κατόχου για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού.

(γ) Το Συμβούλιο παρέχει στον αιτητή την ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας.

(5)(α)  Για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού και του βοηθού αισθητικού στη Δημοκρατία  απαιτείται καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(β) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ειδική επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό για τη διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Εγγραφή

10.-(1) Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο μέσω του Εφόρου στον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την υποβολή της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών, δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού στη Δημοκρατία.

(3) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο οικείο μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 9 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ' αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση επαγγέλματος

11.—(1) Κανένα πρόσωπο, μετά από πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί-

(α) Να ασκεί εργασία αισθητικού ή να προβάλλει τον εαυτό του ως αισθητικό·

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις αισθητικός, αισθητική, ινστιτούτο αισθητικής και/ή παρόμοιες ή περεμφερείς λέξεις ή να διατηρεί ινστιτούτο αισθητικής·

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητά του ως αισθητικού, εκτός αν αυτό είναι εγγεγραμμένο ως αισθητικός και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αισθητικού.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν ξεπερνά τα χίλια ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

12.—(1) Κανείς εγγεγραμμένος αισθητικός δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του αισθητικού, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο και με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος.

(2) Κανένας αισθητικός δεν μπορεί να ανανεώσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκτός εάν τηρεί  τουλάχιστον δέκα (10) μόρια συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης στον τομέα της αισθητικής για κάθε δυο (2) έτη στο πλαίσιο διάλεξης, ημερίδας, συνεδρίου ή  εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

(3) [Καταργήθηκε]

(4) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους: Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

(5) Κάθε εγγεγραμμένος αισθητικός που ασκεί το επάγγελμα του αισθητικού, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της αισθητικής, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Παροχή υπηρεσιών αισθητικής από πολίτη τρίτης χώρας, μετά από άδεια του Συμβουλίου

13.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  να επιτρέψει σε αισθητικό, πολίτη τρίτης χώρας, που επισκέπτεται τη Δημοκρατία, την παροχή υπηρεσιών αισθητικής, παραχωρώντας του προσωρινή άδεια άσκησης της αισθητικής.

(2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης της αισθητικής πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του αισθητικού στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τη στιγμή της προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών αδειών άσκησης της αισθητικής, που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

13Α.-(1) Αισθητικός, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα αισθητικού σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες αισθητικού προσωρινά στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12 και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου.

(2)  Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα αισθητικού στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι αισθητικοί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), αισθητικός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου.

Απαγορευτικές διατάξεις

14.—(1) Απαγορεύεται σε αισθητικούς-

(α) Να χρησιμοποιούν μηχανήματα ή/και καλλυντικά που μπορεί να βλάψουν την υγεία οποιουδήποτε βρίσκεται υπό την περιποίησή τους·

(β) να περιποιούνται οποιοδήποτε άτομο εν γνώσει τους ότι αυτό βρίσκεται κάτω από ιατρική παρακολούθηση ή πάσχει από δερματική πάθηση και χρήζει ιατρικής θεραπείας, χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού·

(γ) να εφαρμόζουν-

(i) ηλεκτρική αποτρίχωση χωρίς την ειδική άδεια του Συμβουλίου·

(ii) ηλεκτρική αποτρίχωση στις περιπτώσεις όπου η υπερτρίχωση οφείλεται σε παθολογικού λόγους χωρίς ιατρική παρακολούθηση από ειδικό ιατρό·

(δ) να χορηγούν και/ή χρησιμοποιούν φάρμακα και ενέσιμα σκευάσματα·

(ε) να χρησιμοποιούν-

(i) ολική ή μερική αναισθητοποίηση στην εφαρμογή αισθητικών περιποιήσεων και/ή μεθόδων

(ii) λέιζερ υψηλής ισχύος τύπου 3Β και 4 χωρίς την ειδική άδεια του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη πιο πάνω “ειδική άδειαˮ σημαίνει την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο σε εγγεγραμμένο αισθητικό και αφορά στη χρήση μηχανημάτων λέιζερ τύπου 3Β και 4, μόνο για σκοπούς αποτρίχωσης και τελεί υπό τους όρους, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που απαιτείται να κατέχει  εγγεγραμμένος αισθητικός, τα οποία καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται περαιτέρω ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι αισθητικοί εφαρμόζουν τις πρόνοιες της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας που αφορά στη χρήση μηχανημάτων οπτικής ακτινοβολίας·

(iii) καλλυντικά τα οποία δεν είναι εγκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας·

(iv) λέξεις που έχουν σχέση με την ιατρική σε οποιαδήποτε ειδοποίηση που τοποθετούν έξω από το ινστιτούτο ή σε διαφημίσεις:

Νοείται ότι, οι εγγεγραμμένοι αισθητικοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λέξεις που αφορούν προϊόντα που χρησιμοποιούν για αισθητικές εργασίες τα οποία περιλαμβάνονται στις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του άρθρου 1 του Κανονισμού και στο Παράρτημα XVI αυτού.

