Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 μέχρι 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 2000.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αγροτική οδική γραμμή” [Διαγράφηκε]·

“αγροτική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων” [Διαγράφηκε]·

"αγωνιστικό όχημα" σημαίνει όχημα το οποίο είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (Federation International Automobile) για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες ράλλυ ή ταχύτητας·

"απόβαρο" σημαίνει το βάρος του οχήματος περιλαμβανομένων και του αμαξώματος, όπως επίσης και όλων των εξαρτημάτων (λαμβανομένων εν πάση περιπτώσει υπόψη των βαρύτερων από αυτά εφόσον χρησιμοποιούνται διαζευκτικά περισσότερα από ένα αμαξώματα ή εξαρτήματα), το οποίο βάρος του οχήματος διακριβώνεται με τη ζύγιση του οχήματος με όλον τον εργοστασιακό ή άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:

–καύσιμα (90% της χωρητικότητας του βυτίου), μηχανέλαια, λιπαντικά και άλλα υγρά απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος στις μέγιστες καθορισμένες ποσότητες χωρητικότητας που προβλέπονται από τους κατασκευαστές·

–συσσωρευτές για την εκκίνηση του κινητήρα·

–εφεδρικός εργοστασιακός τροχός·

–σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού οποιουδήποτε τύπου ή μορφής·

–ζώνες ασφάλειας·

–υποβραχιώνια·

–στηρίγματα κεφαλής·

–σάκοι ασφάλειας·

–ραδιόφωνα, κασετόφωνα, τηλεοράσεις, βίντεο, τηλέφωνα, ασύρματοι και συναφείς εγκαταστάσεις, όπως αντένες υποδοχής κ.ά·

–εξωτερικά καθρεφτάκια·

–ψυκτικοί θάλαμοι·

–υγρά, περιλαμβανομένου του υγρού για το καθάρισμα του ανεμοθώρακα ή του οπίσθιου παράθυρου·

–κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπολογιστών και οργάνων·

–συσσωρευτές όταν αυτοί συμβάλλουν στην πρόωση του οχήματος, όπως είναι η περίπτωση των ηλεκτροκίνητων ή ημιηλεκτροκίνητων οχημάτων και είναι του τύπου και μεγέθους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών·

–συνήθη κινητά εργαλεία (ανυψωτήρα, κλειδί τροχών)·

–το βάρος του οδηγού που καθορίζεται στα 75 κιλά.

“αστική οδική γραμμή” [Διαγράφηκε]·

“αστική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων” [Διαγράφηκε]·

"αστυνομικός" σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας·

“βενζινοκίνητον όχημα” ή “όχημα κινούμενον διά μηχανής βενζινοκινήτου” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα η κινητήριος δύναμις του οποίου προέρχεται αποκλειστικώς εκ της καύσεως βενζίνης και το οποίον δεν είναι διεσκευασμένον ούτως ώστε να δύναται να χρησιμοποιή άλλο καύσιμον ειμή μόνον βενζίνην·

"γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

“Διεθνής Τεχνικός Κώδικας” σημαίνει τον εκάστοτε ισχύοντα Διεθνή Τεχνικό Κώδικα που εκδίδει η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος (FIVA)·

“επιβάτης” σημαίνει παν πρόσωπον μεταφερόμενον επί μηχανοκινήτου οχήματος ή επί ρυμουλκουμένου υπ’ αυτού οχήματος, είτε επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή είτε όχι, δεν περιλαμβάνει όμως τον οδηγόν του οχήματος·

“επισκέπτης” σημαίνει πρόσωπον μη διαμένον κατά κύριον λόγον εν τη Δημοκρατία και σκοπούν να παραμείνη προσωρινώς μόνον εν τη Δημοκρατία, εν πάση δε περιπτώσει διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας0 ο όρος “μη διαμένον κατά κύριον λόγον εν τη Δημοκρατία” κέκτηται την εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1971, ή οιωδήποτε ετέρω εκάστοτε εν ισχύϊ νόμω τροποποιούντι ή αντικαθιστώντι αυτούς, και τοις δυνάμει τούτων εκδιδομένοις Κανονισμοίς αποδιδομένην αυτώ έννοιαν·

“εταιρεία” κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην εις τον όρον τούτον υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου·

“ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή” σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα, η κινητήρια δύναμη του οποίου προέρχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είναι διασκευασμένο, έτσι που να μην μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο καύσιμο·

“ιατρός” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

“ιδιοκτήτης” σημαίνει το πρόσωπον, επ’ ονόματι ούτινος είναι εγγεγραμμένον μηχανοκίνητον τι όχημα, καθ’ όσον δε αφορά εις μηχανοκίνητον όχημα αποτελούν το αντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ενοικιαγοράς, σημαίνει το πρόσωπον, εν τη κατοχή ούτινος ευρίσκεται το όχημα δυνάμει της τοιαύτης συμφωνίας·

“ιδιωτικόν μηχανοκίνητον όχημα” σημαίνει παν μηχανοκίνητον όχημα πλην των δημοσίας χρήσεως τοιούτων και των φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων, των χρησιμοποιουμένων διά την μεταφοράν αγαθών ή φορτίου επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, και των μηχανοκινήτων οχημάτων των χρησιμοποιουμένων διά την εκπαίδευσιν οδηγών0 ο όρος “εκπαίδευσις οδηγών” κέκτηται την εις τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμον του 1968 αποδιδομένην έννοιαν·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφθηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, που υπογράφθηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“κυβισμός μηχανής” σημαίνει -

(α) για κινητήρες παλινδρομικού εμβόλου, τον ονομαστικό πληρούμενο όγκο του κινητήρα, και

(β) για κινητήρες περιστρεφόμενου εμβόλου, το διπλάσιο του ονομαστικού πληρούμενου όγκου του κινητήρα·

“Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών” ή “ΚΥΠ” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμου·

“λεωφορείον δημοσίας χρήσεως” [Διαγράφηκε]·

"μηχανοκίνητο όχημα" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο “όχημα” ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

“μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, χρησιμοποιούμενον, είτε ως αγοραίον, είτε επί συμβάσει, διά την μεταφοράν επιβατών, ανεξαρτήτως εάν τούτο χρησιμοποιήται ωσαύτως και διά την μεταφοράν αγαθών, της μεταφοράς ενεργουμένης επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή·

“μηχανοκίνητον όχημα δι’ αναπήρους” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα προς χρήσιν υπό προσώπου πάσχοντος εκ σωματικής τινος αναπηρίας και απολαύον, δυνάμει των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επιστροφή τούτων) Νόμων του 1967 έως 1972, ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς, και των δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή ετέρων Διοικητικών Πράξεων, απαλλαγής  εισαγωγικού δασμού, και εν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης απαλλαγής0 επίσης σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα που αποκτήθηκε από ανάπηρο με οικονομική βοήθεια από το κράτος σύμφωνα με σχέδιο, παροχής οικονομικής βοήθειας σε ανάπηρα πρόσωπα για απόκτηση αυτοκινήτου που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο·

“μηχανοκίνητον όχημα δι’ επανεξαγωγήν” σημαίνει καινουργές μηχανοκίνητον όχημα εισαγόμενον εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής και προοριζόμενον δι’ επανεξαγωγήν, ουχί δε διά κυκλοφορίαν εντός του εδάφους της Δημοκρατίας·

“μηχανοκίνητον όχημα επισκέπτου” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα εισαχθέν προσωρινώς εν τη Δημοκρατία υπό επισκέπτου και απολαύον, δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967 έως 1971, ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς, και των δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών, εξαιρέσεως εκ της καταβολής του εις ον υπόκειται δασμού και εν όσω τούτο απολαύει της τοιαύτης εξαιρέσεως·

“μηχανοκίνητος ελκυστήρ” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα, όπερ δεν είναι κατεσκευασμένον αυτό καθ’ εαυτό διά την μεταφοράν φορτίου ετέρου, πλην των ακολούθων ειδών, ήτοι ύδατος, καυσίμων, συσσωρευτών και ετέρου εξοπλισμού, χρησιμοποιουμένου διά σκοπούς προώσεως, κινητών εργαλείων και κινητού εξοπλισμού, και ούτινος το απόβαρον δεν υπερβαίνει τους επτά και εν τέταρτον τόννους·

"μοτοσικλέτα" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

“οδηγός” περιλαμβάνει παν πρόσωπον, όπερ εν τη πραγματικότητι οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα εις δεδομένον τινά χρόνον ως και παν πρόσωπον, όπερ φέρει την ευθύνην του οχήματος διά σκοπούς οδηγήσεως αυτού, εν όσω τούτο είναι εσταθμευμένον εφ’ οιασδήποτε οδού, εν τη περιπτώσει δε ρυμουλκουμένου οχήματος, τον οδηγόν του οχήματος, υφ’ ου σύρεται το ρυμουλκούμενον όχημα·

“οδός” σημαίνει οιανδήποτε οδόν, δρόμον, πλατείαν, ατραπόν, ανοικτόν χώρον ως και πάντα χώρον προσιτόν εις το κοινόν, περιλαμβάνει δε πάσαν γέφυραν, γεφύριον, ρείθρον, ανάχωμα, αύλακα, λιθόστρωτον ή τοίχωμα υποστηρίξεως, χρησιμοποιούμενον αναφορικώς προς οιανδήποτε οδόν·

"όχημα διπλής προώσεως" σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα του οποίου η κινητήρια δύναμη προέρχεται από την καύση βενζίνης ή πετρελαίου και το οποίο είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με άλλο καύσιμο ή άλλη πηγή ενέργειας διαφορετική από βενζίνη ή πετρέλαιο˙

“παλαιό όχημα” σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα οι προδιαγραφές του οποίου συνάδουν με εκείνες που καθορίζει ο Διεθνής Τεχνικός Κώδικας·

"περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος" σημαίνει τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο νόμο·

"πετρελαιοκίνητο όχημα" σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα του οποίου η κινητήρια δύναμη προέρχεται αποκλειστικά από την καύση πετρελαίου και το οποίο δεν είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί με άλλο καύσιμο ή άλλη πηγή ενέργειας παρά μόνο με πετρέλαιο·

"ρυμουλκούμενο όχημα" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο “ρυμουλκούμενο” ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

"τετράκυκλο" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό  ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

"τρίκυκλο" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος

“τροχαία” σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχανοκίνητα οχήματα, τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς ως και άπαντα τα ζώα, χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα υπό καθημένων επ’ αυτών προσώπων

“υπεραστική περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων” [Διαγράφηκε]

"φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα" σημαίνει όχημα της κατηγορίας Ν όπως αυτό ορίζεται στον περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων·

“χώρος σταθμεύσεως” σημαίνει οιονδήποτε χώρον, εν ω δύνανται να παραμένωσιν εσταθμευμένα μηχανοκίνητα οχήματα, είτε υπό επιτήρησιν, είτε όχι·

"χώρος στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες" σημαίνει οποιοδήποτε χώρο που δεικνύεται με σήμανση ότι είναι τέτοιος χώρος και θα σταθμεύουν μόνο οχήματα που φέρουν το σήμα στάθμευσης αναπήρων, όπως αυτό προβλέπεται στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εν η περιπτώσει μηχανοκίνητον τι όχημα είναι ούτω κατεσκευασμένον ώστε ρυμουλκούμενον υπ’ αυτού όχημα να δύναται διά μερικής υπερθέσεως αυτού να προσαρμοσθή εις το μηχανοκίνητον όχημα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε σημαντικόν μέρος του βάρους του ρυμουλκουμένου οχήματος να βαρύνη το μηχανοκίνητον τοιούτο, το μηχανοκίνητον όχημα λογίζεται ως όχημα αυτό καθ’ εαυτό κατεσκευασμένον διά την μεταφοράν φορτίου.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εν τη περιπτώσει μηχανοκινήτου οχήματος εξωπλισμένου διά γερανού, γεννητρίας, μηχανικής εγκαταστάσεως συγκολλήσεως ή ετέρας ειδικής συσκευής ή εξοπλισμού, τα είδη ταύτα δεν λογίζονται ως φορτίον ή οιασδήποτε φύσεως αγαθά, αλλ’ ως συνιστώντα μέρος του οχήματος.

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μηχανοκίνητον τι όχημα χρησιμοποιούμενον ως όργανον κοπής χόρτου και ελεγχόμενον υπό πεζού, μη δυνάμενον να χρησιμοποιηθή ή διασκευασθή δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπόν, ως και παν έτερον μηχανοκίνητον όχημα ελεγχόμενον υπό πεζού, όπερ ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν υπόκεινται εις τας διεπούσας τα μηχανοκίνητα οχήματα διατάξεις.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “ελεγχόμενον υπό πεζού” σημαίνει ότι το όχημα είτε είναι ούτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθή μόνον υπό τον έλεγχον πεζού είτε είναι ούτω κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον ώστε να δύναται να χρησιμοποιήται είτε υπό τον έλεγχον πεζού είτε υπό τον έλεγχον προσώπου φερομένου επ’ αυτού, όπερ όμως επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται ουδέ κινείται υπό τον έλεγχον προσώπου φερομένου επ’ αυτού.

Έφορος

3. Το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίζει Έφορον Μηχανοκινήτων Οχημάτων διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, καθ’ όσον αφορά εις την εγγραφήν μηχανοκινήτων οχημάτων, την έκδοσιν αδειών κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων και οδηγήσεως, την επιθεώρησιν μηχανοκινήτων οχημάτων, προς τούτοις δε οιανδήποτε ετέραν διά του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών ανατιθεμένην αυτώ αρμοδιότητα.

Περαιτέρω ο Έφορος δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των συσκευών περιορισμού ταχύτητας και τον καθορισμό της μέγιστης ταχύτητας κυκλοφορίας οχημάτων τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

Αναπληρωταί Έφοροι, κ.τ.λ.

4. Ο Έφορος δύναται να ορίση Αναπληρωτάς Εφόρους ως και ετέρους αναγκαίους λειτουργούς προς ενάσκησιν τοιούτων καθηκόντων και εξουσιών συναφώς προς τας αρμοδιότητας αυτού, ως ήθελεν εκάστοτε αναθέσει αυτοίς.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοσιν Κανονισμών

5.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δι’ άπαντας ή τινας των ακολούθων σκοπών:

(α) Ίνα ρυθμίση, τη καταβολή των τελών των εκτιθεμένων εν Μέρει Ι του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, την εις κατηγορίας κατάταξιν, την εγγραφήν και παροχήν αδειών εις μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα  τοιαύτα, την έκθεσιν, προσκόμισιν, αναστολήν, ακύρωσιν και επιστροφήν τοιούτων αδειών, προς τούτοις δε εξαιρή της προς καταβολήν τελών υποχρεώσεως, αναφορικώς προς την εγγραφήν ή την λήψιν αδείας, οιανδήποτε κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων·

(β) ίνα ρυθμίση τα της κατασκευής, τα των διαστάσεων, βάρους, σχεδίων, εξαρτημάτων, συσκευών και λοιπών ειδών μηχανοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τοιούτων, προς τούτοις δε καθορίζη γενικώς τους όρους χρήσεως αυτών:

(β1) για να ρυθμίζει τη μέγιστη ταχύτητα την οποία θα μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένο όχημα ή κατηγορία οχημάτων, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής πάνω στο όχημα συσκευής ή άλλου μηχανισμού περιορισμού ταχύτητας η λειτουργία του οποίου θα αποκλείει την υπέρβαση της συγκεκριμένης ταχύτητας·

(β2) για να εξουσιοδοτεί συνεργεία για την εγκατάσταση και έλεγχο συσκευών ή μηχανισμών περιορισμού ταχύτητας και να καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις όσον αφορά τις γνώσεις και εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων ή οργανισμών στου οποίους θα παραχωρείται η άδεια·

(γ) ίνα ρυθμίση, τη καταβολή των τελών των εκτιθεμένων εν Μέρει ΙΙ του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, την χορήγησιν αδειών οδηγήσεως, την εξέτασιν, ην θέλουν ούτοι υποστή διά την χορήγησιν των τοιούτων αδειών, προς  τούτοις δε καθορίση την κατωτάτην ηλικίαν ως και τα αναγκαία προς απόκτησιν αδείας οδηγήσεως προσόντα, ρυθμίση τα της προσκομίσεως, σημειώσεως, ακυρώσεως, αναστολής και επιστροφής αδειών οδηγήσεως και καθορίση τα διακριτικά και την στολήν, άτινα θέλουν φέρει οι οδηγοί·

(δ) ίνα ρυθμίση και ελέγχη την συμπεριφοράν των οδηγών, προς τούτοις δε καθορίση τα καθήκοντα αυτών·

(ε) ίνα ρυθμίση και ελέγχη την συμπεριφοράν των επιβατών, προς τούτοις δε καθορίση τα καθήκοντα αυτών·

(στ) ίνα ρυθμίση τα της επιθεωρήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τοιούτων, καθορίση τον χρόνον, τόπον και τρόπον καθ’ ον θέλει λάβει χώραν η τοιαύτη επιθεώρησις ως και τα πληρωτέα συναφώς προς ταύτην τέλη, προς τούτοις δε καθορίση τας εξουσίας και καθήκοντα των αρμοδίων διά την τοιαύτην επιθεώρησιν προσώπων·

