Ίδρυση και λειτουργία Ταμείου

23.-(1) Ιδρύεται ταμείο με την επωνυμία "Ταμείο Αιμοδοσίας" για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου. Το Ταμείο είναι νομικό πρόσωπο και με το όνομα του έχει διαρκή διαδοχή και σφραγίδα καθορισμένου σχήματος και έχει εξουσία να κατέχει περιουσία, να συμβάλλεται, να εγείρει και υπερασπίζει αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ίδρυσης του.

(2) Στο ταμείο κατατίθενται όλες οι εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες.

(3) Όλες οι συνεισφορές στο ταμείο, οποιασδήποτε μορφής, θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(4) Τη διαχείριση του ταμείου αναλαμβάνει το Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται ειδικά ως Διαχειριστής του ταμείου. Το ταμείο ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(5) Εκτός αν η συνεισφορά γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό, η διάθεση, ποσών από το ταμείο γίνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου με βάση τις προτεραιότητες και τα προγράμματα που κατά καιρούς καταρτίζει.

(6) Το αρμόδιο Δικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχουν και ασκούν σε σχέση με το ταμείο τις ίδιες εξουσίες που έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, ως εάν το ταμείο είναι αγαθοεργό ίδρυμα και εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου και οι διαδικαστικοί θεσμοί που θεσπίστηκαν με βάση το Νόμο αυτό ισχύουν σε οποιαδήποτε διαδικασία που εγείρεται με βάση τον παρόντα Νόμο. Για σκοπούς του εδαφίου αυτού, "αρμόδιο δικαστήριο" σημαίνει το δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με τις πρόνοιες του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου ή άλλου Νόμου ο οποίος τροποποιεί ή αντικαθιστά το Νόμο αυτό.

(7) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (9) το Συμβούλιο ως Διαχειριστής του ταμείου δύναται να επενδύει και αξιοποιεί χρήματα του ταμείου με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αναγκαίο για την ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξη του.

(8) Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποκτά κινητή και ακίνητη περιουσία στο όνομα του ταμείου, να πωλεί και υποθηκεύει περιουσία του και γενικά να πράττει κάθε τι το αναγκαίο για την αξιοποίηση του ταμείου.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει χρήματα του ταμείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξης του και το ποσό το οποίο απαιτείται υπερβαίνει το μισό του συνόλου των καταθέσεων στο ταμείο, τότε το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει την απόφαση του στον Υπουργό για έγκριση.

(10) Το Συμβούλιο ως Διαχειριστής του ταμείου με έγκριση του Υπουργού δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του ταμείου περιλαμβανομένου του τρόπου διάθεσης των πόρων και της περιουσίας του ταμείου.