ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Εγκυρότητα Αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμος του 1991 (141/1991)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