Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος.

Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό-

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας

“ζώο” σημαίνει οποιοδήποτε πρόβατο ή αίγα αλλά δεν περιλαμβάνει το νεογέννητο αυτών που συνεχίζει να θηλάζει

“περίκλειστος χώρος” σημαίνει οποιοδήποτε αγρό, μάντρα, αυλή ή άλλο τόπο περιτριγυρισμένο με τον τρόπο αυτό ώστε οποιοδήποτε ζώο να εμποδίζεται να εξέλθει από αυτόν

“ποίμνιο”, εκτός όταν ορίζεται διαφορετικά, με γνωστοποίηση που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (2), σημαίνει οποιοδήποτε ποίμνιο που αποτελείται από έξι ή περισσότερα ζώα.

(2) Ο Έπαρχος δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διατάξει όπως, κατά την εφαρμογή του Νόμου αυτού σε οποιαδήποτε περιοχή που καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή, “ποίμνιο” σημαίνει ποίμνιο από τρία ή περισσότερα ζώα και όπως, ενόσω η ειδοποίηση αυτή παραμένει σε ισχύ, ο όρος “ποίμνιο”, σε σχέση με την περιοχή που καθορίζεται στην ειδοποίηση διαβάζεται και ερμηνεύεται ανάλογα.

Κανένα πρόσωπο δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του ποίμνιο, έξω από περίκλειστο χώρο χωρίς άδεια

3. Κανένας δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του οποιοδήποτε ποίμνιο έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε από τον Έπαρχο (που στο εξής αναφέρεται ως “άδεια ποιμένα”).

Άδεια ποιμένα

4.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει άδεια ποιμένα υποβάλλει αίτηση εγγράφως προς τον έπαρχο δηλώνοντας το όνομα του, την ηλικία του, τη διαμονή του και τον ανώτατο αριθμό ζώων σε σχέση με τα οποία επιθυμεί να λάβει την άδεια αυτή.

(2) Με τη λήψη της αίτησης αυτής, ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, να εκδώσει άδεια στον Τύπο Α του Παραρτήματος που να ορίζει τον αριθμό των ζώων σε σχέση με τα οποία χορηγείται η άδεια:

Νοείται ότι ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, με οπισθογράφηση σε άδεια ποιμένα, να αυξήσει τον αριθμό ζώων που ορίζεται σε αυτή, για τέτοια περίοδο σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή ή τοποθεσία που ορίζεται και με τέτοιους όρους οι οποίοι ήθελαν φανεί σε αυτόν κατάλληλοι, αλλά η οπισθογράφηση αυτή δύναται να ακυρωθεί από τον Έπαρχο κατά οποιοδήποτε χρόνο.

(3) Ο Έπαρχος καταχωρεί κάθε άδεια ποιμένα που εκδίδεται από αυτόν σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.

(4) Για κάθε άδεια ποιμένα καταβάλλεται δικαίωμα δύο λιρών.

Προσωρινές άδειες

5.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, ο κοινοτάρχης του χωριού εντός των γαιών του οποίου ποιμένας εκάστοτε διαμένει, δύναται να εκδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατά τα άλλα έχει τα προσόντα να κατέχει άδεια ποιμένα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, προσωρινή άδεια στον Τύπο Β του Παραρτήματος για οποιαδήποτε περίοδο, που δεν υπερβαίνει τη μια βδομάδα, εξουσιοδοτώντας το πρόσωπο αυτό να έχει υπό τη φροντίδα του ποίμνιο που αποτελείται από τέτοιο αριθμό ζώων ως ήθελε οριστεί στην άδεια, κατά τη διάρκεια της προσωρινής απουσίας του αδειούχου ποιμένα ο οποίος έχει συνήθως τη φροντίδα του ποιμνίου αυτού:

Νοείται ότι αν ο κοινοτάρχης δεν δύναται ή είναι απρόθυμος ή αμελεί ή αρνείται να εκδώσει την προσωρινή αυτή άδεια όπως προνοείται στο άρθρο αυτό, ο Έπαρχος ή ο δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού δύναται να εκδώσει την προσωρινή αυτή άδεια ο ίδιος.

(2) Δικαίωμα μίας λίρας καταβάλλεται στον κοινοτάρχη σε σχέση με προσωρινή άδεια:

Νοείται ότι όταν η προσωρινή άδεια εκδίδεται από τον Έπαρχο ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού το δικαίωμα καταβάλλεται στον Έπαρχο κατά τέτοιο τρόπο ως ο Έπαρχος ήθελε διατάξει και αποτελεί μέρος των προσόδων της Δημοκρατίας.