(ζ) ίνα ρυθμίση και ελέγξη την τροχαίαν (περιλαμβανομένης και της ρυθμίσεως των σχολικών διαβάσεων, ως και των διαβάσεων πεζών, προς τούτοις δε του δικαιώματος προτεραιότητος οχημάτων και πεζών), μη επηρεαζομένης δε της γενικότητος της ως άνω προνοίας, απαγορεύη ή θέτη περιορισμούς επί της τροχαίας, ρυθμίζη την κατεύθυνσιν αυτής ως και τον τρόπον χρήσεως των οδών επί τω σκοπώ τούτω0 ρυθμίζη τα σήματα της τροχαίας και την τοποθέτησιν αυτών, προς τούτοις δε προβαίνη εις τον καθορισμόν χώρων σταθμεύσεως (επί ή εκτός των οδών), ρυθμίζη και ελέγχη τους τοιούτους χώρους (περιλαμβανομένης και της επιβολής τελών χρήσεως αυτών)·

(η) ίνα παρεμποδίση την απρεπή, άσεμνον, ή αήθη συμπεριφοράν εις οχήματα δημοσίας χρήσεως ή την χρήσιν τοιούτων οχημάτων δι’ οιονδήποτε ή συναφώς προς οιονδήποτε απρεπή, άσεμνον, αήθη ή παράνομον σκοπόν·

(θ) ίνα καθορίση τους όρους απασχολήσεως, τας κατ’ ανώτατον όριον ώρας απασχολήσεως ή εργασίας και τας περιόδους αναπαύσεως οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή φορτηγών μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρων μηχανοκινήτων οχημάτων προοριζομένων ή χρησιμοποιουμένων διά την μεταφοράν αγαθών·

(ι) ίνα ελέγχη, αναφορικώς προς την χρήσιν μηχανοκινήτων οχημάτων, την παραγωγήν καπνού και την εκπομπήν ορατών καυσαερίων, σπινθήρων, τέφρας και ακαθαρσίας·

(ια) ίνα απαγορεύη ή περιορίζη τον υπέρμετρον θόρυβον και προβλέπη περί της εφαρμογής και χρήσεως σιγαστήρος επί των μηχανοκινήτων οχημάτων ή ετέρας συσκευής προς τούτο χρησιμοποιουμένης·

(ιβ) ίνα προνοή περί της τοποθετήσεως και χρήσεως σιγαστήρος ή ετέρας συσκευής επί των μηχανοκινήτων οχημάτων, επί τω τέλει παρεμποδίσεως οιασδήποτε παρεμβολής παρασίτων εις ραδιοφωνικάς ή τηλεοπτικάς εκπομπάς·

(ιγ) ίνα ρυθμίση την μετακίνησιν παντός μηχανοκινήτου οχήματος, εσταθμευμένου ή εγκαταλελειμμένου επί τινος οδού παρανόμως και επικινδύνως ή παρανόμως και κατά τρόπον παρεμποδίζοντα την κυκλοφορίαν·

(ιδ) ίνα απαγορεύη την δι’ οχημάτων ή άλλως πως παρακώλυσιν ή παρέμβασιν εις την χρήσιν οιασδήποτε οδού·

(ιε) ίνα καθορίση ναύλα ή ετέρας επιβαρύνσεις δι’ επιβάτας και αγαθά μεταφερόμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσεως, προς τούτοις δε επιβάλη την δημοσίευσιν και ανάρτησιν πίνακος εμφαίνοντος τα ούτω καταβλητέα ναύλα ή ετέρας επιβαρύνσεις·

(ιστ) ίνα καθορίση ποινάς φυλακίσεως διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή χρηματικάς ποινάς μη υπερβαινούσας τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή αμφοτέρας τας ποινάς της φυλάκίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, διά την παράβασιν παντός τοιούτου Κανονισμού·

(ιζ) ίνα καθορίση τα διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καταβλητέα τέλη και δικαιώματα και τον τρόπον καταβολής αυτών·

(ιη) ίνα ρυθμίση τα της μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας της μετατροπής της κατηγορίας ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής εις την εγγραφήν μηχανοκινήτου τινός οχήματος αποτελούντος το αντικείμενον συμφωνίας μισθώσεως ή ενοικιαγοράς·

(ιθ) ίνα ρυθμίση την εγγραφήν και κυκλοφορίαν παλαιών οχημάτων·

(ιθΑ) για να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στην κατακράτηση, μετακίνηση και φύλαξη μηχανοκίνητου οχήματος∙

(κ) ίνα καθορίση παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νομου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος να εξαιρέση της καταβολής των εν τω συνημμένω τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι προβλεπομένων φόρων και τελών οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή οιονδήποτε τύπον ή κατηγορίαν μηχανοκινήτων οχημάτων.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η εις οιονδήποτε μέρος μηχανοκινήτου οχήματος ύπαρξις καυσίμου, κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δύναται τούτο να χρησιμοποιηθή ως κινητήριος δύναμις του οχήματος, θα θεωρήται ως χρήσις του τοιούτου καυσίμου ως κινητηρίου δυνάμεως του οχήματος.

Εξουσία εις το Υπουργικόν Συμβούλιον όπως απαγορεύη κ.λ.π. την χρήσιν οιουδήποτε καυσίμου άλλου ή βενζίνης, κ.λ.π.

5Α.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, οσάκις η υπό της Κυβερνήσεως ακολουθουμένη πολιτική ή το δημόσιον συμφέρον εν γένει τούτο απαιτή, διά διατάγματος να απαγορεύη ή θέτη περιορισμούς υπό τοιούτους όρους οίους ήθελε κρίνει σκόπιμον εις την υφ’ οιασδήποτε κατηγορίας μηχανοκινήτων οχημάτων χρήσιν ως κινητηρίου δυνάμεως οιουδήποτε καυσίμου εκτός της βενζίνης και του ακαθάρτου πετρελαίου.

(2) Ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή πας έχων υπό τον έλεγχον αυτού μηχανοκίνητον όχημα χρησιμοποιούν ως κινητήριον δύναμιν καύσιμον κατά παράβασιν διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και εις περίπτωσιν καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,450, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η εις οιονδήποτε μέρος μηχανοκινήτου οχήματος ύπαρξις καυσίμου, κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δύναται τούτο να χρησιμοποιηθή ως κινητήριος δύναμις του οχήματος, θα θεωρήται ως χρήσις του τοιούτου καυσίμου ως κινητηρίου δυνάμεως του οχήματος.

Ακινητοποίηση οχημάτων

5Β.-(1) Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος που προτίθεται να το ακινητοποιήσει, παραδίδει στον Έφορο, πριν από την έναρξη της περιόδου κατά την οποία το όχημα θα είναι ακινητοποιημένο, ειδοποίηση όπως αυτή καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ότι δεν προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία ή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω όχημα.

(2) Ο Έφορος, όταν παραλάβει την ειδοποίηση, εκδίδει πιστοποιητικό παραλαβής της ειδοποίησης, η ισχύς του οποίου είναι για τη διάρκεια που αναφέρει ο ιδιοκτήτης του οχήματος στην ειδοποίηση ή για απεριόριστη χρονική περίοδο, εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη περίοδος στην ειδοποίηση:

Νοείται ότι, εάν ο Έφορος διαπιστώσει ότι υπάρχουν καθυστερημένα τέλη για άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5Δ, τότε εισπράττει τα τέλη έστω και εάν για το όχημα που θα ακινητοποιηθεί δεν υφίσταται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμους του 2007 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν υπάρχουν οφειλόμενα τέλη για άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 5Δ, αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Δ, έστω και εάν για το όχημα που θα ακινητοποιηθεί δεν υφίσταται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ, όπως αυτό ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμους του 2007 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που όχημα δηλωθεί ως ακινητοποιημένο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α του Νόμου δεν εφαρμόζονται.

(3) Κατά τη διάρκεια που όχημα είναι δηλωμένο ως ακινητοποιημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος για άδεια κυκλοφορίας.

(4) Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση οχήματος το οποίο δηλώθηκε ως ακινητοποιημένο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η οδήγηση ακινητοποιημένου οχήματος για σκοπούς συντήρησης, επιδιόρθωσης ή επίδειξης αυτού, κατόπιν ειδικής άδειας  του Εφόρου στην οποία αναγράφεται ο συγκεκριμένος σκοπός.

(5)(α)  Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  από τον Έφορο ή από Επό-πτη, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμου ή από αστυνομικό ότι όχημα το οποίο δηλώθηκε ότι θα βρίσκεται ακινητοποιημένο δεν βρίσκεται στον χώρο όπου δηλώθηκε ότι θα βρίσκεται ακινητοποιημένο ή σε περίπτωση που καταγγελθεί από Επόπτη ή αστυνομικό η οδήγηση οχήματος το οποίο δηλώθηκε ως ακινητο-ποιημένο, η ακινητοποίηση ακυρώνεται για όλη την περίοδο ισχύος της και καταβάλλονται όλα τα τέλη για άδεια κυκλοφορίας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ακινητοποίησης μέχρι και την ημερομηνία ακύρωσής της:

Νοείται ότι, πριν ο Έφορος προχωρήσει στην ακύρωση της ακινητοποίησης του οχήματος, ειδοποιεί εγγράφως τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος, είτε με προσωπική επίδοση, είτε ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση, την πρόθεσή του μαζί με τους λόγους οι οποίοι, κατά την άποψή του, συνηγορούν υπέρ της ακύρωσης της ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου οχήματος.

(β) Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οχήματος ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) για την πρόθεση του Έφορου να ακυρώσει την ακινη-τοποίηση, δικαιούται να υποβάλει στον Έφορο, μέσα σε χρονική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, έγγραφη ένσταση στην οποία να παραθέτει τους λόγους για τους οποίους δε θα πρέπει να ακυρωθεί η ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου οχήματος.

(γ)   Αν εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών όπως ορίζεται στην παράγραφο (β)-

(i) δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο Έφορος ειδοποιεί εκ νέου  τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του οχήματος για την ακύρωση της ακινητοποίησης και για τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α),

(ii) έχει ληφθεί ένσταση, ο Έφορος την εξετάζει και αποφασίζει τελικά, το ταχύτερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο της ένστασης, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του οχήματος για την απόφασή του.

Επανεγγραφή διαγραφέντων οχημάτων

5Γ-  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι, του παρόντος Νόμου, οχήματα, η εγγραφή των οποίων έχει ακυρωθεί, για το λόγο ότι δεν εκδόθηκε γι’ αυτά άδεια κυκλοφορίας, δύνανται να επανεγγραφούν, αφού παρουσιαστεί πιστοποιητικό καταλληλότητας και καταβληθεί-

(α) για τα οχήματα που ήταν δηλωμένα ως ακινητοποιημένα πριν από την ακύρωση της εγγραφής τους, το δέκα τοις εκατόν (10%) του τέλους εγγραφής που ισχύει την ημέρα επανεγγραφής ή ο φόρος εγγραφής ή το τέλος εγγραφής που καταβλήθηκε για αρχική εγγραφή του οχήματος (όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο)·

(β) για οχήματα που έχουν διαγραφεί λόγω μη ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας και τα οποία δεν ήταν δηλωμένα ως ακινητοποιημένα για την περίοδο αυτή, το τέλος εγγραφής του οχήματος που ισχύει την ημέρα επανεγγραφής.

Ειδική ρύθμιση για οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας 1η Ιανουαρίου 2016

5Δ.-(1) Κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, δικαιούται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο καθορισμένο τέλος κυκλοφορίας του οχήματός του, χωρίς να είναι αναγκασμένος να καταβάλει ταυτόχρονα τα οφειλόμενα τέλη προηγούμενων περιόδων, νοουμένου ότι τα οφειλόμενα τέλη των προηγούμενων περιόδων θα καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, για οχήματα για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας, δεν ανανεώθηκε για τρία συνεχή έτη μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, η εγγραφή τους δε θεωρείται ακυρωθείσα, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α και ο κάτοχός τους δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα που καθορίζεται στο παρόν εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν εννέα (9) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο εν λόγω κάτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα αυτό, τότε ενεργοποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α και η εγγραφή του οχήματος ακυρώνεται.

(2) Κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, είτε αυτός αιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για το όχημά του είτε όχι, δικαιούται να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των προηγούμενων περιόδων σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την έναρξη της καταβολής των δόσεων εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που κάτοχος οχήματος για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο επιλέξει να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των προηγούμενων περιόδων, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) αλλά καθυστερεί να καταβάλει το ποσό της μηνιαίας δόσης ή μέρος αυτού, επιβαρύνεται, μία και μόνη φορά για κάθε καθυστέρηση, με ποσό που ισούται με ποσοστό τεσσεράμισι τοις εκατόν (4,5%) επί του ποσού της δόσης που καθυστέρησε ή του μέρους αυτού.

(4) Σε περίπτωση που τα οφειλόμενα τέλη δεν εξοφληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(5) Η οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης περιόδου ή του εναπομείναντος μέρους της για όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, αναλαμβάνεται, σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, από το νέο ιδιοκτήτη, στη δε περίπτωση αυτή ο Έφορος δε μεταβιβάζει το όχημα, εκτός εάν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή ή αν ο νέος ιδιοκτήτης υπογράψει έντυπο που θα καθοριστεί από τον Έφορο για την αποδοχή της οφειλής ή του εναπομείναντος μέρους της και, ανάλογα με την περίπτωση, την εξόφληση της οφειλής, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο (2) και σύμφωνα με τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του αρχικού ιδιοκτήτη.

(6) Όταν για όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο και για το οποίο υφίσταται οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης περιόδου ή εναπομείναντος μέρους της υποβληθεί ειδοποίηση για ακινητοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, τότε η ακινητοποίηση γίνεται αποδεκτή χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατόχου του οχήματος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

(7) Όταν όχημα για το οποίο εφαρμόζεται το παρόν άρθρο και για το οποίο υφίσταται οφειλή τέλους κυκλοφορίας προηγούμενης περιόδου ή εναπομείναντος μέρους της διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 23Α, τότε δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κατόχου του οχήματος που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

(8) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για κάθε όχημα που-

(α) εγγράφηκε οποτεδήποτε στο μητρώο του Εφόρου και

(β) υφίστανται για αυτό οφειλές τελών κυκλοφορίας οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου για το όχημα.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «προηγούμενη περίοδος» σημαίνει τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια περίοδο που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου 2016.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η πρώτη δόση για τις οφειλές προηγούμενων περιόδων καταβάλλεται εντός δυο (2) μηνών από την ημέρα που ο οφειλέτης ενημερώνει τον Έφορο για την απόφασή του αυτή.

Ταχύτης

6.-(1) Πας όστις οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα επί τινος οδού με ταχύτητα δυναμένην να θέση εν κινδύνω ανθρωπίνην ζωήν ή να προκαλέση ζημίαν ή βλάβην εις οιονδήποτε πρόσωπον ή περιουσιακόν στοιχείον, λαμβανομένων υπ’ όψιν πασών των περιστάσεων, ιδία δε της φύσεως, της καταστάσεως και της χρήσεως της οδού ως και του όγκου της τροχαίας, ήτις πραγματικώς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θα αναμένετο να υπάρχη κατά τον εν λόγω χρόνον επί της οδού ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τις πέντε χιιλιάδες ευρω (€5.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(2) Τη συναινέση του Αρχηγού της Αστυνομίας, η αρμοδία αρχή δύναται να ορίση, αναφορικώς προς οιανδήποτε οδόν, ανώτατον ή κατώτατον όριον ταχύτητος, όπερ, καθ’ όσον αφορά εις οδόν κειμένην εν τη κατωκημένη περιοχή οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου, δεν δύναται να υπερβαίνη τα τεσσαράκοντα μίλια την ώραν το ούτω καθοριζόμενον όριον ταχύτητος θέλει αναγραφή επί πινακίδων τοποθετουμένων επί των οδών κατά τοιούτον τρόπον ώστε ευχερώς να διακρίνωσι ταύτας οι χρησιμοποιούντες τας τοιαύτας οδούς οδηγοί η αρμοδία αρχή δύναται, ωσαύτως τη συναινέσει του Αρχηγού της Αστυνομίας, να μεταβάλη παν ούτω ορισθέν όριον ταχύτητος:

Νοείται ότι μέχρις ου η αρμοδία αρχή προβή εις τον ορισμόν τοιούτου ορίου ταχύτητος, τούτο δεν δύναται να υπερβαίνη, εντός των κατωκημένων περιοχών οιασδήποτε πόλεως ή χωρίου, το όριον των τριάκοντα μιλίων την ώραν.

(3) Πας όστις οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα επί τινος οδού με ταχύτητα μεγαλυτέραν του ανωτάτου ή μικροτέραν του κατωτάτου ορίου ταχύτητος όπερ έχει ορισθή υπό της αρμοδίας αρχής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή της επιφυλάξεως αυτού είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(4) Ο Έφορος δύναται, διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίση το ανώτατον όριον ταχύτητος αναφορικώς προς οιονδήποτε τύπον μηχανοκινήτου οχήματος, οριζομένου εν τη γνωστοποιήσει, προς τούτοις δε να ορίση και τον τρόπον, καθ’ ον το όριον τούτο θέλει σημειωθή επί του οχήματος.

