Διαδικαστικοί Κανονισμοί

26. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.