ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Καταργήσεως του περί Ναυτιλιακών Τελών Νόμου και του περί Τελωνείων (Τέλη Αποβάθρας) Νόμου, Νόμος του 1976 (13/1976)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