vo o

1. ov oo o o o 1980 1997 vov o ov oo o o o 1980 1997.

v

2.-(1) v v , v o o vo-

"o oo" v ov v o vo o vov oov ov v ov ov oov v v v v v o vo o.

"o" v vvov v oovv ov ov oov o v v o.

"o" v ov ov o , v v o ov ooov ' o ov o o o.

"v ov" v v vv v ov v ovv v o o (2) o o 3.

"o o" v-

() ov ov ov o 1959.

() ov o (oo voo o) ov o 1959.

() ov ov (ov ) ov o 1963.

() o v o o 1964 1979.

() ov v (o ) ov.

() ov v v ov.

() ov o v o v vov ov,

v oovo ov vv oooov o v o.

"o" v ov ov v "oov" v v.

(2) o ovo v v v v o o oo oovv vvov o o 2 o o v o v vov o o 1979.

ov

3.-(1) v o oo o v ov ov.

(2) I o v v ov o o o :

() v vv v vv o oo o ov vv oo.

() v v, v v o oo o.

() v ov ov v.

(3) o ov o o o oo o o o v vv v o v vv, v ov vv o oo o o o v vv v ov.

(4) ov o vov ov ov oov o v ov ov ov.

(5) o oo o v v o ov o ov ovv v o o o voo oov v o.

o o, o , vo

4.-(1) v ov v o o oo ' ov ov, ov (ov oo "v o" oo v o o vo o ov ), ov o o o, o o ov oov vv vo, ' v vov v.

(2) o ov o o o vvo ov .

(3) o v o o (1) o oo o o ov o v vv v ov, oo ov v v o oo o ov vov ov ov.

(4) o oo ov v o oo o, o vov, o vo, ov v o o o, v ovv vv v vv o o o, v ov v v, o vo vov o o, v o v o vo o o , ov v v ovv o o o v o o v v vv ov, vv v o o v o , ov v, o o , o, o vo o o.

(5) o vo o oo, v v v v v o vo o, v o o oo o ooo oo o v o o v ov ovv v oo v o ov v (o ) ov ov v v ov.

o v

5. o oo v v o v o o v o o oo o o ov v ov ovv, v v o ovv v oov vv o ov v ov ovv, o ov o o o (7) o o 9:

o v ' v o ov v v v v o o o v o o o o o oo o o vvov ov ov, v ov o ov, v , v oo v ov ovv v v:

o o oo o o o ov v ov o v o ov o o v, ov ov o ov v oov o o , vovv v v v v ov.

ov ov oov

6.-(1) v o o v oo ov ov oov, v ovo v (3) v (4), v .

(2) o o o vov v v ov ov oov.

(3) v o o v oo , v o v v v o oo o, v ov v v ov o ov oov o oo v o o (5) o o 3, o v ov oov ov v v o ov ov oov ooov ov, ooo o ov oov ov, oov v ov o.

(4) ov o o v o o oo o o oo , v ov v ov o , o v ov oov ov v v o ov ov oov, ooov ov ooo o ov oov ov, oov v ov o.

o ov v ov ovv oo o o o, o o o (7) o o 9 o vo o, v o ov, v :

o o o o, o oov o o v o 18o o o v v o ov, vv v oov v o ov o oo oov, v oov ov o o o oo o.

(5) v ovo o o v ov ov oov v o o o.

(6) o o vo ov ov oov oo , v v o o v o v o , v ov v ov o , o v v o v ov v v, v ov oov ov, v ov ov v ov v o ooo v vv o ov, ooov ov oov ov, oov v ov o.

v o vo o o oo o v o o v oo v vo v o o ov v o v o, o v (o ) o o v v o.

(7) o o vo ov ov oov oo , v o ovo o o , v ov v ov o , o v ov oov ov ooov ov ooo o ov oov ov, oov v ov o.

(8) v o o v v o v v v o ov oov ov oov, v voo ovo o , o, v vov o v v ovv vov ,450, o ov , v v vo ov ov oov v oo ov ov v o ovo o v v (6) (7), vo, v voo ovo o , o, v vov ov v v v ovv vov ,75, o ov .

o oo o

7. o oo o ' ov v oo o o o o v ov o voo v vovo ooo o o o voo o o oov v ov o ' oovo ov ov o ooo o vov vv v vovo.

o v v ov v o vo o v o v o oo o o v o v v v.

' v, v v

8.-(1) o o v oov o oo v vo o v, vvo o ooo o vo v ov ov oov o ooo ov ov oov v v o ooo v o ov ov ov oov v v o v o ov ov ' v, v v, o , oovv v vv oov ov.

(2) o ov v v o o o (1), o , vv voov o o v vvov ov v o o oo o. v v oo o o ov o ov vv o o v ov v oov v v ov o o.

(3) o ov o v o o o o oo o o oov o oo o vvov ov.

o oo o v

8.-(1)() v v v o o (6) o o 6, v o o v vo ov o oo v o o o ov v v ov, o v o o o v v v (2) (3).

() oo o v v o o v v o v v ov ov oo o ov ovo o o o ooo v o vo o oooo o vvo o.

