Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διορισμού Εκτάκτων Υπαλλήλων στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«Έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετεί στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών σε έκτακτη βάση και-

(α) Έχει προσληφθεί με βάση τον περί της Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985, και

(β) εξακολουθεί να υπηρετεί στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 έως 1995.

Διορισμοί.

3.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που αφορούν την πρόσληψη ή μονιμοποίηση υπαλλήλων στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο διορίζει με βάση τον παρόντα Νόμο όλους τους έκτακτους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Συμβούλιο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου στις θέσεις, βαθμό και ειδικότητα που υπηρετούν:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, δημιουργείται ανάλογος αριθμός πρόσθετων θέσεων.

(2) Κανένας έκτακτος υπάλληλος δε διορίζεται σε οποιαδήποτε μόνιμη θέση, εκτός αν-

(α) Κατέχει τα προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης.

(β) Κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από το Συμβούλιο.

(3) Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι έκτακτος υπάλληλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, προσφέρει προς τον εν λόγω υπάλληλο διορισμό στην αντίστοιχη θέση.

(4) Όσοι από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, διοριζόμενους έκτακτους υπαλλήλους προσλήφθηκαν και απασχολούνται με ειδικά ωράρια για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών του Συμβουλίου θα συνεχίσουν να απασχολούνται στην ίδια βάση και μετά το διορισμό τους σε μόνιμη θέση.

Όροι υπηρεσίας

4. Οι διοριζόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο θα υπόκεινται από την ημερομηνία διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις στους όρους υπηρεσίας όπως αυτοί θα καθορίζονται από το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 των περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμων του 1964 έως 1995.