Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992, 1995 και 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 έως (Αρ. 2) του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αλλοδαπό πλοίο” σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο

“Αρμόδια Αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο

“κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων” σημαίνει  κάθε νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, έχει την έδρα του σε ένα Κράτος Μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού του Κράτους Μέλους

“κοινοτικό πλοίο”  σημαίνει  κάθε πλοίο που είναι νηολογημένο  σε ένα Κράτος Μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει τη σημαία Κράτους Μέλους σύμφωνα με την νομοθεσία του.

“κυπριακό πλοίο” σημαίνει πλοίο κατά νόμο νηολογημένο στο κυπριακό νηολόγιο, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι το 1987, και, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23λ(2) των ίδιων Νόμων, περιλαμβάνει και πλοίο αλλοδαπού νηολογίου κατά νόμο εγγεγραμμένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης, δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VA των ίδιων Νόμων

“μικρό σκάφος” έχει την έννοια που απέδωσε στον όρο αυτό ο Κανονισμός 3 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955.

“νέα καταμέτρηση” σημαίνει την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, που ενεργείται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση περί της Καταμέτρησης της Χωρητικότητας των Πλοίων του 1969, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί της Καταμέτρησης της Χωρητικότητας των Πλοίων 1969 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 1986

“νομικό πρόσωπο” έχει την έννοια που απέδωσαν στον όρο αυτό οι παράγραφοι (β) και (γ) του άρθρου 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι το 1987

“πιστοποιητικό νηολόγησης” σημαίνει το πιστοποιητικό νηολόγησης κυπριακού πλοίου

“πλοιοκτήτης” σημαίνει τον ιδιοκτήτη μεριδίου κυπριακού πλοίου και περιλαμβάνει το ναυλωτή γυμνού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου στο κυπριακό νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VA των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση) Νόμων του 1963 μέχρι το 1987

“ταχύπλοο σκάφος” σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) κόμβων

“υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων” σημαίνει υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξεύρεση πληρώματος σε κυπριακό ή αλλοδαπό πλοίο και/ή με την τεχνική ή εμπορική διαχείριση τέτοιου πλοίου, βάσει συμφωνίας διαχείρισης με τον ιδιοκτήτη ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, από πρόσωπο που διαθέτει γραφείο στη Δημοκρατία στελεχωμένο, στις περιπτώσεις που αφορούν χειρισμό θεμάτων στελέχωσης και/ή τεχνικής διαχείρισης πλοίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 (3)(α)(iv) του βασικού νόμου και από έμπειρο εμπορικό διαχειριστή και τουλάχιστον άλλα τρία άτομα ως προσωπικό, στις περιπτώσεις που αφορούν θέματα εμπορικής διαχείρισης πλοίων.

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι χρησιμοποιούμενοι στον παρόντα Νόμο όροι έχουν την έννοια που απέδωσαν στους όρους αυτούς οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι το 1987, και οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι το 1984.

Τέλη και δικαιώματα

3. Αναφορικά με τα ζητήματα που καθορίζονται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πρώτο Παράρτημα καταβάλλονται τα καθορισμένα στο ίδιο Παράρτημα τέλη και δικαιώματα.

Για σκοπούς υπολογισμού των τελών αυτών ολική χωρητικότητα λογίζεται κατ’ αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολογήσεως του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση του, στο πιστοποιητικό καταμετρήσεως.

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος

4.-(1) Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία, για την περίοδο που εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020 δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο-

(α) Στο εισόδημα πλοιοκτήτη κυπριακού πλοίου από την εκμετάλλευση του πλοίου σε οποιαδήποτε ναυτιλιακή επιχείρηση (με την εξαίρεση των αλιευτικών επιχειρήσεων που έχουν ως βάση εξορμήσεων τους την Κύπρο) μεταξύ Κύπρου και λιμένων του εξωτερικού ή μεταξύ λιμένων του εξωτερικού

(β) στο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων

(γ) στο μέρισμα μετόχων ή μελών νομικού προσώπου, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση του πλοίου ή από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (α) και/ή (β), ή στο μέρισμα μετόχων ή μελών νομικού προσώπου από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου ή από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων κατά τα ανωτέρω ή στο μέρισμα μετόχων ή μελών νομικού προσώπου, από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την είσπραξη μερισμάτων που προέρχονται από τα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα, και τα οποία μερίσματα προέρχονται από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου ή από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων κατά τα ανωτέρω και

(δ) στα κέρδη ή άλλα οφέλη από παρεχόμενες μισθωτές υπηρεσίες του πλοιάρχου, των αξιωματικών και των μελών του πληρώματος κυπριακού πλοίου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να παρατείνει την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο περίοδο απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος της παράτασης και οι όροι και περιορισμοί υπό τους οποίους χορηγείται η απαλλαγή.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “εκμετάλλευση του πλοίου” περιλαμβάνει και τη ναύλωση του πλοίου, υπό οποιαδήποτε μορφή.

Φόρος χωρητικότητας

5.-(1) Επί των κυπριακών πλοίων επιβάλλεται ετήσιος φόρος, καλούμενος “φόρος χωρητικότητας”. Οι συντελεστές του φόρου χωρητικότητας και άλλες αρχές που διέπουν τον υπολογισμό του καθορίζονται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Δεύτερο Παράρτημα.

Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου χωρητικότητας, ολική χωρητικότητα λογίζεται κατ’ αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολογήσεως του πλοίου και, μετά την καταμέτρηση του, στο πιστοποιητικό καταμετρήσεως.

(2) Ο φόρος χωρητικότητας βεβαιώνεται από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και καταβάλλεται στο Τμήμα αυτό προκαταβολικά ανά έτος ή μέρος αυτού, εφόσο χρόνο το πλοίο παραμένει εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο. Ο Φόρος χωρητικότητας καθίσταται πληρωτέος την 31 Μαρτίου κάθε έτους. Κατά τον υπολογισμό του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας, κλάσμα του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

(3) Σε περίπτωση προσωρινής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο έξι μηνών. Εφόσον επακολουθήσει η οριστική νηολόγηση του πλοίου, κατά το χρόνο της οριστικής νηολόγησης επιβάλλεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μέχρι του τέλους του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. Σε περίπτωση καταβολής φόρου χωρητικότητας πέραν του οφειλόμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κρατείται και καταλογίζεται προς εξόφληση μελλοντικών οφειλών φόρου χωρητικότητας ή άλλων οφειλών του πλοίου, εφόσο συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης. Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο τριών μηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο τριών μηνών.

(4) Σε περίπτωση της απ’ ευθείας οριστικής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται ο φόρος χωρητικότητας που αναλογεί στο μη εκπνεύσαν μέρος του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου.

(5) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη ή πιστώνεται έναντι των οφειλών άλλου πλοίου, κατ’ αίτησή του.

(6) Η κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει από της ημερομηνίας νηολόγησης του πλοίου. Πιστοποιητικό νηολόγησης, οριστικής, προσωρινής ή παράλληλης, δεν εκδίδεται πριν καταβληθεί ο κατά το άρθρο αυτό οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας.

(7) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι της τελικής αποπληρωμής του οφειλόμενου φόρου.

(8) Πληρωμές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάμει του Νόμου αυτού καταλογίζονται προς αποπληρωμή οφειλών κατά σειρά αρχαιότητας.

Φορολογία υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων.

5Α.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το οποίο εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 4 (1) (β) υποχρεούται στην καταβολή φόρου με συντελεστές φόρου ίσους  προς το 25% των συντελεστών που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα  του παρόντος Νόμου, ο οποίος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο  όπως καθορίζεται  στο άρθρο 5 (1) σε σχέση με οποιοδήποτε πλοίο.

