Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Υπουργών της Δημοκρατίας (Αύξησις Αποζημιώσεως) Νόμος του 1978.

Αύξησις αποζημιώσεως

2. Η αποζημίωσις του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Υπουργών της Δημοκρατίας ως αύτη καθορίζεται εις τα άρθρα 2 και 3 των περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) Νόμων του 1960 έως 1976, αυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατόν (20%).