Προοίμιο

Επειδή διά του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 1985 απαιτείται η κατάθεσις εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων υπό του αρμοδίου Υπουργού ειδικού εγγράφου διά πάσαν σκοπουμένην πρόσληψιν εκτάκτων υπαλλήλων εις την υπηρεσίαν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, και

Επειδή δυνάμει της ως προείρηται νομοθεσίας η Βουλή δύναται, εντός ενός μηνός από της υπό του αρμοδίου Υπουργού καταθέσεως ενώπιον αυτής του ειδικού τούτου εγγράφου, διά Νόμου να απαγορεύση την σκοπουμένην πρόσληψιν, και

Επειδή ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας δι’ ειδικού προς τούτο εγγράφου του το οποίον υπεβλήθη ενώπιον της Βουλής την 2αν Οκτωβρίου 1986 εζήτησε την πραγματοποίησιν αριθμού προσλήψεων εκτάκτων υπαλλήλων τας οποίας η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί ως μη απολύτως αναγκαίας και δικαιολογημένας.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσίαν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμος του 1986.

Απαγόρευσις αριθμού σκοπουμένων προσλήψεων

2. Αι σκοπούμεναι προσλήψεις εκτάκτων υπαλλήλων, ως εμφαίνονται εν τω Πίνακι, διά του παρόντος Νόμου απαγορεύονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

α/α Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου Σκοπούμεναι προσλήψεις Εκτάκτων Υπαλλήλων/ Αριθμός Ημερομηνία Καταθέσεως Ειδικού Εγγράφου
1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

1 Γραφεύς/Στενογράφος/ Δακτυλογράφος.

1 Γραφεύς (Βοηθός του Μηχανικού Δομικών Έργων).

2 Οκτωβρίου 1986.