(5) Πας όστις οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα με ταχύτητα μεγαλυτέραν του ανωτάτου ορίου ταχύτητος όπερ έχει διά γνωστοποιήσεως ορισθή δυνάμει του εδαφίου (4) ή κατά παράβασιν του ορισθέντος εν τη γνωστοποιήσει τρόπου καθ’ ον το ανώτατον όριον ταχύτητος ήθελε σημειωθή επί του οχήματος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(6) Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) δεν εφαρμόζονται επί νοσοκομειακού ασθενοφόρου μηχανοκινήτου οχήματος ή μηχανοκινήτου οχήματος της Αστυνομίας Κύπρου ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών εις ην περίπτωσιν τούτο χρησιμοποιείται δι’ υπηρεσιακούς σκοπούς και εάν η τήρησις των εν λόγω διατάξεων θα παρημπόδιζε την χρήσιν του τοιούτου οχήματος διά τον σκοπόν διά τον οποίον χρησιμοποιείται κατά την εν λόγω περίπτωσιν.

(7) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου-

“αρμοδία αρχή” σημαίνει, καθ’ όσον αφορά εις δήμον ή περιοχήν βελτιώσεως, το δημοτικόν συμβούλιον ή το συμβούλιον της περιοχής βελτιώσεως0 καθ’ όσον αφορά εις οδόν, διά την συντήρησιν της οποίας υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τον Διευθυντήν του τοιούτου Τμήματος, καθ’ όσον αφορά εις δασικάς οδούς, τον Διευθυντήν του Τμήματος Δασών, εν πάση δε ετέρα περιπτώσει, τον Έπαρχον της επαρχίας, εν η κείται η τοιαύτη οδός.

(8) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (3) ή (5) και ταυτόχρονα οδηγεί κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 ή 11Β του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000).

(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο που καταδικάστηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8) διαπράξει, εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη του, οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με βάση το εν λόγω εδάφιο, το Δικαστήριο δύναται να του επιβάλει ποινές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στο εν λόγω εδάφιο.

(10) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9), στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης του ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.

Αδικήματα αναφορικά με συσκευές περιορισμού ταχύτητας

6Α.—(1) Κάθε ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος, το οποίο υπόκειται στην εγκατάσταση και χρήση συσκευής περιορισμού ταχύτητας όπως προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, το οποίο κατά τη διάρκεια οποιου δήποτε τεχνικού ελέγχου διαπιστώνεται ότι δεν έχει συνδεδεμένη την καθορισμένη συσκευή περιορισμού ταχύτητας ή ότι αυτή έχει αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί ώστε να επιτρέπει στο όχημα να οδηγείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη από τους Κανονισμούς, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Χωρίς επηρεασμό της ποινικής ευθύνης αυτού δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής διάταξης, κάθε πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο υπόκειται στην εγκατά σταση και χρήση συσκευής περιορισμού ταχύτητας, όπως προβλέ πεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, με ταχύτητα μεγαλύτερη της προβλεπομένης για τη συγκε κριμένη κατηγορία οχήματος και η οποία εν γνώσει του επιτυγ χάνεται μετά από παράνομη επέμβαση στη συσκευή περιορισμού ταχύτητας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρη ματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αλόγιστος ή επικίνδυνος οδήγησις

7.-(1) Πας όστις οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα επί τινός οδού αλογίστως, απερισκέπτως ή επικινδύνως διά το κοινόν, λαμβανομένων υπ’ όψιν πασών των περιστάσεων, ιδία δε της φύσεως, της καταστάσεως και της χρήσεως της οδού, ως και του όγκου της τροχαίας, ήτις πραγματικώς υπάρχει κατά τον δεδομένον χρόνον ή ήτις ευλόγως θα ανεμένετο να υπάρχη κατά τον εν λόγω χρόνον επί της οδού ταύτης, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(2) Επί δευτέρα ή κατ’ επανάληψιν καταδίκη προσώπου τινός δυνάμει του παρόντος άρθρου, το εκδίδον την καταδικαστικήν απόφασιν Δικαστήριον θέλει ενασκήσει την εξουσίαν, την παραχωρηθείσαν αυτώ υπό του άρθρου 19 και αποστερήσει τον καταδικασθέντα της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, εκτός εάν, λαβόν υπ’ όψιν το διάστημα, όπερ παρήλθεν από της προηγουμένης ή τελευταίας καταδίκης ή δι’ οιονδήποτε έτερον ειδικόν λόγον, ήθελε κρίνει σκόπιμον όπως μη ενασκήση την τοιαύτην εξουσίαν η πρόνοια αύτη δέον όπως μη ερμηνευθή ως επηρεάζουσα το δικαίωμα του Δικαστηρίου όπως ενασκήση την ως είρηται εξουσίαν και επί πρώτης καταδίκης.

(3) Εάν πρόσωπον τι καταδικασθή επί τω ότι συνήργησεν, συνέδραμε, συνεβούλευσε, προήγαγεν ή υπεκίνησε την διάπραξιν αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, και αποδειχθή ότι ευρίσκετο εις το όχημα καθ’ ον χρόνον διεπράττετο το τοιούτον αδίκημα, το πρόσωπον τούτο υπόκειται, διά τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 19, αίτινες αφορώσιν εις την στέρησιν της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, εις τας αυτάς κυρώσεις ως και ο οδηγός του οχήματος.

(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ταυτόχρονα καταδικάζεται για οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 ή 11Β του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης του ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.

Αμελής οδήγηση

8.-(1)(α) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη μέριμνα για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την οδό, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(β) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη μέριμνα για άλλα πρόσωπα, που χρησιμοποιούν την οδό, και προκαλεί ζημιά σε περιουσία, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(γ) Οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιανδήποτε οδό χωρίς να καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή ή χωρίς να επιδεικνύει εύλογη μέριμνα για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την οδό, και προκαλεί σωματική βλάβη είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).

(2) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ταυτόχρονα καταδικάζεται για οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 ή 11Β του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, στερείται του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.

Οδήγησις υπό την επήρειαν οινοπνευματωδών ποτών, κ.τ.λ.

9. [Διαγράφηκε]
Οδήγησις υπό την επήρειαν κοπώσεως

10. Πας όστις οδηγεί ή πειράται να οδηγήση μηχανοκίνητον όχημα επί τινος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου ή άλλως πως είναι υπεύθυνος διά το τοιούτον όχημα εν όσω τούτο ευρίσκεται επί τινος οδού ή ετέρου δημοσίου χώρου, έχων ηλαττωμένην ικανότητα προς ασφαλή οδήγησιν λόγω εξαιρετικής κοπώσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Οδήγησις μηχανοκινήτου οχήματος άνευ της συναινέσεως του ιδιοκτήτου

11. Πας όστις λαμβάνει και οδηγεί οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα άνευ της συναινέσεως του ιδιοκτήτου αυτού ή ετέρας νομίμου εξουσιοδοτήσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Απαγόρευσις επιβιβάσεως επί μηχανοκινήτου οχήματος ή παρεμβάσεως εις την λειτουργίαν του μηχανισμού αυτού

12.-(1) Πας όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως ή ευλόγου αιτίας, ήθελε στηριχθή, κρατηθή ή επιβιβασθή μηχανοκινήτου οχήματος ή ρυμουλκουμένου τοιούτου συρομένου υπ’ αυτού, εν όσω ταύτα ευρίσκονται εν κινήσει εφ’ οιασδήποτε οδού, επί τω σκοπώ μεταφοράς αυτού υπό του τοιούτου οχήματος, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,125.

(2) Εκτός εάν το Δικαστήριον δι’ ειδικούς λόγους ήθελεν άλλως διατάξει, πρόσωπον καταδικασθέν δι’ αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου θέλει αποστερηθή της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως διά περίοδον δώδεκα μηνών από της τοιαύτης καταδίκης, του Δικαστηρίου εν πάση περιπτώσει μη κωλυομένου να επιβάλη στέρησιν της τοιαύτης ικανότητος διά μεγαλυτέραν χρονικήν περίοδον.

Απαγόρευσις οδηγήσεως μηχανοκινήτων οχημάτων εκτός των οδών

13. Πας όστις, άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως, οδηγεί μηχανοκίνητον όχημα εντός ή επί γης, οιασδήποτε ανεξαιρέτως φύσεως, μη συνιστώσης μέρος οιασδήποτε οδού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα ογδόντα πέντε ευρώ (€85,00):

Νοείται ότι δεν συνιστά αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) η οδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος επί γης κειμένης εντός δεκαπέντε υαρδών από της οδού, η γενομένη διά σκοπούς σταθμεύσεως του οχήματος

(β) η οδήγησις κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου, ήτις αποδεδειγμένως εγένετο διά την διάσωσι ανθρωπίνης ζωής ή την απόσβεσιν πυρός ή την αντιμετώπισιν οιασδήποτε ετέρας εκτάκτου καταστάσεως

(γ) η οδήγησις οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος επί γης, η γενομένη εν τη ενασκήσει δικαιώματος τινος επί της τοιαύτης γης.

Εγκατάλειψις μηχανοκινήτου οχήματος εις επικίνδυνον θέσιν

14. Πας όστις, έχων την ευθύνην μηχανοκινήτου οχήματος, καταλείπει ή επιτρέπη να καταλειφθή το τοιούτον όχημα ή ρυμουλκούμενον όχημα συρόμενον υπ’ αυτού, εφ’ οιασδήποτε οδού εις τοιαύτην θέσιν ή εις τοιαύτην κατάστασιν ή υπό τοιαύτας περιστάσεις, ώστε ενδεχομένως να δύναται να προκληθή κίνδυνος εις έτερα πρόσωπα χρησιμοποιούντα την οδόν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τα χίλια ευρώ (€1.000) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Καθήκον για ασφαλή φύλαξη

14Α.-(1) Ο ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εύλογα μέτρα για αποτροπή της χρησιμοποίησης του οχήματος του από οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

(2) Παράβαση της δυνάμει του εδαφίου (1) επιβαλλόμενης υποχρέωσης συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε ποινική δίωξη ιδιοκτήτη οχήματος για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2), η απόδειξη από την κατηγορούσα αρχή της χρησιμοποίησης του οχήματος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ενοχής του ιδιοκτήτη αυτού, εκτός αν αυτός ήθελε αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία εύλογα μέτρα για αποτροπή τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρησιμοποίησης.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“ιδιοκτήτης”, χωρίς επηρεασμό της ερμηνείας που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του άρθρου 2, περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή και υπό τον έλεγχο του μηχανοκίνητο όχημα.

“μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ή δε δικαιούται να έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας του μηχανοκίνητου οχήματος σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα ή δεν καλύπτεται από το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ τρίτου.

Έκδοσις αδείας ή πιστοποιητικού τη παροχή ψευδών στοιχείων

15. Πας όστις προβαίνει εις δήλωσιν, γραπτήν ή προφορικήν, ήτις είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία, επί τω τέλει όπως επιτύχη την έκδοσιν αδείας ή πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εκτός εάν αποδειχθή επί Δικαστηρίω ότι ενήργησεν άνευ δολίας προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Πλαστογραφία κ.λ.π., αδείας, κ.λ.π.

16. Πας όστις, μετά δολίας προθέσεως-

(α) πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιοί οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον, εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ή

(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθή παρ’ οιουδήποτε ετέρου προσώπου, άδεια, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή αλλοιωθέν0 ή

(γ) παραχωρεί προς έτερον ή λαμβάνει παρ’ ετέρου άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον ούτω πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή αλλοιωθέν ή

(δ) κατασκευάζει ή έχει εν τη κατοχή αυτού οιονδήποτε έγγραφον τοσούτον προσομοιάζον προς άδειαν, πιστοποιητικόν ή έγγραφον εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ώστε να δύναται να εξαπατήση περί της αληθούς αυτού φύσεως ή

(ε) εκδίδει οιανδήποτε άδειαν, πιστοποιητικόν ή έτερον έγγραφον κατά νόμον εκδιδόμενον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Αφαίρεσις, κ.λ.π., των διακριτικών σημείων μηχανοκινήτου οχήματος

17. Πας όστις-

(α) εκουσίως αφαιρεί, παραποιεί, καλύπτει, καταστρέφει, αλλοιοί, πλαστογραφεί ή αντικαθιστά τα διακριτικά σημεία μηχανοκινήτου οχήματος ή την άδειαν ή τον διακριτικόν αριθμόν του πλαισίου ή μηχανής ή αποκρύπτει ταύτα επί τω σκοπώ όπως αποκρύψη ή παραποιήση την ταυτότητα του οχήματος, του πλαισίου ή της μηχανής αυτού

(β) αγοράζει, λαμβάνει, κατέχει, πωλεί ή διαθέτει μηχανοκίνητον όχημα, εν γνώσει αυτού ότι, επί τω τέλει αποκρύψεως της ταυτότητος του τοιούτου οχήματος, αφηρέθησαν, παρεποιήθησαν, εκαλύφθησαν, κατεστράφησαν, ηλλοιώθησαν, επλαστογραφήθησαν ή αντικατεστάθησαν τα διακριτικά αυτού σημεία ή η άδεια ή ο διακριτικός αριθμός του πλαισίου ή της μηχανής αυτού

(γ) έχων την πρόθεσιν να παραστήση ψευδώς την ταυτότητα μηχανοκινήτου οχήματος εκθέτει διακριτικά σημεία ή άδειαν μη παραχωρηθέντα αυτώ υπό του Εφόρου ή παραλείπει να εκθέση τα παραχωρηθέντα υπό του Εφόρου διακριτικά σημεία του τοιούτου οχήματος ή την άδειαν αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτου μηχανοκινήτου οχήματος

18. Οσάκις, τη συναινέσει (ρητή ή σιωπηρά) του ιδιοκτήτου αυτού, μηχανοκίνητον όχημα χρησιμοποιήται ή λειτουργή κατά τοιούτον τρόπον ώστε η χρήσις ή λειτουργία αυτού να συνιστά αδίκημα κατά τας προνοίας του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ο ιδιοκτήτης του οχήματος λογίζεται ως συνεργήσας εις την διάπραξιν του τοιούτου αδικήματος, δύναται δε να διωχθή ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθή αναλόγως, εκτός εάν αποδείξη επί Δικαστηρίω, ότι το αδίκημα διεπράχθη εν αγνοία του και δεν οφείλετο εις οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού.

Πρόσθετοι εξουσίαι του Δικαστηρίου

19.-(1)(α) Δικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις των νόμων ή στις πρόνοιες των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, δύναται να επιβάλει, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικά σε αυτούς, στέρηση του δικαιώματός του να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ίδιο αδίκημα διαπραχθεί εντός τριών (3) ετών από την καταδίκη, τότε η στέρηση του δικαιώματός του να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης που δύναται να επιβάλει το Δικαστήριο δεν είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

(β) Οι νόμοι που αναφέρονται στην παράγραφο (α) είναι οι ακόλουθοι:

(i) Ο περί  Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος∙

(ii) Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος∙

(iii) Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος∙

(iv) Ο περί Άδειας Οδήγησης∙

(v) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών  Ορισμένων Οχημάτων Νόμος∙

(vi) Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος∙

(vii) Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος∙

(viii) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος∙

(ix) O περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, για τα αδικήματα των άρθρων 210 και 235Α.

(2) Παν πρόσωπον, όπερ διά διατάγματος του Δικαστηρίου εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (1), ήθελεν αποστερηθή της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, δύναται να ασκήση έφεσιν κατά του τοιούτου διατάγματος καθ’ ον τρόπον ασκείται η έφεσις και κατά καταδικαστικής αποφάσεως0 εκκρεμούσης της εφέσεως, το Δικαστήριον δύναται, κατά το δοκούν να αναστείλη την ισχύν του ως είρηται διατάγματος.

(3) Οσάκις το πρόσωπον, όπερ αποστερήθη της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδοθέντος, είναι κάτοχος αδείας, η τοιαύτη άδεια θέλει ανασταλή και αποστερηθή οιασδήποτε ισχύος, καθ’ ον χρονικόν διάστημα εξακολουθεί και η ούτω επιβληθείσα ανικανότης.

(4) Επί καταδίκης δι’ αδίκημα διαπραχθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, το εκδίδον την καταδικαστικήν απόφασιν Δικαστήριον δύναται εν πάση περιπτώσει, οφείλει δε, εν η περιπτώσει ήθελεν εκδώσει διάταγμα περί αποστερήσεως της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως, να διατάξη όπως αναγραφώσιν επί της κατεχομένης υπό του τοιούτου προσώπου αδείας λεπτομερείαι της επιβληθείσης αυτώ καταδίκης ή ανικανότητος.

Οδήγηση κατά παράβαση απόφασης ή διατάγματος δικαστηρίου

19Α.  Πρόσωπο, το οποίο έχει αποστερηθεί με απόφαση ή διάταγμα του δικαστηρίου, της ικανότητας να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα κατά παράβαση της πιο πάνω απόφασης ή διατάγματος, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες ευρώ οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (€6.834) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Λήψις αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος διαρκούσης ανικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως

20. [Διαγράφηκε]
Επιβολή βαθμών ποινής

20Α.-(1) Άνευ επηρεασμού των εξουσιών του δικαστηρίου να εκδώσει διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19, δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε αδίκημα που αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πίνακα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) (και που στο εξής για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θα αναφέρεται ως “ο Πίνακας”), εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλει τον κατώτατο αριθμό βαθμών ποινής (που στο εξής θα αναφέρονται ως “οι βαθμοί”) που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα και δύναται επίσης, αν τα γεγονότα της υπόθεσης δικαιολογούν αυτό, να επιβάλει πρόσθετους βαθμούς πέραν του κατώτατου ορίου αλλά όχι πέραν του ανώτατου ορίου βαθμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του ίδιου Πίνακα.

(2) Οι βαθμοί ποινής που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) επιβάλλονται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:


ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ
Αδίκημα Κατώτατος Αριθμός Βαθμών Ανώτατος Αριθμός Βαθμών
1. Πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Άρθρο 210 του
Ποινικού Κώδικα 
Κεφ. 154.

5

10
2. Εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας.

άρθρο 235Α του
Ποινικού Κώδικα 
Κεφ. 154.

5 10

3. Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό τηλέφωνο)
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 58(14)(α)(ι)
2 4
Οι βαθμοί ποινής διπλασιάζονται σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου ή την ημερομηνία καταδίκης του. 4 8
4(α) Ταχύτητα – παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου.

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμος του 1972,
άρθρο 6.

1 3
4(β) Ταχύτητα – παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου.

Ο περί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμος του 1972,
άρθρο 6.

2 4
4(γ) Ταχύτητα – παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου. Ο περί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως
Νόμος του 1972,
άρθρο 6
3 6
4(δ) Ταχύτητα – παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου πάνω από 75% του επιτρεπόμενου. Ο περί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως Νόμος
του 1972,
άρθρο 6
4 8
5. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης:

(α) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(α) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου: Ο περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμος
του 1986,
άρθρα 5 και 6


(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36 μg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα,

 

1 3
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 μg/100ml ή των 81 mg/100ml αντίστοιχα, και είναι μικρότερη των 56 μg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα,

 

3 6
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 μg/100ml ή τα 126 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 71 μg/100ml ή των 161 mg/100ml αντίστοιχα,

 

4 8
(ιv) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 70μg/100ml ή τα 160 mg/100ml αντίστοιχα,

 

5 10
(β) για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(β) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου: Ο περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμος
του 1986,
άρθρα 5 και 6
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml αντίστοιχα, 1 3
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82mg/100ml αντίστοιχα. 3 6
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56µ g/100ml ή των 127mg/100ml αντίστοιχα 4 8
(ιv) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55µ g/100ml ή τα 126 mg/100ml αντίστοιχα.

 

5 10
6. Άρνηση ή αποφυγή παροχής δείγματος εκπνοής.
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986,
άρθρα 6(5) και 7(4)2
5 10

7. Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών

Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986,άρθρο 11Β. 5 10
8. Άρνηση ή αποφυγή παροχής δείγματος σάλιου Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986,άρθρο 11Γ(7) 5 10
9. Αλόγιστη ή επικίνδυνη οδήγηση Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972,άρθρο 7. 3 6

10. Αμελής οδήγηση.
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972,άρθρο 8. 3 6

11. Παράλειψη συμμόρφωσης με φωτεινούς σηματοδότες τροχαίας
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984,Καν.66Α, 66Β και 72. 3 6
12. Μη χρήση προστατευτικού κράνους. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 59(2). 3 6
13. Ζώνες Ασφαλείας – παράλειψη
(α) εγκατάστασης
(β) χρήσης από οδηγούς
(γ) χρήσης από επιβάτες.
Ο περί Οδικής
Ασφάλειας Νόμος του 1986,άρθρα 14, 15, 15Α.
3 6
14.(α) Εγκατάλειψη οχήματος σε επικίνδυνη θέση. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972,άρθρο 14. 1 2
14.(β) Εγκατάλειψη οχήματος χωρίς τις αναγκαίες προφυλάξεις. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972,άρθρο 14. 1 2
15. Στάθμευση στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 58(9)(β). 1 2
16. Οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι τρίτου. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000, άρθρο 3(1)(α). 3 6
17. Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείμενο εκτός κινητού τηλεφώνου). Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 58(14)(α)(ιι). 1 3
18. Παραβίαση της συνεχούς λευκής γραμμής. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 58(4)(α). 2 4
19. Παράβαση σχετικά με σιγαστήρα και θάλαμο διαστολής. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, Κανονισμός 50(Ι7).∙ και 2 4

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιοσδήποτε αστυνομικός, προτιθέμενος να εφαρμόσει τις διατάξεις των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 και 2000, κέκτηται εξουσία να προσφέρει για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος επιβολή βαθμών ποινής, τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Η προσφορά επιβολής βαθμών ποινής επιτρέπεται μόνο για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, εκτός της 4(δ) αυτής, 5, εκτός της 5(α)(ιv) και της 5(β)(ιv) αυτής, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 και 19.

(β) οι βαθμοί ποινής που δύνανται να προσφερθούν για επιβολή είναι οι αναγραφόμενοι στη δεύτερη στήλη μόνο

(γ) για αδικήματα που περιλαμβάνονται τόσο στον Πίνακα του Νόμου αυτού όσο και στους Πίνακες των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 και 2000, το πρόστιμο για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος προσφέρεται για επιβολή μαζί με τους ανάλογους βαθμούς ποινής

(δ) μαζί με την ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμων του 1997 και 2000 πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν προσφερθεί για επιβολή βαθμοί ποινής και ότι, αν εντός τριάντα ημερών από της επίδοσης της ειδοποίησης καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο και υπογραφεί σχετική δήλωση περί αποδοχής της επιβολής των προσφερόμενων βαθμών ποινής, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα που έχει διαπραχθεί

(δ) μαζί με την ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμων του 1997 και 2000 πρέπει να αναφέρεται ότι έχουν προσφερθεί για επιβολή βαθμοί ποινής και ότι, αν εντός τριάντα ημερών από της επίδοσης της ειδοποίησης καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο και υπογραφεί σχετική δήλωση περί αποδοχής της επιβολής των προσφερόμενων βαθμών ποινής, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα που έχει διαπραχθεί

(ε) οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου με την επιβολή βαθμών ποινής το σύνολο των συσσωρευμένων βαθμών θα ανέλθει ή θα ξεπεράσει ή έχει ξεπεράσει το σύνολο που αναφέρεται στο εδάφιο (7). Σε τέτοια περίπτωση και παρά τις διατάξεις των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμων του 1997 και 2000 ή άλλου σχετικού νόμου δεν επιτρέπεται η εξώδικη ρύθμιση και κάθε ειδοποίηση που δυνατό να εκδόθηκε ή επιδόθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα θεωρείται άκυρη:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 και 2000, η εξώδικη ρύθμιση δε συντελείται, αν δεν περιληφθούν στην άδεια οδήγησης οι επιβληθέντες βαθμοί ποινής και καταβληθεί το εξώδικο πρόστιμο.

(4) Οι βαθμοί ποινής που επιβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) ή (3), ο αριθμός καταδίκης ή ο αριθμός εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση, και η ημερομηνία καταδίκης ή η ημερομηνία επιβολής εξώδικης ρύθμισης, ανάλογα με την περίπτωση, καταχωρούνται στο αρχείο που τηρεί ο Έφορος δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου.

(5) Ο Έφορος θέλει τηρεί και ενημερώνει σε συνεχή βάση ένα κεντρικό αρχείο βαθμών ποινής, σε οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(6) Οι ειδικοί λόγοι οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) αφορούν όλα τα περιβάλλοντα την υπόθεση περιστατικά τα οποία καθιστούν τη διάπραξη του αδικήματος λιγότερο σοβαρή και την επιβολή του κατώτατου αριθμού βαθμών ποινής δυσανάλογη ποινή, περιλαμβάνουν δε για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου.

(7) Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβάλει βαθμούς ποινής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1), και το οποίο διαπιστώνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει στην άδεια οδήγησης του μέχρι την ημέρα της εκδίκασης του αδικήματος και κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από αυτή δώδεκα ή περισσότερους βαθμούς ποινής, περιλαμβανομένων και των τυχόν βαθμών ποινής για το εκδικαζόμενο αδίκημα, έχει εξουσία, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή, να διατάξει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο στερηθεί του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης για χρονική διάρκεια η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρονική περίοδο που καθορίζεται στο εδάφιο (8).

(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ανώτατη χρονική περίοδος είναι-

(α) Έξι μήνες, αν ο καταδικασθείς δεν έχει στερηθεί κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου του δικαιώματος κατοχής ή απόκτησης άδειας οδήγησης τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη διάπραξη του αδικήματος για το οποίο το δικαστήριο θα επιβάλει ποινή

(β) δώδεκα μήνες, αν κατά την περίοδο πέντε ετών πριν από τη διάπραξη του αδικήματος για το οποίο το δικαστήριο θα επιβάλει ποινή ο καταδικασθείς στερήθηκε του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτήσει άδεια οδήγησης κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου, ανεξάρτητα αν το διάταγμα εκδόθηκε ως συνέπεια συγκέντρωσης βαθμών ποινής ή άλλως πως.

(9) Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκημα αναγραφόμενο στον Πίνακα, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία του αρχείου που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου που αφορούν  τον κατηγορούμενο, τα οποία θα συνιστούν εκ πρώτης όψεως απόδειξη του περιεχομένου τους.

(10) Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο καταδικάζεται για δύο ή περισσότερα του ενός αδικήματα αναφερόμενα στον Πίνακα, τα οποία όμως απορρέουν από την ίδια πράξη ή παράλειψη, το δικαστήριο δεν επιβάλλει βαθμούς ποινής για κάθε ένα από τα δύο ή περισσότερα αυτά αδικήματα αλλά μόνο για εκείνο το οποίο έχει σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του Πίνακα τους περισσότερους βαθμούς.

(11) Στέρηση της άδειας οδηγού δυνάμει του άρθρου 19 δεν επηρεάζει τη συσσώρευση βαθμών ποινής που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, ενώ αντίθετα οι συσσωρευμένοι βαθμοί ποινής διαγράφονται, αν η στέρηση της άδειας έγινε δυνάμει του εδαφίου (7) πιο πάνω.

(12) Κάθε επιβαλλόμενος βαθμός ποινής παραγράφεται μετά την παρέλευση δύο ετών από της επιβολής του και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πρόνοια του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου.

(13) Ο Έφορος δύναται να ζητήσει από τον κάτοχο άδειας οδήγησης να την επιστρέψει στον Έφορο εντός καθορισμένης από αυτόν προθεσμίας, με σκοπό την αντικατάσταση της χωρίς την κατοβολή νέων τελών. Κάθε κάτοχος άδειας οδήγησης που αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να επιστρέψει την άδεια του στον Έφορο για αντικατάσταση, είναι ένοχος αδικήματος που τιμωρείται με φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παροχή πληροφοριών σχετικώς προς μηχανοκίνητον όχημα

21.-(1) Εν πάση περιπτώσει, καθ’ ην υπάρχει ισχυρισμός ότι διεπράχθη αδίκημα αναφορικώς προς την χρήσιν μηχανοκινήτου οχήματος ή ότι ο τρόπος χρήσεως μηχανοκινήτου οχήματος παραβλάπτει την δημοσίαν τάξιν ή εν πάση ετέρα περιπτώσει, καθ’ ην ήθελε κριθή ευκταία η διακρίβωσις της ταυτότητος του οδηγού-

(α) ο ιδιοκτήτης του μηχανοκινήτου οχήματος οφείλει να παράσχη πάσαν πληροφορίαν, ην ήθελεν επί τούτω ζητήσει αστυνομικός, καθ’ όσον αφορά εις την ταυτότητα του οδηγού και παντός προσώπου χρησιμοποιούντος το όχημα, εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω, λογίζεται ένοχος αδικήματος, εκτός εάν αποδείξη επί Δικαστηρίω ότι δεν εγνώριζεν ουδέ ηδύνατο, καταβάλλων εύλογον προς τούτο επιμέλειαν, να διακριβώση την ταυτότητα του προσώπου, όπερ ωδήγει ή εχρησιμοποίει το μηχανοκίνητον όχημα και

(β) πας έτερος, όστις ήθελε κληθή ως εν τοις ανωτέρω να παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν, ην δύναται να παράσχη και ήτις δυνατόν να οδηγήση εις την ανακάλυψιν της ταυτότητος του οδηγού ή οιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούντος μηχανοκίνητον όχημα, οφείλει να παράσχη την τοιαύτην πληροφορίαν, εάν δε παραλείψη να πράξη ούτω είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Πας όστις ήθελεν ευρεθή ένοχος αδικήματος κατά τας προνοίας του παρόντος άρθρου, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Απαλλαγαί εκ της καταβολής φόρου ή τέλους δυνάμει του Μέρους Ι του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου

22. Ουδείς φόρος ή τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους Ι του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος επί τη εγγραφή ή τη χορηγήσει αδείας κυκλοφορίας εις οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα-

(α) ανήκον εις την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας

(β) ανήκον εις την Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν και χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς εις την εκτέλεσιν των επισήμων και δημοσίων λειτουργιών της

(γ)(i) ανήκον εις οιανδήποτε ξένην Επικράτειαν και χρησιμοποιούμενον υπό των διπλωματικών αντιπροσώπων ταύτης ή υφ’ οιουδήποτε μέλους του προσωπικού της

(ii) ανήκον εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, όστις είναι τοποθετημένος δι’ υπηρεσίαν εν τη Δημοκρατία
(iii) ανήκον εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, όπερ δυνάμει του περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων Ασυλιών και Προνομίων Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτω  Νόμου δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής.

Μεταβίβασις μηχανοκινήτου οχήματος εγγεγραμμένου δυνάμει του άρθρου 22 ή δυνάμει διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 5(2)

23. Εν η περιπτώσει όχημα, ήδη εγγεγραμμένον και κατέχον άδειαν κυκλοφορίας συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 22, ή ταις διατάξεσι Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 μέλλει να μεταβιβασθή επ’ ονόματι προσώπου εφ’ ου δεν τυγχάνουν εφαρμογής αι ειρημέναι διατάξεις, η τοιαύτη μεταβίβασις, διά τους σκοπούς καταβολής του φόρου εγγραφής, θέλει λογισθή ως νέα εγγραφή, ήτις δύναται να επιτευχθή μόνον επί τη καταβολή των φόρων των καθοριζομένων υπό του ισχύοντος κατά τον χρόνον της τοιαύτης μεταβιβάσεως Νόμου.

Ακύρωση εγγραφής

23Α.-(1) Η εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος ακυρώνεται από τον Έφορο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν γραπτής αίτησης του ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα βρίσκεται στην κατοχή ενοικιαγοραστή και αυτός έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής του οχήματος αυτού στο όνομα του, για την ακύρωση της προηγούμενης εγγραφής απαιτείται η γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη που έχει την απόλυτη κυριότητα του, στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο το όχημα αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι η παρουσίαση στον Έφορο πιστοποιητικού καταστροφής αποτελεί προϋπόθεση για τη διαγραφή σχετικού απόβλητου οχήματος.

(β) Εφόσον ο Έφορος πεισθεί ότι-

(i) το όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς (καταστροφή αμαξώματος και κορμού κινητήρα):

Νοείται ότι το πιστοποιητικό καταστροφής αποτελεί απόδειξη της ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος·

(ii) έγινε οποιαδήποτε αλλαγή του κατά παράβαση του Κανονισμού 55 (αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή μηχανοκίνητου οχήματος) ή

(iii) το όχημα κατέστη λόγω βλάβης μόνιμα ακατάλληλο για οδική χρήση ή

(iv) εξήχθη μόνιμα από τη Δημοκρατία ή

(v) εξαιρουμένων των περιπτώσεων των λειτουργών της Δημοκρατίας που υπηρετούν στο εξωτερικό και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δεν ανανεώθηκε η άδεια του οχήματος για ένα έτος και εβδομήντα (70) ημέρες ή

(vi) προκειμένου για μηχανοκίνητο όχημα που είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου (3) του Κανονισμού 6 (Εγγραφή) ή της παραγράφου (2) του Κανονισμού 54 (Μηχανοκίνητα οχήματα με αριστερό σύστημα οδήγησης), συντρέχει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην επιφύλαξη της παραγράφου (3) ή στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (2) ή

(vii) η εν γένει κατασκευή και κατάσταση του το καθιστούν μόνιμα επισφαλές, είτε διότι δε συνάδει με τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και δε δύναται να καταστεί ασφαλές με οποιαδήποτε λογική επιδιόρθωση:

Νοείται ότι, όταν μηχανοκίνητο όχημα του οποίου η εγγραφή ακυρώθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (iv) της παρούσας παραγράφου επανεισάγεται ή μεταφέρεται πίσω στη Δημοκρατία μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από την εξαγωγή του ή τη μεταφορά του εκτός της Δημοκρατίας ο Έφορος, προβαίνει στην επανεγγραφή του και παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σημεία ταυτότητας, τα οποία είχε και πριν από την ακύρωση της προηγούμενης εγγραφής, χωρίς την καταβολή του τέλους εγγραφής που προβλέπεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (v) της παρούσας παραγράφου, λόγω μη ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για ένα έτος και εβδομήντα (70) ημέρες, ακυρώνεται η εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος που ανήκει σε πρόσωπο, το οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής ή σε Τουρκοκύπριο που δεν κυκλοφορεί στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία ή μηχανοκίνητου οχήματος που εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης στις περιοχές της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής, ο Έφορος προβαίνει στην επανεγγραφή του και παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σημεία ταυτότητας, τα οποία είχε και πριν από την ακύρωση της προηγούμενης εγγραφής, χωρίς την καταβολή του τέλους εγγραφής που προβλέπεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Έφορος γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατό, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ανάλογα με την περίπτωση, την απόφαση του για ακύρωση.

