Εξαιρέσεις από τηv καταβoλή δικαιωμάτωv, κλπ.

25Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, σκάφη ή πλοία που ανήκουν στην Εθνική Φρουρά ή την Αστυνομία Κύπρου ή οι υπηρεσίες των οποίων στεγάζονται σε περιοχές ή χώρους λιμένων ή σκάφη ή πλοία οποιασδήποτε σημαίας που επιχειρούν επ’ ωφελεία της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο εφαρμογής ή/και δοκιμής εθνικών σχεδίων, σχετικά με ανθρωπιστικές επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης και υποδοχής αμάχων από ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων, δεν καταβάλλουν στην Αρχή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, οποιασδήποτε μορφής τέλη, ενοίκια ή άλλα δικαιώματα για τη χρήση των περιοχών αυτών ή των εγκαταστάσεών τους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται σε αυτά από την Αρχή ή από οποιοδήποτε  πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου.