Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμοι του 1987 και 1993 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμοι του 1987 και 1993.

Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμον-

“Γνωστοποιητέαι νόσοι” σημαίνει εκείνας τας μολυσματικάς και μεταδοτικάς νόσους των ζώων αι οποίαι κυρήττονται ως τοιαύται διά γνωστοποιήσεως του Διευθυντού δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

“Ζώον” σημαίνει όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, έντομα, ιχθύς, οστρακόδερμα και μαλάκια·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Κήρυξις τόπου ως μολυσμένου

3. Ο Υπουργός, διά διατάγματος, δύναται από καιρού εις καιρόν να κηρύττη καθ’ ον τρόπον ήθελε θεωρήσει σκόπιμον, οιανδήποτε επαρχίαν, περιοχήν ή τόπον εντός οιασδήποτε περιοχής, ως περιοχήν μολυσμένην υπό γνωστοποιητέας νόσου.

Εξουσίαι του Υπουργού

4.-(1) Ο Υπουργός δύναται από καιρού εις καιρόν να εκδίδη τοιαύτα γενικά ή ειδικά διατάγματα δημοσιευόμενα εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ως τούτο θεωρεί σκόπιμον, δι’ άπαντας ή οιονδήποτε των ακολούθων σκοπών·

(α) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της κινήσεως ανθρώπων και ζώων εντός ή εκτός μολυσμένης επαρχίας, τόπου ή περιοχής·

(β) τον καθορισμόν και ρύθμισιν της απομονώσεως ή του διαχωρισμού ζώων ευρισκομένων εν μολυσμένη επαρχία, τόπω ή περιοχή·

(γ) την κατάσχεσιν, σφαγήν ή θανάτωσιν οιουδήποτε ζώου εντός μολυσμένης επαρχίας, τόπου ή περιοχής·

(δ) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της μετακινήσεως ζωικών προϊόντων, πτωμάτων ζώων, δερμάτων, κεράτων, οστών, ωών, εντοσθίων ή και του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και οιουδήποτε ετέρου αντικειμένου εντός ή εκτός μολυσμένης επαρχίας, τόπου ή περιοχής·

(ε) τον καθορισμόν και την ρύθμισιν της εξοντώσεως, ταφής, καταστροφής, διαθέσεως ή χειρισμού σφαγίων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προϊόντων ή υποπροϊόντων, φορβής, στρωμνής ζώων, κόπρου και οιωνδήποτε άλλων πραγμάτων δυναμένων να μεταδώσουν ασθένειαν και ευρισκομένων εν μολυσμένη επαρχία, τόπω ή περιοχή, ή απομακρυσθέντων εκ τοιαύτης επαρχίας, τόπου ή περιοχής·

(στ) τον καθορισμόν και την ρύθμισιν της καθάρσεως και της απολυμάνσεως μολυσμένων τόπων ή περιοχών ή τμημάτων τούτων·

(ζ) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν εντός οιασδήποτε μολυσμένης επαρχίας, τόπου ή περιοχής της τοποθετήσεως ή φυλάξεως ζώων εις κοινούς ή μη περιφραγμένους χώρους ή εντός αγρών ή ετέρων τόπων ανεπαρκώς περιπεφραγμένων ή εις τας πλευράς οδικών αρτηριών·

(η) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν διεξαγωγής αγορών, πανηγύρεων ή πωλήσεων ζώων εις δημοσίους, ή ιδιωτικούς τόπους, ένθα ζώα δύνανται να εκτίθηνται προς πώλησιν·

(θ) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της μεταφοράς, καθοδηγήσεως, ή οδηγήσεως ζώων εις οδικάς αρτηρίας, ή λεωφόρους, ή αλλαχού·

(ι) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της διακινήσεως, οδηγήσεως αποστολής, ή μεταφοράς ζώων, ζωικών προϊόντων ή υποπροϊόντων ή κόπρου ή ετέρων πραγμάτων άτινα δυνατόν να εξαπλώσωσι την ασθένειαν·

(ια) την απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της εισαγωγής και της εκ πλοίου ή αεροσκάφους εκφορτώσεως οιωνδήποτε ζώων, πτωμάτων ζώων, ζωικών προιόντων, υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων βιολογικών προϊόντων εχόντων σχέσιν με την υγείαν των ζώων, ζωοτροφών ζωικής ή φυτικής προελεύσεως, στρωμνής ζώων, κόπρου και οιωνδήποτε άλλων αντικειμένων δυναμένων να μεταδώσουν μεταδοτικήν, ή μολυσματικήν νόσον προερχομένων εξ οιασδήποτε χώρας ή λιμένος, ή αερολιμένος εν Κύπρω, και την ρύθμισιν της επιθεωρήσεως απάντων τούτων και τον καθορισμόν των διά την επιθεώρησιν τούτων καταβλητέων τελών·