(3) Ο ιδιοκτήτης κάθε μηχανοκίνητου οχήματος, το οποίο καταστράφηκε ή κατέστη μόνιμα ακατάλληλο για οδική χρήση ή το οποίο νόμιμα εξήχθη από τη Δημοκρατία ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν ανανεώθηκε για ένα έτος και εβδομήντα (70) ημέρες, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στον Έφορο το γεγονός μέσα σε τριάντα ημέρες, αφότου συνέβη οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα:

Νοείται ότι, προκειμένου για μηχανοκίνητο όχημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο ενοικιαγοράς απαιτείται επίσης η επιβεβαίωση του ιδιοκτήτη που έχει την απόλυτη κυριότητα του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) σε σχέση με σχετικό απόβλητο όχημα ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποστέλλει, μαζί με τη γνωστοποίηση, το σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής.

(4) Σε περίπτωση νέας εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος, του οποίου η προηγούμενη εγγραφή ακυρώθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Έφορος παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σημεία ταυτότητας, τα οποία είχε πριν από την ακύρωση της προηγούμενης εγγραφής, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παραχωρήσει νέα διακριτικά σημεία.

(5) Όταν η εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος ακυρώνεται από τον Έφορο δυνάμει των υποπαραγράφων (i), (iii) και (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου το όχημα δεν εγγράφεται ή επανεγγράφεται.

(6) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «πιστοποιητικό καταστροφής» και «σχετικό απόβλητο όχημα» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμο του 2003.

Απαλλαγαί εκ της καταβολής τελών δυνάμει του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου

24. Ουδέν τέλος θέλει καταβληθή δυνάμει του Μέρους ΙΙ του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος, επί τη εκδόσει αδείας οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος εις οιονδήποτε τακτικόν λειτουργόν της μονίμου διπλωματικής ή προξενικής υπηρεσίας οιασδήποτε ξένης Επικρατείας, όστις είναι τοποθετημένος δι’ υπηρεσίαν εν τη Δημοκρατία ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, όπερ δυνάμει του περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, Ασυλιών και Προνομιών Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου επί τούτω Νόμου, δικαιούται της τοιαύτης απαλλαγής.

Καταβολή φόρου ή τέλους σχετικώς προς μηχανοκίνητα οχήματα, εφ’ ων εφαρμόζονται αι πρόνοιαι Συνθήκης, Συμφωνίας, κ.τ.λ., δεσμευούσης την Δημοκρατίαν

25.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, η καταβολή τέλους ή φόρου δυνάμει του Μέρους Ι ή ΙΙ του συνημμένου τω παρόντι Νόμω Παραρτήματος ή οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, αναφορικώς προς οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα ή άδειαν, εφ’ ου τυγχάνουν εφαρμογής αι σχετικαί διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, ή οιασδήποτε ετέρας Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας δεσμευούσης την Δημοκρατίαν, θα υπόκειται εις τας τοιαύτας διατάξεις.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως” σημαίνει την Συνθήκην την αφορώσαν εις την εγκαθίδρυσιν της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε και την Ανταλλαγήν Διακοινώσεων, των υπογραφεισών ωσαύτως εν Λευκωσία και κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου προς έκδοσιν Διαταγμάτων, κ.τ.λ., προς διευκόλυνσιν της διεθνούς τροχαίας κινήσεως

26.-(1) Προς τον σκοπόν εφαρμογής οιασδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας αφορώσης εις την διεθνή τροχαίαν κίνησιν, και δεσμευούσης την Δημοκρατίαν, ανεξαρτήτως δε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος-

(α) να ρυθμίση την χορήγησιν και πιστοποίησιν της γνησιότητος οιωνδήποτε αδειών, δελτίων δικαιώματος εισόδου, κυκλοφορίας ή διελεύσεως, πιστοποιητικών ή ετέρων εγγράφων αναφερομένων εις μηχανοκίνητα οχήματα ή εις οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων, άτινα δυνατόν να απαιτώνται διά σκοπούς ταξειδίου εις την αλλοδαπήν υπό προσώπων κατοικούντων εν τη Δημοκρατία

(β) να προνοήση περί της προσαρμογής, εν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς εν τη Δημοκρατία υπό επισκεπτών, και εν σχέσει προς επισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς εν τη Δημοκρατία, οιουδήποτε νόμου αφορώντος εις μηχανοκίνητα οχήματα ή εις οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων.

(2) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προνοή περί-

(α) της προσαρμογής οιουδήποτε ως άνω αναφερομένου νομοθετήματος, εν σχέσει προς θέματα άτινα, κατά την κρίσιν του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι επακόλουθα ή συνδέονται μετά των θεμάτων των ρυθμιζομένων υφ’ οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας

(β) της επεκτάσεως οιουδήποτε προνομίου χορηγουμένου υπό του Διατάγματος εις επισκέπτας ευρισκομένους προσωρινώς εν τη Δημοκρατία αλλά μη δικαιουμένους εις το τοιούτον προνόμιον δυνάμει οιασδήποτε τοιαύτης Συνθήκης, Συμβάσεως ή Συμφωνίας, ή εν σχέσει προς μηχανοκίνητα οχήματα εισαχθέντα προσωρινώς εν τη Δημοκρατία υπό επισκεπτών, νοουμένου ότι πρόκειται περί επισκεπτών ή οχημάτων ικανοποιούντων τοιούτους όρους οίοι ήθελον καθορισθή υπό ή δυνάμει του Διατάγματος

(γ) της καταβολής τοιούτων τελών ή δικαιωμάτων οία το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέποντα εν σχέσει προς οιονδήποτε θέμα εις ο αφορά το Διάταγμα ή προς οιαδήποτε εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) αναφερόμενα έγγραφα, ή προς οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσας συνεπεία του Διατάγματος.

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι’ ετέρου Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει του παρόντος άρθρου, να τροποποιή, μεταβάλλη, ανακαλή ή αντικαθιστά Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή να προσθέτη διατάξεις εις το τοιούτον Διάταγμα ή ν’ αφαιρή διατάξεις εκ τούτου.

(4) Επί τη εκδόσει Διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου ή καθ’ οιονδήποτε χρόνον μεταγενεστέρως, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δι’ οιονδήποτε των σκοπών του Διατάγματος.

Ειδική διάταξη

26Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η ισχύς των διατάξεων του Κανονισμού 59, όπως διαλαμβάνεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 1999, που αναφέρονται στην υποχρέωση των οδηγών μοτοποδηλάτων καθώς επίσης και των προσώπων που μεταφέρονται πάνω σ’ αυτά να φέρουν προστατευτικό κράνος, αναστέλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1999 και δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν οι οδηγοί και τα μεταφερόμενα πρόσωπα διακινούνται μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

27.-(1) Διά του παρόντος καταργούνται οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι.

(2) Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Κανονισμοί του 1959 έως 1970, οι εκδοθέντες δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσιν διά Κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου0 εν πάση περιπτώσει, καθ’ ην δεν προβλέπεται ποινή δι’ αδίκημα δυνάμει τούτων διαπραχθέν, ο ένοχος του τοιούτου αδικήματος θα υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Παν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου τροποποιηθή ή ανακληθή διά Διατάγματος εκδοθησομένου δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνη εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχεν εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Πας διορισμός, εξουσιοδότησις, έγκρισις ή ετέρα πάσης φύσεως πράξις γενομένη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ή οιασδήποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών λογίζονται ως γενόμεναι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

(5) Πάσα εγγραφή γενομένη ή άδεια εκδοθείσα δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, λογίζεται ως γενομένη ή εκδοθείσα  δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική διάταξη

28. [Διαγράφηκε]
Ειδική διάταξη για υπέρβαρα οχήματα

28Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μηχανοκίνητο όχημα, ύστερα από σχετικό έλεγχο που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 έως (Αρ. 2) του 1999, διαπιστωθεί ότι μεταφέρει φορτίο μεγαλύτερο κατά ποσοστό 15% από το επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τους κανονισμούς, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(1) Το πρόσωπο που ορίζεται από τον Έφορο, καθώς και κάθε αστυνομικός εν στολή διατάζει την ακινητοποίηση του μηχανοκίνητου οχήματος και δεν επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας του μέχρι την αφαίρεση του επιπλέον φορτίου, την ευθύνη του οποίου φέρει ο ιδιοκτήτης του φορτίου.

(2) Για την αφαίρεση του επιπλέον φορτίου για σκοπούς οδικής ασφάλειας, το μηχανοκίνητο αυτό όχημα μετακινείται με συνοδεία αστυνομικού ή προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Έφορο στον πλησιέστερο κατάλληλο και ασφαλή χώρο για εκφόρτωση του επιπλέον φορτίου του.

(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), καταβάλλεται από τον οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος ειδικό τέλος που ανέρχεται στις ,50 και επιπρόσθετα ,1 ανά χιλιόμετρο για την απόσταση από το σημείο ακινητοποίησης του μέχρι τον πλησιέστερο κατάλληλο και ασφαλή χώρο στον οποίο μετακινείται για σκοπούς εκφόρτωσης του.

(4)(α) Μετά την εκφόρτωση του επιπλέον φορτίου από το υπέρβαρο μηχανοκίνητο όχημα δίδεται γραπτή ειδοποίηση στον οδηγό του μηχανοκίνητου οχήματος είτε από τον αστυνομικό είτε από το οριζόμενο από τον ΄Εφορο πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, για την καταβολή των τελών αυτών μεταγενέστερα στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

(β) Αν τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) τέλη δεν πληρωθούν μέσα σε περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της γραπτής ειδοποίησης, τότε το ποσό αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες η πληρωμή των τελών δεν γίνεται αποδεκτή και ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος προς τη Δημοκρατία.

(5) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος που αρνείται να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή σε χρηματική ποινή μέχρι επτακοσίων πενήντα λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Κανονισμός 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(i) της παραγράφου (2) αυτού των λέξεων “είκοσι τεσσάρων μηνών” (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις “πέντε ετών”.

(β) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(ii) της παραγράφου (2) αυτού των λέξεων “τριάκοντα μηνών” (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις “τεσσάρων ετών”.

(γ) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

(δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) επιτρέπεται-

(i) Η εγγραφή ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ή φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος μικτού βάρους μέχρι τριών τόνων το οποίο κατά την ημερομηνία της εισαγωγής του στη Δημοκρατία έχει ηλικία μεγαλύτερη των πέντε ετών, ή ανάλογα με την περίπτωση των τεσσάρων ετών, εφόσον το όχημα αυτό ανήκει κατά κυριότητα σε πρόσωπο μόνιμα εγκατεστημένο στην αλλοδαπή που έρχεται στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν από την άφιξη του στη Δημοκρατία. Εντούτοις η κατά τα ανωτέρω αίτηση για εγγραφή επιτρέπεται να γίνεται εντός χρονικής περιόδου ενός έτους από την άφιξη του αιτητή για μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η χρήση του οχήματος που εγγράφεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη επιτρέπεται μόνο στον κύριο του οχήματος, στο σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον αυτός είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο τριών ετών από την εγγραφή του:

Νοείται περαιτέρω ότι αιτήσεις για εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι οποίες υποβλήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1992 και μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα εξεταστούν ή επανεξεταστούν από τον Έφορο βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών μηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη Δημοκρατία η οποία δε θα εφαρμόζεται.

(ii) Η προσωρινή εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος επισκέπτη δυνάμει της επιφυλάξεως του Κανονισμού 12.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η εξέταση των υποψηφίων για τη διαπίστωση της ικανότητας οδήγησης γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις από εξεταστές που καθορίζονται με κλήρο:

(α) Με την προσθήκη τελείας μετά τη λέξη “εγκατάσταση” (ένατη γραμμή)

(β) με τη διαγραφή της φράσης “και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν από την άφιξη του στη Δημοκρατία” (ένατη, δέκατη και εντέκατη γραμμή)

(γ) με την αντικατάσταση μετά τη λέξη “Νόμου” (έκτη γραμμή) στη δεύτερη επιφύλαξη της του κόμματος με διπλή τελεία και με τη διαγραφή της φράσης “με εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών μηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη Δημοκρατία, η οποία δε θα εφαρμόζεται.” και

(δ) με την προσθήκη σ’ αυτή αμέσως μετά το τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

“Νοείται έτι περαιτέρω ότι το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από δικαιούχο πρόσωπο μόνο μία φορά και για ένα μόνο όχημα”.

Ειδική διάταξη για οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2 και Ν3

28Β.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή και των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, κάθε μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2 και Ν3, όπως ορίζονται στο Μέρος Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών διαθέτει κατάλληλη διάταξη, έτσι ώστε, σε περίπτωση αποκοπής ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης του άξονα μετάδοσης κίνησής του, να εμποδίζεται η πτώση αυτού στο έδαφος:

Νοείται ότι, η τοποθέτηση της διάταξης αυτής γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει η κατάλληλη εκ κατασκευής υποδομή στο όχημα ή μετά από έγκριση του κατασκευαστή του.

(2) Πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019

28Γ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 61(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για όσα μηχανοκίνητα οχήματα εγγράφηκαν στο μητρώο του Εφόρου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Ειδική διάταξη για εγγραφή οχημάτων στο Μητρώο του Εφόρου κατά παρέκκλιση των προνοιών των Κανονισμών

29.-(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου, οχήματα κατηγορίας Μ1 και L3e τα οποία βρίσκονται στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί  Μηχανοκινήτων Οχημάτων και  Τροχαίας  Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020, δύναται, εφόσον υποβληθεί αίτηση για εγγραφή τους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πιο πάνω  ημερομηνία, να εγγραφούν στο Μητρώο του Εφόρου, εφόσον κριθούν από τον Έφορο κατάλληλα για οδική χρήση με διαδικασία που θα καθορίσει ο ίδιος και αφού προηγουμένως καταβληθούν τα τέλη που καθορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε οχήματα τα οποία είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου –

«όχημα κατηγορίας Μ1» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις πρόνοιες του Μέρους Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών∙

«όχημα κατηγορίας L3e» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες L1e μέχρι L7e) των Κατασκευαστικών Στοιχειών, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών.

Ειδική διάταξη για απαγόρευση οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο έχει υποστεί μη επιτρεπόμενη μετατροπή κατά τρόπο ώστε να προκαλεί ηχορρύπανση, οχληρία και ρύπανση της ατμόσφαιρας από τις μη ελεγχόμενες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα

30.-(1) Απαγορεύεται η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο έχει υποστεί αλλαγή ή μετατροπή κατά τρόπο ώστε τα εκπεμπόμενα από τη μηχανή αέρια να διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα χωρίς ή πριν να διέλθουν από σιγαστήρα ή θάλαμο διαστολής ή άλλης συσκευής κατάλληλης και επαρκούς για τη μείωση του θορύβου ή της έντασης του ήχου ή από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο καταλυτικός μετατροπέας ή/και το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης πετρελαίου στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων ή οποιοδήποτε εξάρτημα συναφές ή συνδεδεμένο με τον καταλυτικό μετατροπέα που έχει υποστεί μη επιτρεπόμενη μετατροπή με αποτέλεσμα αυτή να προκαλεί θόρυβο πέραν των ορίων εκπομπής ήχου του κατασκευαστή του ή του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου που καθορίζεται δυνάμει των προνοιών της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (17) του Κανονισμού 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτης ο οποίος ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμου ή άλλο εξουσιοδοτημένο δυνάμει νόμου πρόσωπο, το οποίο διαπιστώνει ότι πρόσωπο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να καλέσει με διπλοσυστημένη επιστολή ή με παράδοση επιστολής επί τόπου, τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη, τον έλεγχο ή την κατοχή του μηχανοκίνητου οχήματος, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του οποίου έχει υποστεί μη επιτρεπόμενη μετατροπή, για να το ακινητοποιήσει ή μεριμνήσει να το ακινητοποιήσει και να το μεταφέρει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθοριζομένου στην πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Εφόρου χώρο ή σε αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος, προκειμένου αυτό να τύχει επιθεώρησης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο έχων την ευθύνη, τον έλεγχο ή την κατοχή μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο έχει υποστεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αλλαγή ή μετατροπή αρνείται ή παραλείπει να το ακινητοποιήσει άμεσα ή να το μεταφέρει στον προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) υποδειχθέντα χώρο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ως αναγράφεται στην επιστολή, το όχημα δύναται να μεταφερθεί από μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Εφόρου χώρο.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί κατά την επιθεώρηση οχήματος ότι αυτό έχει υποστεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αλλαγή ή μετατροπή, ο ιδιοκτήτης ή ο έχων την ευθύνη, τον έλεγχο ή την κατοχή του μηχανοκίνητου οχήματος το επαναφέρει στην κατάσταση την οποία το μηχανοκίνητο όχημα είχε πριν από τη μετατροπή ή την αφαίρεση του καταλυτικού μετατροπέα ή και του φίλτρου σωματιδίων αιθάλης πετρελαίου, ανάλογα με την περίπτωση και στη μηχανική κατάσταση την οποία προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας και η Άδεια Κυκλοφορίας οχήματος το οποίο έχει υποστεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αλλαγή ή μετατροπή αναστέλλονται και το όχημα απαγορεύεται να οδηγείται μέχρι αυτό να επανέλθει στην κατάσταση στην οποία ευρισκόταν πριν από τη μη επιτρεπόμενη μετατροπή ή τροποποίηση της μηχανής ή την αφαίρεση του καταλυτικού μετατροπέα ή/και του φίλτρου σωματιδίων αιθάλης πετρελαίου, ανάλογα με την περίπτωση, και στη μηχανική κατάσταση την οποία προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και οι πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και να παρουσιαστεί και ελεγχθεί επιτυχώς από τον Έφορο.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία όχημα έχει υποστεί μη επιτρεπόμενες μετατροπές και δεν φέρει αριθμούς εγγραφής, η Αστυνομία δύναται να το κατάσχει δυνάμει των προνοιών των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(7)(α) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(β) Πρόσωπο το οποίο εμποδίζει μέλος της Αστυνομίας ή Επόπτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο δυνάμει νόμου πρόσωπο να ασκήσουν τις χορηγούμενες δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) εξουσίες ή αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις οδηγίες που αναφέρονται στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) επιστολή σε σχέση με τη μετακίνηση οχήματος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) ή ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του μηχανοκίνητου οχήματος, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρον 5)

ΜΕΡΟΣ Ι

1. (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόμενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150).

