ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΟΙΝΑΙ
Είδη ποινών

6.-(1) Αι ακόλουθοι ποιναί δύνανται να επιβληθώσιν υπό στρατιωτικών δικαστηρίων:

(α) ισόβια φυλάκιση·

(β) φυλάκισις·

(γ) καθαίρεσις·

(δ) έκπτωσις·

(ε) χρηματική ποινή.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) στρατιωτικά δικαστήρια δύνανται-

(α) να επιβάλωσι διά την τιμωρίαν αδικήματος προβλεπομένου υπό του Ποινικού Κώδικος ή οιουδήποτε άλλου νόμου την υπό του Ποινικού Κώδικος ή του άλλου νόμου προβλεπομένην ποινήν διά το αδίκημα·

(β) να διατάξωσιν, επιπροσθέτως ή εν υποκαταστάσει οιασδήποτε άλλης ποινής, οιονδήποτε πρόσωπον καταδικασθέν υπ’ αυτών διά στρατιωτικόν αδίκημα συνεπαγόμενον απώλειαν, καταστροφήν, βλάβην ή ζημίαν ιδιοκτησίας ανηκούσης εις την Δημοκρατίαν ή τελούσης υπό τον έλεγχον αυτής, όπως καταβάλη εις την Δημοκρατίαν αποζημίωσιν μη υπερβαίνουσαν τας οκτακοσίας λίρας.

Ποινή θανάτου

7. [Διαγράφηκε]
Φυλάκισις

8. Η παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως συνεπιφέρει και καθαίρεσιν εφ’ όσον υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Καθαίρεσις

9.-(1) Η καθαίρεσις συνεπιφέρει την στέρησιν του βαθμού και του δικαιώματος του φέρειν οιονδήποτε παράσημον, ως και την παντελή ανικανότητα του υπηρετείν εν τω στρατώ υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα.

(2) Η καθαίρεσις επέρχεται ευθύς ως η καταδικαστική απόφασις καταστή αμετάκλητος. Ουδένα εξωτερικόν τύπον περιβαλλομένη καταχωρίζεται απλώς εις την ημερησίαν διαταγήν του σώματος.

Έκπτωσις

10.-(1) Η έκπτωσις συνεπιφέρει την στέρησιν του βαθμού και του δικαιώματος του φέρειν οιονδήποτε παράσημον. Αύτη θεωρείται ως επελθούσα, άμα ως καταστή αμετάκλητος η καταγνούσα αυτήν απόφασις.

(2) Ανεξαρτήτως των απειλουσών έκπτωσιν ειδικών διατάξεων, συνεπάγεται την έκπτωσιν πάσα παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου κατ’ αξιωματικού καταδίκη-

(α) εις αποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων, καθολικήν ή μερικήν~

(β) εις φυλάκισιν επί τινι των εγκλημάτων κλοπής, υπεξαιρέσεως, δόλου, ψευδών παραστάσεων, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμηνύσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως και δωροδοκίας.

(3) Οσάκις συντρέχουν ελαφρυντικαί περιστάσεις, το στρατιωτικόν δικαστήριον δύναται να μην επιβάλη την ποινήν της εκπτώσεως και εις ας περιπτώσεις αύτη απειλείται υποχρεωτικώς υπό του παρόντος Νόμου. Όπου δε απειλείται εν τω παρόντι Νόμω μόνον η ποινή της εκπτώσεως, το δικαστήριον δύναται, αντί ταύτης, να επιβάλη φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.

Χρηματική ποινή

10Α. Αν κάποιο ποινικό αδίκημα τιμωρείται με την ποινή της φυλάκισης διά βίου, ή οποιουδήποτε άλλου χρόνου, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να επιβάλει ποινή φυλάκισης λιγότερου χρόνου ή, αντί τέτοιας ποινής, χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του παρόντος Νόμου.

Αναστολή της εκτελέσεως της ποινής

11.-(1) Εάν στρατιωτικός, μη καταδικασθείς μέχρι τούδε ένεκα κακουργήματος ή πλημμελήματος εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας, καταδικασθή εις τοιαύτην μη υπερβαίνουσαν το εν έτος, το δικαστήριον δύναται, εάν αι περιστάσεις δικαιολογώσι τούτο, να διατάξη ίνα η εκτέλεσις της καταγνωσθείσης ποινής ανασταλή εφ’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα τρία έτη υφ’ ους όρους ήθελε καθορίσει.

(2) Αναστολή της εκτελέσεως ποινής, επιβληθείσης επί τινι των εν άρθρω 10(2)(β) αδικημάτων εις αξιωματικόν, δεν αναστέλλει και την στέρησιν του βαθμού του.

(3) Αναστολή εκτελέσεως της ποινής διαταχθείσα υπό δικαστηρίου, χωρίς να συντρέχη νόμιμος περίπτωσις, ακυρούται υπό του αυτού ή ετέρου δικαστηρίου αιτήσει του στρατιωτικού εισαγγελέως ή υπό του κατ’ έφεσιν δικάζοντος δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ή αιτήσει του στρατιωτικού εισαγγελέως εφ’ όσον δεν παρήλθεν ο χρόνος ταύτης.

(4) Αν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινής της φυλάκισης στρατιωτικός καταδικαστεί και πάλι για οποιοδήποτε αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση και που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής, τότε, εκτός αν στο μεταξύ η ποινή έχει εκτελεστεί, το Στρατιωτικό Δικαστήριο δύναται να λάβει ένα από τα πιο κάτω μέτρα:

(α) να διατάξει την εκτέλεση της ανασταλείσας ποινής φυλάκισης για την περίοδο για την οποία επιβλήθηκε.

(β) να διατάξει την εκτέλεση της ανασταλείσας ποινής φυλάκισης για περίοδο μικρότερη από εκείνη για την οποία επιβλήθηκε.

(γ) να μη λάβει οποιοδήποτε μέτρο σε σχέση με την ανασταλείσα ποινή φυλάκισης.

(5) Όταν το Στρατιωτικό Δικαστήριο διατάξει την εκτέλεση της ανασταλείσας ποινής φυλάκισης, με ή χωρίς τροποποίηση του αρχικού της διαστήματος, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως η εκτέλεσή της αρχίσει αμέσως ή όπως η περίοδος φυλάκισης αρχίσει μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο.

Εκτέλεσις κατά στρατιωτικών

12. Αι κατά των στρατιωτικών ποιναί, υφ’ οιουδήποτε δικαστηρίου επιβαλλόμεναι, εκτελούνται κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου διά της στρατιωτικής αρχής.