(ιβ) γενικώς προς τον σκοπόν της κατά πάντα τρόπον παρεμποδίσεως της εν τη Δημοκρατία εισόδου, ή εξαπλώσεως οιασδήποτε μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου προσβαλλούσης τα ζώα·

(ιγ) την ρύθμισιν των καθηκόντων προσώπων εις άτινα ανατίθεται εργασία σχέσιν έχουσα προς την εφαρμογήν οιωνδήποτε διατάξεων ή διαταγμάτων εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο Υπουργός δύναται από καιρού εις καιρόν να εκδίδη γνωστοποιήσεις διά τον καθορισμόν και την ρύθμισιν της κατασχέσεως, της εκτιμήσεως της αναπαραγωγικής αξίας των ζώων, της σφαγής, της θανατώσεως ζώων, ταφής, καταστροφής, διαθέσεως ή χειρισμού των σφαγίων των πτωμάτων τοιούτων ζώων και ετέρων αποθνησκόντων εξ οιασδήποτε γνωστοποιητέας νόσου και τον καθορισμόν της ανωτάτης αναπαραγωγικής αξίας των ζώων:

Νοείται ότι άπασαι αι δαπάναι αι διενεργούμεναι εντός των πλαισίων καταπολεμήσεως οιασδήποτε γνωστοποιητέας νόσου βαρύνουν την Δημοκρατίαν.

(β) Ο Υπουργός δύναται από καιρόυ εις καιρόν να εκδίδη γνωστοιήσεις διά τον καθορισμόν και την ρύθμισιν των μέτρων διά την πρόληψιν της εισαγωγής, ή εξαπλώσεως γνωστοποιητέων ή ετέρων μολυσματικών νόσων.

(3) Διά την αποτελεσματικήν εφαρμογήν των προβλεπομένων υπό του παρόντος Νόμου μέτρων ο Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού πρόσωπον δύναται να επικαλήται και να χρησιμοποιή την βοήθειαν της Αστυνομίας ή και άλλων Αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών, ή και Λειτουργών αυτών.

Κήρυξις τόπου απηλλαγμένου μολύνσεως

5. Ο Υπουργός δύναται από καιρού εις καιρόν να κηρύττη, καθ’ ον τρόπον ήθελε θεωρήσει σκόπιμον, οιανδήποτε επαρχίαν ή περιοχήν ή τόπον εντός οιασδήποτε περιοχής ως μη ούσαν πλέον μολυσμένην, και επί τούτοις, πλην ως άλλως προνοείται διά της τοιαύτης κηρύξεως, παν γενικόν ή ειδικόν διάταγμα όπερ ήθελεν εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παύει να έχη ισχύν καθ’ ην έκτασιν τούτο αφορά εις την εν λόγω επαρχίαν, ή περιοχήν, ή τόπον.

Εκχώρησις εξουσιών του Υπουργού

6. Ο Υπουργός δύναται από καιρού εις καιρόν εγγράφως να εκχωρή εις τον Διευθυντήν πάσας ή οιασδήποτε των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αι οποίαι χορηγούνται εις αυτόν υπό του παρόντος Νόμου.

Καθορισμός Γνωστοποιητέων Νόσων

7. Ο Διευθυντής διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζη τας νόσους των ζώων αι οποίαι είναι γνωστοποιήται.

Γνωστοποίησις Νόσου

8.-(1)(α) Οσάκις οιοσδήποτε κτηνίατρος διαπιστώσει, ή υποπτευθή την ύπαρξιν γνωστοποιητέας νόσου έχει υποχρέωσιν όπως ειδοποιήση πάραυτα τον Διευθυντήν ή τον Επαρχιακόν Κτηνιατρικόν Λειτουργόν της Επαρχίας εις την οποίαν διεπίστωσε, ή υποπτεύθηκε την τοιαύτην νόσον.

(β) Παράλειψις συμμορφώσεως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) αποτελεί αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η τοιαύτη παράλειψις λογίζεται ως ανάρμοστος διαγωγή διά τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 17 του περί Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου.

