Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μελών της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φυλακών (Αύξησις των Μισθών) Νόμοι του 1979 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Μελών της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Φυλακών (Αύξησις των Μισθών) Νόμοι του 1979.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“βασικός μισθός μέλους της δημοσίας εκπαιδευτικής υπηρεσίας” σημαίνει τον μισθόν τον οποίον το τοιούτο μέλος δικαιούται να λάβη βάσει της διά την θέσιν αυτού καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού μισθοδοτικής κλίμακος και περιλαμβάνει τας παραχωρηθείσας δυνάμει των περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμων του 1972 και 1977 αυξήσεις εις τους κατόχους θέσεων εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία

“βασικός μισθός μέλους της υπηρεσίας φυλακών” σημαίνει τον μισθόν τον οποίον το τοιούτο μέλος δικαιούται να λάβη βάσει της διά την θέσιν αυτού καθωρισμένης διά του Προϋπολογισμού μισθοδοτικής κλίμακος και περιλαμβάνει την παραχωρηθείσαν δυνάμει του περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1977 αύξησιν εις τους κατόχους θέσεων εν τη υπηρεσία φυλακών

“δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσιας Νόμου του 1969

“θέσις” σημαίνει θέσιν εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία ή εν τη υπηρεσία φυλακών πλην της θέσεως του Διδασκάλου Ραπτικής και της θέσεως Εκπαιδευτού

“μέλος” σημαίνει παν πρόσωπον κατέχον μονίμως, προσωρινώς ή αναπληρωματικώς οιανδήποτε θέσιν.

Αύξησις μισθών μελών

3.-(1)(α) Από της 1ης Ιανουαρίου, 1979 άχρι της 30ης Ιουνίου, 1979, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, προστίθεται εις τον βασικόν μισθόν των μελών αύξησις εξ εξ τοις εκατόν με κατώτατον ποσόν αυξήσεως 47.

(β) Από της 1ης Ιουλίου, 1979 άχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1979, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, προστίθεται εις τον βασικόν μισθόν των μελών ως ούτος ηυξήθη κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου (α) ανωτέρω, αύξησις εκ τριών τοις εκατόν (3%) με κατώτατον ποσόν αυξήσεως 25.

(γ) Από της 1ης Ιανουαρίου 1980 προστίθεται εις τον βασικόν μισθόν των μελών, ως ούτος ηυξήθη κατ’ εφαρογήν της παραγράφου (α), αύξησις εξ επτά τοις εκατόν (7%) εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένης και της εν παραγράφω (β) αυξήσεως εκ τριών τοις εκατόν (3%), με κατώτατον ποσόν αυξήσεως εκ 58 ετησίως εν τω συνόλω, ήτοι περιλαμβανομένου και του εν παραγράφω (β) κατωτάτου ποσού αυξήσεως εκ 25.

(2) Αι εις το εδάφιον (1) αναφερόμεναι αυξήσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμοι απολαβαί διά τους σκοπούς των εκάστοτε εν ισχύϊ νόμων των αναφερομένων εις τας συντάξεις των μελών.