Προοίμιο

Επειδή με την απόφαση της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου στις Αναθεωρητικές Εφέσεις 1163, 1178 και 1179 που δόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1991 οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 3 του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου του 1988 (Νόμος 149/88) κρίθηκαν αντισυνταγματικές,

Και επειδή τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου που διορίστηκαν δυνάμει του Νόμου 149 του 1988 έχουν προβεί στη λήψη αποφάσεων των οποίων η εγκυρότητα δυνατό να αμφισβητηθεί,

Και επειδή για την αποφυγή δημιουργίας κατάστασης αβεβαιότητας ή αμφιβολίας όσο αφορά την εγκυρότητα των αποφάσεων αυτών καθίσταται αναγκαία η λήψη νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση του θέματος αυτού.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Εγκυρότητα Αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμος του 1991.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“καθορισμένοι Νόμοι” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Νόμος·

“Νόμος” σημαίνει τους περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους του 1988 και 1989·

“ορισμένο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Νόμος.

Εγκυρότητα αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων

3. Κάθε απόφαση διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει από τις 29 Ιουλίου 1988 και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 1991, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης, θα θεωρείται ότι λήφθηκε νόμιμα και είναι έγκυρη όσο αφορά τη συγκρότηση και απαρτία του διοικητικού συμβουλίου, αν λήφθηκε σε συνεδρία στην οποία υπήρχε η απαρτία που προνοείται από τον οικείο καθορισμένο νόμο και με την πλειοψηφία που απαιτείται από τον οικείο καθορισμένο νόμο εκτός αν εναντίον της απόφασης έχει ασκηθεί προσφυγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου ή δύναται να ασκηθεί προσφυγή, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το Άρθρο 146.3 του Συντάγματος.