Η πιο πάνω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται αναφορικά :

α) Με οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο σε σχέση με το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 (3),  ή

β) με οποιοδήποτε κοινοτικό πλοίο εφόσον η διαχείριση του πλοίου σε ότι αφορά την επάνδρωση και          συντήρηση του, ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, που διαθέτει γραφείο στη Δημοκρατία επανδρωμένο με ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό για χειρισμό τεχνικών, διοικητικών και λογιστικών θεμάτων αναφορικά με πλοία:

Νοείται ότι, η μέθοδος με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος που καθίσταται πληρωτέος σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το οποίο οι πρόνοιες του εδαφίου (1) πιο πάνω εφαρμόζονται, έχει το δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί, σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος, σύμφωνα με τις πρόνοιες οποιουδήποτε περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ισχύει στη Δημοκρατία ο οποίος, αν δεν ίσχυαν οι πρόνοιες του άρθρου 4(1)(β), θα είχε εφαρμογή σε σχέση με το εισόδημα του συγκεκριμένου προσώπου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων:

Νοείται ότι αν επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται.

(3) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (2) πιο πάνω μπορεί να ασκηθεί με γραπτή ειδοποίηση προς το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας με αντίγραφο προς τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος και μπορεί να δοθεί σε σχέση με το φορολογικό έτος 1999 μέχρι την 31η Ιουλίου 1999 και σε σχέση με οποιοδήποτε μεταγενέστερο φορολογικό έτος, τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους ενώ παραμένει σε ισχύ μέχρι που να αποσυρθεί με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού και οι πρόνοιες του εδαφίου (1) πιο πάνω εφαρμόζονται και πάλι από την 1η Ιανουαρίου που ακολουθεί.

Συμπληρωματική βεβαίωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας

6. Εάν επιβάλλεται, για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρωματική βεβαίωση φόρου χωρητικότητας για οποιοδήποτε έτος ή εάν ο πλοιοκτήτης κατέβαλε για οποιοδήποτε έτος φόρο χωρητικότητας πέραν του οφειλομένου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου ο Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας έχει εξουσία μέσα σε περίοδο έξι ετών από της λήξεως του οικείου έτους, να προβεί σε συμπληρωματική βεβαίωση προς είσπραξη του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας τάσσων προς τούτο εύλογη προθεσμία ή κατά περίπτωση, προς επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Παροπλισμός πλοίων και πιστοποιητικά παροπλισμού

7.-(1) Σε περίπτωση παροπλισμού κυπριακού πλοίου, είτε στην Κύπρο είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο τριών τουλάχιστον μηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μειώνεται κατά εβδομήντα πέντε εκατοστά (75%) για όσο διάστημα το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο, εάν υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισμού που εκδόθηκε είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρμόδια λιμενική αρχή της χώρας, όπου το πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο.

(2) Το πιστοποιητικό παροπλισμού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισμού και υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή-

(α) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού και

(β) εντός έξι μηνών από την τελευταία ημέρα της περιόδου παροπλισμού του πλοίου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό παροπλισμού του πλοίου.

(3) Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενο πιστοποιητικό παροπλισμού δε γίνεται δεκτό προς μείωση του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας του πλοίου. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί πιστοποιητικού παροπλισμού, που υποβάλλεται μετά από τη μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή τη διαγραφή του πλοίου από το κυπριακό νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισμού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισμού πριν τη μεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκομιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της οικείας πράξεως.

Μείωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας

8.-(1) Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μειώνεται και εφόσον καταβληθεί επιστρέφεται, στις προβλεπόμενες στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού περιπτώσεις, εάν συντρέχουν οι οριζόμενες στις διατάξεις αυτές λοιπές προϋποθέσεις.

(2) Προκειμένου περί πλοίων που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής, ο κατά το άρθρο 5 οφειλόμενος φόρος χωρητικότητας μειώνεται κατά ενενήντα εκατοστά (90%).

(3)(α)(i) Προκειμένου περί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των εκατό (100) μονάδων, ο κατά το άρθρο 5 οφειλόμενος φόρος  χωρητικότητας μειώνεται ως ακολούθως: Κατά τριάντα εκατοστά (30%), εφόσον η διαχείριση του πλοίου, σε ότι αφορά την επάνδρωση και συντήρηση του, ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, που διαθέτει γραφείο στη Δημοκρατία επανδρωμένο με ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό για χειρισμό τεχνικών, διοικητικών και λογιστικών θεμάτων αναφορικά με πλοία·

(ii) διαχείριση πλοίου, σε ότι αφορά την επάνδρωσή του, σημαίνει την εξεύρεση ολοκλήρου του         πληρώματος του πλοίου από την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες οικείους   Νόμους και Κανονισμούς.

(iii) διαχείριση πλοίου, σε ότι αφορά τη συντήρηση του, σημαίνει τον έλεγχο από την εταιρεία διαχείρισης του σκάφους και των μηχανών του πλοίου με σκοπό τη διατήρηση επιπέδων αποδεκτών από τη Δημοκρατία κατά τους εκάστοτε ισχύοντες οικείους Νόμους και Κανονισμούς.

(iv) ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό σημαίνει, σε περίπτωση εταιρείας που διαχειρίζεται μέχρι δέκα πλοία, πέντε τουλάχιστον άτομα που να περιλαμβάνουν ένα προσοντούχο μηχανικό πλοίων και   ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων και, σε περίπτωση εταιρείας που διαχειρίζεται περισσότερα από       δέκα πλοία, δέκα τουλάχιστον άτομα που να περιλαμβάνουν δύο προσοντούχους μηχανικούς πλοίων     και ένα έμπειρο διευθυντή πληρωμάτων.

(β) η ανάθεση της διαχείρισης του πλοίου σε κυπριακή ή κοινοτική  εταιρεία διαχείρισης πλοίων, σύμφωνα με τα πιο πάνω αποδεικνύεται από τη συμφωνία διαχείρισης που συνάπτεται μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή γυμνού κυπριακού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου σε αλλοδαπό νηολόγιο και της εταιρείας:

Νοείται ότι, η εταιρεία είναι η ίδια με εκείνη που δηλώνεται με βάση το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, ο οποίος υιοθετήθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1997.

(γ) η μείωση προσμετράται από την κατάθεση της συμφωνίας διαχείρισης του πλοίου και ισχύει καθ’όλη την περίοδο της ισχύος της συμφωνίας διαχείρισης. Ο δικαιούμενος τη μείωση φέρει το βάρος της απόδειξης της ισχύος της συμφωνίας διαχείρισης.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3), ο φόρος χωρητικότητας καταβάλλεται κανονικά και, επιστρέφεται το ποσό που προκύπτει από τη μείωση του φόρου κατά ποσοστό 30%, κατόπιν σχετικής αίτησης του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία όσον αφορά πλοία που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο δυνάμει του άρθρου 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων υποβάλλεται μέσα σε ένα έτος από το τέλος του έτους για το οποίο καταβλήθηκε ο φόρος και, όσον αφορά πλοία που είναι εγγεγραμμένα ως ανωτέρω δυνάμει των άρθρων 23Γ και 23Μ των εν λόγω Νόμων, μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της παράλληλης νηολόγησης :

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαγραφής ή, τερματισμού παράλληλης νηολόγησης, η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα έτος από την εν λόγω διαγραφή ή τερματισμό της :

Νοείται περαιτέρω ότι, η κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα  παράγραφο αίτηση, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας ότι, η συμφωνία διαχείρισης βρισκόταν σε ισχύ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου για την οποία ζητείται η έκπτωση και τα κατά περίπτωση οποιαδήποτε άλλα αναγκαία δικαιολογητικά.

(β)  Εφόσον υπάρχουν άλλες εκκρεμείς οφειλές του πλοίου προς τη Δημοκρατία, ο κατά τις διατάξεις του     άρθρου αυτού επιστρεπτέος φόρος χωρητικότητας κρατείται και καταλογίζεται, ολικώς ή μερικώς,               ανάλογα με την περίπτωση, προς εξόφληση των οφειλών αυτών. Το ίδιο ισχύει, εφόσον όμως συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης, προκειμένου να εξοφληθούν μελλοντικές οφειλές του πλοίου σε φόρο χωρητικότητας.

Υπολογισμός τελών και φόρου χωρητικότητας με βάση τη νέα καταμέτρηση

8Α.-(1) Από της 18ης Ιουλίου 1994 τα κατά το Νόμο αυτό πληρωτέα τέλη και φόρος χωρητικότητας υπολογίζονται με βάση τη νέα καταμέτρηση του πλοίου σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης παραλείπει να ενεργήσει έγκαιρα τη νέα καταμέτρηση, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία, για σκοπούς υπολογισμού των οφειλόμενων τελών ή φόρου χωρητικότητας, να προβεί σε προσωρινό υπολογισμό της χωρητικότητας του πλοίου, κατά τις διατάξεις του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Τρίτου Παραρτήματος, που υιοθετεί τον “Απλοποιημένο Υπολογισμό Χωρητικότητας Για Υπάρχοντα Πλοία Τα Οποία Δεν Έχουν Καθορίσει Την Ολική τους Χωρητικότητα Σύμφωνα Με Τη Σύμβαση Του 1969 περί της Χωρητικότητας των Πλοίων”, όπως αυτός περιέχεται στην Εγκύκλιο υπ’ αριθμό 653 και ημερομηνία 8 Ιουνίου 1994, που εκδόθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλει στα κατά τον προσωρινό αυτό υπολογισμό διαπιστωθέντα ως οφειλόμενα τέλη ή φόρο χωρητικότητας πρόσθετη επιβάρυνση 30%. Τα καταβληθέντα δυνάμει του προσωρινού αυτού υπολογισμού δεν επιστρέφονται, έστω και αν είναι μεγαλύτερα από τα οφειλόμενα με βάση επιγενόμενη νέα καταμέτρηση του πλοίου.

(2) Ειδικά προκειμένου περί του φόρου χωρητικότητας, του οφειλόμενου για το διάστημα μεταξύ 18ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου 1994, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Φόρο χωρητικότητας υπολογιζόμενο με βάση τη νέα καταμέτρηση καταβάλλουν μόνο τα ακόλουθα πλοία:

(i) πλοία που εγγράφονται στο Νηολόγιο κατά ή μετά τη 18η Ιουλίου 1994

(ii) πλοία προσωρινώς εγγεγραμμένα στο Νηολόγιο τη 17η Ιουλίου 1994, των οποίων η προσωρινή νηολόγηση ή τυχόν παράταση της λήγει μετά την ημερομηνία αυτή και

(ιιι) πλοία μονίμως εγγεγραμμένα στο Νηολόγιο τη 17η Ιουλίου 1994, τα οποία μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχουν εξοφλήσει ολόκληρο τον οφειλόμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994 φόρο χωρητικότητας.

(β) Πλοία μονίμως εγγεγραμμένα στο Νηολόγιο τη 17η Ιουλίου 1994, τα οποία μέχρι την ημερομηνία αυτή έχουν εξοφλήσει ολόκληρο τον οφειλόμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994 φόρο χωρητικότητας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προς καταβολή τυχόν διαφοράς μεταξύ του καταβληθέντος φόρου χωρητικότητας και του πληρωτέου με βάση τη νέα καταμέτρηση. Σε περίπτωση εν τούτοις που ο καταβληθείς φόρος χωρητικότητας είναι μεγαλύτερος από τον οφειλόμενο με βάση τη νέα καταμέτρηση, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν επιστρέφεται.

(3) Πλοία μονίμως εγγεγραμμένα στο Νηολόγιο τη 17η Ιουλίου 1994, τα οποία υπέστησαν μέχρι τη 17η Ιουλίου 1994 νέα καταμέτρηση, και έχουν εξοφλήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή ολόκληρο τον οφειλόμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994 φόρο χωρητικότητας, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προς καταβολή για το έτος 1994 τυχόν διαφοράς μεταξύ του οφειλομένου δυνάμει της προηγούμενης καταμέτρησης και του πληρωτέου με βάση τη νέα καταμέτρηση φόρου χωρητικότητας. Σε περίπτωση εν τούτοις που ο οφειλόμενος δυνάμει της προηγούμενης καταμέτρησης φόρος χωρητικότητας είναι μεγαλύτερος από τον οφειλόμενο με βάση τη νέα καταμέτρηση, πληρωτέος είναι ο οφειλόμενος με βάση τη νέα καταμέτρηση φόρος χωρητικότητας.

Ναυτικό προνόμιο της Δημοκρατίας

9. Οι απαιτήσεις της Δημοκρατίας για τέλη, δικαιώματα ή φόρους χωρητικότητας που οφείλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποτελούν επιβάρυνση επί του πλοίου και ικανοποιούνται κατά προτίμηση έναντι οποιωνδήποτε άλλων δανειστών, αλλά έπονται κατά τάξη της τελευταίας υποθήκης.

Εξουσία Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας προς άρνηση διενέργειας πράξεων

10. Ο Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας έχει εξουσία να αρνείται τη μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη διενέργεια πράξεων, έκδοση πιστοποιητικών, χορήγηση αδειών ή εξαιρέσεων, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ισχύοντος στη Δημοκρατία, μέχρις ότου αποπληρωθούν οι οφειλόμενοι κατά τον παρόντα Νόμο και απαιτητοί από τη Δημοκρατία φόροι, τέλη και δικαιώματα.

Έγγραφα αναφορικά με πλοία

11. Όλα τα έγγραφα, που αναφέρονται σε κυπριακά πλοία και κατατίθενται κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου εκάστοτε ισχύοντος στη Δημοκρατία, γίνονται δεκτά, εφόσον είναι συντεταγμένα σε γλώσσα κατανοητή στον κατά νόμο αρμόδιο για την αποδοχή τους λειτουργό.

Κανονισμοί

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από της κατάθεσης. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί ή ως έχουν και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης τους.

Καθορισμός εντύπων

13.-(1) Ο καθορισμός των εντύπων που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ανατίθεται στο Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

(2) Για την έκδοση των εντύπων απαιτείται η έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.

Καταργήσεις

14. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται-

(α) Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1963 μέχρι το 1982 και

(β) το άρθρο 82 και το Τρίτο Παράρτημα των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι το 1987.

Έναρξη ισχύος

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1992.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3)

Α.-ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Κ.Λ.Π.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΠΛΟΙΩΝ

1. Τέλη αρχικής εγγραφής ή οριστικής, μετά τη λήξη της προσωρινής:

(α) Πλοίων, εκτός των επιβατικών:

(i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τις 5.000 μονάδες        10 σεντ

(ii) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις 5.000 μονάδες

αλλά δεν υπερβαίνει τις 10.000 μονάδες                                                                8 σεντ

(iii) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις 10.000 μονάδες           4 σεντ

(iv) Ελάχιστο τέλος                                                                                             Λ.Κ. 125

(v) Μέγιστο τέλος                                                                                              Λ.Κ. 3.000

(β) Επιβατικών πλοίων:

(i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας                                                            15 σεντ

(ii) Ελάχιστο τέλος                                                                                             Λ.Κ.  250

(γ) Πλοίων που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από

τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές

εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται απoκλειστικά για τους

σκοπούς του ομίλου ή της σχολής:

Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους (α) και (β) τέλη

μειώνονται κατά ενενήντα εκατοστά (90%).

2. Τέλη επανεγγραφής:

Τα ίδια με τα τέλη της αρχικής εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο οριστικά νηολογημένο διαγραφεί και ύστερα

επανεγγραφεί, η δε ωφέλιμη κυριότητα ανήκει στον ίδιο προ της διαγραφής πλοιοκτήτη,

τα τέλη επανεγγραφής μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%).

