Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Υπηρεσία Κυβερνητικών Υπαλλήλων) (Διατάξεις Αφυπηρετήσεως) Νόμος του 1962.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αφυπηρετών υπάλληλος” σημαίνει υπάλληλον απεσπασμένον παρά τη υπηρεσία του Ιδρύματος εκ της υπηρεσίας της Κυβερνήσεως της Κύπρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου και αποδεχόμενον υπηρεσίαν παρά τω Ιδρύματι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του Νόμου·

“ημερομηνία αποδοχής υπηρεσίας” σημαίνει την ημερομηνίαν καθ’ ην αφυπηρετών υπάλληλος αποδέχεται υπηρεσίαν παρά τω Ιδρύματι δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου·

“Ίδρυμα” σημαίνει το Ραδιοφωνικόν Ίδρυμα Κύπρου, το καθιδρυθέν δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου·

“Νόμος” σημαίνει τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμον.

Aφυπηρέτησις αφυπηρετούντος υπαλλήλου

3. Ανεξαρτήτως παντός εν τω περί Συντάξεων Νόμω ή εν τω περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμω εμπεριεχομένου αφυπηρετών υπάλληλος θα θεωρήται, κατά την ημερομηνίαν αποδοχής υπηρεσίας, εάν ούτος είναι συντάξιμος υπάλληλος, ότι αφυπηρέτησε της δημοσίας υπηρεσίας διά πάντας τους σκοπούς του περί Συντάξεων Νόμου ή, εάν είναι μη συντάξιμος υπάλληλος, θα θεωρήται ότι αι παρά τη Κυβερνήσει υπηρεσίαι αυτού ετερματίσθησαν διά τους σκοπούς του περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμου.

Παροχή συντάξεως εις αφυπηρετούντα υπάλληλον

4.-(1) Επί τη αφυπηρετήσει αφυπηρετούντος υπαλλήλου όστις είναι συντάξιμος υπάλληλος, δυνάμει του άρθρου 3, ούτος δικαιούται εις τοιαύτην σύνταξιν οία δύναται να χορηγηθή εις υπάλληλον επί τη αφυπηρετήσει αυτού, δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου, ως ούτος τροποποιείται διά των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως οιωνδήποτε διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου περί του αντιθέτου ο τοιούτος αφυπηρετών υπάλληλος δικαιούται εις την τοιαύτην σύνταξιν-

(α) είτε ούτος αφυπηρετεί είτε μη μετά την συμπλήρωσιν οιασδήποτε ηλικίας οριζομένης εις τον περί Συντάξεων Νόμον ως δικαιούμενος εις παροχήν συντάξεως· ή

(β) είτε ούτος ήτο είτε μη εις υπηρεσίαν παρέχουσαν εις αυτόν το δικαίωμα συντάξεως διά τοιαύτην περίοδον ως απαιτείται υπό του περί Συντάξεων Νόμου διά να δικαιούται εις παροχήν συντάξεως· ή

(γ) είτε ούτος ων υπάλληλος επί δοκιμασία είτε μη έτυχεν επικυρώσεως εις συντάξιμον θέσιν.

Φιλοδώρημα

5.-(1) Πας αφυπηρετών υπάλληλος εις ον χορηγείται σύνταξις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 δικαιούται, κατ’ εκλογήν αυτού, να λάβη αντί της τοιαύτης συντάξεως φιλοδώρημα ίσον προς το ποσόν της ετησίας συντάξεως εις ην δικαιούται πολλαπλασιαζομένης επί τον συντελεστήν των δώδεκα και ημίσεος.

(2) Η πληρωμή του τοιούτου φιλοδωρήματος θα ενεργήται προς τον αφυπηρετούντα υπάλληλον το ενωρίτερον δυνατόν μετά την ημερομηνίαν αποδοχής υπηρεσίας.

Πληρωμαί εις μη συνταξίμους υπαλλήλους

6. Πας αφυπηρετών υπάλληλος όστις είναι μη συντάξιμος υπάλληλος και καταθέτης εντός της εννοίας του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Ταμείου Προνοίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Νόμου θα πληρώνηται το ενωρίτερον δυνατόν μετά την ημερομηνίαν αποδοχής υπηρεσίας οιονδήποτε ποσόν ευρισκόμενον εις πίστιν αυτού εις το Ταμείον δυνάμει των διατάξεων του προμνησθέντος Νόμου.