Καταστροφή, κλπ., άδειας ποιμένα

6. Αν οποιαδήποτε άδεια ποιμένα ήθελε καταστραφεί, παραμορφωθεί ή απωλεσθεί, ο Έπαρχος, αν ικανοποιηθεί όσον αφορά την καταστροφή, παραμόρφωση ή απώλεια, με την καταβολή μίας λίρας, προμηθεύει πρόσωπο, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια ποιμένα, με αντίγραφο της άδειας αυτής και το αντίγραφο αυτό έχει την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα όπως η αρχική άδεια:

Νοείται ότι ο Έπαρχος δύναται, κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης οποιασδήποτε άδειας ποιμένα, να εκδώσει στον κάτοχο της άδειας αυτής νέα άδεια ποιμένα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Ο ποιμένας φέρει μαζί του και παρουσιάζει την άδεια του

7. Ποιμένας φέρει πάντοτε μαζί του την άδεια που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού, και, όταν ζητείται από αυτόν να πράξει με τον τρόπο αυτό, παρουσιάζει αυτήν για επιθεώρηση σε οποιοδήποτε λειτουργό της Επαρχιακής Διοίκησης, αστυνομικό, κοινοτάρχη ή αγροφύλακα.

Δεν χορηγείται άδεια σε πρόσωπα κάτω των δεκαέξι ετών

8.-(1) Άδεια ποιμένα δεν χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο είναι ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών.

(2) Άδεια ποιμένα που χορηγήθηκε από λάθος σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσμα.

Ακύρωση, κλπ., άδειας ποιμένα

9. Ο Έπαρχος δύναται, κατά οποιοδήποτε χρόνο, να ακυρώσει ή αναστείλει οποιαδήποτε άδεια ποιμένα ή να μειώσει τον αριθμό των ζώων σε σχέση με τα οποία η άδεια αυτή χορηγήθηκε.

Εφέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο

10. Πρόσωπο το οποίο είναι δυσαρεστημένο από-

(α) την άρνηση του Επάρχου να χορηγήσει άδεια ποιμένα

(β) την ακύρωση της άδειας ποιμένα από τον Έπαρχο

(γ) την αναστολή της άδειας ποιμένα από τον Έπαρχο για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες ή

(δ) τη μείωση του αριθμού των ζώων σε σχέση με τα οποία χορηγήθηκε η άδεια ποιμένα σε αριθμό μικρότερο του μισού από τον αριθμό που καθορίζεται στην άδεια αυτή, δύναται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Επάρχου όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό, να ασκήσει έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη.

Τα ποίμνια εφοδιάζονται με κουδούνια

11.-(1) Κανένα ποίμνιο δεν οδηγείται έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν αυτό είναι εφοδιασμένο με κουδούνια σε αναλογία ενός κουδουνιού τουλάχιστο για κάθε δέκα ζώα.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υπό τη φροντίδα του ποίμνιο το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με κουδούνια σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ο ιδιοκτήτης του ποιμνίου αυτού είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Εξουσία Επάρχων να περιορίζουν την κίνηση πομνίων

12. Ο Έπαρχος δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως, αναφορικά με οποιαδήποτε περιοχή που ορίζεται στην ειδοποίηση και εφόσον η ειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, ποίμνια παραμένουν μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ηλίου σε περίκλειστο χώρο και δεν οδηγούνται έξω από αυτόν:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση αυτή δεν εμποδίζει την καθοδήγηση ποιμνίου, υπό την κατάλληλη φροντίδα αδειούχου ποιμένα από μια περιοχή του χωριού σε άλλη κατά μήκος οποιασδήποτε δημόσιας οδού, κατά οποιαδήποτε ώρα.

Εξουσία σε έπαρχο να απαγορεύει βόσκηση εντός ορισμένων περιοχών..

12Α.-(1) Ο Έπαρχος δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει τη βόσκηση προβάτων και αιγών εντός οποιασδήποτε κατοικημένης περιοχής εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου ή περιοχής βελτιώσεως που περιγράφεται στο διάταγμα, και την καθοδήγηση προβάτων και αιγών μέσω των οδών οποιουδήποτε τέτοιου δήμου ή περιοχής βελτιώσεως που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού, τίθεται σε ισχύ κατόπι παρέλευσης ενός μηνός από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ποινές για ορισμένα αδικήματα

13. Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 3 ή 7

(β) ενεργεί κατά παράβαση ειδοποίησης δυνάμει του άρθρου 12

(γ) έχει υπό τη φροντίδα του, έξω από περίκλειστο χώρο ζώα καθ’ υπέρβαση του αριθμού ζώων που ορίζονται στην άδεια αυτού

(δ) ενώ είναι κάτοχος άδειας ποιμένα ή άδειας που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5 και έχοντας υπό τη φροντίδα του ποίμνιο, εγκαταλείπει το ποίμνιο αυτό αφύλακτο έξω από περίκλειστο χώρο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Ευθύνη του ιδιοκτήτη του ποιμνίου σε ορισμένες περιπτώσεις

14. Αν οποιοδήποτε ποίμνιο βρεθεί έξω από περίκλειστο χώρο αφύλακτο ή υπό τη φροντίδα άλλου προσώπου από το πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ποιμένα ή άδεια που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού ή βρεθεί έξω από περίκλειστο χώρο κατά παράβαση ειδοποίησης βάσει του άρθρου 12 του Νόμου αυτού, ο ιδιοκτήτης του ποιμνίου αυτού, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διώχθηκε σχετικά με αυτό, είτε όχι, είναι ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι το ποίμνιο βρισκόταν έξω από περίκλειστο χώρο με τον τρόπο αυτό παρά τη ρητή εξουσιοδότηση ή οδηγίες αυτού, και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως μέρος του ποιμνίου σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο αυτού, κατασχεθεί.

Σύλληψη ποιμνίων

15. Κάθε ποίμνιο που βρέθηκε έξω από περίκλειστο χώρο αφύλακτο ή υπό τη φροντίδα προσώπου άλλου από τον κάτοχο άδειας ποιμένα ή άδειας που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου αυτού ή βρέθηκε έξω από περίκλειστο χώρο κατά παράβαση ειδοποίησης βάσει του άρθρου 12 του Νόμου αυτού, και ζώα που βρέθηκαν υπό τη φύλαξη κατόχου άδειας ποιμένα ή άδειας που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου αυτού επιπλέον του αριθμού που καθορίζεται στην άδεια αυτή δύνανται να συλληφθούν από οποιοδήποτε αγροφύλακα ή προσωρινό αγροφύλακα και οι διατάξεις του Μέρους IV του περί Αγροφυλάκων Νόμου, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν εφαρμόζονται στο ποίμνιο αυτό ή ζώα σαν να ήταν ποίμνιο ή ζώα που συνελήφθηκαν βάσει του εν λόγω Νόμου.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα πρόσωπα

16. Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπο το οποίο-

(α) με την παράκληση και υπό την προσωπική φροντίδα κατόχου άδειας ποιμένα ή άδειας που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού, βοηθά αυτόν στη φύλαξη ή βόσκηση ποιμνίου έξω από περίκλειστο χώρο

(β) εργοδοτούμενο από κρεοπώλη, οδηγεί ποίμνιο που αγοράστηκε από τον κρεοπώλη αυτό, από τον τόπο αγοράς στο σφαγείο του κρεοπώλη.

Ευθύνη βάσει άλλου Νόμου

17. Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό δεν εμποδίζει δίωξη βάσει οποιουδήποτε άλλου Νόμου, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε πρόσωπο να μην τιμωρείται δύο φορές για την ίδια πράξη.

Επιφύλαξη

18.-(1) Κάθε άδεια που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των περί Παροχής Αδείας Ποιμένων Νόμων, 1935 και 1937 και που τελεί σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, λογίζεται ότι εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Τα σήματα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά δυνατό να φέρονται, όπως καθορίζεται βάσει των περί Παροχής Αδείας Ποιμένων Νόμων, 1935 και 1937 θεωρείται ότι καθορίστηκαν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 4(2))

ΤΥΠΟΣ Α

Ο περί Προβάτων και Αιγών

(Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος, Κεφ. 91.

ΑΔΕΙΑ ΠΟΙΜΕΝΑ

Αρ.

Στον κ.

από

με το παρόν χορηγείται άδεια όπως έχει υπό τη φροντίδα του ποίμνιο που αποτελείται από όχι περισσότερα των *

έξω από περίκλειστο χώρο.

 

Ημερομηνία

Έπαρχος της

____________________________________________________________________

* Παραθέστε τον αριθμό και το είδος των ζώων.

 

ΤΥΠΟΣ Β

Ο περί Προβάτων και Αιγών

(Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος, Κεφ. 91.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

 

Αρ.

Στον κ.

με το παρόν χορηγείται άδεια όπως έχει υπό τη φροντίδα του το ποίμνιο το οποίο συνήθως βρίσκεται υπό τη φροντίδα του από

το οποίο αποτελείται από *

για περίοδο              ημερών από σήμερα έξω από περίκλειστο χώρο.

 

Ημερομηνία

Έπαρχος/Κοινοτάρχης

____________________________________________________________________

* Παραθέστε τον αριθμό και το είδος των ζώων.