Διάθεση εγγράφων, συσκευών ή αντικειμένων και καταστροφή περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας

25.(1) Όταν διαπιστωθεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι το περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, το οποίο έχει ληφθεί βάσει δικαστικού εντάλματος, όπως καθορίζεται στα άρθρα 21, 22 και 23, δεν συνδέεται με τη διάπραξη του αδικήματος ή τον κίνδυνο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας, για τα οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα, οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή αντικείμενο επί του οποίου βρίσκεται καταγεγραμμένο το εν λόγω περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, επιστρέφεται στο πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου βρισκόταν όταν παραλήφθηκε και οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας το οποίο αναπαράχθηκε καταστρέφεται.

(2) Στην περίπτωση διακοπής της διαδικασίας διερεύνησης αδικήματος, για τo οποίo έχει εκδοθεί το δικαστικό ένταλμα, οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή αντικείμενο επί του οποίου βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο  ιδιωτικής  επικοινωνίας, το οποίο αποτελείμέρος μαρτυρίας, επιστρέφεται στο πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου βρισκόταν όταν παραλήφθηκε και οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας το οποίο αναπαράχθηκε καταστρέφεται εντός ευλόγου χρόνου που καθορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(3) Οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή αντικείμενο επί του οποίου βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, το οποίο αποτελεί μέρος μαρτυρίας, στην περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, επιστρέφεται στο πρόσωπο, το οποίο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει δικαίωμα σε αυτό και οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας το οποίο αναπαράχθηκε καταστρέφεται.