Συνοπτικός τίτλος

Ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1980

Ερμηνεία

2.Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία” σημαίνει τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1978 και 1979.

Παράτασις ισχύος της προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου, 1981, υπό τας εν τω Πίνακι αναφερομένας τροποποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 3)

Οι συντελεσταί εισφοράς ως ενδείκνυνται εις την τελευταίαν στήλην υπό τον τίτλον “Συντελεστής” της παραγράφου 1 του Πίνακος (ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 3 του Νόμου 29 του 1979) αντικαθίστανται διά των ακολούθων:

 

Συντελεσταί

Μηδέν

50 μιλς

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς

______

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς

_______

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς