Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας Νόμος του 1962.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου - «ακίνητος ιδιοκτησία» περιλαμβάνει -

(α) το έδαφος .

(β) οικοδομήματα και έτερα κτίσματα, έργα ή συστατικά στερρώς συνδεδεμένα μετά του εδάφους, ή των οικοδομημάτων, ή ετέρων κτισμάτων ή έργων .

(γ) δένδρα, αμπέλους και παν έτερον πράγμα φυτευθέν ή φυόμενον επί του εδάφους .

(δ) πηγάς, φρέατα, διατρήσεις, ύδωρ και δικαιώματα επί υδάτων, είτε ταύτα κατέχονται ομού μετά του εδάφους, είτε κεχωρισμένως .

(ε) προνόμια, δικαιώματα χρήσεως, πραγματικάς δουλείας, και τα πάσης φύσεως έτερα δικαιώματα και οφέλη τα αφορώντα, ή θεωρούμενα ως αφορώντα, εις το έδαφος ή οικοδομήματα ή έτερα κτίσματα ή έργα .

(στ) την εξ ιδιαιτέρου ιδανικήν μερίδα ιδιοκτησίας, ως ην εν τοις ανωτέρω εκτιθεμένη τοιαύτη.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν .

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών .

«Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος» σημαίνει τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών .

«Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον» σημαίνει το εν εκάστη Επαρχία Γραφείον του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών .

«έτος» σημαίνει την περίοδον των δώδεκα μηνών την αρχομένην την πρώτην Ιανουαρίου και λήγουσαν την 31ην Δεκεμβρίου.

«ιδιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπον όπερ δικαιούται να εγγραφή ως ιδιοκτήτης ακινήτου ιδιοκτησίας, είτε ούτος είναι ούτω εγγεγραμμένος είτε όχι .

«Κυρίαρχοι Περιοχαί των Βάσεων» σημαίνει την Κυρίαρχον Περιοχήν της Βάσεως του Ακρωτηρίου και την Κυρίαρχον Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας, ως αυτοί καθορίζονται εν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960 .

«Πόλις» σημαίνει την περιοχήν την περιλαμβανομένην εντός των δημοτικών ορίων εκάστης των ακολούθων πόλεων ήτοι της Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακος, Κτήματος και Κυρηνείας και περιλαμβάνει οιανδήποτε ετέραν περιοχήν ην το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε, δυνάμει του άρθρου 3, καθορίσει ως πόλιν.

Περιοχαί δυνάμεναι να κηρυχθώσιν ως πόλεις

3. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να κηρύξη οιανδήποτε περιοχήν κειμένην εν τη Δημοκρατία, ως πόλιν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Ο περί Φόρου Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ. 240

4. Ανεξαρτήτως παντός εν τω περί Δήμων Νόμω εμπεριεχομένου, αλλ’ εξαιρέσει των εν τοις εφεξής διαλαμβανομένων περιπτώσεων, εφ’ απάσης της εντός των πόλεων εν τη Δημοκρατία κειμένης ακινήτου ιδιοκτησίας θα επιβάλληται, εισπράττηται, συλλέγηται και καταβάλληται καθ’ έκαστον έτος φόρος καλούμενος Φόρος Ακινήτου (Αστικής) Ιδιοκτησίας.

Βεβαίωσις Φόρου

5. Ο φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας θα βεβαιούται υπό του Διευθυντού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος κατά τον συντελεστήν ή συντελεστάς τους ειδικώς καθοριζομένους εν τω άρθρω 6, επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας, ως η αξία αυτή είναι εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη εν τοις βιβλίοις του οικείου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, της ανηκούσης κατά κυριότητα εις οιονδήποτε πρόσωπον εντός των ορίων οιασδήποτε πόλεως ή οιασδήποτε ενορίας πόλεως :

Νοείται ότι, εάν η αξία ακινήτου τινός ιδιοκτησίας δεν είναι ούτω εγγεγραμμένη ή κατακεχωρημένη, ο τοιούτος φόρος, μέχρις ου η ιδιοκτησία αυτή εκτιμηθή και η αξία αυτής εγγραφή ή καταχωρηθή εν τοις βιβλίοις του Κτηματολογίου, θα επιβάλληται επί της αξίας της ιδιοκτησίας ταύτης ως ήθελε καθορισθή υπό του Διευθυντού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος.