(β)(i) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή, που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 47(Ι)/2019].

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέρος της μάζας εκπεμπόμενου
διοξειδίου του άνθρακα – CO2
(συνδυασμένος κύκλος) σε
γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km)
του μηχανοκίνητου οχήματος:
Συντελεστής
(Ευρώ ανά γραμμάριο/
ανά χιλιόμετρο (gr/Km)
Για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο
των 120 (gr/Km)
0,5
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
120 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο
των 150 (gr/Km)
3
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
150 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο
των 180 (gr/Km)
3
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των
180 (gr/Km)
8

Η υποπαράγραφος (β)(i) εφαρμόζεται για μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία εγγράφονται από την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

(ii) Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η μάζα εκπεμπομένου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις διατάξεις των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του παρόντος Μέρους.

(γ) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου για πρώτη φορά πριν από την έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, προσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητα οχήματα που
φέρουν μηχανή με κυβισμό ο
οποίος:
Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας
€ ανά κυβικό εκατοστό (cc)
της μηχανής
δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά
εκατοστά (cc)
0.04272
υπερβαίνει τα 1450 κυβικά
εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)
0.05980
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά
εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc)
0.11960
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά
εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2250 κυβικά εκατοστά (cc)
0.14523
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά
εκατοστά (cc) αλλά δεν υπερβαίνει
τα 2650 κυβικά εκατοστά (cc)
0.19649
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά
εκατοστά (cc)
0.19649:

Νοείται ότι, για μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο διαθέτει κινητήρα περιστρεφόμενου εμβόλου και έχει εγγραφεί πριν την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, συνεχίζεται να καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας με βάση τον ονομαστικό πληρούμενο όγκο του κινητήρα του.

2. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για κάθε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο αναγράφεται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα, προσδιορίζεται στην δεύτερη στήλη του Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητο όχημα Ετήσιο Τέλος Κυκλοφορίας
Μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
μεταλλευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς
λατομείου, μέσα σε γη, η οποία κατέχεται
από τον ιδιοκτήτη αυτού του
μηχανοκίνητου οχήματος
€0,00
Μηχανοκίνητος γεωργικός ελκυστήρας και
οδοστρωτήρας
€0,00
Μηχανοκίνητος ελκυστήρας €0,00
Μηχανοκίνητα οχήματα κινούμενα με
ερπύστριες
€0,00
Ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο €0,00
για ρυμουλκούμενο
και
ημυρυμουλκούμενο,
το οποίο δεν
εμπίπτει στις
διατάξεις της
παραγράφου 4
Μηχανοκίνητο όχημα επισκέπτη για
σκοπούς προσωρινής εγγραφής
Το ποσό που
αντιστοιχεί σε
παρόμοιο όχημα, το
οποίο εγγράφεται
σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους
Μηχανοκίνητο όχημα για επανεξαγωγή ή
μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος
€0,00
Όχημα των κατηγοριών L1e
μέχρι L7e (εκτός των
ηλεκτροκίνητων), όπως
αυτές καθορίζονται στον
Κανονισμό 13 των περί
Έγκρισης Τύπου Οχημάτων
(Κατηγορίας L1e μέχρι L7e),
των Κατασκευαστικών
Στοιχείων, Συστημάτων και
Χωριστών Τεχνικών
Μονάδων τους Κανονισμών
του 2005 και 2008, όπως
εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται
Το ποσό που
αντιστοιχεί σε
παρόμοιο όχημα
σύμφωνα με τον
πίνακα της
υποπαραγράφου (γ)
της παραγράφου 1
πιο πάνω
Ηλεκτροκίνητο μηχανοκίνητο όχημα €0,00
Παλαιό όχημα

- Κατηγορίας Μ1, το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημα, σύμφωνα με τον πίνακα της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ Ι, μειωμένο κατά 65%, με μέγιστο τέλος €300,00,

- Κατηγορία άλλης από Μ1, το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ Ι ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, μειωμένο κατά 65%, με μέγιστο τέλος τα €300,00.

- Οποιαδήποτε κατηγορία:
€25, για άδεια κυκλοφορίας που ισχύει μόνο για τις ακόλουθες μέρες:
(ι) Τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής,
(ιι) 1η Ιανουαρίου,
(ιιι) 6η Ιανουαρίου,
(ιv) 25η Μαρτίου,
(v) 1η Απριλίου,
(vι) 1η Μαΐου,
(vιι) 15η Αυγούστου,
(vιιι) 1η Οκτωβρίου,
(ιx) 28η Οκτωβρίου,
(x) 24η Δεκεμβρίου,
(xι) 25η Δεκεμβρίου,
(xιι) 26η Δεκεμβρίου,
(xιιι) Καθαρή Δευτέρα (50 μέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα),
(xιv) Δευτέρα του Πάσχα,
(xv) Τρίτη του Πάσχα,
(xvι) Πεντηκοστή (Κατακλυσμός),
(xv) μέρες διοργάνωσης αγώνων (ράλλυ) ιστορικού αυτοκινήτου.
Όχημα που εγγράφεται στο μητρώο του Εφόρου ως «Τροχόσπιτο». Το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Ι, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, με μέγιστο τέλος τα €100,00.
Ιδιωτικό λεωφορείο, για το οποίο έχει
εκδοθεί άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού
λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11Α του
περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς
Νόμου
€0,00

3.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Μέρους, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα, τα οποία αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα, προσδιορίζονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητο όχημα Ετήσιο Τέλος
Κυκλοφορίας
Οχήματα που κατατάσσονται στην
κατηγορία ελαφρού φορτηγού
μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας
Ν1 εξαιρουμένων των οχημάτων, τα
οποία κατατάσσονται στην κατηγορία
ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου
οχήματος τύπου VAN που προέρχεται
από όχημα εργοστασιακής
κατασκευής κατηγορίας Μ1, ή με βάση
τους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα
οποία φέρουν μηχανή με κυβισμό, ο
οποίος δεν υπερβαίνει
τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc)
€ 0,05
ανά κυβικό εκατοστό (cc)
της μηχανής
Οχήματα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού
φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1,
εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κατατάσσονται
στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου
οχήματος τύπου VAN που προέρχεται από όχημα
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1 ή
με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα οποία φέρουν
μηχανή με κυβισμό ο οποίος υπερβαίνει
τα 1650 κυβικά εκατοστά (cc), αλλά δεν
υπερβαίνει τα 2850 κυβικά εκατοστά (cc)
€ 0,07
ανά κυβικό εκατοστό (cc)
της μηχανής
Οχήματα που κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού
φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1,
εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κατατάσσονται
στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου
οχήματος τύπου VAN που προέρχεται από όχημα
εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1 ή με
βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει
του παρόντος Νόμου, τα οποία φέρουν μηχανή με
κυβισμό ο οποίος υπερβαίνει τα 2850 κυβικά εκατοστά (cc)
€0,10
ανά κυβικό εκατοστό (cc)
της μηχανής
Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα
κατηγορίας Ν2 με επιτρεπόμενο μικτό
βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 3500
κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7500 κιλά
€200,00
Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα
κατηγορίας Ν2 με επιτρεπόμενο μικτό
βάρος, το οποίο υπερβαίνει τα 7500
κιλά και είναι μικρότερο των 12000
κιλών.
€250,00
Μηχανοκίνητο όχημα με μικτό βάρος
μέχρι 3.500 κιλά, για το οποίο δεν
καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος
με βάση τον παρόντα Νόμο

€100,00
Μηχανοκίνητο όχημα, για το οποίο δεν
καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος
με βάση τον παρόντα Νόμο, το μικτό
βάρους του οποίου υπερβαίνει τα
3500 κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα
7500 κιλά
€200,00
Μηχανοκίνητο όχημα, για το οποίο δεν
καθορίζεται οποιοδήποτε άλλο τέλος
με βάση τον παρόντα Νόμο το μικτό
βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 7500
κιλά αλλά δεν υπερβαίνει τα 12000
κιλά
€300,00
Μηχανοκίνητο όχημα με μικτό βάρος
μεγαλύτερο από 12000 κιλά, για το
οποίο δεν καθορίζεται οποιοδήποτε
άλλο τέλος με βάση τον παρόντα Νόμο
€400,00

4.(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους, τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων, τα οποία αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα προσδιορίζονται στον εν λόγω Πίνακα ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

(ι) Οχήματα με κινητήρα

Αριθμός αξόνων και επιτρεπόμενο μικτό βάρος Τέλος Κυκλοφορίας
(σε ευρώ/έτος)
Επιτρεπόμενο μικτό
βάρος
(σε τόνους)(1)

Αριθμός

αξόνων


Ίσο προς ή

μεγαλύτερο των

........ τόνων

Μικρότερο των ......... τόνων Ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα
ή σύστημα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο του (των) κινητηρίου(ων) άξονα (αξόνων)
Άλλα
συστήματα
ανάρτησης
του (των) κινητηρίου (ων) άξονα
(αξόνων)
2 άξονες 12 18 121 274
3 άξονες 15 26 222 345
4 άξονες 23 32 362 537
ii) Συνδυασμοί οχημάτων (αρθρωτά οχήματα και οδικοί συρμοί)(2)
2+1
άξονες (3)
12 28 175 307
2+2
άξονες (3)
23 38 465 706
2+3
άξονες (3)
36 40 515 700
3+2
άξονες (3)
36 44 628 929
3+3
άξονες (3)
36 44 336 535

Σημειώσεις:
1. Ένας τόνος ισούται με 1000 κιλά.
2. Tα τέλη κυκλοφορίας για συνδυασμό οχημάτων, προσδιορίζονται με βάση το μέγιστο τέλος, το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα.
3.Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στον αριθμό των αξόνων του ρυμουλκού και ο δεύτερος στον αριθμό των αξόνων του ρυμουλκούμενου / ημιρυμουλκούμενου.

 

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 4 του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας Ν2 και Ν3, το οποίο θα εγγράφεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα και με βάση το επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO):

ΠΙΝΑΚΑΣ

Επίπεδο εκπομπών
καυσαερίων (EURO)
Διαφοροποίηση  ετήσιου τέλους
κυκλοφορίας κατά την εγγραφή
Επίπεδο εκπομπών
καυσαερίων (EURO) που
απαιτείται για την εγγραφή
καινούργιου μηχανοκίνητου
οχήματος για πρώτη φορά
Το τέλος που προβλέπεται στον
Πίνακα της παραγράφου 3 ή της
παραγράφου 4(α), ανάλογα με
τον Πίνακα στον οποίο εμπίπτει το
όχημα
Για κάθε προγενέστερο
επίπεδο εκπομπών
καυσαερίων (EURO) από αυτό,
το οποίο απαιτείται για
την εγγραφή καινούργιου
μηχανοκίνητου οχήματος για
πρώτη φορά
Το τέλος που προβλέπεται στον
Πίνακα της παραγράφου 3 ή της
παραγράφου 4(α), ανάλογα με
τον Πίνακα στον οποίο εμπίπτει
το όχημα, αυξανόμενο κατά 15 %
για κάθε επίπεδο εκπομπών
καυσαερίων (EURO), που
υπολείπεται εκείνου, το οποίο
απαιτείται για εγγραφή καινούριου
οχήματος για πρώτη φορά. Το
τέλος που προκύπτει  παραμένει
σταθερό, ανεξάρτητα από τη
θέση σε ισχύ άλλου επίπεδου
εκπομπών καυσαερίων

(γ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

«επίπεδο εκπομπών καυσαερίων (EURO)» σημαίνει το επίπεδο εκπομπών καυσαερίων, το οποίο καθορίζεται με βάση σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισμούς και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή οχήματος από τις καθορισμένες στις εν λόγω Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή/και Κανονισμούς ημερομηνίες·

«φορτηγό όχημα» σημαίνει κάθε όχημα μικτού βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 12 τόνων (12.000 κιλών) και περιλαμβάνει οχήματα κατασκευασμένα ή διασκευασμένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κάθε είδους φορτίου, είτε αυτό γίνεται αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο είναι επίσης κατασκευασμένο ή διασκευασμένο να μεταφέρει κάθε είδους φορτίο·

«συνδυασμός οχημάτων» σημαίνει είτε ένα οδικό συρμό, ο οποίος αποτελείται από ένα φορτηγό όχημα με μηχανή συζευγμένο με ρυμουλκούμενο είτε από ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα ρυμουλκούμενο όχημα με μηχανή συζευγμένο με ημιρυμουλκούμενο·

«σύστημα ανάρτησης πεπιεσμένου αέρα» σημαίνει το σύστημα ανάρτησης, του οποίου τουλάχιστον το 75% της λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγματοποιείται με σύστημα πεπιεσμένου αέρα·

«σύστημα ανάρτησης ισοδύναμο του συστήματος ανάρτησης με πεπιεσμένο αέρα» σημαίνει το σύστημα ανάρτησης, το οποίο περιγράφεται στο περί των Μαζών και Διαστάσεων των Οχημάτων με Κινητήρα (εκτός της Κατηγορίας Μ1) και των Ρυμουλκουμένων τους Διάταγμα του 2003.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3, εξαιρουμένων των ιδιωτικών λεωφορείων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11Α του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα της παραγράφου 2, προσδιορίζονται στον πιο κάτω Πίνακα ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3)

Αριθμός επιβατών
(εξαιρουμένου του οδηγού)
Τέλος Κυκλοφορίας
(σε ευρώ/έτος)
9 μέχρι 22 €100,00
23 μέχρι 42 €200,00
43 και άνω €300,00

 

6. (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας Μ1 και Ν1 που κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1, που έχει εγγραφεί κατά την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα, με βάση τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), όπως αυτή πιστοποιείται, βεβαιώνεται ή καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προβλέπεται στις υποπαραγράφους (β), (γ) και (δ):

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του
άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος)
σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) –
Διαφοροποίηση
ετήσιου τέλους
κυκλοφορίας
Μικρότερη ή ίση των 120 (gr/Km) Μείωση 30 %
Μεγαλύτερη των 120 (gr/Km) και μικρότερη
ή ίση των 165 (gr/Km)
Μείωση 20 %
Μεγαλύτερη των 165 (gr/Km) και μικρότερη
ή ίση των 200 (gr/Km
Μείωση 10 %
Μεγαλύτερη των 200 (gr/Km) και μικρότερη
ή ίση των 250 (gr/Km)
Αύξηση 10 %
Μεγαλύτερη των 250 (gr/Km) Αύξηση 20 %

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής της διαφοροποίησης που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, η κατά τα πιο πάνω πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή καθορισθείσα, ανάλογα με την περίπτωση, μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, στο αμέσως προηγούμενο πολλαπλάσιο του πέντε:

Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τα οχήματα που παραχωρήθηκε η μείωση του δεκαπέντε τοις εκατόν (15 %) στα τέλη κυκλοφορίας πριν την έναρξη εφαρμογής του περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006, με βάση την καταργηθείσα με τον εν λόγω Νόμο παράγραφο 6, όπως ίσχυε τότε, η εν λόγω έκπτωση λογίζεται ως να έγινε και συνεχίζει να ισχύει, µε βάση τις διατάξεις τις εν λόγω καταργηθείσας παραγράφου.

(β) Για τα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1,  τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, το οποίο προέρχεται από όχημα εργοστασιακής κατασκευής κατηγορίας Μ1, που εγγράφονται για πρώτη φορά, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος.

(γ) Για οχήματα, τα οποία έχουν εγγραφεί ή ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) –

(i) πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, ή

(ii) ελλείψει τέτοιου πιστοποιητικού, βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση τα καταγραμμένα στοιχεία σχετικά με τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) στον τίτλο ιδιοκτησίας του οχήματος, ο οποίος εκδόθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης του οχήματος, ή

(iii) ελλείψει τέτοιων στοιχείων, βεβαιώνεται από τον Έφορο, με βάση τον πιο πρόσφατο Οδηγό Οικονομίας Καυσίμου, ο οποίος εκδίδεται είτε από την Κυπριακή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το περί Εμπορικών Περιγραφών (Ενεργειακός Οδηγός – Επιβατικά Αυτοκίνητα) Διάταγμα του 2003, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 1999/99/ΕΚ της 18ης Ιανουαρίου 2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/73/ΕΚ της 24ης Ιουλίου 2003, είτε από άλλη αρμόδια αρχή κράτους μέλους με βάση την εν λόγω Οδηγία (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Οδηγός Οικονομίας Καυσίμου»), για όχημα ίδιας μάρκας, μοντέλου και καυσίμου και, όπου υπάρχει, ίδιας ιπποδύναμης, κυβισμού, τρόπου μετάδοσης της κίνησης και βάρους, ή, στην περίπτωση που ο Οδηγός Οικονομίας Καυσίμου δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το μοντέλο του οχήματος, με βάση παλαιότερο οδηγό οικονομίας καυσίμου, ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της ίδιας Οδηγίας, ή

(iv) ωελλείψει στοιχείων από τον Οδηγό Οικονομίας Καυσίμου, καθορίζεται και βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση την κατανάλωση καυσίμου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο, σύμφωνα με τις ακόλουθες μαθηματικές πράξεις:

Για πετρελαιοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα Χ 26.30·

Για βενζινοκίνητο όχημα:

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα Χ 23.20, ή

(v) στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στοιχεία ούτε σε παλαιότερους οδηγούς ούτε σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο με βάση αντίστοιχο όχημα, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονομίας καυσίμου και έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με, κυρίως, τη μάρκα, το μοντέλο, το είδος καυσίμου, την ιπποδύναμη τον κυβισμό, τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης και το βάρος.

