ΜΕΡΟΣ IV ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ίδρυση και λειτουργία Ταμείου

23. [Διαγράφηκε]
Συνεισφορές για ειδικούς σκοπούς

24. [Διαγράφηκε]