Φορολογικός συντελεστής

6. Ο φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας θα επιβάλληται βάσει συντελεστού ουχί ελάσσονος των οκτώ τοις χιλίοις, αλλ’ ουχί μείζονος των δέκα πέντε τοις χιλίοις επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας της κειμένης εντός των ορίων οιασδήποτε πόλεως, ως αυτή βεβαιούται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε δι’ έκαστον έτος καθορίσει :

Νοείται ότι, οσάκις κατά τον υπολογισμόν του ποσού του επιβλητέου φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας καθ’ οιονδήποτε έτος, αναφορικώς προς άπαντα τα στοιχεία ακινήτου ιδιοκτησίας τα κατά κυριότητα ανήκοντα εις πρόσωπον τι και κείμενα εντός των ορίων πόλεως τινός ή ενορίας τινός πόλεως, εξευρίσκηται ως πληρωτέον ποσόν όπερ δεν είναι ακριβές πολλαπλάσιον των πέντε μιλς, το ποσόν του επιβλητέου και πληρωτέου φόρου θα υψούται εις το αμέσως επόμενον υψηλότερον πολλαπλάσιον των πέντε μιλς:

Νοείται περαιτέρω ότι, εις περιπτώσεις καθ’ ας το ολικόν ποσόν του καθ’ οιονδήποτε έτος επιβλητέου φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας αναφορικώς, προς άπαντα τα στοιχεία ακινήτου ιδιοκτησίας τα κατά κυριότητα ανήκοντα εις πρόσωπόν τι και κείμενα εντός των ορίων πόλεώς τινός, ή ενορίας τινός πόλεως δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε μιλς, ο τοιούτος φόρος θα αφίηται . εις δε τας περιπτώσεις καθ’ ας το τοιούτον ολικόν ποσόν φόρου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε μιλς αλλά δεν υπερβαίνει τα πεντήκοντα μιλς, θα επιβάλληται και εισπράττηται ποσόν πεντήκοντα μιλς.

Καταβολή και ανάκτησις του φόρου

7. (1) Ο φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας θα είναι πληρωτέος υπό του ιδιοκτήτου της ιδιοκτησίας την τριακοστήν Ιουνίου εκάστου έτους και θα καταβάλληται, εισπράττηται και ανακτάται εν ω τρόπω καταβάλλονται, εισράττονται και ανακτώνται οι εις την Δημοκρατίαν οφειλόμενοι φόροι :

Νοείται ότι ο φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας δια το έτος 1962 θα είναι πληρωτέος εις ημερομηνίαν ανακοινωθησομένην υπό του Υπουργού Οικονομικών δια δημοσιεύσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας :

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν δι’ οιονδήποτε λόγον φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας αναφορικώς προς οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν, δεν δύναται να ανακτηθή παρά του ιδιοκτήτου της ιδιοκτησίας ταύτης, ούτος θα ανακτάται κατά τον αυτόν τρόπον παρά παντός νομίμου κατόχου της ιδιοκτησίας και, επί τη τοιαύτη ανακτήση, ο τοιούτος κάτοχος δεν θα υπέχη οιανδήποτε αστικήν ευθύνην έναντι του ιδιοκτήτου αναφορικώς προς το ούτω παρ’ αυτού ανακτηθέν ποσόν και θα δικαιούται να παρακρατήση εκ πάσης μετά την ανάκτησιν καθισταμένης πληρωτέας δόσεως ενοικίου της τοιαύτης ιδιοκτησίας ποσόν ίσον προς το παρ’ αυτού ανακτηθέν ως κατά τα ανωτέρω ποσόν.

(2) Εάν φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας δεν καταβληθή μέχρι της τριακοστής Σεπτεμβρίου του έτους αναφορικώς προς το οποίον επεβλήθη, ποσόν ίσον προς πέντε τοις εκατόν του πληρωτέου φόρου θα προστίθηται εις τούτον και αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αι αναφερόμεναι εις την είσπραξιν και ανάκτησιν του φόρου θα εφαρμόζωνται δια την είσπραξιν και ανάκτησιν του τοιούτου ποσού :

Νοείται ότι ουδεμία πρόσθετος επιβάρυνσις του πέντε τοις εκατόν θέλει γίνει επί οιουδήποτε ποσού φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας οφειλομένου αναφορικώς προς το έτος 1962.