(στ) να αναγγέλουν με οποιοδήποτε μέσο και/ή τρόπο ότι κάνουν και /ή εφαρμόζουν θεραπείες και /ή χρησιμοποιούν τη λέξη θεραπεία με σκοπό τη διαφήμιση στις μεθόδους που ακολουθούν, εκτός αν πρόκειται για αισθητική θεραπεία που περιλαμβάνεται στην εργασία αισθητικού·

(ζ) να μετακαλούν οποιοδήποτε ιατρό από το εξωτερικό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ιατρικού συμβουλίου.

(2) Κάθε αισθητικός που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

15.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους αισθητικούς.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ακόλουθους:

(α) Δύο νομικούς λειτουργούς που ορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·

(β) τρεις αδειούχους αισθητικούς που ασκούν την εργασία αισθητικού πάνω από δέκα χρόνια και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου:

Νοείται ότι οι τρεις (3) αισθητικοί δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ή καθηγητές ή εργαζόμενοι σε σχολή αισθητικής ή να είναι μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών αισθητικής ή να είναι πωλητές ή αντιπρόσωποι ή έμποροι ειδών αισθητικής.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικός λειτουργός που ορίζεται γι' αυτό από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος των νομικών λειτουργών.

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο άλλα μέλη αυτού αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

16. Πειθαρχική δίωξη ασκείται εναντίον αισθητικού, αν

(α) Καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα που περιλαμβάνει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρουσίασε, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του αισθητικού· και

(γ) παραβεί τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν.

Πειθαρχική έρευνα

17.—(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου αισθητικού γίνεται στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου.

(2) Αν καταγγελθεί στο διοικητικό συμβούλιο ότι εγγεγραμμένος αισθητικός είναι δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ορίζει μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου (που στο παρόν άρθρο αναφέρεται ως «η ερευνητική επιτροπή»), για να κάνουν έρευνα.

(3)(α) Η ερευνητική επιτροπή διεξάγει την έρευνα το γρηγορότερο.

(β) Στα πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας, η ερευνητική επιτροπή έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Εγγεγραμμένος αισθητικός που έχει καταγγελθεί δικαιούται-

(α) Να γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του·

(β) να έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού πάρει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5)(α) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας η ερευνητική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του αισθητικού που έχει καταγγελθεί.

(β) Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

18.—(1) Μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία από την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει στα χέρια του πειθαρχική κατηγορία, καλεί ενώπιον του τον αισθητικό που έχει καταγγελθεί και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2)(α) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά.

(β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δε γίνεται δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) Απαιτεί την προσέλευση του προσώπου που έχει καταγγελθεί·

(β) καλεί μάρτυρες και ν' απαιτεί την προσέλευσή τους·

(γ) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία,σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται στις δίκες που διεξάγονται συνοπτικά.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι δικαιολογημένη και να υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του.

Πειθαρχικές ποινές

19. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν βρει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, μπορεί να επιβάλει σ' αυτό μια από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη·

(β) καταβολή χρηματικού ποσού με μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)·

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια·

(δ) διαγραφή του ονόματος του από το μητρώο.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου

20. Ιδρύεται Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου, που αποτελείται από όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους αισθητικούς που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία.

Τακτική γενική συνέλευση Συλλόγου.

21.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκαλεί την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου, στην  οποία δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν όσα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Μαΐου 2007· και μετέπειτα, ο εκλεγμένος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων αισθητικών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.

(2) Σχετικά με τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα, που δικαιούνται να παραστούν σ' αυτή και να ψηφίσουν, πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται όχι νωρίτερα από τις δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από τις οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής προσκλήσεως σε αισθητικό ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από αισθητικό δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι αντί της αποστολής προσκλήσεων, που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει δημοσίευση σε δύο τουλάχιστο πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.

(3)(α) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνελεύσεως.

(β) Τριάντα αισθητικοί που παρίστανται συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι αισθητικοί παρίστανται συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων αισθητικών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) Επτά εγγεγραμμένων αισθητικών που θα αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου·

(β) πέντε εγγεγραμμένων αισθητικών, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση στο Συμβούλιο μέλους, το οποίο υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών άλλο εγγεγραμμένο αισθητικό, που κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε:

Νοείται περαιτέρω ότι οι επτά εγγεγραμμένοι αισθητικοί που αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου  δεν δύναται να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές σε σχολή αισθητικής ή να είναι μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών ή μηχανημάτων αισθητικής ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα πιο πάνω:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αισθητικοί έχουν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τέτοιο που τους επιτρέπει να διεκδικούν με ισοψηφία την εκλεγείσα με τους λιγότερους ψήφους θέση-

(α) Στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(β) στα μέλη του Συλλόγου που μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο∙

(γ) στους εκπροσώπους του Συλλόγου στο Συμβούλιο,

δεν διεξάγεται εκ νέου ψηφοφορία αλλά η θέση καταλαμβάνεται με κλήρωση.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου

22.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.

(3) Τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστο μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και αν απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.

