ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 3)

Οι συντελεσταί εισφοράς ως ενδείκνυνται εις την τελευταίαν στήλην υπό τον τίτλον “Συντελεστής” της παραγράφου 1 του Πίνακος (ως ετροποποιήθη διά του άρθρου 3 του Νόμου 29 του 1979) αντικαθίστανται διά των ακολούθων:

 

Συντελεσταί

Μηδέν

50 μιλς

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς

______

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς

_______

100 μιλς

150 μιλς

200 μιλς