Ετοιμασία Βιβλίων Φοροεισπρακτόρων

8. Ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος θα ετοιμάζη, καθ’ έκαστον έτος δι’ εκάστην πόλιν, φορολογικούς καταλόγους (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένους ως «Βιβλία Φοροεισπρακτόρων») περιέχοντας τα ονόματα και τας διευθύνσεις, οσάκις αύται είναι γνωσταί, των ιδιοκτητών της φορολογηθείσης ιδιοκτησίας ως και τα ποσά του φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας τα οφειλόμενα υφ’ εκάστου τοιούτου ιδιοκτήτου και θα αποστέλλη τα τοιαύτα Βιβλία Φοροεισπρακτόρων εις τον Διευθυντήν προς τον σκοπόν εισπράξεως του επιβληθέντος φόρου.

Απαλλαγαί από του φόρου

9. Δεν θα επιβάλληται, καταβάλληται ή εισπράττηται φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας επί των ακολούθων:

(α) δημοσίων τόπων ταφής.

(β) εκκλησιών, παρεκκλησίων, τεμενών, οικημάτων συνελεύσεως ή κτιρίων ή μέρους αυτών αφιερωμένων αποκλειστικώς εις την άσκησιν δημοσίων θρησκευτικών ιεροτελεστιών.

(γ) οικημάτων χρησιμοποιουμένων ως δημόσια νοσοκομεία.

(δ) ακινήτου ιδιοκτησίας.

(i) κατεχόμενης υπό ή εγγεγραμμένης εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου εν ονόματι οιουδήποτε σχολείου λειτουργούντος βάσει του εκάστοτε εν ισχύι κοινοτικού ή ετέρου νόμου αφορώντας εις την Στοιχειώδη, Μέσην ή Ανωτέραν Παιδείαν.

(ii) ανηκούσις εις την Δημοκρατίαν.

(iii) ανηκούσης εις τα Γραφεία ή οιονδήποτε άλλον όργανον ή Αρχήν οιασδήποτε Κοινοτικής Συνελεύσεως εν τη Δημοκρατία.

(iv) ανηκούσης εις ξένον κράτος και χρησιμοποιουμένης υπό του τοιούτου κράτους ως πρεσβεία ή προξενείον ή ως επίσημος διαμονή του διπλωματικού αντιπροσώπου του περί ου ο λόγος κράτους, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενον κράτος παρέχει αμοιβαίως απαλλαγήν από του φόρου της αυτής ή παρομοίας φύσεως αναφορικώς προς ακίνητον ιδιοκτήσιαν εν τω κράτει τούτω ανήκουσαν εις την Δημοκρατίαν.

(v) κατεχομένης ή χρησιμοποιουμένης αποκλειστικώς δια τους σκοπούς οιουδήποτε φιλανθρωπικού ιδρύματος δημοσίου χαρακτήρος συντηρουμένου κυρίως δια δωρεών ή εκουσίων εισφορών καθ’ ήν έκτασιν η τοιαύτη ακίνητος ιδιοκτησία κατέχεται δια τους τοιούτους σκοπούς.

(vi) εγγεγραμμένης ή καταγεγραμμένης εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως τόπος κοινής νομής.

(vii) καταγεγραμμένης ή εκχωρηθείσης από αμνημονεύτων χρόνων προς κοινήν χρήσιν κοινότητος τινός.

(viii) ανηκούσης εις δήμον ή οργανισμόν δημοσίας οφελείας κατόπιν της επί τούτω εισηγήσεως του Υπουργού Οικονομικών και αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελε προβλέψει το Υπουργικόν Συμβούλιον εν τη αποφάσει.

Διάθεσις των εισπραττομένων ποσών

10.-(1) Από του έτους του αρχομένου την πρώτην Ιανουαρίου 1962, άπαντα τα ποσά του φόρου τα επιβαλλόμενα κατ’ έτος δυνάμει του παρόντος Νόμου, άμα τη εισπράξει αυτών, θα διατίθενται υπό του Διευθυντού, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ως ακολούθως:

(α) άπαντα τα ποσά του φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας τα εισπραχθέντα παρά των ιδιοκτητών της ακινήτου ιδιοκτησίας οίτινες είναι μέλη της Ελληνικιής ή της Τουρκικής Κοινότητος εν τη Δημοκρατία, μετά την παρακράτησιν ως δικαιωμάτων προς κάλυψιν των δαπανών εισπράξεως ποσού ίσου προς δύο και ήμισυ τοις εκατόν των εισπράξεων, θα καταβάλλωνται εις την Ελληνικήν ή την Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν αντιστοίχως .