(2) Οσάκις η ύπαρξις γνωστοποιητέας νόσου εκηρύχθη δημοσίως διά της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας και εγνωστοποιήθη μέσω των μαζικών μέσων επικοινωνίας, παν πρόσωπον έχον εν τη κατοχή, ή υπό την φροντίδα του ζώον, δι’ ο δύναται ευλόγως να υπάρξη υποψία ότι είναι προσβεβλημένον υφ’ οιασδήποτε γνωστοποιητέας νόσου, φυλάτει τούτο, καθ’ ο μέτρον είναι πρακτικώς δυνατόν, κεχωρισμένως από μη προσβεβλημένα ζώα και μετά πάσης δυνατής σπουδής ειδοποιεί περί τούτου τον Διευθυντήν ή οιονδήποτε Λειτουργόν των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ή τον πλησιέστερον Αστυνομικόν Σταθμόν. Εάν δε, άνευ νομίμου δικαιολογίας, το βάρος της αποδείξεως της οποίας φέρει ούτος, παραλείψη να φυλάξη το ούτω προσβεβλημένον ζώον, ή υποτιθέμενον ως προσβεβλημένον, κεχωρισμένως εκ πάντων των ετέρων μη προσβεβλημένων, ή να δώση τοιαύτην ειδοποίησιν οία βάσει των ανωτέρω απαιτείται να δοθή, διαπράττει αδίκημα.

Προκαταρκτικά μέτρα επί διαγνώσεως ή υποψίας υπάρξεως γνωστοποιητέας νόσου

9. Ο Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού πρόσωπον δύναται, εις περίπτωσιν κλινικής ή εργαστηριακής διαγνώσεως, ή και υποψίας περί της υπάρξεως οιασδήποτε γνωστοποιητέας νόσου, να επιβάλη τα ακόλουθα μέτρα:

(α) απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της κινήσεως ανθρώπων και ζώων εντός, ή εκτός μολυσμένου, ή υπόπτου μολύνσεως υποστατικού, τόπου ή περιοχής·

(β) απομόνωσιν, ή διαχωρισμόν ζώων ευρισκομένων εις μολυσμένον ή ύποπτον μολύνσεως υποστατικόν, τόπον ή περιοχήν·

(γ) απαγόρευσιν ή ρύθμισιν της μετακινήσεως ζωικών προϊόντων, πτωμάτων ζώων, δερμάτων, κεράτων , οστών, ωών, εντοσθίων ή και του περιεχομένου αυτών, ζωικών παραγώγων, υποπροϊόντων, τριχών, ερίου και οιουδήποτε ετέρου αντικειμένου·

(δ) ρύθμισιν της καθάρσεως και της απολυμάνσεως μολυσμένων ή υπόπτων μολύνσεως υποστατικών, τόπων περιοχών ή τμημάτων τούτων:

Νοείται ότι τα ούτω επιβαλλόμενα μέτρα θα ισχύουν μέχρι της εκδόσεως διατάγματος υπό του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 3, εν πάση όμως περιπτώσει θα αίρωνται αυτομάτως, εάν τοιούτο Διάταγμα δεν εκδοθή εντός 15 ημερών από της επιβολής των μέτρων.

Αποζημίωσις

10.-(1) Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας:

(α) οιονδήποτε ζώον απέθανε ως αποτέλεσμα διεξαγωγής εμβολιασμού, διαγνωστικής δοκιμής ή οιασδήποτε θεραπείας εν τω πλαισίω των μέτρων προφυλάξεως, διαγνώσεως ή καταπολεμήσεως γνωστοποιητέας νόσου δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) οιονδήποτε ζώον εθανατώθη διά διαγνωστικούς σκοπούς εις το πλαίσιον των μέτρων διαγνώσεως γνωστοποιητέας νόσου δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) οιονδήποτε ζώον, προσβεβλημένον ή μη υπό γνωστοποιητέας νόσου, εσφάγη, ή εθανατώθη εν τω πλαισίω των μέτρων καταπολεμήσεως γνωστοποιητέας νόσου βάσει του παρόντος Νόμου·

(δ) οιονδήποτε ζώον απέθανεν αποδεδειγμένως λόγω προσβολής υπό γνωστοποιητέας νόσου, ο έλεγχος της οποίας θα καθιστούσεν αναγκαίαν την θανάτωσιν και καταστροφήν όλων των ζώων της εκτροφής ή περιοχής εκ της οποίας προήρχετο το ζώον·

(ε) οιονδήποτε αντικείμενον ήθελε καταστραφή εν τω πλαισίω των μέτρων καταπολεμήσεως γνωστοποιητέας νόσου βάσει του παρόντος Νόμου,

καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτην του ζώου, ή αντικειμένου, αποζημίωσις συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το ύψος της τοιαύτης αποζημιώσεως θα ανέρχεται εις το 75% της εκτιμωμένης αναπαραγωγικής αξίας των θανατωμένων ή σφαγέντων ζώων ή της εκτιμωμένης αξίας των καταστραφέντων αντικειμένων (βάσει της φυσικής των καταστάσεως και όχι της αξίας αντικαταστάσεως των) και εις το 50% της εκτιμωμένης αναπαραγωγικής αξίας των θνησκόντων ζώων.