3. Τέλη για τη συμβατική ή από άλλη νόμιμη αιτία μεταβίβαση ιδιοκτησίας πλοίων,

την εκ νέου νηολόγηση, τη σύναψη υποθήκης και τη συμβατική μεταβίβαση υποθήκης:

(α) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τις 10.000 μονάδες               2 σεντ

(β) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις 10.000 μονάδες                    1 σεντ

(γ) Ελάχιστο τέλος                                                                                                      Λ.Κ. 30

4. Τέλη για μεταβίβαση υποθήκης από άλλη νόμιμη αιτία πλην της συμβατικής                            Λ.Κ. 50

5. Τέλη εγγραφής και επανεγγραφής πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς

της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο:

Τα πληρωτέα τέλη αρχικής εγγραφής κυπριακών πλοίων αυξημένα κατά είκοσι εκατοστά (20%):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της

παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο διαγραφεί και ύστερα επανεγγραφεί,

η δε ναύλωση γίνεται προς όφελος του ιδίου προ της διαγραφής ναυλωτή, τα τέλη επανεγγραφής

μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%).

Τα πληρωτέα τέλη και δικαιώματα προκαταβάλλονται κατά το χρόνο που ενεργείται

η παράλληλη νηολόγηση, καλύπτουν όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς

της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφονται, έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

 

Β.-ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 

1. Τέλη αρχικής εγγραφής και έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής-

(α)  Μικρών σκαφών που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους

από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως

ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής,

καθώς και μικρών σκαφών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία                           Λ.Κ. 15

(β) Άλλων μικρών σκαφών                                                                                             Λ.Κ. 20

2. Τέλη μεταβίβασης κυριότητας αλλαγής ονόματος, εγγραφής ενοικιαγοράς,

εξόφλησης ενοικιαγοράς                                                                                                        Λ.Κ. 10

3. Τέλη επανέκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής                                                                         Λ.Κ. 10

4. (α)  Τέλη διαγραφής  σε περιπτώσεις σκαφών που τίθενται σε αχρησία                                      Λ.Κ.0

(β) Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού διαγραφής                                                                           Λ.Κ.15

5.  Έκδοση και ανανέωση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοων σκαφών-

(α) Ολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα                                                              Λ.Κ.30

(β) Ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 6 μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα, για

κάθε μέτρο ολικού μήκους                                                                                              Λ.Κ.8

(γ) Ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 10 μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 μέτρα,

για κάθε μέτρο ολικού μήκους                                                                                         Λ.Κ.15

6. Τέλη έκδοσης διπλογράφου άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοων σκαφών                                        Λ.Κ.10

7. Αρχική ή περιοδική επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών                                                               Λ.Κ.30

Σε περίπτωση που διενεργείται την ίδια μέρα επιθεώρηση 4 σκαφών και άνω του ίδιου ιδιοκτήτη,

χωρίς να παραμένουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες                                                                      Λ.Κ.20 ανά                                                                                                                                               σκάφος

Έκτακτη επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών

Κατηγορίας Α                                                                                                                        Λ.Κ.30

Κατηγορίας Β                                                                                                                          Λ.Κ.20

Στα ποσά της παρούσας παραγράφου 7 περιλαμβάνονται οδοιπορικά και τυχόν άλλα έξοδα,

νοουμένου ότι πραγματοποιούνται σε χώρο και χρόνο καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή.

Σε διαφορετική περίπτωση τα οδοιπορικά και τυχόν άλλα έξοδα καταβάλλονται επιπρόσθετα.

8.   Άδεια χειριστή ταχύπλοων σκαφών-

(α)(i) Για ένα έτος                                                                                                                Λ.Κ.10

(ii) Για πέντε έτη                                                                                                                  Λ.Κ.25

(iii) Μέχρι ηλικίας που δεν υπερβαίνει τα 70 έτη                                                                        Λ.Κ.50

(β) Τέλη έκδοσης διπλόγραφου άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών                                            Λ.Κ.10

9.(α) Άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοων σκαφών                                                            Λ.Κ.10

(β) Τέλη έκδοσης διπλόγραφου άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοων σκαφών                      Λ.Κ.10 

10. Τέλη εξέτασης για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους:

(α) Τέλη για την εξέταση της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις                                                Λ.Κ.5

(β) Τέλη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις                                                                                   Λ.Κ.40

11.  Προκειμένου περί ταχύπλοων σκαφών που ανήκουν σε εγγεγραμμένους  και

αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους και

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς των ομίλων, τα προβλεπόμενα

στην παράγραφο 5 τέλη μειώνονται κατά ενενήντα εκατοστά (90%).

12. Έκδοση βεβαίωσης για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια                                                  Λ.Κ.8

 

Γ.-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ

1. Εξέταση νηολογίου                                                                                                              Λ.Κ.5
2. Κεκυρωμένο αντίγραφο των καταχωρημένων στο νηολόγιο στοιχείων του πλοίου,

πιστοποιητικό κυριότητας και βαρών, ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αναφορικά με πλοίο,

για το οποίο δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια                                                                                Λ.Κ.15

3.(α) Κεκυρωμένο αντίγραφο δηλώσεων ή εγγράφων, που κατά νόμο γίνονται δεκτά ως

αποδεικτικά στοιχεία (για κάθε έγγραφο)                                                                                 Λ.Κ.5

(β) Ειδικά προκειμένου περί υποθηκών-

(i) για κεκυρωμένο αντίγραφο του συστατικού της υποθήκης εγγράφου                                     Λ.Κ.10

(ii) για κεκυρωμένο αντίγραφο της υποθηκικής σύμβασης, κατά σελίδα                                     15 σεντ

4. Σφράγιση και υπογραφή εγγράφου για το οποίο δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια                          Λ.Κ.10

5. Αλλαγή των στοιχείων του νηολογίου, σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, τις διαστάσεις

ή τις μηχανές του πλοίου                                                                                                       Λ.Κ.50

6. Εξέταση αίτησης για τη νηολόγηση πλοίου                                                                            Λ.Κ.20

7. Εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας αλλαγής του ονόματος πλοίου                                    Λ.Κ.20

8. Εξέταση αίτησης για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας                                                                     Λ.Κ.20

9. Έγκριση και αλλαγή του ονόματος πλοίου                                                                            Λ.Κ.80

10. Κράτηση συγκεκριμένου ονόματος πλοίου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

για κάθε μήνα                                                                                                                      Λ.Κ.5

11. Έκδοση ή αντικατάσταση πιστοποιητικού νηολόγησης, προσωρινής, οριστικής ή παράλληλης     Λ.Κ.10

12. Έκδοση βεβαίωσης για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια                                               Λ.Κ.10

13. Έκδοση εντύπου σήμανσης                                                                                              Λ.Κ.10

14. Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης αστικής ευθύνης,

συνεπεία ζημιών από ρύπανση με πετρέλαιο, η οποία διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί

Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969, που έχει κυρωθεί διά των

περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969

και των σχετικών Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικών) και περί Συναφών

Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2005                                                                                     Λ.Κ.30

15. Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης για την αστική ευθύνη για ζημιά από ρύπανση  από

καύσιμα πλοίων, η οποία διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά

που προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001,η οποία κυρώθηκε διά

του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που προκαλείται από τη Ρύπανση

Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004           Λ.Κ.30

16. Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης για την αστική ευθύνη για αποζημιώσεις για ζημιά από

ρύπανση σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, η οποία

διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημιώσεις για Ζημιά σε σχέση

με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996, που κυρώθηκε διά του

περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε σχέση με τη

Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρωτικού) και περί

Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004                                                                                         Λ.Κ.30

17. Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου γέφυρας                                               Λ.Κ.10

Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου μηχανής                                                     Λ.Κ.10

Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου τηλεπικοινωνιών                                          Λ.Κ.10

Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων βιβλίου πετρελαίου                                                         Λ.Κ.10

Θεώρηση βιβλίων ή εγγράφων για τα οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια στον παρόντα  Νόμο           Λ.Κ.20

18. Έλεγχος για αναγνώριση νηογνωμόνων:

(α)   Τέλος: Λ.Κ.500 ανά ημέρα.

