Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Υπουργών της Δημοκρατίας (Αύξησις Αποζημιώσεως) Νόμος του 1978.