(3) Οιονδήποτε ποσόν προκύπτον, εκ της τυχόν αξιοποιήσεως του ούτω σφαζομένου ή καταστρεφομένου ζώου περιέρχεται εις την κυριότητα της Δημοκρατίας.

(4) Οσάκις αποδεικνύεται ότι η κατάσχεσις, η σφαγή, ή η καταστροφή του ζώου, ή αντικειμένου, κατέστη συμβουλεύσιμος ή αναγκαία λόγω της υπό του ιδιοκτήτου εσκεμμένης παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή οιωνδήποτε βάσει τούτου εκδοθέντων κανονισμών ή διαταγμάτων, δεν παρέχεται εις τον τοιούτον ιδιοκτήτην οιαδήποτε αποζημίωσις.

(5)(α) Αποζημίωσις δίδεται διά τας ακολούθους κατηγορίας ζώων:

βοοειδή, πρόβατα, αίγας, χοίρους, πτηνά (Κρεατοπαραγωγής ή αυγοπαραγωγής), ιπποειδή (χρησιμοποιούμενα διά γεωργικάς εργασίας).

(β) Δεν καταβάλλεται αποζημίωσις δυνάμει του παρόντος άρθρου δι’ εισαγόμενα ζώα εφ’ όσον η προσβολή των υπό γνωστοποιητέας νόσου, ο θάνατος ή η υποχρεωτική θανάτωσις των επεσυνέβη κατά την διάρκειαν της κατά νόμον λοιμοκαθάρσεως των, ως και διά ζώα εισαγόμενα άνευ αδείας εκδιδομένης υπό της αρμοδίας αρχής.

(γ) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν τα ζώα είναι ησφαλισμένα, οιονδήποτε ποσόν το οποίον καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτην του ζώου εκ μέρους της ασφαλιστικής του εταιρείας θα αφαιρήται από το ποσόν της δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέας αποζημιώσεως.

Αδικήματα και ποιναί

11. Πας όστις:

(α) παραβαίνει, ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου·

(β) παρεμποδίζει οιονδήποτε λειτουργόν ή πρόσωπον διορισθέν προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τετρακοσίας πεντήκοντα λίρας αναφορικώς προς το πρώτον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας αναφορικώς προς το δεύτερον αδίκημα και εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα δύο ετών ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας αναφορικώς προς το τρίτον ή οιονδήποτε μεταγενέστερον αδίκημα, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης δι’ άπαντα τα αδικήματα.

Μεταφορά ή μετακίνηση ζώων κ.λ.π. από περιοχές μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία

11Α.-(1) Επιπρόσθετα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η μεταφορά ή μετακίνηση ζώων, ζωικών προϊόντων ή ζωικών παραγωγών από περιοχές μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία ή η κατοχή τέτοιων ζώων, ζωικών προϊόντων ή ζωικών παραγωγών αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται-

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

(β) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, και

(γ) σε περίπτωση τρίτης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Για όλα τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό το Δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα από τις προβλεπόμενες γι’ αυτά ποινές, να διατάξει τη δήμευση των ζώων, των μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων αντικειμένων με τα οποία ή αναφορικά προς τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Θεραπεία διά παράλειψιν συμμορφώσεως προς τον παρόντα Νόμον

12. Εν πάση περιπτώσει καθ’ ην ο Διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού ήθελε διαπιστώση ότι οιαδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν τηρείται, δύναται να διενεργήση προσωπικώς, ή να μεριμνήση όπως διενεργηθή παν ότι είναι αναγκαίον διά την πλήρη εφαρμογήν ταύτης, άπασαι δε αι ούτω προκληθείσαι δαπάναι ανακτώνται υπ’ αυτού παρά του προσώπου εις την αμέλειαν, ή παράλειψιν ούτινος αύται οφείλονται.

Κατάργησις και επιφύλαξις

13.-(1) Ο περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμος καταργείται.

(2) Οιοιδήποτε Κανονισμοί, διατάγματα ή γνωστοποιήσεις εκδοθέντες ή εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων των υπό του παρόντος Νόμου καταργουμένων νόμων λογίζονται ως εκδοθέντες ή εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τυγχάνουσιν εφαρμογής, ως εάν είχον έκδοθη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οιαδήποτε πράξις γενομένη δυνάμει των διατάξεων των υπό του παρόντος Νόμου καταργουμένων νόμων, λογίζεται ως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
17 του Ν.109(I)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.109(I)/2001

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.109(I)/2001] τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.