Συνοπτικός τίτλος

1. Ο νόμος ούτος θα αναφέρηται ως ο περί Καταργήσεως του Νόμου περί Επιβολής Φόρου επί Αιγών (Ελευθέρας Βοσκής) Νόμος του 1961.

Κατάργησις του Νόμου περί επιβολής φόρου επί των αιγών

2. Ο περί Επιβολής Φόρου επί Αιγών (Ελευθέρας Βοσκής) Νόμος καταργείται διά του παρόντος νόμου από της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1961:

Νοείται ότι πας επιβληθείς φόρος επί αιγών παραμένων απλήρωτος κατά την ημέραν καθ’ ην ο παρών νόμος τίθεται εν ισχύϊ θα εισπράττηται κατά τον τρόπον καθ’ ον εισπράττονται φόροι οφειλόμενοι εις την Κυβέρνησιν.