Έvαρξη ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

12. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ σε ημερoμηvία πoυ θα καθoριστεί από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με γvωστoπoίηση τoυ πoυ θα δημoσιευτεί στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας.