ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 μέχρι 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Διοικητικόν Συμβούλιον” ή “Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού~

“Κανονισμοί” σημαίνει τους επί τη βάσει του παρόντος Νόμου εκδιδομένους Κανονισμούς~

“Οργανισμός” σημαίνει τον υπό του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Οιοσδήποτε έτερος όρος, μη ειδικώς προβλεπόμενος εν τω εδαφίω (1), κέκτηται την εις αυτόν αποδιδομένην έννοιαν υπό του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου του 1969.