Συνεισφορές για ειδικούς σκοπούς

24. Ανεξάρτητα από τη γενικότητα του προηγούμενου άρθρου το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να συμβάλλεται για την ίδρυση ή να ιδρύει ή να παρέχει βοήθεια στην ίδρυση εμπιστευμάτων ή να ενεργεί ως επίτροπος εμπιστεύματος από δωρεές ή κληροδοτήματα με καθορισμένο σκοπό και, εκτός αν διαφορετικά διαλαμβάνεται στο ιδρυτικό του εμπιστεύματος, η διαχείριση γίνεται με βάση κανονισμούς που το Συμβούλιο εκδίδει για τη διαχείριση του ταμείου.