Εκτέλεσις κατά στρατιωτικών

12. Αι κατά των στρατιωτικών ποιναί, υφ’ οιουδήποτε δικαστηρίου επιβαλλόμεναι, εκτελούνται κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου διά της στρατιωτικής αρχής.