ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1986 (167/1986)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