ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Παγοποιήσεως Ενοικίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1981 (28/1981)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