Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λοιμοκάθαρσης και Τελωνείων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“δημόσιος λειτουργός” σημαίνει και περιλαμβάνει οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό και οποιοδήποτε λειτουργό διορισμένο για την εφαρμογή των Κανονισμών λοιμοκάθαρσης και οποιοδήποτε αστυνομικό, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού

“σκάφος” σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε είδος σκάφους και βάρκας.

Χρήση βίας προς παρεμπόδιση προσώπων να αποβιβάζονται κατά παράβαση Νόμου ή Κανονισμών

3. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο αποπειράται να αποβιβαστεί στη Δημοκρατία κατά παράβαση οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού που αφορά τελωνείο ή λοιμοκάθαρση, οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό τις διαταγές και οδηγίες του δύναται να χρησιμοποιεί τέτοια βία που δυνατό να είναι αναγκαία για να παρεμποδίσει αυτό από το να αποβιβαστεί με τον τρόπο αυτό( και αν μετά από προειδοποίηση επιμένει στην προσπάθεια του να αποβιβαστεί, ή αν οποιοδήποτε σκάφος χρησιμοποιείται για να βοηθά αυτό στην προσπάθεια του να αποβιβαστεί με τον τρόπο αυτό, ο δημόσιος αυτός λειτουργός και τα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν δύνανται να πυροβολούν προς ή εναντίον των προσώπων που αποπειρώνται να αποβιβαστούν με τον τρόπο αυτό ή προς ή εναντίον του σκάφους που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό( και οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός που πυροβολεί με τον τρόπο αυτό και κάθε πρόσωπο που ενεργεί προς βοήθεια του ή κατόπι οδηγιών του αφού αποδείξει ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις του άρθρου αυτού, με το παρόν προστατεύεται και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ποινή, πράξη ή άλλη διαδικασία λόγω της ενέργειας του αυτής.

Υποχρέωση σκαφών να σταματούν σε σήμα σκάφους που βρίσκεται στην υπηρεσία της Κυβέρνησης

4. Κάθε σκάφος που βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, σταματά σε σήμα που εκπέμπεται από οποιοδήποτε σκάφος που βρίσκεται στην υπηρεσία της Κυβέρνησης της Κύπρου αν το σήμα αυτό γίνεται με εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου ή κανονιού και επίσης, αν γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ανύψωση της μπλέ σημαίας( και ο πλοίαρχος κάθε τέτοιου σκάφους που παραλείπει να σταματήσει στο σήμα αυτό, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Υποχρέωση σκαφών να σταματούν σε σήμα σκάφους του Ναυτικού της Δημοκρατίας

5. Κάθε σκάφος, που βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, σταματά σε σήμα που γίνεται από οποιοδήποτε σκάφος του Ναυτικού της Δημοκρατίας, αν το σήμα αυτό γίνεται με πυροδότηση πυροβόλου όπλου ή κανονιού( και ο κυβερνήτης κάθε τέτοιου σκάφους αν παραλείψει να σταματήσει στο σήμα αυτό, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Σκάφοι που παραλείπουν να συμμορφωθούν προς σήμα δυνατό να πυροβολούνται

6. Όταν οποιοδήποτε σκάφος δεν σταματά σε σήμα που δίνεται όπως προαναφέρθηκε, ο κυβερνήτης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε σκάφος το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία της Κυβέρνησης της Κύπρου, ή ο Πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος αξιωματικός οποιουδήποτε σκάφους του Ναυτικού της Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση αφού πρώτα μεριμνήσει ώστε να πυροδοτηθούν δύο κανόνια ή πυροβόλα όπλα ως σήμα, δύναται να πυροβολήσει προς ή μέσα στο σκάφος που αρνείται ή παραλείπει να σταματήσει, αν αυτό είναι εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου( και ο Πλοίαρχος ή άλλο πρόσωπο και κάθε πρόσωπο που ενεργεί προς βοήθεια του ή με οδηγία αυτού, αφού αποδείξει ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις του άρθρου αυτού, με το παρόν, προστατεύεται και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ποινή, ή άλλη διαδικασία λόγω της ενέργειας του αυτής.

Σκάφη εντός των χωρικών υδάτων δύνανται να ερευνώνται

7. Οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός ή οποιοσδήποτε αξιωματικός του Ναυτικού της Δημοκρατίας δύναται να επιβιβάζεται και να ερευνά οποιοδήποτε σκάφος το οποίο φτάνει ή αγκυροβολεί ή βρίσκεται ακίνητο εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου ή αναχωρεί από τη Δημοκρατία, ή σταμάτησε μετά από σήμα όπως προαναφέρθηκε, ενώ αυτό βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εντός των χωρικών αυτών υδάτων( και αν, κατόπι έρευνας, ο πλοίαρχος αδυνατεί να παρουσιάσει όταν του ζητηθεί καθαρή υγειονομική πιστοποίηση από το τελευταίο λιμάνι προσέγγισης του, ή αν βρίσκεται πάνω στο σκάφος οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η αποβίβαση στη Δημοκρατία θα απαγορευόταν με οποιοδήποτε κανονισμό που αφορά λοιμοκάθαρση, δυνατό να απαιτηθεί από τον πλοίαρχο να αναχωρήσει αμέσως πέρα των ορίων των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας. Αν ο πλοίαρχος αρνείται ή παραλείπει να αναχωρήσει ως έχει απαιτηθεί, με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ή αν το σκάφος βρεθεί μετά εντός των ορίων των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας χωρίς να έχει πάνω σε αυτό οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο του οποίου η αποβίβαση απαγορεύεται όπως προαναφέρθηκε, και ο πλοίαρχος αδυνατεί να δώσει ικανοποιητική εξήγηση για το πρόσωπο αυτό, τότε το σκάφος δυνατό να συλληφθεί και κατασχεθεί και ο πλοίαρχος υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ή σε πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πλοίαρχος σκάφους επιβιβαζόμενου από τις αρχές πρέπει να παρουσιάζει πιστοποιητικό τελωνειακού ελέγχου και υγειονομική πιστοποίηση

8. Πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, όταν κληθεί να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό από οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό, παρουσιάζει την υγειονομική πιστοποίηση του σκάφους του και απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις που δυνατό να υποβληθούν σε αυτόν αναφορικά με το πλήρωμα ή τους επιβάτες πάνω στο σκάφος( και αν ο πλοίαρχος αρνείται ή παραλείπει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, ή αν η υγειονομική πιστοποίηση πληρώματος ή οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν όπως απαιτήθηκε αναφορικά με το πλήρωμα και τους επιβάτες δεν είναι αληθείς και ακριβείς, ο πλοίαρχος υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ή σε πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ποινή λόγω της μη παρουσίασης υγειονομικής πιστοποίησης αν αποδείξη οτι δεν δυνήθηκε να τη προμηθευτεί.

Έγγραφα φόρτωσης αποδεκτά ως μαρτυρία

9. Οποιοδήποτε δηλωτικό φορτίου, κατάσταση φορτίου, υγειονομική πιστοποίηση ή άλλο έγγραφο φόρτωσης, αν υπογράφεται ή πιστοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται να κατέχει δημόσιο αξίωμα εντός των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας ή υπό την εξουσία οποιασδήποτε Ξένης Κυβέρνησης, είναι αποδεκτό ως μαρτυρία σε Δικαστήριο για όλα τα θέματα στα οποία αναφέρεται.

Όταν σκάφος αναφέρεται ότι κατευθύνεται προς λιμάνι της Δημοκρατίας πρόσωπο δυνατό να τοποθετηθεί σε αυτό

10. Όταν οποιοδήποτε σκάφος που επιθεωρήθηκε από οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό αναφέρεται ότι κατευθύνεται προς οποιοδήποτε λιμάνι της Δημοκρατίας, ο λειτουργός δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που τελεί υπό τις διαταγές του να μεταβεί ή δύναται να μεταβεί ο ίδιος, στο σκάφος που κατευθύνεται προς το λιμάνι και να παραμείνει πάνω σε αυτό μέχρις ότου γίνουν οι αναγκαίες καταχωρίσεις στο λιμάνι αυτό, ή για τόσο χρονικό διάστημα ως ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο από τις τελωνειακές ή υγειονομικές αρχές του λιμανιού αυτού μέχρις ότου το σκάφος τελικά εγκαταλείψει τη Δημοκρατία.

Πλοίαρχος προμηθεύει πρόσωπο που τοποθετείται πάνω στο σκάφος με τρόφιμα και νερό

11. Ενώ οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός ή άλλο πρόσωπο βρίσκεται πάνω σε οποιοδήποτε σκάφος σύμφωνα με τις διατάξεις του αμέσως προηγούμενου άρθρου αποτελεί υποχρέωση του πλοιάρχου του σκάφους να προμηθεύει αυτό με κατάλληλα και επαρκή τρόφιμα και νερό, για τα οποία ο πλοίαρχος δικαιούται σε αμοιβή που ορίζεται από την Κυβέρνηση σε τιμή όχι μικρότερη από πενήντα μιλς και μη υπερβαίνουσα τα εκατόν πενήντα μιλς την ημέρα. Οποιοσδήποτε πλοίαρχος παραλείπει να ενεργήσει όπως εδώ προνοείται υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

Ποινή σε πλοιάρχους η οποία αφορά αποβίβαση προσώπων χωρίς άδεια

12. Ο πλοίαρχος οποιουδήποτε σκάφους ο οποίος αποβιβάζει ή επιτρέπει να αποβιβαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια Τελωνειακού Λειτουργού ή λειτουργού εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ή σε πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινή για τραυματισμό, κλπ., λειτουργού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του

13. Πρόσωπο το οποίο τραυματίζει, κτυπά ή κακομεταχειρίζεται οποιοδήποτε λειτουργό ενώ ενεργεί κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του βάσει του Νόμου αυτού, ή αποπειράται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προστασία δημόσιων λειτουργών

14. Πρόσωπο το οποίο αντιστέκεται ή αποπειράται να αντισταθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του βάσει του Νόμου αυτού, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε πληρωμή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μεταφορά λειτουργού στα ανοικτά της θάλασσας

15. Όταν σκάφος στο οποίο έχει επιβιβαστεί οποιοσδήποτε λειτουργός κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του βάσει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που αφορά τελωνεία ή λοιμοκάθαρση, μεταφέρει λειτουργό στα ανοικτά της θάλασσας, ο ιδιοκτήτης και πλοίαρχος του σκάφους υπόκειται στην πληρωμή όλων των εξόδων της εν λόγω μεταφοράς και των συναφών με αυτήν και επίσης σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ημερησίως μέχρις ότου επιστρέψει ο λειτουργός ή για τόσο χρονικό διάστημα που καθιστά αυτόν ικανό μετά την εγκατάλειψη που πλοίου, να επιστρέψει στο λιμάνι από το οποίο τον είχαν πάρει:

Νοείται ότι δεν επιβάλλεται καμιά ποινή όταν ο πλοίαρχος του σκάφους ήταν υποχρεωμένος να αποπλεύσει εξαιτίας κακοκαιρίας.