Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 1990.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“βασικός μισθός” σημαίνει το μισθό τον οποίο ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει με βάση την καθορισμένη για τη θέση του με τον Προϋπολογισμό ή με ειδικό Νόμο μισθοδοτική κλίμακα ή πάγιο μισθό και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των μισθών που παραχωρήθηκαν με τους περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμους του 1981 έως 1984 και τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 1987.

“δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1988.

“δημόσια υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 και περιλαμβάνει τη δικαστική υπηρεσία καθώς και υπηρεσία στις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή, του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους.

“Δύναμη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου (όπως αυτός εκτίθεται στον Πίνακα του Νόμου 21 του 1964), στη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή στη Δύναμη ή στο Στρατό είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση.

“Στρατός” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990.

“συνταξιούχος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του Νόμου αυτού είναι πολίτης της Δημοκρατίας και στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

“σύνταξη εξαρτωμένων” σημαίνει σύνταξη που καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων στο χήρο, στη χήρα ή και τα τέκνα κρατικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου που απεβίωσε.

“σύνταξη” σημαίνει οποιαδήποτε ετήσια σύνταξη που πληρώνεται περιοδικά δυνάμει των Νόμων που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων και περιλαμβάνει σύνταξη εξαρτωμένων.

Αύξηση μισθών κρατικών υπαλλήλων

3.-(1) Οι ακόλουθες αυξήσεις προστίθενται στο βασικό μισθό των κρατικών υπαλλήλων-

(α) Από της 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1989 περιλαμβανομένων και των δυο ημερομηνιών, δύο τοις εκατόν (2%) με κατώτατο ποσό αύξησης £38 το χρόνο˙

(β) από της 1ης Ιανουαρίου 1990 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1990 περιλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, τέσσερα τοις εκατόν (4%) συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης του δύο τοις εκατόν (2%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α), με κατώτατο ποσό αύξησης .76 το χρόνο συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένου και του κατώτατου ποσού αύξησης των £38 το χρόνο που αναφέρεται στην παράγραφο (α)˙ και

(γ) από της 1ης Ιανουαρίου 1991 πεντέμισι τοις εκατόν (5.5%) συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης του τέσσερα τοις εκατόν (4%), που αναφέρεται στην παράγραφο (β), με κατώτατο ποσό αύξησης £104 το χρόνο συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένου και του κατώτατου ποσού αύξησης των £76 που αναφέρεται στην παράγραφο (β).

(2) Οι γενικές αυξήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές για σκοπούς των Νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων.

Αύξηση συντάξεων

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, συντάξεις που χορηγήθηκαν κατά ή πριν την 1η Ιανουαρίου 1989, αυξάνονται από της 1ης Ιανουαρίου 1989 με ποσό ίσο προς το δύο τοις εκατόν (2%) αυτών, από της 1ης Ιανουαρίου 1990, με ποσό ίσο προς το τέσσερα τοις εκατόν (4%) αυτών συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης του δύο τοις εκατόν (2%) της 1ης Ιανουαρίου 1989 και από της 1ης Ιανουαρίου 1991 πεντέμισι τοις εκατόν (5.5%) συνολικά, ήτοι περιλαμβανομένης και της αύξησης του τέσσερα τοις εκατόν (4%) της 1ης Ιανουαρίου 1990.

Αναθεώρηση ωφελημάτων που απορρέουν από αφυπηρέτηση ή θάνατο κρατικών υπαλλήλων μεταξύ της 1.1.1989 και 31.12.1990

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου-

(i) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος αφυπηρέτησε ή απεβίωσε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1989 και της 31ης Δεκεμβρίου 1989, τα ωφελήματα του που απορρέουν από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του υπολογίζονται επί των συντάξιμων απολαβών του κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης ή του θανάτου του και αναθεωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 1990 με βάση συντάξιμες απολαβές υπολογιζόμενες επί μισθού αυξημένου κατά 1.96% και κατά την 1η Ιανουαρίου 1991 με βάση συντάξιμες απολαβές υπολογιζόμενες επί μισθού αυξημένου κατά 3.43% συνολικά,

(ii) σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος αφυπηρέτησε ή απεβίωσε ή θα αφυπηρετήσει ή αποβιώσει μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1990 και της 31ης Δεκεμβρίου 1990, τα ωφελήματα που απορρέουν από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του υπολογίζονται επί των συντάξιμων απολαβών του κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης ή του θανάτου του και αναθεωρούνται κατά την 1η Ιανουαρίου 1991 με βάση συντάξιμες απολαβές υπολογιζόμενες επί μισθού αυξημένου κατά 1.44%.

Εισφορά των κρατικών υπαλλήλων και των συνταξιούχων στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση

6. Οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων που χορηγούνται δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3-5 του παρόντος Νόμου και που αφορούν την περίοδο από της 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι της 30ής Ιουνίου 1989, περιλαμβανομένων και των δυο ημερομηνιών, κατατίθενται ως εισφορά των κρατικών υπαλλήλων και των συνταξιούχων στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που εγκαθιδρύθηκε με τους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 1985 μέχρι του 1987:

Νοείται ότι το ποσό της πιο πάνω εισφοράς δε θεωρείται ως εισόδημα των κρατικών υπαλλήλων ή των συνταξιούχων για σκοπούς οποιασδήποτε φορολογίας ή καταβολής τελών ή άλλων εισφορών.