(δ) Για τα οχήματα, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί ή ταξινομηθεί σε κράτος μέλος και για τα οποία δεν προσκομίζεται στον Έφορο το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), –

(i) πιστοποιείται μέσω του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό 7 των περί Έγκρισης Τύπου Μεμονωμένων Οχημάτων Κανονισμών του 2003,  όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή

(ii) ελλείψει τέτοιου πιστοποιητικού, καθορίζεται και βεβαιώνεται από τον Έφορο με βάση την κατανάλωση καυσίμου, η οποία βρίσκεται σε τεχνικά εγχειρίδια αποδεκτά από τον Έφορο σύμφωνα με τις ακόλουθες μαθηματικές πράξεις:

Για πετρελαιοκίνητο όχημα:
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα Χ 26.30·

Για βενζινοκίνητο όχημα:
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) = κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένου κύκλου) σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα Χ 23.20, ή

(iii) ελλείψει τεχνικού εγχειριδίου αποδεκτού από τον Έφορο σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, καθορίζεται, και ακολούθως βεβαιώνεται, από τον Έφορο, κατ’ αναλογία προς τα όσα ισχύουν αναφορικά με αντίστοιχο όχημα, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται σε όσο το δυνατό πιο πρόσφατο οδηγό οικονομίας καυσίμου, και το οποίο έχει όσο το δυνατό τα ίδια χαρακτηριστικά σε σχέση με, κυρίως, τη μάρκα, το μοντέλο, το είδος καυσίμου, την ιπποδύναμη τον κυβισμό, τον τρόπο μετάδοσης της κίνησης και το βάρος.

6Α. (α)(i) Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος αμφισβητεί την πιστοποιηθείσα, βεβαιωθείσα ή καθορισθείσα με βάση τις υποπαραγράφους (β), (γ) ή (δ) της παραγράφου 6 μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) δύναται, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η σχετική βεβαίωση, να αποταθεί στον Έφορο με γραπτή αιτιολογημένη ένσταση, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία να υποστηρίζουν το βάσιμο της ένστασής του, για επανεξέταση της καθορισθείσας τιμής·

(ii) Η ένσταση που υποβάλλεται και δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία προς υποστήριξή της έγγραφα, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα·

(iii) O Έφορος δύναται να απαιτήσει επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση της απόφασής του.

(β)(i) H απόφαση του Εφόρου  αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που έχουν απαιτηθεί από τον Έφορο με βάση την υποπαράγραφο (1).

(ii) H προθεσμία των έξι (6) μηνών παρατείνεται για όση χρονική περίοδο το ενιστάμενο πρόσωπο καθυστερεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τον Έφορο.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (2), σε περίπτωση που η προθεσμία των έξι (6) μηνών που αναφέρεται στην εν λόγω υποπαράγραφο λήξει χωρίς ο Έφορος να εκδώσει την απόφασή του, ο Έφορος υποχρεούται να αποδεχθεί την τιμή μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), σύμφωνα με την προσκομισθείσα από το ενιστάμενο πρόσωπο μαρτυρία και να επιδώσει σε αυτό σχετική αναθεωρημένη βεβαίωση.

(δ) Αν κατά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης αποδειχθεί από την υπάρχουσα μαρτυρία, ότι δικαιολογείται καθορισμός μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) τιμής μεγαλύτερης από την αρχικώς καθορισθείσα, ο Έφορος εκδίδει σχετική αναθεωρημένη βεβαίωση και η αρχικώς καθορισθείσα τιμή παύει να ισχύει.

(ε) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) μέχρι (δ), το ενιστάμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, εφόσον διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου αναφορικά με την υποβληθείσα ένσταση.

6Β.(α) Ο Έφορος εκδίδει, εφόσον ζητηθεί γραπτώς για σκοπούς καταβολής φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, βεβαίωση για τη μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (γ) και (δ) της παραγράφου 6.

(β) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, έντυπο για την υποβολή αίτησης για έκδοση της αναφερόμενης στην υποπαράγραφο (1) βεβαίωσης.

6Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας Μ1, το οποίο έχει εγγραφεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 και μέχρι την έναρξη ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 και συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ ή έχει ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία
φέρουν μηχανή με κυβισμό, ο οποίος –
Διαφοροποίηση
ετήσιου τέλους
κυκλοφορίας
δεν υπερβαίνει τα 1450 κυβικά
εκατοστά (cc)
Μείωση 30 %
υπερβαίνει τα 1450 κυβικά εκατοστά
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650
κυβικά εκατοστά (cc)
Μείωση 25 %
υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050
κυβικά εκατοστά (cc)
Μείωση 20 %
υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250
κυβικά εκατοστά (cc)
Μείωση 15 %
υπερβαίνει τα 2250 κυβικά εκατοστά
(cc) αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650
κυβικά εκατοστά (cc)
Μείωση 10 %
υπερβαίνει τα 2650 κυβικά εκατοστά
(cc)
Μείωση 5 %

6Δ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για όχημα κατηγορίας "Τ" (ταξί) δεν θα είναι μεγαλύτερο των ογδόντα ευρώ (€80).

7.(α)(i) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει και χρησιμοποιείται, προς ικανοποίηση του Εφόρου, από δικαιούχο πρόσωπο, θα απαλλάσσεται από κάθε τέλος που αναφέρεται στο παρόν Μέρος:

Νοείται ότι, η απαλλαγή αυτή αφορά σε ένα και μόνο μηχανοκίνητο όχημα για ανάπηρους για κάθε δικαιούχο πρόσωπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, για μηχανοκίνητο όχημα για ανάπηρους, το οποίο έχει εγγραφεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 και δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο μη ανάπηρο πρόσωπο, κατόπιν άδειας του Υπουργού Οικονομικών ή άλλου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, καταβάλλεται το τέλος εγγραφής κατά την ημερομηνία μεταβίβασής του:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η απαλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ισχύει και για ένα μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται για σκοπούς διακίνησης ανήλικου προσώπου, εφόσον αυτό το ανήλικο πρόσωπο, έλαβε ή δύναται να λάβει κατά χάριν οικονομική βοήθεια, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή κατά την κρίση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα μπορούσε να λάβει κατά χάριν οικονομική βοήθεια, για απόκτηση ειδικά διασκευασμένου μηχανοκίνητου οχήματος για διακίνηση ανάπηρου.

(β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «δικαιούχο πρόσωπο» είναι το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο με βάση σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία για απόκτηση αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε σχέδιο το αντικαθιστά.

(γ) Αγωνιστικό όχημα απαλλάσσεται από κάθε τέλος κυκλοφορίας που αναφέρεται στο παρόν Μέρος.

8(α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος που εγγράφεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και είναι κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας Ν1 προερχόμενο από όχημα κατηγορίας Μ1, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή, που καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέρος της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) του μηχανοκινήτου οχήματος: Συντελεστής 
(Ευρώ ανά γραμμάριο/ανά χιλιόμετρο (gr/Km)
Για μέρος μάζας μικρότερο ή ίσο των 120 (gr/Km) 0,50
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 120 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο των 150 (gr/Km) 3,00
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 150 (gr/Km) και μικρότερο ή ίσο των 180 (gr/Km) 5,00
Για μέρος μάζας μεγαλύτερο των 180 (gr/Km) 10,00

(β) Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας οχήματος που υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα της υποπαραγράφου (α) της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(γ) Επιπρόσθετα του ποσού που υπολογίζεται με βάση τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας οχήματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) το οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά καθορίζεται ως το ποσό που υπολογίζεται με βάση τις εν λόγω παραγράφους πλέον του ποσού που καθορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα, το οποίο βασίζεται ανάλογα στα πρότυπα εκπομπών EURO που πληρoί το όχημα εκ κατασκευής του:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρότυπο εκπομπών
ΕURO
Βενζινοκίνητο ή
διπλής προώσεως με
μία εκ των πηγών
ενέργειας τη βενζίνη
Πετρελαιοκίνητο ή
διπλής προώσεως
με μία εκ των
πηγών ενέργειας
το πετρέλαιο
EURO 6d €0 €0
EURO 6d €0 €0
Άλλο EURO 6 €0 €0
EURO 5b €0 €50
EURO 5a €100 €250
EURO 4 και
προγενέστερο ή εκτός
προτύπου EURO
€300 €600

(δ) Για τους σκοπούς του Πίνακα της υποπαραγράφου (γ) ισχύει η αντιστοιχία προτύπων που καθορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρότυπο εκπομπών EURO Άλλο διεθνές ή Εθνικό Πρότυπο
EURO 6d Δεν υπάρχει αντιστοιχία
EURO 6c Δεν υπάρχει αντιστοιχία
Άλλο EURO 6 Ιαπωνικό πρότυπο «2009 Post New Long
Term Standard», με μέτρηση με τον κύκλο
δοκιμής γνωστό ως «JC08», που εφαρμόζεται
από το έτος 2010
Άλλο EURO 6 Πρότυπα που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, «TIER 2 standard – Bin
1 μέχρι Bin 7» με μέτρηση με τον κύκλο
δοκιμής «Federal Test Procedure» ή το «LEV
II» που εφαρμόζεται στην πολιτεία της
Καλιφόρνια ή το «TIER 3 standard – Bin 0
μέχρι Bin 125» ή το «LEV IΙI» που εφαρμόζεται
στην πολιτεία της Καλιφόρνια, με μέτρηση με
τον κύκλο δοκιμής «US Federal and California
Driving Cycle»
Άλλο EURO 6 Πρότυπο που καθορίζεται στον Κανονισμό
ΟΕΕ/ΟΗΕ με Αριθμό 83, Αναθεώρηση 5, της
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών
για την Ευρώπη
EURO 5a ή EURO 5b Πρότυπο που καθορίζεται στον Κανονισμό
ΟΕΕ/ΟΗΕ με Αριθμό 83, της Οικονομικής
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη

(ε) Η υποπαράγραφος (γ) δεν εφαρμόζεται –

(i) Σε όχημα που αναφέρεται στον Πίνακα της παραγράφου 2 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος,

(ii) σε όχημα κατηγορίας “Τ” που αναφέρεται στην παράγραφο 6Δ του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος, και

(iii) σε πρόσωπο που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (δ) ή (ε) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(στ) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (ε) το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (γ) επιβάλλεται, ως επιπρόσθετο ποσό επί του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1 που αναφέρεται στον Πίνακα της παραγράφου 3 του παρόντος Μέρους, το οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά στο μητρώο του Εφόρου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019.

(ζ) Τα πρότυπα εκπομπών EURO που καθορίζονται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (γ) και τα αντίστοιχα πρότυπα που καθορίζονται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (δ) τεκμηριώνονται μέσω των εγκρίσεων τύπου που εκδίδονται για τα οχήματα ή από τα συνοδευτικά τους έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ, το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος της χώρα προέλευσης του οχήματος ή άλλα σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης ή από τον κατασκευαστή του οχήματος, τα οποία φανερώνουν ότι, οι κατασκευαστικές του προδιαγραφές σε σχέση με τις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών του ρύπων, κατά την ημερομηνία εγγραφής του ως καινούργιο σε οποιαδήποτε χώρα, δεν υπερβαίνουν τα εφαρμοζόμενα κατά την ημερομηνία εγγραφής του ως καινούργιο όρια που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση –

(i) Στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347 ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 715/2007 ή στην Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, ή

(ii) στον Κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ με αριθμό 83 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ή

(iii) στο Ιαπωνικό πρότυπο «2009 Post New Long Term Standard», με μέτρηση με τον κύκλο δοκιμής γνωστό ως «JC08», που εφαρμόζεται από το έτος 2010, ή

(iv) στα πρότυπα που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, «TIER 2 standard – Bin 1 μέχρι Bin 7» με μέτρηση με τον κύκλο δοκιμής «Federal Test Procedure» ή το «LEV II» που εφαρμόζεται στην πολιτεία της Καλιφόρνια ή το «TIER 3 standard – Bin 0 μέχρι Bin 125» ή το «LEV IΙI» που εφαρμόζεται στην πολιτεία της Καλιφόρνια, με μέτρηση με τον κύκλο δοκιμής «US Federal and California Driving Cycle»,

όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(η) Για τα οχήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), καθορίζεται ως ακολούθως:

(i) Για οχήματα που συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ –

(αα) Είναι ο αριθμός που καταγράφεται ως «Συνδυασμένος» (Combined), στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ, διαιρούμενος με τον αριθμό 1.30 και στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω σε ακέραιο αριθμό, ή

(ββ) εφόσον στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ δεν περιλαμβάνεται αναφορά στο σημείο 49.4 ή εφόσον δεν υφίσταται σημείο 49.4 σε αυτό, είναι ο αριθμός που καταγράφεται ως «Συνδυασμένος» (Combined) στο σημείο 49.1 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ∙

(ii) για οχήματα που συνοδεύονται με πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –

(αα) είναι ο αριθμός που καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής ως «Συνδυασμένος» (Combined) διαιρούμενος με τον αριθμό 1.30 και στρογγυλοποιημένος προς τα κάτω σε ακέραιο αριθμό, εφόσον ο αριθμός αυτός λαμβάνεται ή αντιστοιχεί στον αριθμό που καταγράφεται στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, ή

(ββ) εφόσον ο αριθμός που καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής λαμβάνεται ή αντιστοιχεί στον αριθμό που καταγράφεται στο σημείο 49.1 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος, είναι ο αριθμός που καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής ως «Συνδυασμένος» (Combined).

(iii) για οχήματα που δεν αναφέρονται στις υπο-υποπαραγράφους (i) και (ii) της παρούσας υποπαραγράφου ισχύουν κατ’ αναλογία τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (β) και (γ) της παραγράφου 6 του παρόντος Μέρους.

9.(α) Απαγορεύεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν καταβληθούν στον Έφορο τα καθορισμένα τέλη για την περίοδο για την οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση της άδειας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι, δεν καταβάλλονται καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο, κατά την οποία το όχημα βρισκόταν σε άλλη χώρα και κυκλοφορούσε νόμιμα ή κατακρατείτο από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική αρχή ή βρισκόταν σε αποθήκη αποταμίευσης αδασμολογήτων και προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δεν καταβάλλονται καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν την περίοδο πριν την 1η Ιουλίου 2014 και που επιβλήθηκαν σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο, κατά την πιο πάνω περίοδο:

(i) ήταν καταστρεμμένο, διαλυμένο ή άλλως πως αδύνατον να κυκλοφορήσει και ο ιδιοκτήτης αυτού δεν προέβη σε δήλωση ακινητοποίησης του οχήματός του στον Έφορο, όπως προνοείται στο άρθρο 5Β, ούτε κατέχει πιστοποιητικό καταστροφής, όπως αυτό προνοείται στο άρθρο 23Α, νοουμένου ότι προσκομίζει στον Έφορο σχετική ένορκη δήλωση που παρέχεται στο Δικαστήριο, στην οποία δηλώνεται η προαναφερόμενη κατάσταση του οχήματος.  Ιδιοκτήτης ο οποίος προβαίνει σε ψευδή ένορκη δήλωση είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές·

(ii) αποξενώθηκε από τον ιδιοκτήτη του, χωρίς να γίνει μεταβίβαση αυτού στον κάτοχο, νοουμένου ότι η αποξένωση δύναται να αποδειχθεί με βάση στοιχεία που ικανοποιούν τον Έφορο·

(iii) δεν είχε τεθεί σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, και ο ιδιοκτήτης αυτού δεν προέβη στην ακινητοποίηση του οχήματός του δίδοντας ειδοποίηση στον Έφορο όπως προνοείται στο άρθρο 5Β, νοουμένου ότι ο Έφορος ικανοποιηθεί για τούτο κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής.

Για τους σκοπούς αυτούς καθιδρύεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η οποία εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον οφειλέτη των καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας και υποβάλλει την εισήγησή της στον Έφορο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η εισήγηση της επιτροπής βασίζεται σε κριτήρια που θεσπίζονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (α), για όχημα για το οποίο η άδεια κυκλοφορίας ανανεώνεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2006 και έπειτα, το εκάστοτε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για το εν λόγω όχημα καταβάλλεται στον Έφορο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του, μέχρι να παρουσιασθεί πιστοποιητικό καταστροφής που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 23Α του παρόντος Νόμου για το όχημα αυτό ή απόδειξη ότι το όχημα έχει εξαχθεί μόνιμα προς τρίτη χώρα ή έχει μεταφερθεί μόνιμα σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας.

