Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσις Θέσεων) Νόμος του 1983.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“μέλος” σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωματικώς οιανδήποτε θέσιν εν τη υπηρεσία φυλακών και περιλαμβάνει παν πρόσωπον απασχολούμενον επί πλήρους και συνεχούς βάσεως είτε επί εκτάκτου βάσεως είτε επί συμβάσει

“θέσις υπηρεσίας φυλακών” σημαίνει πάσαν θέσιν της υπηρεσίας φυλακών πλην των θέσεων Διευθυντού Φυλακών, Διδασκάλου Ραπτικής και Εκπαιδευτικού

“ορισθείσα ημερομηνία” σημαίνει την 1ην Ιανουαρίου, 1981.

Αναδιάρθρωσις θέσεων

3.-(1) Αι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Α εκτιθέμεναι θέσεις αι έχουσαι τας εν τη δευτέρα στήλη του ρηθέντος Πίνακος εκτιθεμένας έναντι αυτών παλαιάς μισθοδοτικάς κλίμακας, εντάσσονται από της ορισθείσης ημερομηνίας εις τας εν τη τρίτη στήλη του ρηθέντος Πίνακος εκτιθεμένας έναντι αυτών νέας μισθοδοτικάς κλίμακας.

(2) Η εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Β εκτιθεμένη θέσις η έχουσα τας εν τη δευτέρα στήλη του ρηθέντος Πίνακος εκτιθεμένας έναντι αυτής παλαιάς  μισθοδοτικάς κλίμακας, αντικαθίσταται από της ορισθείσης ημερομηνίας διά της έναντι αυτής εν τη τρίτη στήλη του ρηθέντος Πίνακος νέας θέσεως και εντάσσεται από της ρηθείσης ημερομηνίας εις τας εν τη τρίτη στήλη του ρηθέντος Πίνακος εκτιθεμένας έναντι αυτής νέας μισθοδοτικάς κλίμακας.

Αναπροσαρμογή μισθών των μελών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός των μελών αναπροσαρμόζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρτήματος.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν όπως άρη οιασδήποτε ανωμαλίας αίτινες δυνατόν να προκύψουν εκ της τοιαύτης αναπροσαρμογής, περιλαμβανομένων ανωμαλιών εις περιπτώσεις προαγωγής μέλους εις θέσιν μεταξύ της ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Επέκτασις εφαρμογής του Νόμου εις ωρισμένας περιπτώσεις

5. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής και επί περιπτώσεων μελών διορισθέντων εις θέσεις μεταξύ της ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο δε μισθός των επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος της θέσεως των αναπροσαρμόζεται από της ημερομηνίας διορισμού των συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ Α

(Άρθρον 3(1))

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη
Θέσις Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ
Λειτουργός Φυλακών Α10: 3180 Χ 152 - 4396 Α12: 4171 Χ 195 - 5536

Αρχιεπιθεωρητής }Συνδεδυασμέναι Θέσεις

Α8: 2272 Χ 111 - 3493 Α10: 3180 Χ 152 - 4396
Επιθεωρητής Α6: 1860 Χ 96 - 2820 Α9: 2821 Χ 136 - 3909
Αρχιδεσμοφύλαξ Α5: 1415 Χ 90 - 2495 Α8: 2272 Χ 111 - 3493

 

 

ΠΙΝΑΞ Β

(Άρθρον 3(2))

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ/ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΟΣ

Πρώτη Στήλη

Υφισταμένη Θέσις

Δευτέρα Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Τρίτη Στήλη

Νέα Θέσις

Τετάρτη Στήλη

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Δεσμοφύλαξ

Α4: 1260 Χ 78 - 2196

} και

Α3: 1190 Χ 65 - 1970

Δεσμοφύλαξ

}*

Δεσμοφύλαξ

Α7: 2100 Χ 105 - 3150

Α5: 1415 Χ 90 - 2495

και

Α3: 1190 Χ 65 - 1970

* Συνδεδυασμένη Θέσις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 4(1).)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ

Από της ορισθείσης ημερομηνίας, ο μισθός παντός μέλους επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος του (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως “ο παλαιός μισθός”) ως ούτος εκτίθεται εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Αναπροσαρμογής Μισθών (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “ο Πίναξ”) αναπροσαρμόζεται εις τον έναντι αυτού, αντιστοίχως, εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος δεικνυόμενον μισθόν (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “ο νέος μισθός”).

2.-(α) Εάν ο νέος μισθός μέλους είναι χαμηλότερος του αρχικού μισθού της νέας κλίμακος του της εκτιθεμένης εν τη τρίτη στήλη του Πίνακος (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “η νέα κλίμαξ”), αύτη λογίζεται ως επεκτεινομένη προσωρινώς προς τα κάτω τόσας βαθμίδας, του αυτού ύψους εκάστης ως η πρώτη προσαύξησις της νέας κλίμακος του, όσαι απαιτούνται υπό των περιστάσεων, το δε μέλος αρχίζει κερδίζον προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακος του.

(β) Η προς τα κάτω επέκτασις οιασδήποτε νέας κλίμακος μειούται σταδιακώς διά της καταργήσεως της εκάστοτε χαμηλοτάτης βαθμίδος της τοιαύτης επεκτάσεως ευθύς ως παύση να ευρίσκεται επ’ αυτής οιονδήποτε μέλος.

(γ) Εφ’ όσον υπάρχει οιονδήποτε μέλος του οποίου ο μισθός επί της νέας κλίμακος του ευρίσκεται εφ’ οιουδήποτε σημείου της προς τα κάτω επεκτάσεως της νέας κλίμακος της θέσεως του, ο μισθός οιουδήποτε διορισθησομένου εις την αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο να μη τίθεται μισθολογικώς εις πλεονεκτικωτέραν θέσιν έναντι  οιουδήποτε μέλους ήδη κατέχοντος την αυτήν θέσιν, το ούτω δε διοριζόμενον πρόσωπον αρχίζει κερδίζον προσαύξησιν ανά εξάμηνον περίοδον υπηρεσίας μέχρις ότου φθάση τον αρχικόν μισθόν της νέας κλίμακος του:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην ο μισθός του μέλους του ευρισκομένου εφ’ οιουδήποτε σημείου της προς τα κάτω επεκτάσεως της κλίμακος του έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπον καθηλωθή, ο μισθός του διορισθησομένου εις την αυτήν θέσιν προσώπου καθορίζεται υπό του Υπουργού Οικονομικών εις τρόπον ώστε τούτο να μη ζημιούται μισθολογικώς ως εκ της τοιαύτης καθηλώσεως.

(δ) Η υποπαράγραφος (γ) της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται και εις τας περιπτώσεις προαγωγής μέλους εάν ο μισθός τον οποίον δικαιούται να λάβη το μέλος επί τη προαγωγή του είναι ίσος ή χαμηλότερος του σημείου επί της επεκτάσεως της κλίμακος εις το οποίον ευρίσκεται το ήδη κατέχον την αυτήν θέσιν μέλος. Εν εναντία περιπτώσει το μέλος λαμβάνει επί τη προαγωγή του τον μισθόν τον οποίον δικαιούται να λάβη επί τη τοιαύτη προαγωγή του.

3.-(1) Ανεξαρτήτως του εάν ο νέος μισθός μέλους συμπίπτη ή όχι μεθ΄οιασδήποτε βαθμίδος της νέας κλίμακος του ή μεθ’ οιασδήποτε βαθμίδος της δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήματος, γενομένης προς τα κάτω επεκτάσεως αυτής, το μέλος διατηρεί τον νέον μισθόν του μέχρις ότου δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού του και της αμέσως υψηλοτέρας βαθμίδος της νέας κλίμακος του, περιλαμβανομένης και οιασδήποτε τυχόν επεκτάσεως αυτής, λαμβανομένου υπ’ όψιν και οιουδήποτε ποσού προσαυξήσεως κερδηθέντος υπ’ αυτού μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας.

