Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ίδρυσε, διά την βελτίωσιν της οικονομικής θέσεως του κλήρου και της ευημερίας αυτού, Ειδικόν Ταμείον υπό την επωνυμίαν “Βοηθητικόν Ταμείον Κλήρου” σκοπός του οποίου είναι η συνεισφορά εις τας απολαβάς του Κλήρου και η παροχή προς αυτόν άλλων ευεργετημάτων

Και επειδή προς τον σκοπόν δημιουργίας παγίων πόρων του Ταμείου διάφορα εκκλησιαστικά ιδρύματα ανέλαβαν την υποχρέωσιν όπως συνεισφέρουν εις αυτό ποσόν ουχί ολιγώτερον των τετρακοσίων χιλιάδων λιρών

Και επειδή το εισόδημα του Ταμείου δεν δύναται να επαρκέση κατά την αρχικήν περίοδον της λειτουργίας αυτού προς κάλυψιν της δαπάνης και άλλων αναγκών αυτού

Και επειδή η ευημερία των διαφόρων τάξεων του πληθυσμού περιλαμβάνεται μεταξύ των σκοπών της πολιτείας και το δημόσιον συμφέρον απαιτεί όπως η πολιτεία έλθη συνεπίκουρος εις την λειτουργίαν του Ταμείου κατά την αρχικήν περίοδον της λειτουργίας αυτού.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Μεταβατικής Χορηγίας προς το Βοηθητικόν Ταμείον του Κλήρου της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 1965.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“Πάγιον Ταμείον” σημαίνει το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας

“Ταμείον” σημαίνει το Βοηθητικόν Ταμείον του Κλήρου της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, εκπροσωπούμενον υπό του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

Μεταβατική χορηγία

3.-(1) Κατά το οικονομικόν έτος 1965 το Πάγιον Ταμείον επιβαρύνεται με ποσόν διακοσίων χιλιάδων λιρών όπερ ο Υπουργός θα πληρώση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εις το Ταμείον ως συνεισφοράν της Δημοκρατίας προς ενίσχυσιν του Ταμείου.

(2) Το υπό του Υπουργού πληρωθησόμενον δυνάμει του εδαφίου (1) ποσόν επενδύεται, τη αιτήσει του Υπουργού, εις δάνειον προς την Δημοκρατίαν εφ’ ου θα πληρώνεται τόκος μη υπερβαίνων τον εκάστοτε υπό της Δημοκρατίας πληρωνόμενον τόκον επί δανείων προς αυτήν, αποπληρωτέον εις περίοδον πέντε ετών.

Εξουσιοδότησις Υπουργού

4. Ο Υπουργός δύναται να προβή εις οιανδήποτε πράξιν απαιτουμένην προς πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.