ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαδικαστικοί Κανονισμοί

26. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος

27. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 11 του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου ερμηνεύονται και εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κανένας επηρεασμός του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου

27A. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζει ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου.

Καταργήσεις

28. Οι πιο κάτω διατάξεις του περί Τηλεγράφων Νόμου καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) Οι λέξεις “ή θα παρακολουθηθεί (intercepted)” (7η γραμμή) και “ή θα αποκαλυφθεί στον κυβερνήτη ή σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο προσδιοριζόμενο κατ’ όνομα ή αξίωμα στο διάταγμα” (8η και 9η γραμμή) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 60

(β) η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 60

(γ) η παράγραφος (γ) του άρθρου 160

(δ) οι λέξεις “παρακολουθεί (intercepts)” (4η γραμμή) και “ή αποκαλύπτει το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα του περιεχόμενου οποιουδήποτε μηνύματος σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο μη δικαιούμενο να λάβει τούτο” (5η, 6η και 7η γραμμή) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 21.