Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Καταργήσεως του περί Ναυτιλιακών Τελών Νόμου και του περί Τελωνείων (Τέλη Αποβάθρας) Νόμου, Νόμος του 1976.

Κατάργησις

2. Ο περί Ναυτιλιακών Τελών Νόμος και ο περί Τελωνείων (Τέλη Αποβάθρας) Νόμος και οιοιδήποτε δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμοί ή διοικητικαί πράξεις καταργούνται είτε εν όλω είτε σταδιακώς εις τοιαύτην έκτασιν και από τοιαύτης ημερομηνίας ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.