(β) Πρόσθετες χρεώσεις-

(i) Χρεώνονται τα πραγματικά έξοδα.

(ii) Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με  Λ.Κ.250 ανά ημέρα.

(iii) Εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των νηογνωμόνων,

χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδιού).

 

Δ.-ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ

1. Επιθεώρηση ακτοπλοϊκού επιβατηγού ή μικρού επιβατηγού σκάφους και έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας, περιλαμβανομένης και της επιθεώρησης υφάλων:

(α) σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους 12                                         Λ.Κ.100

(β) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 12 αλλά δεν υπερβαίνουν τους 30    Λ.Κ.125

(γ) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 30 αλλά δεν υπερβαίνουν τους 50    Λ.Κ.175

(δ) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 50 αλλά δεν υπερβαίνουν τους 100  Λ.Κ.200

(ε) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 100                                            Λ.Κ.250

2. Επιθεώρηση ακτοπολοϊκού σκάφους, που κατέχει πιστοποιητικό όπως πιο πάνω, και έκδοση

πιστοποιητικού για διεθνείς πλόες:  σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους 12    Λ.Κ.100

3. Επιθεώρηση μικρών επιβατικών σκαφών και έκδοση πιστοποιητικού διεθνών ταξιδίων:

σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους 12                                                     Λ.Κ.250

4. Επιθεώρηση για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού αξιοπλοϊας σε σκάφη αναψυχής για κάθε

επίσκεψη                                                                                                                         Λ.Κ.100

5. Επιθεώρηση αξιοπλοϊας αλιευτικού σκάφους και έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλείας (αξιοπλοϊας), περιλαμβανομένης και της επιθεώρησης υφάλων:

(α) σκάφος που δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα μήκος                                                     Λ.Κ.70

(β) σκάφος που υπερβαίνει τα 24 μέτρα μήκος                                                           Λ.Κ.100

Για κάθε επιπρόσθετη επιθεώρηση, μέχρι μία (1) ώρα εργασίας επί του σκάφους, θα χρεώνεται

50% των πιο πάνω ποσών.

Πέραν της μίας ώρας χρεώνεται ολόκληρο το πιο πάνω ποσό.

6.  Επιθεώρηση σήμανσης του πλοίου για κάθε επίσκεψη στο πλοίο:

(α) πλοίο που δεν υπερβαίνει τις 50 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                             Λ.Κ.30

(β) πλοίο που υπερβαίνει τις 50 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                                   Λ.Κ.60

Στα ποσά των πιο πάνω παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 περιλαμβάνονται και τα οδοιπορικά που

πιθανόν να προκύπτουν για την επιθεώρηση τέτοιων σκαφών στη Δημοκρατία.  Για επιθεώρηση

στο εξωτερικό το κόστος των οδοιπορικών καταβάλλεται επιπρόσθετα, εκτός αν η απόσταση

από την έδρα της επιθεώρησης δεν ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα.

7.  Επιθεώρηση για έκδοση διεθνών πιστοποιητικών:

(α) Γραμμών φόρτωσης -

(i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 149 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας   Λ.Κ.400

(ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 4.999 μονάδες ολικής

χωρητικότητας                                                                                                        Λ.Κ.600

(iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 4.999 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες

ολικής χωρητικότητας                                                                                               Λ.Κ.800

(iv) πλοίων που υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας                           Λ.Κ.1000

(v) για την ετήσια επιθεώρηση των γραμμών φόρτωσης καταβάλλονται τα είκοσι εκατοστά (20%)

των πιο πάνω τελών.

(β) Ασφάλειας κατασκευής-

(i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 4.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας      Λ.Κ.400

(ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 4.999 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες ολικής χωρητικότητα Λ.Κ.500

(iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας                          Λ.Κ.600

(iv) για την ετήσια επιθεώρηση του πλοίου προς διαπίστωση της ασφάλειας κατασκευής καταβάλλονται

τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών.

(γ) Ασφάλειας εξαρτισμού-

(i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 4.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας   Λ.Κ.400

(ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 4.999 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες ολικής

χωρητικότητας                                                                                                                   Λ.Κ.500

(iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 49.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                     Λ.Κ.600

(iv) για την ετήσια επιθεώρηση προς διαπίστωση της ασφάλειας εξαρτισμού καταβάλλονται

τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών.

(δ) Ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας/ραδιοτηλεγραφίας                                                                 Λ.Κ.150

(ε) Πρόληψης της ρύπανσης-

(i) δεξαμενοπλοίων που δεν υπερβαίνουν τις 4.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας              Λ.Κ.300

(ii) δεξαμενοπλοίων που υπερβαίνουν τις 4.999 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 9.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                                                                                          Λ.Κ.400

(iii) δεξαμενοπλοίων που υπερβαίνουν τις 9.999 μονάδες ολικής χωρητικότητας                   Λ.Κ.500

(iv) για φορτηγά πλοία καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών.

(v) για την ετήσια επιθεώρηση καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών.

(στ) Καταλληλότητας για μεταφορά χημικών ή επικίνδυνων φορτίων                                       Λ.Κ.1.000

(ζ) Ασφάλειας επιβατικών πλοίων-

(i) 499 μονάδων ολικής χωρητικότητας                                                                        Λ.Κ.250

(ii) που υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                         Λ.Κ.1.000

(η) Πιστοποιητικού ασφάλειας φορτηγών πλοίων που δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες

ολικής χωρητικότητας                                                                                                       Λ.Κ.100

8. Έλεγχος συστήματος διαχείρισης ασφάλειας νομικού προσώπου ή πλοίου και έκδοση εγγράφου

συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού διαχείρισης ασφάλειας, αντίστοιχα:

(α) Αρχικός έλεγχος και έλεγχος ανανέωσης

Τέλος: Λ.Κ.500 ανά ημέρα.

Ενδεικτικός πίνακας χρονικής περιόδου που απαιτείται για τον έλεγχο και την έκδοση

βεβαίωσης ή ανανέωσης εγγράφου συμμόρφωσης για νομικά πρόσωπα:

Αριθμός

εργοδοτουμένων

στο νομικό πρόσωπο

Αρχικός έλεγχος ή

έλεγχος για

ανανέωση πιστοποιητικού

Ετήσιος ή

ενδιάμεσος

έλεγχος

μέχρι 10 άτομα 2 ημέρες 1 ημέρα
11-25 άτομα 3 ημέρες 2 ημέρες
26-75 άτομα 4 ημέρες 3 ημέρες
75-150 άτομα 5 ημέρες 4 ημέρες
άνω των 150 ατόμων 6 ημέρες 5 ημέρες

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται ένα μόνο  τύπο  πλοίου.

Για κάθε επιπρόσθετο τύπο πλοίου προστίθεται ποσοστό ύψους  πενήντα εκατοστών (50%) των πιο πάνω.

(β) Έλεγχος συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και έκδοση, βεβαίωση ή ανανέωση

πιστοποιητικού διαχείρισης ασφάλειας για πλοία-

Τύπος

πλοίου

Αρχικός

Έλεγχος

Ενδιάμεσος

έλεγχος

Έλεγχος για

ανανέωση

Χύδην Φορτηγό Λ.Κ.550 Λ.Κ.500 Λ.Κ.550
Δεξαμενόπλοιο Λ.Κ.650 Λ.Κ.550 Λ.Κ.650
Επιβατηγό Λ.Κ.2.000 Λ.Κ.1.900 Λ.Κ.1.900

Τα πιο πάνω τέλη αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της.

Έλεγχος εγχειριδίων: Λ.Κ.500 ανά ανθρωποημέρα ή μέρος της.

Επαναλαμβανόμενος έλεγχος: Λ.Κ.500 ανά ανθρωποημέρα ή μέρος της.

(γ) Πρόσθετες χρεώσεις-

(i) Χρεώνονται τα πραγματικά έξοδα.

(ii) Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με  Λ.Κ.250 ανά ημέρα.

(iii) Εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών,

χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδιού).

 

 

Ε.-ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

σεντ

1. Πλοίων, εκτός των επιβατικών-

(α) που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα                                                                        Λ.Κ.75

(β) που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα:

(i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας μέχρι και τις 1.599 μονάδες                    12 σεντ

(ii) για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας από 1.600 μέχρι και τις 9.999 μονάδες    6 σεντ

(iii) για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας από 10.000 μονάδες και ανω                1 σεντ

(iv) ελάχιστο τέλος                                                                                         Λ.Κ.150

Σε περίπτωση που η καταμέτρηση γίνεται με βάση προηγούμενο διεθνές πιστοποιητικό

καταμέτρησης καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) των πιο πάνω τελών.

2.  Επιβατικών πλοίων:

Καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 1(α) και (β) τέλη

προσαυξημένα εις το διπλάσιο.

3. Από την καταβολή τελών καταμέτρησης της χωρητικότητας εξαιρούνται τα μέχρι και 15

μονάδων ολικής χωρητικότητας μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία ή

ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού

ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά

για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής.

 

ΣΤ.-ΤΕΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

 

1. Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς επάνδρωσης πλοίου                                                   Λ.Κ. 25

2. Έκδοση βιβλιαρίου ταυτότητας και υπηρεσίας ναυτικού                                                   Λ.Κ. 30

3. Θεώρηση ναυτολογίου                                                                                               Λ.Κ. 10

4. Θεώρηση πιστοποιητικού υπηρεσίας ναυτικού                                                                   Δωρεάν

5. Θεώρηση πιστοποιητικού χαρακτήρα ναυτικού                                                                  Δωρεάν

6. Έκδοση, ανανέωση και επανέκδοση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας/ ναυτικής εκπαίδευσης:

(α) Ναυτικών, αποφοίτων κυπριακών σχολών εμπορικού ναυτικού

(αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας/ αποδεικτικό ναυτικής εκπαίδευσης)                                      Λ.Κ.20

(β) Ναυτικών, αποφοίτων αλλοδαπών σχολών εμπορικού ναυτικού

(αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας/ αποδεικτικό ναυτικής εκπαίδευσης)                                   Λ.Κ.30

7. Θεώρηση Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητας                                                                   Λ.Κ.20

 

Ζ.-ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

1. Εξέταση αίτησης για παροχή εξαίρεσης από ισχύοντες Κανονισμούς ή για

έγκριση ειδικών ή ισοδύναμων ρυθμίσεων αναφορικά με πλοίο, κατά την εκάστοτε

κρατούσα νομοθεσία                                                                                                          Λ.Κ.100

2. Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς επάνδρωσης, που καθορίζει

ειδική σύνθεση πληρώματος                                                                                                Λ.Κ.100

3. Εξέταση αίτησης για παροχή σε ναυτικό ειδικής άδειας, για εργασία στην

αμέσως ανώτερη θέση από εκείνη που δικαιούται, σύμφωνα με το

αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του, για περιορισμένη χρονική

περίοδο, κατά την εκάστοτε κρατούσα νομοθεσία                                                                    Λ.Κ.100

4. Εξέταση αίτησης για παροχή σε επιβατικό πλοίο άδειας

μεταφοράς αυξημένου αριθμού επιβατών είτε για

καθορισμένους πλόες είτε για καθορισμένη χρονική διάρκεια                                                     Λ.Κ.250

5. Έγκριση χρονοδιαγράμματος για αποκατάσταση ελλείψεων                                                    Λ.Κ.100

 

Η.-ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

 

1. Εξέταση και έγκριση μελέτης ευστάθειας φορτηγών πλοίων-

(α) που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα                                                                                       Λ.Κ.50

(β) που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα:

(i) που δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                                  Λ.Κ.150

(ii) που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 1.599 μονάδες ολικής χωρητικότητας          Λ.Κ.300

(iii) που υπερβαίνουν τις 1.599 μονάδες ολικής χωρητικότητας                                                   Λ.Κ.500

Σε περίπτωση υποβολής μελετών, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την

προηγούμενη σημαία, καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) των πιο πάνω τελών.

2.  Εξέταση και έγκριση μελέτης ευστάθειας επιβατικών πλοίων-

(α) Ακτοπλοϊκών/μικρών επιβατικών που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα                                           Λ.Κ.100 :

Νοείται εντούτοις ότι, σε περίπτωση που οι μελέτες ευστάθειας προέρχονται από εγκεκριμένα μέλη

του ΕΤΕΚ τα τέλη εξέτασης και έγκρισης μελέτης ευστάθειας μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%).

(β) Ακτοπλοϊκών που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα.                                                                          Λ.Κ.200 :

Νοείται εντούτοις ότι, σε περίπτωση που οι μελέτες ευστάθειας προέρχονται από εγκεκριμένα μέλη

του ΕΤΕΚ τα τέλη εξέτασης και έγκρισης μελέτης ευστάθειας μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%).

(γ) Διεθνών πλόων για μεταφορά από 12 μέχρι και 35 επιβατών                                                     Λ.Κ.600

Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία

Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία, καταβάλλονται

τα πενήντα εκατοστά (50%) του πιο πάνω τέλους.

(δ) Διεθνών πλόων για μεταφορά 36 επιβατών και άνω                                                                 Λ.Κ.2.000

Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη

Δημοκρατία Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία,

θα καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) του πιο πάνω τέλους.

3. Εξέταση και έγκριση εγχειριδίου φόρτωσης πλοίων                                                                   Λ.Κ.1.000

Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη

Δημοκρατία Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία,

καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) του πιο πάνω τέλους.

4. Εξέταση και έγκριση «Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή»,

όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό 26 του Παραρτήματος I του περί της Διεθνούς Συμβάσεως

περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973, η οποία κυρώθηκε δια των

περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικών)

και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2005:

(α) Για όλα τα πλοία εκτός από τα δεξαμενόπλοια                                                                      Λ.Κ.200

(β) Για δεξαμενόπλοια                                                                                                           Λ.Κ.400

5. Εξέταση και έγκριση Μελετών, Σχεδίων και Εγχειριδίων άλλων από τα πιο πάνω

αναφερόμενα: Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης και επιπλέον τα

τυχόν οδοιπορικά ή άλλα έξοδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας  για το σκοπό αυτό.

6. Εξέταση Σχεδίων Πυρασφάλειας και Σωστικών Μέσων για σκοπούς έγκρισης–

(i) Φορτηγών/επιβατικών πλοίων που δεν υπερβαίνουν τις 500 μονάδες ολικής χωρητικότητας       Λ.Κ.150

(ii) Φορτηγών/επιβατικών πλοίων που υπερβαίνουν τις 500 μονάδες ολικής χωρητικότητας            Λ.Κ.200

(iii) Ακτοπλοϊκών/μικρών επιβατικών σκαφών                                                                        Λ.Κ.100

7. Έγκριση Πίνακα Διαιρέσεως Επιβατηγού Πλοίου.                                                                         Λ.Κ.150

8. Έγκριση για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για σύστημα υποθαλασσίου αγωγού για

τη μετάγγιση πετρελαίου και λοιπών προϊόντων υδρογονανθράκων                                                   Λ.Κ.100

9. Τέλη για τον έλεγχο της διαδικασίας, των μελετών και την έκδοση συναφούς πιστοποιητικού

σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης της Κατάστασης του Πλοίου, (CAS) [Απόφαση 94(46)

της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

(ΙΜΟ), όπως έχει τροποποιηθεί].

(α) Για τον ανωτέρω έλεγχο                                                                                                     Λ.Κ.4.000

Πληρωτέες με την υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για τον προγραμματισμό

της επιθεώρησης (CAS).