(2) oo o oo v ov ov ovo ov vv o o o vov ov, o ov ov o o .

(3) v v v v v ov v v v oov voo v vvov ov ov v o o oo o.

(4) v o vo o o oo o v o v oo v vo v o o ov v o v o, o v (o ) o o v v o.

(5) o oo o vo o "ov" v vov , ov ov.

vo o oo

9.-(1) o oo o v vv v v ovo o ov 8, o o o ov ov oov v ov v v vv v ov v v o ooo o oo v ov v ov.

(2) v ov, o ov vv, ov v v o oo o vv v ov v v v v vv ov v v ov o vo o oo o ooo o o.

(3) o ov ov o oo o v 2v Ivoo, v 2v o, v 2v Ioo v 2v o o o, o v vovv ' v v ov ovv v oovv o o 5 v v oovv vv, vo, ov v v v v (4), (6) (7) o o 6.

(4) v ov ov o o ovv v vov, v v v oovv v v 7 8.

(5) o o ov v vo o o oo o ovo v v ov ov o / o, oo ov v v o o vo o oo.

(6) ov ov oov o ovo oo o o v o o , , voovo o ov o ov, o v o v ' ovo ov.

(7) o oo o oo o o o oo o oov o o 1 Ivoo, 1 o, 1 Ioo 1 o o o o, v , ov ov ovv, v o oov oov v oo v ooo o o o oo v v v v o v, oo ' ooo o oo o vvo ov ooov oov oov v o o o, o o oo o ooo o.

(8) v v v o o 5, ov o v ' ooo oo ovv o v v ov ovv, v o oov oov v oo v ooo o, o ooo ov, v ov, v vov, vo o v ovv o, ov ov oov v v v v o v, oo ' ooo o oo o vvo ov ooov oov oov v o o o:

o v o o ov o ovo o ov o oo o v o o (3), o v ov, v o ov, ov o v o v ovv ov ov o o o oo o o vvov ov ov, v ov o ov, v , v v ov ovv o v v oov o v o oo o.

(9)() o oo o vo o o o oo o v v o ov ov oov, v o o v v v v o o.

() v o o (7) (8) o vo o-

" v" v v 1v Ivoo, v 1v o, v 1v Ioo v 1v o, v , v vovv v v.

"v" v v oov 1 Ivoo 31 o, ov v ovv vovv, 1 o 30 Iovo, ov v ovv vovv, 1 Ioo 30 o, ov v ovv vovv, 1 o 31 o, ov v ovv vovv, o o.

oo o ooo vov o v v v

10. o oo o v o vo o v o o oo o ooo o v ooo v v, o v v v o ' o v v.

o o o v

11.-(1) v o oovo v v o o o v

() , :

.

() o v v v ooo vo ' o o ovo o o o v.

(2) o o o v-

() v ov ov v o ov vov o v ovo oo o o o o ooo o v o.

() o ov ov o vo o o o v vv v ov, v ov ov ov o o , v oo v v v v vv, o v v v o o o.

11 . () (1) 11 .

o o o v

12.-(1) v v v ov ovv o oo ooo v v ov o ooo v v o, ovv voo v v v o o o o ov ov v.

(2) ovv v v o o (1) ov v v v ov ovv o oo ooo v v v-

() v o o ov o ov.

() v o.

() v o v o .

() v v .

(3) o oo v o ovo ov, o ov ov o o o oo ov ov o o oovo o oo vo o oo vovo ' vov o o v o o .

vovo

13.-(1) o ov oov v v vovo, oovo v ov o, v v ov v v o vo o v o vo v v vovo ' oovo v oov v:

() ov o v ov o o v o v vv, v v, v v v vv o oo o v vov o .

() v ovv o o o .

() o ' oovo v ov o vo o v o ov ov oov.

() v ov vv o oo o.

() o v v o oovo ov ov ov oov.

() o v o v ov v o.

() o ov oo vovo ,500 ' ovo v v vovv.

(2) vovo vo o o (1) v v ov v vov. v v v o o v vov ' o v v ooo o o v vovo, v v . v ooo v v ooo v, v v , oo, v oov v o, oov v ov o v v o ov o ooo, v . v v o oovv vovv o v ov v ov v vov v, v o v vov , v o, o v ovv v o v, ' v o ov ov v v v v vov vo o.

ov ov oo v ovo ov

14. ' oovo ov v v oo o oo o vo o oo v ovo ov v voo ovo o o v vov o v v ovv vov ,450 o ov .

I v v o vo o

15. o vo o ov v o v ov ovv v ooo v v v, vv,v v v v v ov o o v, o oo o, v v ov v, v v o o o v o o v, v ooo o vo o v v v v.

v ov o o v vov o

16. o vo o o oo o v ov o ooov o oo vo ov ov v v o o v v o ovv v oo o oo v, v v , vov o v v o ovv v vvovv oov v ovv v v o o .

ov v ov

17. v ov, o o v ' v o oo o v o o vo o, v o o o v ov v vov o o ooo o o o ov v v v ovv v o v v v , vov o:

o o oo o vo o, o o "o" v oo oov o oo vo ov ov v oov o o o o v v o ovv v o oo v v v , vov o.