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική διαδικασία που είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε θα ξεκινήσει αναφορικά με παράβαση, η οποία αφορά μη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, η υποχρέωση για καταβολή τελών που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) τερματίζεται, εφόσον καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη για ένα έτος.

(δ) Στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής των τελών, τα οποία αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β), ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

10.(α) Ανεξάρτητα από το τέλος κυκλοφορίας που υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Μέρους –

(i) το ελάχιστο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχημα, εκτός των μηχανοκινήτων οχημάτων, για τα οποία ορίζεται μηδενικό τέλος κυκλοφορίας με βάση τον Πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους δεν θα είναι μικρότερο των δέκα Ευρώ (€10)·

(ii) το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για τα ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν, τα οποία έχουν εγγραφεί πριν από την 24η Νοεμβρίου 2003, δεν θα είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων Ευρώ (€300)·

(iii) το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN και το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο του Εφόρου για πρώτη φορά πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, δε θα είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων ευρώ (€300).

(iv) για ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν και για οχήματα, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος, με βάση κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, τα οποία, κατά την 24η Νοεμβρίου 2003 ανήκαν και εξακολουθούν να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους είναι ηλικίας εξήντα τριών (63) ετών και άνω, θα καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας για το εκάστοτε επόμενο έτος, ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 1 ή στον Πίνακα του σημείου 3 του παρόντος Μέρους, ανάλογα με την περίπτωση, μειωμένο κατά τριάντα τοις εκατόν (30%), με μέγιστο τέλος κυκλοφορίας τα διακόσια Ευρώ (€200):

Νοείται ότι, όχημα για το οποίο καταβάλλεται τέλος κυκλοφορίας με βάση το παρόν εδάφιο, δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο και να συνεχίζει να καταβάλλεται για το εν λόγω όχημα το ίδιο τέλος κυκλοφορίας.

(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, στο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, το οποίο καταβάλλεται για οποιοδήποτε όχημα, εξαιρουμένων-

(i) των μηχανοκινήτων οχημάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 1·

(ii) των μηχανοκινήτων οχημάτων για τα οποία ορίζεται μηδενικό τέλος κυκλοφορίας με βάση τον Πίνακα της παραγράφου 2·

(iii) των οχημάτων των κατηγοριών L1e μέχρι L7e, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005 και 2008, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που φέρουν μηχανή με κυβισμό ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 299 κυβικά εκατοστά (cc)· και

(iv) των παλαιών οχημάτων,

επιβάλλεται, ως αναπόσπαστο μέρος του τέλους κυκλοφορίας, ειδικό τέλος ως ακολούθως:

(i) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) και η μάζα του εκπεμπόμενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) είναι μικρότερη ή ίση των 100 (gr/Km), δώδεκα Ευρώ (€12)·

(ii) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc) και η μάζα του εκπεμπόμενου τους διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km) είναι μεγαλύτερη των 100 (gr/Km), είκοσι δύο Ευρώ (€22)·

(iii) για τα μηχανοκίνητα οχήματα που φέρουν μηχανή με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2050 κυβικά εκατοστά (cc), τριάντα δύο Ευρώ (€32).

11. (α)  Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας μπορεί να καταβάλλεται σε δύο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις ή σε τέσσερις ίσες τριμηνιαίες δόσεις και καθεμιά από τις δόσεις αυτές θα ισούται με ποσοστό 55% ή 27,5%, αντίστοιχα, του ανάλογου ετήσιου τέλους. [Σ.Σ.: Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2016, σύμφωνα με το Ν. 202(Ι)/2015].

(β) Το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο ή το τριμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκινήτου οχήματος πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός εβδομήντα (70) ημερών από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας. [Σ. Σ. : Η φράση "ή το τριμηνιαίο", τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2016].

(β1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του υποσημείου (β) ανωτέρω, για το έτος 2014 το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2014.

(β2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του υποσημείου (β) ανωτέρω, για το έτος 2016 το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, σε περίπτωση που το τέλος κυκλοφορίας δεν καταβάλλεται μέσα στο χρονικό περιθώριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), αυτό θα αυξάνεται κατά ποσό ίσο με το άθροισμα του ποσού των δέκα Ευρώ (€10) και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου ή του εξαμηνιαίου ή του τριμηνιαίου τέλους κυκλοφορίας του οχήματος, ανάλογα με την περίπτωση, ως επιβάρυνση επί του καταβλητέου τέλους για κάθε ετήσιο τέλος κυκλοφορίας ή μέρος αυτού.

12. Το τελικό υπολογιζόμενο ποσό για κάθε τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω σε ακέραιο Ευρώ.

13. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους, τέλη κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα, καταβάλλονται από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο του Εφόρου.

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους –

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1347» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2017 για τη διόρθωση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατιγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

«Οδηγία 70/220/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών αφορωσών στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα.

«όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3» έχει την έννοια που καθορίζεται στο Μέρος Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών.

«πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει το έγγραφο που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 19 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών.

«πρότυπα εκπομπών «Euro»» σημαίνει τα εκ κατασκευής πρότυπα για τις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων των οχημάτων που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347 ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στην Οδηγία 70/220/ΕΟΚ.

15.(α) Με σκοπό να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία, τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα θα επαναξιολογηθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους 2016 και στη συνέχεια ανά τριετία, εντός του δεύτερου τρίμηνου του εν λόγω έτους, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αναθεώρηση θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Οικονομικών, στη βάση σχετικής έκθεσης που θα ετοιμάζεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εντός του πρώτου τριμήνου του αντίστοιχου έτους.

(β) Τα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης και η έκθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων εντός του τρίτου τριμήνου του έτους εντός του οποίου γίνεται η επαναξιολόγηση, μαζί με νομοσχέδιο προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

16. Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 10 του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, που έχει εισαχθεί ή μεταφερθεί στη Δημοκρατία και δεν έχει εγγραφεί ή είχε φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει μετά από σχετικό υπολογισμό που γίνεται:

(α) με βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ. 2) του 2012, ή

(β) με βάση τις διατάξεις των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως 2013.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

£

(α) Για έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού, άδειας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο …………………                                                                2

(β) Για εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη …………………                                                 5

(ε) Για άδεια εμπόρου μηχανοκίνητων οχημάτων..........200

(στ) [Διαγράφηκε]

(ζ) [Διαγράφηκε]

(η) [Διαγράφηκε]

(γ) Για εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη..........5

(δ) Για καθυστερημένη εγγραφή νέου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη......8

(ε) Για δημοσίευση, σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, όπου ο τόπος διαμονής του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη είναι άγνωστος......8

(ιβ) Για τη διεξαγωγή έρευνας στο Βιβλίο Εγγραφής Οδηγών ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων, για κάθεμηχανοκίνητο όχημα....2

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιείται ότι ο/η κύριος/κυρία .............................................................................................................. από .........................................................., κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ................................., δεν πάσχει από καμιά νόσο ή φυσική αναπηρία που στερεί από αυτόν/αυτή την ικανότητα να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα.

Ημερομηνία ................................................Ιατρός

(Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΟΜ 102

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(΄Αρθρο 28Α)

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ


ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΝΟΜΟΙ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


Το φορτηγό όχημα με αρ. εγγραφής ...................................... στις

.............................

στο/στην δρόμο/οδό ........................................................................... βρέθηκε

να μεταφέρει επιπλέον φορτίο μεγαλύτερο κατά ποσοστό 15% από το

επιτρεπόμενο.


2. Σύμφωνα με το άρθρο 28Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 (Νόμος 86/72), όπως τροποποιήθηκε (ειδική διάταξη για υπέρβαρα οχήματα), θα πρέπει να καταβάλετε το καθορισμένο ειδικό τέλος των €85.00 και επιπρόσθετα € ....................... για ............................ χιλιόμετρα για την απόσταση από το σημείο ακινητοποίησης του οχήματός σας μέχρι το σημείο της εκφόρτωσής του.


Υπογραφή και αριθμός Αστυνομικού/Επόπτη Οδικών Μεταφορών

.............................

Ονοματεπώνυμο                                                                                  παραβάτη

..........................................................................................

(Κεφαλαία γράμματα)

Αρ.                                                                                                  Ταυτότητας

.............................................................................................................

Διεύθυνση

.....................................................................................................................

Ημερομηνία

...................................................................................................................

Υπογραφή

...........................................

Το καθορισμένο ειδικό τέλος και οι επιπλέον επιβαρύνσεις θα πρέπει να πληρωθούν στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τον παραβάτη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Σε περίπτωση παράλειψης το ποσό αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης. Μετά τις τριάντα (30) ημέρες η πληρωμή δεν γίνεται αποδεκτή. Η άρνηση συμμόρφωσης συνιστά, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 28Α, ποινικό αδίκημα για το οποίο η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή μέχρι επτακόσιες πενήντα λίρες ή και οι δύο αυτές ποινές.

Για την πληρωμή θα εκδοθεί απόδειξη είσπραξης. Πληρωμή μέρους του ποσού δεν είναι αποδεκτή.

 

Σημείωση
3 του Ν.64/78. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύϊ τη 1η Ιανουαρίου, 1979.
Σημείωση
4 του Ν.72/81. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι τη 1η Ιανουαρίου, 1982.
Σημείωση
3 του Ν.83/83. Η παράγραφος (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου τίθεται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως του εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ενώ αι λοιπαί διατάξεις του παρόντος Νόμου από της 1ης Ιανουαρίου, 1984.
Σημείωση
3 του Ν.241/91. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1992.
Σημείωση
3 του Ν.44(Ι)/92. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει αναδρομικά από την 1η Μαϊου 1991.
Σημείωση

2 του Ν.5(Ι)/93. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Κανονισμός 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(i) της παραγράφου (2) αυτού των λέξεων “είκοσι τεσσάρων μηνών” (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις “πέντε ετών”.

(β) Με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (α)(ii) της παραγράφου (2) αυτού των λέξεων “τριάκοντα μηνών” (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις “τεσσάρων ετών”.

(γ) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

“(δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) επιτρέπεται-

(i) Η εγγραφή ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ή φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος μικτού βάρους μέχρι τριών τόνων το οποίο κατά την ημερομηνία της εισαγωγής του στη Δημοκρατία έχει ηλικία μεγαλύτερη των πέντε ετών, ή ανάλογα με την περίπτωση των τεσσάρων ετών, εφόσον το όχημα αυτό ανήκει κατά κυριότητα σε πρόσωπο μόνιμα εγκατεστημένο στην αλλοδαπή που έρχεται στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν από την άφιξη του στη Δημοκρατία. Εντούτοις η κατά τα ανωτέρω αίτηση για εγγραφή επιτρέπεται να γίνεται εντός χρονικής περιόδου ενός έτους από την άφιξη του αιτητή για μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η χρήση του οχήματος που εγγράφεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη επιτρέπεται μόνο στον κύριο του οχήματος, στο σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον αυτός είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο τριών ετών από την εγγραφή του:

Νοείται περαιτέρω ότι αιτήσεις για εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι οποίες υποβλήθηκαν από την 1η Ιουλίου 1992 και μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα εξεταστούν ή επανεξεταστούν από τον Έφορο βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών μηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη Δημοκρατία η οποία δε θα εφαρμόζεται.

(ii) Η προσωρινή εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος επισκέπτη δυνάμει της επιφυλάξεως του Κανονισμού 12.”

Σημείωση

2 του Ν.28(Ι)/93. -(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η εξέταση των υποψηφίων για τη διαπίστωση της ικανότητας οδήγησης γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις από εξεταστές που καθορίζονται με κλήρο:

Νοείται ότι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποστεί τρεις ή περισσότερες φορές ανεπιτυχώς τη νενομισμένη εξέταση μπορούν να ζητήσουν γραπτώς από το Διευθυντή η εξέταση τους να γίνει από οποιοδήποτε Ανώτερο Τεχνικό ή τον Ανώτερο Τεχνικό Επιθεωρητή, όπως θα αποφασίζει ο Διευθυντής για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

(2) Η κλήρωση γίνεται στην παρουσία των εξεταζόμενων υποψηφίων και ενός άλλου τουλάχιστον εξεταστή εκτός από τον υπεύθυνο, σε προκαθορισμένη ώρα.

(3) Σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Εξέτασης Οδηγών ορίζεται κάθε ημέρα, εκ περιτροπής, ένας από τους εξεταστές ως υπεύθυνος για την κλήρωση.

Σημείωση

2 του Ν.5(Ι)/96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η υποπαράγραφος (δ)(i) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη τελείας μετά τη λέξη “εγκατάσταση” (ένατη γραμμή)

(β) με τη διαγραφή της φράσης “και εφόσον ανήκε κατά κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο για διάστημα τριών μηνών πριν από την άφιξη του στη Δημοκρατία” (ένατη, δέκατη και εντέκατη γραμμή)

(γ) με την αντικατάσταση μετά τη λέξη “Νόμου” (έκτη γραμμή) στη δεύτερη επιφύλαξη της του κόμματος με διπλή τελεία και με τη διαγραφή της φράσης “με εξαίρεση την πιο πάνω διάταξη τη σχετική με τη χρονική περίοδο των τριών μηνών κυριότητας πριν από την άφιξη του αιτητή στη Δημοκρατία, η οποία δε θα εφαρμόζεται.” και

(δ) με την προσθήκη σ’ αυτή αμέσως μετά το τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

“Νοείται έτι περαιτέρω ότι το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από δικαιούχο πρόσωπο μόνο μία φορά και για ένα μόνο όχημα”.

Σημείωση
3 του Ν.5(Ι)/96. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η κατά τον παρόντα Νόμο αίτηση για εγγραφή οχήματος, που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου βρίσκεται σε αποθήκη αποταμίευσης, μπορεί να υποβληθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.
Σημείωση
4 του Ν.45(Ι)/96. Με το παρόν άρθρο ο Κανονισμός 33 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών καταργείται.
Σημείωση

5 του Ν.45(Ι)/96.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 1996.

Σημείωση
4 του Ν.80(Ι)/2000. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2001.
Σημείωση
58 του Ν. 94(Ι)/2001Κατάργηση και επιφυλάξεις

(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται—

(α) Τα άρθρα 20 και 28 του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως·

(β) οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (στ), (ζ) και (η) του Μέρους II του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως.

Σημείωση
3 του Ν. 98(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν. 98(Ι)/2001

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 98(Ι)/2001] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
3 του Ν. 237(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν. 237(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 237(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
3 του Ν. 71(Ι)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν. 71(Ι)/2006

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 71(Ι)/2006] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σημείωση
4 του Ν. 145(Ι)/2006Έναρξη ισχύος του Ν. 145(Ι)/2006

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2006] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου 6(α) του Μέρους Ι του Παραρτήματος του βασικού νόμου, όπως αυτή τροποποιείται από την υποπαράγραφο (στ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, οι οποίες στον Πίνακα της εν λόγω υποπαραγράφου, προνοούν για αύξηση σε σχέση με το φόρο εγγραφής και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.

Σημείωση
3 του Ν. 8(Ι)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν. 8(Ι)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 8(Ι)/2010] τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν.109(Ι)/2012Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 6, εδ. 1 του Ν.109(Ι)/2012, παρέλειψε να αντικαταστήσει τη φράση "τας χίλιας λίρας" με το ποσό των "£1500", όπως έπρεπε να αντικατασταθεί σύμφωνα με το Ν.166/1987 περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών.

Σημείωση
4 του Ν. 100(Ι)/2013Έναρξη της ισχύος του Ν. 100(Ι)/2013

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 100(I)/2013] τίθεται σε ισχύ για κάθε κατηγορία ή ομάδα οχημάτων από την ημερομηνία, η οποία καθορίζεται με γνωστοποίηση του Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι υποπαράγραφοι (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 και οι παράγραφοι 6Α, 6Β και 15 του Μέρους Ι, όπως αυτό αντικαθίσταται από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 100(Ι)/2013], τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 100(Ι)/2013] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 1(Ι)/2014Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 1(Ι)/2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σημείωση
5 του Ν. 121(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 121(Ι)/2014]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 121(Ι)/2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 30η Ιουνίου 2014.

Σημείωση
3 του Ν. 29(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 29(Ι)/2015

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 29(Ι)/2015] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημείωση
4 του Ν. 202(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 202(Ι)/2015

(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 202(Ι)/2015] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016.

(2)  Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 2020(Ι)/2015] τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2016.

Σημείωση
3 του Ν. 1(I)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 1(I)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 1(I)/2016] λογίζεται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Σημείωση
3 του Ν. 14(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 14(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 14(Ι)/2016] τίθεται σε ισχύ την 11η Μαρτίου 2016.

Σημείωση
3 του Ν. 103(I)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 103(Ι)/2017

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 103(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σημείωση
3 του Ν. 8(I)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 8(Ι)/2018

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 8(Ι)/2018] λογίζεται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σημείωση
6 του Ν. 93(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 93(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. [93(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από ημερομηνία που θα καθοριστεί με γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 47(Ι)/2019Μεταβατική διάταξη

3. Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και κατηγορίας Ν1, το οποίο έχει εισαχθεί ή μεταφερθεί στη Δημοκρατία και δεν έχει εγγραφεί ή έχει φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 47(Ι)/2019], υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως (Αρ. 3) του 2018.

Σημείωση
4 του Ν. 47(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 47(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 47(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται με Γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
Σημείωση
11 του Ν. 129(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2020]

11.Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.