Επιπλέον-

(β) Σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή μελέτης αντοχής με πεπερασμένα

στοιχεία (strength analysis with finite elements), εάν διεκπεραιωθεί από το Τμήμα Εμπορικής

Ναυτιλίας, Λ.Κ.25 ανά ώρα πραγματικής εργασίας και εάν διεκπεραιωθεί από ιδιώτη Λ.Κ.25 ανά

ώρα πραγματικής εργασίας που θα απαιτηθεί για έλεγχο της εργασίας αυτής από το Τμήμα.

(γ) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία επιθεώρηση του πλοίου χρεώνεται κατά τα προβλεπόμενα

στο Μέρος Θ του παρόντος Παραρτήματος.

(δ) Σε περίπτωση επανεξέτασης μελέτης του Νηογνώμονα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης χρεώνεται

το ποσό των                                                                                                                        Λ.Κ.100

 

 

Θ.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Για την επιθεώρηση πλοίου με αίτηση του πλοιοκτήτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  που καλύπτοντα στα Μέρη Δ και Ε του παρόντος Παραρτήματος, καταβάλλονται επί πλέον των κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών και δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης ή χρόνου αναμονής, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργούντος την επιθεώρηση λειτουργού. Καταβάλλονται, επίσης, όλα τα οδοιπορικά του έξοδα. Στις καλυπτόμενες στα Μέρη Δ και Ε του παρόντος Παραρτήματος περιπτώσεις καταβάλλονται μόνο τα καθορισμένα για κάθε περίπτωση τέλη για κάθε επίσκεψη στο πλοίο.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση λειτουργού από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή λειτουργού που είναι τοποθετημένος σε Γραφείο του Εξωτερικού, σε άλλη χώρα ή σε μεγάλη απόσταση στην ίδια χώρα, τα οδοιπορικά έξοδα περιλαμβάνουν και το ημερομίσθιο, το εγκεκριμένο επίδομα συντήρησης εξωτερικού και οποιαδήποτε άλλα εγκεκριμένα έξοδα του λειτουργού που αναλογούν στο χρόνο μετάβασής του από την έδρα του στο σημείο όπου θα παράσχει τις υπηρεσίες του. Η πρόνοια αυτή δεν ισχύει για ταξίδια εντός της Δημοκρατίας.

2. Για την κατ' αίτηση διεξαγωγή εξειδικευμένων μελετών της αρμοδιότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, για τις οποίες δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια στο παρόν Παράρτημα, και που δεν επιβάλλουν την επίσκεψη  λειτουργού στο πλοίο, καταβάλλονται δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης και επιπλέον τα τυχόν οδοιπορικά και άλλα πραγματικά έξοδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για το σκοπό αυτό.

3. Για την κατ' αίτηση παροχή συνήθων υπηρεσιών εκτός ωρών εργασίας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας που δεν επιβάλλουν επίσκεψη στο πλοίο, καταβάλλονται δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης.

4. Σε περίπτωση που η διενέργεια των ανωτέρω συνεπάγεται μετάβαση λειτουργού του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στο εξωτερικό ή την απασχόληση ήδη τοποθετημένου στο εξωτερικό λειτουργού  επιπρόσθετα από τα καθορισμένα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα καταβάλλονται και τα αναλογούντα στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης  του λειτουργού  επιδόματα εξωτερικού.

5. Για την επιθεώρηση Κυπριακού πλοίου στην αλλοδαπή, έπειτα από κατακράτησή  του λόγω ελλείψεών του από τις Αρχές της Δημοκρατίας  ή από ξένες αρχές, για να επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση  των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ.500 για διάστημα μέχρι τρεις ώρες  πραγματικής απασχόλησης ή χρόνου αναμονής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργούντος την επιθεώρηση λειτουργού. Για κάθε πρόσθετη ώρα καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ.100. Επιπλέον καταβάλλονται όλα τα  τυχόν οδοιπορικά και άλλα έξοδα.

6. Για την επιθεώρηση Κυπριακού ή άλλου πλοίου στη Δημοκρατία, έπειτα από κατακράτησή του από τις Αρχές της Δημοκρατίας λόγω ελλείψεων, για να επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 400 για κάθε επίσκεψη στο πλοίο.  Σε περίπτωση που η επίσκεψη γίνεται εκτός ωρών εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας το ποσό αυτό αυξάνεται στις Λ.Κ. 600 για κάθε επίσκεψη στο πλοίο.

 

 

Ι. ΤΕΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1. Εξέταση αίτησης για την αναγνώριση Σχολής ναυτικής εκπαίδευσης ή ναυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος                                                                                                                     Λ.Κ.100

2. Αρχική επιθεώρηση και επαναληπτικές επιθεωρήσεις                                                               Λ.Κ.250                                                                                                                                         την ημέρα

3. Επιθεώρηση για διαπίστωση διόρθωσης ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί                                 Λ.Κ.250                                                                                                                                         την ημέρα

4. Αρχική επιθεώρηση για σκοπούς αναγνώρισης και περιοδικός έλεγχος συστήματος

διαχείρισης ποιότητας σχολής ναυτικής εκπαίδευσης                                                                  Λ.Κ.250                                                                                                                                          την ημέρα

5. Συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εκπαίδευσης                             Λ.Κ.20

Επιπλέον των πιο πάνω τελών επιβάλλονται οι πιο κάτω χρεώσεις:

(α) Πραγματικά έξοδα οδοιπορικών.  Σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό αυτά περιλαμβάνουν

το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, έξοδα διακίνησης και το εγκεκριμένο επίδομα

συντήρησης εξωτερικού

(β) Χρόνος μετάβασης για εργασία στο εξωτερικό.                                                                    Λ.Κ.10                                                                                                                                             την ώρα

(γ) Εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων,

χρεώνεται σε αναλογία 1,5 των προαναφερθέντων ημερήσιων τελών (συμπεριλαμβανομένου

του χρόνου ταξιδίου).

Από τα πιο πάνω τέλη εξαιρούνται οι ήδη αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης που

λειτουργούν στη Δημοκρατία και παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε Κύπριους ναυτικούς και

σε ναυτικούς που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Για την αναγνώριση νέας σχολής ναυτικής εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, εφόσον συντρέχουν

οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται μόνον το τέλος για την εξέταση της αίτησης.

 

ΙΑ. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS

 

1. Έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίων και έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας

(Security) Πλοίου (ISSC Certificate):

(α) Φορτηγά πλοία:

(i)    Έλεγχος αξιολόγησης ασφαλείας πλοίου                                                                 Λ.Κ.500

(ii)   Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου                                                                        Λ.Κ.500

(iii)   Αρχική επιθεώρηση πλοίου για έλεγχο εφαρμογής Σχεδίου Ασφαλείας και έκδοση

Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου                                                             Λ.Κ.500

(iv)   Επιθεώρηση πλοίου για ενδιάμεση πιστοποίηση                                                       Λ.Κ.500

(v)   Επιθεώρηση πλοίου για ανανέωση και έκδοση πιστοποιητικού                                    Λ.Κ.500

(vi)   Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας                                                                    Λ.Κ.100

(vii) Έκτακτη επιθεώρηση ασφαλείας πλοίου                                                                   Λ.Κ.500

(β) Επιβατικά πλοία:

(i)   Έλεγχος αξιολόγησης ασφαλείας πλοίου                                                                  Λ.Κ.500

(ii)   Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου                                                                       Λ.Κ.500

(iii)   Αρχική επιθεώρηση πλοίου για έλεγχο εφαρμογής Σχεδίου Ασφαλείας και έκδοση

Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου                                                            Λ.Κ.2000

(iv)   Επιθεώρηση πλοίου για ενδιάμεση πιστοποίηση                                                       Λ.Κ.2000

(v)   Επιθεώρηση πλοίου για ανανέωση και έκδοση Πιστοποιητικού                                   Λ.Κ.2000

(vi)   Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας                                                                    Λ.Κ.100

(vii) Έκτακτη επιθεώρηση ασφαλείας πλοίου                                                                   Λ.Κ.500

Τα πιο πάνω τέλη αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της.

