ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμος του 1962 (89/1962)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