18. 6(6) 8(4), , , , , , .

2 o 115/85

(1) v v v o o vo, o oo v o o v ovv v o o vo o, ov o o v o 21o o o v v 30v o, 1985, oo 31 o, 1985 o ov o v ov oov ov v v o ov ov oov.

(2) oo o v v v v ovo v o o v ov ov oov v v v o ov 31 o, 1985 o v o oo v oov ov ooov o v o .

(3) o o v oov o o oo v vo o v, vvo v v o v o ov ov v v, v v, o , oovv v vv oov ov v o v o o o o v.

(4) o ov v v o v o o (3) o o ov v v v. o o vov o ov o v v ov oov vv oov o o v v v v v vv v ov.

(5) v ov o ov vv v v v v o oo o o o o ov v v v o o o oo o vv v ov v v v v vv ov v v ov o vo o o oo o v v v o ov v ovv ovv.

(6) o vo o oo oo ' ooo o o oo o vvo ov ov oov v vv o o vo o o oo o ooo o o v ovv v o o vo o.

2 o 200/87

(1) v o o vo, o oo v v ov ov o 1988,oooo o o o v o 21o o o v v 1 Ivoo 1988 oo v 1 o 1987 o o o ov oo o v o ov o oo.

(2) oo o v v v o v ov ov o oo v v v o o v 1 o 1987 o o oo oo ov ooo o .

(3) o v oo o o oo, vvo o v o o ov oo o v , , vo v , oov v o v oo.

(4) v v o oov v o o (3), v vvv ov ov o oo, v o o o o o vo o o oo o, ov o o ov oo o (oooo) o o 1985.

(5) vo ov v o oo oooo o oo o v ov o oo v o o vo o o oo ov ooo ov o o o o 1988.

2 o 1/88

v v v o o ooo o o, o oo v v ov ov o 1988 ov :

() v o o o o ov ov o o vov v ov vv o ov o o ooo v v vo ov vov ov oov ov v ov o oo vov ov oov v v v o o vo o o v oo v v v v o v o v.

() o v v v ov v oov o v v v v v o v o v.

() v v v v vv ov o ov oo o (oooo) o o 1985, oo oov v v v oo v o ov.

() v vo oo vv v ov v v o oo oovv o vo o o ov vv , o, vo, o o v.

3 o 1/88o oo

o v ov o o o 1988 v ovv ov ooov v ov v oovo o ov ov ov o v,ov v ov v, o oov oov o o v .

4 o 1/88v o o vo o

8. v o v o o v vov.

2 o 7/88

v v v o o ooo o o, o oo v v ovov o 1988 ov :

() vo o oo ' v ov v o v ov v v v o o vo v v ov v ' vv v vovo 21 29 Ivoo, 1988.

() o o o vvo v v o v ov oov ov v vov v, o , oovv v vv oov ov v o v o o o o v.

() o ov v ovv v vv o v vv v ovv v v v o v o () o o ov v v v. o o vov o ov o oov vv oov o o v v o v v vv v ov.

() v ov o ov vv v v v v o oo o o o o ov v v v o oo o vv v ov v v v v vv ov.

() o vo oo oo ' ooo o o oo o vvo ov ov oov v v v o o vo o o oo o ooo v o o o 1988.

2 o 85/91

(1) v o o vo, oo v v ov ov o 1991, oooo o o o v o 21o o o v 18 o 1991 oo o o 2 o 1991 o ov oo o v o ov o oo.

(2) v ov o oov v o o (1), v vvv ov, v o oo o o o vo o o oo o, ov o o o vo.

(3) vo ov v o oo oooo o oo o v ov o oo v o o vo o o oo ov ooo ov o o o o 1991.

2 o 109(I)/92

(1) v o o vo, o oo v v ov ov o 1993, oooo o o o v-

() o 21o o o

() vo ov v o oo vv,

v v 31 Ivoo 1993 oo v 31 o 1992 o o o ov oo o v o ov o oo.

(2) oo o v v v o v ov ov o oo v v v o o v 31 o 1992 o o oo oo ov ooo o .

(3) o v oo o o oo, vvo o v o o ov oo o v , , vo v , oov v o v oo.

(4) v v o oov v o o (3), v vvv ov ov o oo, v o o o o o vo o o oo o, ov o o ov oo o (oooo) o o 1985.

(5) vo ov v o oo oooo o oo o v ov o oo v o o vo o o oo ov ooo ov o o o o 1993.

124(1)(), 2 3 . 141()/2002

124.(1) :

() .

(2) , , .

(3) , , , .

125 . 141()/2002

125. , .

2 .198(I)/2002

2. , 2003 :

() , , 2 20 2002.

() , , , , .

() () ' . , ' .

() , , .

() , , , , 2003.

2 .4(I)/2003 (1) 11 11

2. (1) 11 11 , 2 3 () (. 2) 2002, , ( ) , 1 2003.