ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Καταργήσεως του περί Καταβολής Αποζημιώσεως διά Ζημίαν Επενεχθείσαν εις Περιουσίαν Νόμου του 1962, Νόμος του 1989 (15/1989)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