(γ) Επιπλέον των πιο πάνω τελών επιβάλλονται οι πιο κάτω χρεώσεις:

(i) Πραγματικά έξοδα οδοιπορικών.  Σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό αυτά

περιλαμβάνουν το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, έξοδα διακίνησης και το

εγκεκριμένο επίδομα συντήρησης εξωτερικού.

(ii) Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με Λ.Κ.250 ανά ημέρα.

(iii) Εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών,

χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του

χρόνου ταξιδιού).

2.  Έκδοση Μητρώου Συνεχούς Σύνοψης                                                                               Λ.Κ.20

3. Έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και έκδοση Εγγράφου Συμμόρφωσης

(Document of Compliance):

(i)  Έλέγχος αξιολόγησης ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης                                           Λ.Κ.100

(ii)  Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης                                                 Λ.Κ.100

(iii) Αρχική επιθεώρηση Λιμενικής εγκατάστασης για έλεγχο εφαρμογής Σχεδίου

Aσφαλείας και έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης                           Λ.Κ.200

(iv) Ετήσια πιστοποίηση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης                           Λ.Κ.100

(v)  Ανανέωση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης                                       Λ.Κ.100

(vi) Διορθώσεις/προσθήκες στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης                          Λ.Κ.100

(vii) Έκτακτη επιθεώρηση Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης                                            Λ.Κ.100

Οι πιο πάνω έλεγχοι αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 5)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Επί των κυπριακών πλοίων επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

(α) Επί Πλοίων ολικής χωρητικότητας μέχρι 1600 μονάδων επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας  100 και επί πλέον 26 σεντ ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας.

(β) Για κάθε επιπρόσθετη μονάδα ολικής χωρητικότητας πέραν των 1600 και μέχρι 10000 μονάδων, 16 σεντ.

(γ) Για κάθε επιπρόσθετη μονάδα ολικής χωρητικότητας πέραν των 10000 και μέχρι 50000 μονάδων, 6 σεντ.

(δ) Για κάθε επιπρόσθετη μονάδα ολικής χωρητικότητας πέραν των 50000 μονάδων και άνω, 4 σεντ.

2. Τα εξαγόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά θα πολλαπλασιάζονται επί τον αντίστοιχο συντελεστή, όπως καθορίζεται πιο κάτω:

ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΟΙΟΥ                         ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέχρι 10 ετών                             0,75

11 μέχρι 20 ετών                            1,00

Άνω των 20 ετών                           1,30

3. Επί των επιβατικών πλοίων επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας διπλάσιος από αυτόν που αναλογεί σε άλλα πλοία, κατά τις προηγούμενες παραγράφους.

4.-(α) Επί πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφεται έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

(β) Επί κυπριακών πλοίων υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης. Σε περίπτωση εν τούτοις, που το πλοίο διαγραφεί από το Κυπριακό νηολόγιο πριν τερματισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, το μέρος εκείνο του φόρου χωρητικότητας, που αναλογεί στο μετά τη διαγραφή και μέχρι τον τερματισμό του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης διάστημα επιστρέφεται κατ’ αίτηση του πλοιοκτήτη.

5. Η ηλικία του πλοίου εξάγεται με την αφαίρεση του έτους κατά το οποίο τέθηκε η τρόπιδα του πλοίου από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο φόρος χωρητικότητας.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 8Α)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

MSC/Εγκύκλος 653

8 Ιουνίου 1994

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ

ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΟΥ 1969 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

1. Η επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας κατά την 63η Σύνοδο της (16-25 Μαϊου 1994) συμφώνησε ότι η προσωρινή ολική χωρητικότητα (GTp) των πλοίων που δε φέρουν ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969) ή ένα προκαταρκτικό έγγραφο που αντικαθιστά για μικρή χρονική περίοδο το Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969) κατά ή μετά τη 18η Ιουλίου 1994, μπορεί να υπολογίζεται από μια Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση στη Σύμβαση του 1969 περί της Χωρητικότητας των Πλοίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο απλοποιημένο τύπο:

GTp = VE    a

όπου:

VE = L    B    H

L = μήκος σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως (1966), σε μέτρα*

Β = πλάτος σχεδιάσεως, σε μέτρα*

Η = ύψος στην πλευρά από τη βάση μέχρι το ανώτατο πλήρες κατάστρωμα (ανώτατο κατάστρωμα), σε      μέτρα*, και

a = f (VE) καθοριζόμενο βάσει γραμμικής παρεμβολής σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

VE                 a

μέχρι   400                0.58

1,000                0.43

5,000                0.35

10,000                0.34

25,000                0.33

50,000                0.32

100,000                0.31

150,000                0.30

200,000                0.29

250,000 και άνω           0.28

2. Εάν επιπρόσθετα απαιτείται καθαρή χωρητικότητα, τότε η προσωρινή καθαρή χωρητικότητα μπορεί να υπολογίζεται ως εξής:

NTp = 0.6    GTp.

3. Η προσωρινή ολική χωρητικότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πιο πάνω απλοποιημένο τύπο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για λιμενικά και άλλα τέλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της ολικής χωρητικότητας η οποία αναγράφεται στο Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969) ή σ’ ένα προκαταρκτικό έγγραφο που αντικαθιστά το Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969) για μικρή χρονική περίοδο.

4. Λόγω του ότι ο πιο πάνω απλοποιημένος τύπος έχει καλά αποτελέσματα μόνο προκειμένου περί κανονικών φορτηγών πλοίων, περιπτώσεις ειδικών τύπων πλοίων (π.χ. οχηματαγωγά, επιβατηγά πλοία κ.λ.π.) τα οποία έχουν μεγάλες υπερκατασκευές πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση κατά τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής.

_____________________________________________________________________________________

* Σύμφωνα με δημοσιευμένους καταλόγους πλοίων ή επίσημα έγγραφα τα οποία ευρίσκονται επί του πλοίου.

Σημείωση
64 του Ν.44(Ι)/2010Κατάργηση

64.-(1) Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 μέχρι 2007.

(2) Επιλέξιμοι διαχειριστές πλοίων δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2010] φορολογούνταν με φόρο χωρητικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, έχουν υποχρέωση να επαναεπιβεβαιώσουν την επιλογή τους να φορολογούνται με το νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2010].

Σημείωση
65 του Ν.44(Ι)/2010Διατήρηση νομικών διατάξεων

65.-(1) Ανεξάρτητα  από  το άρθρο 64(1), οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογία Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλοίων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν δυνάμει των καταργούμενων από το εν λόγω άρθρο Νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους με  Γνωστοποίηση -

(α) θεωρούμενοι ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) εξαιρουμένων των ορισμών των όρων «εμπορική διαχείριση πλοίου», «υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με την εξεύρεση πληρώματος» και «τεχνική διαχείριση πλοίου» οι οποίοι διαγράφονται από τον Κανονισμό 2 αυτών·

(γ) νοουμένου ότι ο Κανονισμός 12 αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου του 2006· και

(δ) νοουμένου ότι εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά με τον  τρόπο  υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του ετήσιου φόρου χωρητικότητας  σε σχέση με πλοιοκτήτες  και ναυλωτές δυνάμει των άρθρων  13, 15, 21, 23, 25 και 53 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2010].

(2) Ανεξάρτητα  από το άρθρο 64(1), τα τέλη που προβλέπονται από το Πρώτο Παράρτημα των καταργούμενων περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατάργηση και αντικατάσταση τους από  τα τέλη  που θα υιοθετηθούν  δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2010].

Σημείωση
66 του Ν.44(Ι)/2010Έναρξη ισχύος του Ν.44(Ι)/2010

66.-(1)  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 44(Ι)/2010] τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, 2010.

(2)  Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 44(Ι)/2010] ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η περίοδος ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 44(Ι)/2010] δύναται να επεκταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, νοούμενου ότι έχει εξασφαλιστεί  εκ των προτέρων η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.