Μέρoς VII ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔIΑ ΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ
Πληρωτέα Δικαιώματα

25.  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών οποιασδήποτε σύμβασης που ήθελε συναφθεί μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και οποιουδήποτε προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, να καθορίζει με Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων σε αυτές για αγαθά, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται από την Αρχή ή άλλους εντός των περιοχών λιμένων, ως και τους όρους πληρωμής και τον τρόπο επιβολής και είσπραξής τους:

Νοείται ότι, τέτοια Διατάγματα δύναται να καθορίζουν ανώτατα όρια δικαιωμάτων, καθώς και διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικές περιοχές λιμένων και διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, επιβατών, ζώων ή αγαθών και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό, στα Διατάγματα αυτά:

Νοείται περαιτέρω ότι, Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αυτοί καταργηθούν από την Αρχή, η οποία για τους σκοπούς της επιφύλαξης αυτής, κέκτηται εξουσίας έκδοσης Κανονισμών με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Εξαιρέσεις από τηv καταβoλή δικαιωμάτωv, κλπ.

25Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, σκάφη ή πλοία που ανήκουν στην Εθνική Φρουρά ή την Αστυνομία Κύπρου ή οι υπηρεσίες των οποίων στεγάζονται σε περιοχές ή χώρους λιμένων ή σκάφη ή πλοία οποιασδήποτε σημαίας που επιχειρούν επ’ ωφελεία της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο εφαρμογής ή/και δοκιμής εθνικών σχεδίων, σχετικά με ανθρωπιστικές επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης και υποδοχής αμάχων από ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων, δεν καταβάλλουν στην Αρχή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, οποιασδήποτε μορφής τέλη, ενοίκια ή άλλα δικαιώματα για τη χρήση των περιοχών αυτών ή των εγκαταστάσεών τους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται σε αυτά από την Αρχή ή από οποιοδήποτε  πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου.