vo o

1. v ov vv o o 1992 o v ov vv (ooo) o o 1996 vov o v ov vv o o 1992 1996.

v

2. ov v o, v o vo o o vvo-

" " v, o o o oo o oo, o o oo oo ooo o ov oo o˙

" o v" v v o v o oo v o ov o o, v, v v, voov, voo oo ., v o, / o o , v v v o v o oo o oov / o ovo ˙

"o oo" v o oo oooo o o v v v v v o o o o v v v v˙

"" v ov vo o o v vo o o ooo v o v v ov vo o˙

"vovo" v o vovo o ov v o vo o˙

"oo " v o oo ooo o o v o v (o ) o˙

"ovo " v v ovo o o Iv v v o oo , ovo o o, v o ovo o o, o o˙

"ovo " v vo o o, o o ooo o oo o oo ovo ooo o ov ovo ovo o oo o o ooovo ov o ˙

"o" v ov o v.

v v ov vv

3.-(1) v ov vv oo ooo / ooo, v v oov v v ooo / ooo v, ooo, v v, v ov v o o v vovv.

(2) v v ov vv v oov v ovo , v v oo o v ooo v o ooo v v v v ooo o v v v o ooo v o v oov o.

(3) v v v v ovo v o o v ooo v o vov o o (2) v v oov o , o o ooo ooo.

(4) ovo o v v v v v v ' ooo o v vv.

o

4.-(1) o o v o o v o vo o v vovv.

(2) v v v o o v o vvo o v o o .

(3) o v , v ov ovo o, o ov o oov o vovo ov o v ovo ov o o o oo o oov v o vo o v vovv oo v voov, oov v v v ovoo o oo ovvv v.

(4) ovv v v o o 5, o v v o v o , o v vvv vo v o o vvovo o, ov ooov v ov o o o oo o oov v o vo o v vovv.

(5) o v v o o o o v.

(6) o o ooo ov o o.

(7) o o v vo o o ooo v oo v o v oov o, o o o .

v o

5.-(1) o o v o

v v v , -

() v v ,

() o v v o vo o v vovv,

() vo o , voo oo, o,

() o .

(2) o o v v o o (1) o v vo v oo vvov o oov o oo v ovov o o o ov v v v v v.

I o

6.-(1) oo v voo o v v v o vo o o v v ovoo v v o v o ov o, v oo v v o o o o.

(2) o v o o , o v v ovoo v o ov oov:

o o o o v v o o ov o oo o v ovv v o vov v o oo o v o v v o o oo v v o. o oo v v .

(3) oo v voo v o oo o v o o o , v o o oo, o v o ' v v o o o o o (1) v o, , v .

o oo v v

7.-(1) oo o v o o vvo , o o , o v o, v v vo o v v o ov o ov o o o o o.

(2) o o ov o o (1), o o o, v vvv v , v ov ov v v vo .

o o

8.-(1) ovv v v oooo o o , o o o v v o vo o v vovv v o ovoo o oo o o ovoov v, o ooo oov oooo oo vo v ov, ov, ov ov ooo o v.

o v.

(2) ovo o o o o ovoov v o v v vo v, o oooo o o o o v oo v oo o v v v v o vo o v vovv.

(3) ovo ovo o oo o ooovo ov o o, o, v ov o oo vvv v , o o o vvo, v v ooo v vo .

(4) vo o v o v v o ov o v ov v v ov o o oov o v o o o oov v ov v, v o v o.

(5) ooo o o oooo o o vo v v ov o o ov o v o v v ov, v voo o , o ov o v v vv o v v o v o ov.

ov

9.-(1) o o ooo-

() o o v o,

() o o v v vovv,v voo o , o, ov o v v vv , v v v o, oo v voo o ov o v v vv v oo v .

(2) ooo ov o o o v o, o o oooo oo v o o (1), ov vov o o o, v o, v v vo o o v o ov o o o.

(3) o o ooo ov o v v v o o (2) v voo o ov o v v ov v vo ov o v v o ov.

10.-(1) o o ooo v ov v o o vo o o o v oo, v v ov v o o vo o, v o v o o v.

(2) v oo ooo o v o o v o o (1) ov o ޠvoo oo oo o oov v ov v o o vovo, o-

() v v v v voov oov ov v , v o v o˙

() v v v v voov oov v v , v v ov v vovv o vov voo oo.

vovo

11.-(1) o o oo o v vovo o oov v o ov o o, o ooo v o vo o o v o.

(2) v o o (1), o vovo o oov v ovoov -

() v v v ov vv , voo oo ˙

() o o v ovo ov v v ov vv˙

() o , v v v o vo v v ov vv˙

() v o o vo v v ov vv, ov o vo˙

() o v v v ov vv o v oovv˙

() ˙

() v o v o ov o o o o˙

() v v o v v o vo o.

v o o vo o

12. v o ov o o o o oo voo o o o v o.