(β) άπαντα τα ποσά του φόρου ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας τα εισπραχθέντα παρά προσώπων, άτινα δεν είναι μέλη της Ελληνικής ή της Τουρκικής Κοινότητος εν τη Δημοκρατία θα καταβάλλωνται εις το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας :

Νοείται ότι, εις περιπτώσεις εταιρειών ή άλλων σωμάτων κεκτημένων νομικήν προσωπικότητα ή μη, φόρος ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας εισπραχθείς ή συλλεγείς αναφορικώς προς ακίνητον ιδιοκτησίαν ανήκουσαν εις τοιαύτα σώματα θα κατανέμηται μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως κατά το μέτρον της συμμετοχής εις τοιαύτας εταιρείας ή σώματα -

(i) προσώπων άτινα δεν είναι πολίται της Δημοκρατίας ή άτινα, ενώ είναι πολίται της Δημοκρατίας, δεν αποτελούν μέλη της Ελληνικής ή της Τουρκικής Κοινότητος εν τη Δημοκρατία,

(ii) προσώπων άτινα είναι μέλη της Ελληνικής Κοινότητος εν τη Δημοκρατία, και

(iii) προσώπων άτινα είναι μέλη της Τουρκικής Κοινότητος εν τη Δημοκρατία, αντιστοίχως.

(2) Ουδέν των εισπραχθησομένων ποσών θέλει καταβληθή καθ’ οιονδήποτε έτος, ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (1) ανωτέρω, εις οιανδήποτε των Κοινοτικών Συνελεύσεων εκτός εάν η τοιαύτη Κοινοτική Συνέλευσις αποφύγη, αναφορικώς προς το έτος εκείνο, να επιβάλη επί των κατοίκων πόλεως τίνος οίτινες είναι μέλη της οικείας Κοινότητος, δυνάμει του περί Στοιχειώδους Παιδείας Νόμου ή οιουδήποτε Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος τούτον ή ετέρου τινός Κοινοτικού Νόμου προνοούντος δια την τοιαύτην επιβολήν, οιονδήποτε ποσόν αναγκαίον ειδικώς προς τον σκοπόν ανεγέρσεως, επιδιορθώσεως, επεκτάσεως, βελτιώσεως ή αναπτύξεως σχολικών κτιρίων, οικημάτων, χώρων δι’ αθλοπαιδιάς προαυλίων, κήπων ή καταλυμάτων του διδακτικού προσωπικού εν τινι πόλει, δια την συντήρησιν σχολείων εν τίνι πόλει, ή δι’ αποπληρωμήν δανείων συναφθέντων δι’ οιονδήποτε των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται εις ην περίπτωσιν οιαδήποτε Κοινοτική Συνέλευσις ήθελεν επιβάλει προσωπικήν εισφοράν επί των κατοίκων πόλεως τίνος οίτινες είναι μέλη της οικείας κοινότητος και οίτινες δεν είναι ιδιοκτήται ακινήτου ιδιοκτησίας ή οίτινες καίτοι είναι ιδιοκτήται ακινήτου ιδιοκτησίας ο επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβληθείς φόρος αφίεται δυνάμει της δευτέρας επιφυλάξεως του έκτου άρθρου.

Φόρος επί ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων ή επί άλλης τινός ιδιοκτησίας

11.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η υπαγωγή εις φόρον ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας αναφορικώς προς γαίαν κειμένην εντός του εδάφους των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων και η υπαγωγή εις φόρον ακινήτου (αστικής) ιδιοκτησίας αναφορικώς προς γαίαν κειμένην εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και ανήκουσαν κατά κυριότητα εις τας Αρχάς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τας Ενόπλους Δυνάμεις του Βασιλείου της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα διέπηται υπό των οικείων προνοιών της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωνίας περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960, και ο φόρος θα επιβάλληται, εισπράττηται και συλλέγηται βάσει των ρηθεισών προνοιών.

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) ο όρος «Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως» σημαίνει την αφορώσαν εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960, και περιλαμβάνει την Ανταλλαγήν Διακοινώσεων την υπογραφείσαν εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν .

(β) οι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούμενοι όροι και λέξεις θα έχωσι την έννοιαν την αποδιδομένην εις αυτούς ή αυτάς εν τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή εν τη Συμφωνία περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας της υπογραφείσης, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου 1960.

Σημείωση
2 του Ν. 123(I)/2002Κατάργηση του βασικού νόμου

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο βασικός νόμος καταργείται.

(2) Οι διατάξεις του βασικού νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επιβολής φορολογιών για τα προηγούμενα έτη.

Σημείωση
3 του Ν. 123(I)/2002Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 123(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.