Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταργήσεως του περί Καταβολής Αποζημιώσεως διά Ζημίαν Επενεχθείσαν εις Περιουσίαν Νόμου του 1962, Νόμος του 1989.

Κατάργηση

2. Εκτός σε ότι αφορά τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του επόμενου άρθρου, με τον παρόντα Νόμο καταργούνται:

(α) Ο περί Καταβολής Αποζημιώσεως διά ζημίαν Επενεχθείσαν εις Περιουσίαν Νόμος του 1962· και

(β) οι περί Καταβολής Αποζημιώσεως διά Ζημίαν Επενεχθείσαν εις Περιουσίαν Κανονισμοί του 1963.

Επιφύλαξη ισχύος

3. Οι κατά το προηγούμενο άρθρο καταργούμενοι Νόμος και Κανονισμοί εξακολουθούν να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις που σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης της ισχύος του παρόντα Νόμου-

(α) δόθηκε ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου που καταργείται με τον παρόντα· και

(β) διαπράχθηκε αδίκημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ίδιου Νόμου.