Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Αγγλικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«θέση» σημαίνει θέση στη δημόσια υπηρεσία.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στο Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

Προσόν της Αγγλικής γλώσσας

3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων που αναφέρονται στον Πίνακα, για προαγωγή σ' αυτές θα απαιτείται το προσόν της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αντί της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, ο παρών Νόμος θα τυγχάνει εφαρμογής και στις περιπτώσεις θέσεων που εκτίθενται στον Πίνακα και των οποίων η διαδικασία πλήρωσης άρχισε, χωρίς όμως αυτή να έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου και νοουμένου ότι δεν πρόκειται για διαδικασία που αφορά πλήρωση θέσεων, κατόπιν επανεξέτασης, λόγω ακυρωτικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

Ορισμένες θέσεις προαγωγής

Τμήμα Γεωργίας:

Ανώτερος Γεωργικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10)
Ανώτερος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10)
Λειτουργός Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, 1ης Τάξης (Α8 και Α9)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες:

Πρώτος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής (Κλ. A 11)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων:

Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. A 11)
Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης:

Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. A 11)
Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10)

Τμήμα Αλιείας:

Πρώτος Βοηθός Αλιείας (Κλ. Α10)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών:

Πρώτος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών (Κλ. A 11) Ανώτερος
Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α10)

Τμήμα Δασών:

Ανώτερος Δασικός Λειτουργός (Κλ. Α10)

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

Ανώτερος Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλ. Α10)
Βοηθός Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1ης Τάξης (Κλ. Α8 και Α9)

Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης:

Πρώτος Συνεργατικός Λειτουργός (Κλ. A 11)

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ανώτερος Ασφαλιστικός Λειτουργός (Κλ. Α10)

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας:

Βοηθός Πρώτος Λειτουργός Ευημερίας (Κλ. A11)
Ανώτερος Λειτουργός Ευημερίας (Κλ. Α10)

Κέντρο Παραγωγικότητας:

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου (Κλ. A 11)

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χωρομετρίας) (Κλ. Α10) Κτηματολογικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας) (Κλ. Α10)
Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου) (Κλ. Α10)

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. A11)

Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. Α10)

Υπουργείο Εξωτερικών:

Ανώτερος Λειτουργός Αρχείων και Επικοινωνιών (Κλ. Α10)

Γενικό Λογιστήριο:

Επιθεωρητής Λογαριασμών (Κλ. Α10)

Τελωνεία:

Τελώνης (Κλ. A 11)
Βοηθός Τελώνης (Κλ. Α10)

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων:

Ανώτερος Φοροθέτης Α' (Φόρου Εισοδήματος) (Κλ. A11)
Ανώτερος Φοροθέτης Α' (Φόρου Κληρονομιάς) (Κλ. A11)
Ανώτερος Λειτουργός για τις Εισπράξεις Φόρων (Κλ. Α10)
(αναφορικά με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ίσχυε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1998).

Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών:

Ανώτερος Βοηθός Στατιστικής (Κλ. Α10)

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών:

Ανώτερος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Κλ. A11)

Τυπογραφείο:

Ανώτερος Επιθεωρητής (Κλ. A11)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:

Ανώτερος Επιμελητής (Κλ. Α10)

Τμήμα Δημόσιων Έργων:

Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλ. A11)

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών:

Ανώτερος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής (Κλ. A11)

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας)(Κλ. Α11)

Τμήμα Οδικών Μεταφορών:

Βοηθός Πρώτος Ελεγκτής Μεταφορών (Κλ. A11)
Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλάδου Επιθεωρήσεων Μηχανοκίνητων Οχημάτων) (Κλ. A11)
Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλάδου Εξετάσεως Οδηγών) (Κλ. A11)

Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας:

Ανώτερος Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α' (Κλ. Α10)
Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός (Κλ. Α10)
Ανώτερος Επιθεωρητής Φυσιοθεραπευτής (Κλ. A11)
Ανώτερος/η Επιθεωρητής/τρια Ακτινογράφος (Ακτινοδιαγνωστικής) (Κλ. A11)
Ανώτερος/η Επιθεωρητής/τρια Ακτινογράφος (Ακτινοθεραπείας) (Κλ. A11)
Ανώτερος Υγειονομικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης (Κλ. Α10)
Πρώτη Λειτουργός Επισκεπτριών Υγείας (Κλ. Α10)
Επιθεωρητής Νοσοκομειακών Εργαστηρίων (Κλ. A11)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας:

Επιθεωρητής/τρια Εργασιοθεραπευτής/τρια (Κλ. Α10)
Πρώτος/η Νοσηλευτικός Λειτουργός (Κλ. Α10)

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό:

Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ. Α10) (αναφορικά με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ίσχυε πριν από τις 24 Ιουλίου 1998)

Μετεωρολογική Υπηρεσία:

Μετεωρολογικός Βοηθός, 1ης Τάξης (Κλ. Α8—Α9).