Παράτασις ισχύος της προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου, 1981, υπό τας εν τω Πίνακι αναφερομένας τροποποιήσεις.