Πληρωτέα Δικαιώματα

25.  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών οποιασδήποτε σύμβασης που ήθελε συναφθεί μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και οποιουδήποτε προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, να καθορίζει με Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων σε αυτές για αγαθά, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται από την Αρχή ή άλλους εντός των περιοχών λιμένων, ως και τους όρους πληρωμής και τον τρόπο επιβολής και είσπραξής τους:

Νοείται ότι, τέτοια Διατάγματα δύναται να καθορίζουν ανώτατα όρια δικαιωμάτων, καθώς και διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικές περιοχές λιμένων και διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, επιβατών, ζώων ή αγαθών:

Νοείται περαιτέρω ότι, Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις  ότου αυτοί καταργηθούν ή τροποποιηθούν.