(β) Εάν μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας, το μέλος έχη ήδη κερδίσει ποσόν προσαυξήσεως ίσον ή μεγαλύτερον της ρηθείσης διαφοράς, τούτο τοποθετείται από της ρηθείσης ημερομηνίας εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακος του ή της τυχόν επεκτάσεως αυτής, οιονδήποτε δε ποσόν προσαυξήσεως παραμένον εις πίστιν του λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον καθορισμόν της ημερομηνίας της επομένης προσαυξήσεως του.

4. Οιονδήποτε μέλος ευρισκόμενον επί της κορυφής της παλαιάς κλίμακος του διατηρεί τον νέον μισθόν του, προχωρεί δε εις την αμέσως υψηλοτέραν βαθμίδα της νέας κλίμακος του ευθύς ως δι’ υπηρεσίας κερδίση την διαφοράν μεταξύ του τοιούτου μισθού του και της ρηθείσης βαθμίδος.

5. Διά τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος-

(α) ποσόν προσαυξήσεως κερδηθέν υπό μέλους μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσού της προσαυξήσεως επί της παλαιάς κλίμακος του

(β) εν σχέσει προς μισθόν ή προσαύξησιν, ποσόν μέχρι 500 μιλς αγνοείται, ποσόν δε μεγαλύτερον των 500 μιλς λογίζεται ως μία λίρα

(γ) υπηρεσία μέχρι 15 ημερών αγνοείται, υπηρεσία δε υπερβαίνουσα τας 15 ημέρας λογίζεται ως συμπεπληρωμένος μην.

6. Εν τω Πίνακι αι βαθμίδες οιασδήποτε προς τα κάτω επεκτάσεως κλίμακος δεικνύονται διά βαθέων τυπογραφικών στοιχείων.

ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ

ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Μισθός 1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Κλίμαξ Α3 Α3 Α5
£ £ £ £
(0) 1190 1190 (0) 1190
(1) 1255 1255 (1) 1255
(2) 1320 1320 (2) 1320
(3) 1385 1385

(3) 1385

(-) 1415

(0) 1415
(4) 1450 1450 (Αι βαθμίδες (4) - (12) δεν εφαρμόζονται)
(1) 1505
(5) 1515 1515 (2) 1595
(6) 1580 1580 (3) 1685
(7) 1645 1645 (4) 1775
(8) 1710 1710 (5) 1865
(9) 1775 1775 (6) 1955
(10) 1840 1840 (7) 2045
(11) 1905 1905 (8) 2135
(12) 1970 1970 (9) 2225
(10) 2315
(11) 2405
(12) 2495

 

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α3

άτινα ευρίσκοντο εν υπηρεσία κατά την 1ην Οκτωβρίου 1981).

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Μισθός 1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Κλίμαξ Α3 Α3 Α5
£ £ £ £
(0) 1190 1190 (0) 1190
(1) 1255 1255 (1) 1255
(2) 1320 1320 (2) 1320
(3) 1385 1385

(3) 1385


(4) 1450 1450 (4) 1450

(5) 1515 1515 (5) 1515
(6) 1580 1580 (6) 1580
(7) 1645 1645 (7) 1645
(8) 1710 1710 (8) 1710
(9) 1775 1775 (9) 1775
(10) 1840 1840 (10) 1840
(11) 1905 1905 (11) 1905 (Αι βαθμίδες (0) -(6) δεν εφαρμόζονται)
(12) 1970 1970 (12) 1970 (7) 2045
(8) 2135
(9) 2225
(10) 2315
(11) 2405
(12) 2495

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος

Α3 άτινα διωρίσθησαν εις την υπηρεσίαν μετά την 1ην Οκτωβρίου 1981).

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Μισθός

1.1.1981

Νέαι Μισθοδοτικαί Κλίμακες
Α4 Α4 Α3 Α5
£ £ £ £ £
(0) 1260 1260 (0) 1260

(Η κλίμαξ Α3 δεν

εφαρμόζεται)

(0) 1415
(1) 1338 1338 (1) 1338 (1) 1505
(2) 1416 1416 (-) 1415 (2) 1595
(3) 1494 1494

(Αι βαθμίδες (2) - (12)

δεν εφαρμόζονται)

(3) 1685
(4) 1572 1572 (4) 1775
(5) 1650 1650 (5) 1865
(6) 1728 1728 (6) 1955
(7) 1806 1806 (7) 2045
(8) 1884 1884 (8) 2135
(9) 1962 1962 (9) 2225
(10) 2040 2040 (10) 2315
(11) 2118 2118 (11) 2405
(12) 2196 2196 (12) 2495

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Δεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α4 άτινα

ευρισκοντο εν υπηρεσία κατά την 1ην Οκτωβρίου 1981).

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α5

Μισθός

1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α8

£ £ £
(0) 1415 1415

1384

1495

(1) 1505 1505
(2) 1595 1595 1606
(3) 1685 1685
(4) 1775 1775 1717
(5) 1865 1865 1828
(6) 1955 1955 1939
(7) 2045 2045 2050
(8) 2135 2135 2161
(9) 2225 2225
(10) 2315 2315 (0) 2272
(11) 2405 2405 (1) 2383
(12) 2495 2495 (2) 2494
(3) 2605
(4) 2716
(5) 2827
(6) 2938
(7)3049
(8) 3160
(9) 3271
(10) 3382
(11) 3493

Ο παρών Πιναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιδεσμοφύλακος (Μέλη επί κλίμακος Α5).

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α5 επεκτεινομένη μέχρι £2572

Μισθός

1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α8

£ £ £
(0) 1415 1415

1384

1495

(1) 1505 1505
(2) 1595 1595 1606
(3) 1685 1685
(4) 1775 1775 1717
(5) 1865 1865 1828
(6) 1955 1955 1939
(7) 2045 2045 2050
(8) 2135 2135 2161
(9) 2225 2225
(10) 2315 2315 (0) 2272
(11) 2405 2405 (1) 2383
(12) 2495 2495 (2) 2494
(-) 2572 2572 (3) 2605
(4) 2716
(5) 2827
(6) 2938
(7)3049
(8) 3160
(9) 3271
(10) 3382
(11) 3493

 

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιδεσμοφύλακος (Μέλη επί

προσωπικής κλίμακος Α5 επεκτεινομένης μέχρι του ποσού των  £2572).

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α6

Μισθός

1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α9

£ £ £
(0) 1860 1860

1733

1869

(1) 1956 1956 2005
(2) 2052 2052 2141
(3) 2148 2148
(4) 2244 2244 2277
(5) 2340 2340 2413
(6) 2436 2436
(7) 2532 2532
(8) 2628 2628 2549
(9) 2724 2724 2685
(10) 2820 2820
(0) 2821
(1) 2957
(2) 3093
(3) 3229
(4) 3365
(5) 3501
(6) 3637
(7) 3773
(8) 3909

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Επιθεωρητού.

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α8

Μισθός

1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α10

£ £ £
(0) 2272 2272

2268

(1) 2383 2383 2420
(2) 2494 2494 2572
(3) 2605 2605
(4) 2716 2716 2724
(5) 2827 2827 2876
(6) 2938 2938 3028
(7) 3049 3049
(8) 3160 3160
(9) 3271 3271 (0) 3180
(10) 3382 3382 (1) 3332
(11) 3493 3493 (2) 3484
(3) 3636
(4) 3788
(5) 3940
(6) 4092
(7) 4244
(8) 4396

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Αρχιεπιθεωρητού.

 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη

Παλαιά Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α10

Μισθός

1.1.1981

Νέα Μισθοδοτική Κλίμαξ

Α12

£ £ £
(0) 3180 3180 3001
(1) 3332 3332 3196
(2) 3484 3484 3391
(3) 3636 3636 3586
(4) 3788 3788 3781
(5) 3940 3940 3976
(6) 4092 4092 (0) 4171
(7) 4244 4244 (1) 4366
(8) 4396 4396 (2) 4561
(3) 4756
(4) 4951
(5) 5146
(6) 5341
(7) 5536

Ο παρών Πίναξ Αναπροσαρμογής αφορά την θέσιν Λειτουργού Φυλακών.