Έκτακτη γενική συνέλευση

23.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικό με την έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο των είκοσι.

(2) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης αυτών δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, τριάντα αισθητικοί από όσους υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), του εδαφίου (3), εκτός από την επιφύλαξή του, και του εδαφίου (4) του άρθρου 21 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύλλογο

24.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους εγγεγραμμένους αισθητικούς ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Σύλλογο και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανείς αισθητικός δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Αρμοδιότητες του συμβουλίου του Συλλόγου

25. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει θέματα που αναφέρονται κατωτέρω και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες επ' αυτών, όπως θα θεωρούσε σκόπιμο-

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος-

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της αισθητικής στη Δημοκρατία·

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του αισθητικού-

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ορισμός Επιθεωρητών

25Α.-(1) Για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης και ελέγχου των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, ο Υπουργός δύναται να  ορίζει και να εξουσιοδοτεί ομάδα επιθεωρητών η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Ένα τουλάχιστον μέλος του Συμβούλιου που προτείνεται από το Συμβούλιο∙

(β) δύο τουλάχιστον εγγεγραμμένους αισθητικούς οι οποίοι προτείνονται από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(γ) έναν τουλάχιστον Υγειονομικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας.

(2) Οποιαδήποτε δήλωση υπογραμμένη από τον Υπουργό που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Καθήκοντα και ευθύνες Επιθεωρητών

25Β.-(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Επιθεωρητών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Τη διερεύνηση, τη λήψη καταθέσεων και την εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών·

(β) την εμφάνισή τους ως μάρτυρες ενώπιον δικαστηρίων ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή  πειθαρχικών αδικημάτων αντίστοιχα, δυνάμει  των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών·

(γ) τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστικής πράξης, που κρίνεται αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών∙

(δ)  την εξουσία, σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο  και επιδεικνύοντας το έγγραφο της εξουσιοδότησής τους, να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό, το οποίο έχει αναρτημένη πινακίδα στην είσοδο που υποδεικνύει την ιδιότητα του αισθητικού ή για το οποίο θεωρούν εύλογα ότι ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του αισθητικού και να απαιτούν από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού, καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού υποχρεούται να οδηγήσει τους επιθεωρητές στον τόπο εργασίας προς επιθεώρηση.

(3) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού, που παραλείπει να πράξει ως ανωτέρω, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (€2000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία έρευνας

25Γ. Επιθεωρητής, ο οποίος έχει εξουσία έρευνας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25Β ή έχει εξουσιοδοτηθεί με δικαστικό ένταλμα, για την εκτέλεση της έρευνας, δύναται-

(α) Nα κατακρατήσει, να κατάσχει ως υποκείμενα σε δήμευση ή να μετακινήσει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή και να κατακρατήσει ή να κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία εντοπίστηκαν στο υποστατικό και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε  ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας· ή και

(β) να ερευνήσει ή να μεριμνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο βρίσκεται στο υποστατικό για το οποίο εύλογα πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του τέτοια εμπορεύματα ή αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία.

Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις

26. Κάθε καταχώριση στο μητρώο, η οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου αποδεικνύεται ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώριση, που αποδεικνύεται ως λανθασμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι πρέπει να σημειώνονται στο μητρώο και να υπογράφονται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.

Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις

27. Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο μητρώο-

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος αισθητικός ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία αυτό συνάγεται-

(γ) ασκεί ή χρησιμοποιεί την αισθητική, παραβαίνοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) ασκεί ή χρησιμοποιεί την αισθητική, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδοση κανονισμών

28.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόν άρθρο μπορεί να-

(α) Ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του αισθητικού·

(β) καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο·

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του αισθητικού στη Δημοκρατία·

(δ) καθορίζουν-

(i) τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής και τρόπου λειτουργίας των ινστιτούτων,

(ii) οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο επιδέχεται καθορισμό·

(ε) καθορίζουν τη διαδικασία, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που απαιτείται να κατέχει εγγεγραμμένος αισθητικός για την εξασφάλιση της ειδικής άδειας που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14.

Μεταβατικές διατάξεις

28Α.-(1) Θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα και δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσει την εγγραφή στο μητρώο -

(α) άτομο που ασκούσε και ασκεί αποδεδειγμένα το επάγγελμα του αισθητικού καλή τη πίστει και προσωπικά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000· ή

(β) άτομο το οποίο κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς ή τριετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο - πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

(2) Δύναται να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής-

(α) άτομο που ασκούσε και ασκεί αποδεδειγμένα το επάγγελμα του αισθητικού καλή τη πίστει και προσωπικά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000· ή

(β) άτομο που κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική-

(i) διετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011, καθώς και απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο· ή

(ii) διετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011  έως το τέλος της  ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020∙ ή

(iii) τριετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο - πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020.

(γ) [Διαγράφηκε].

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

29. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδική διάταξη

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 22, η θητεία των μελών του υφιστάμενου κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Σημείωση
6 του Ν.111(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.111(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. δηλαδή ο Ν.111(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.